Prejsť na obsah

Slovenská republika

►Online katalógy a portály knižníc

NázovCharakteristika
Digitálna knižnica Univerzitnej knižnice v Bratislave http://digitalna.kniznica.info/browse
Európska únia: Knižnice a Archívy https://europa.eu/european-union/documents-publications/libraries-archives_sk
Online Katalóg Univerzitnej knižnice v Bratislave https://chamo-ukb.kis3g.sk/search/query?theme=ukb
Slovenská knižnica https://www.kis3g.sk/ Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc
Slovenská národná galéria – online katalóg https://www.sng.sk/sk/vyskum/kniznica/online-katalog
Súborný online katalóg Univerzity Komenského v Bratislave https://alis.uniba.sk:8443/search/query?facet_item_class=16&sort=dateNewest&theme=Katalog
Ústredná knižnica SAV- online katalóg http://www.uk.sav.sk/uk_pre_SAV/

►Elektronické časopisy

NázovCharakteristika
ALFA http://alfa.stuba.sk Architektonické listy Fakulty architektúry STU
Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku – AVANS http://archeol.sav.sk/index.php/sk/publikacie-2/avans/ Prístup k číslam ročenky AVANS – formou odborných príspevkov poskytuje kompletnú informáciu a celkový prehľad o výsledkoch archeologických výskumov a prieskumov, ako aj o náhodných a ojedinelých nálezoch za uplynulý kalendárny rok z celého územia Slovenska
Architektúra a urbanizmus https://www.architektura-urbanizmus.sk/2021/03/15/housing-production-and-energy-use-in-greece-insights-from-history-and-new-social-challenges/ Časopis pre teóriu architektúry a urbanizmus. Je vedecký recenzovaný časopis vydávaný Historickým ústavom SAV. Indexovaný v databázachCurrent contens, Web of science, SCOPUS, bibliografickej databáze vydavateľstva Elsevier, v databáze časopisov RIBA a CEEOL. Periodikum uverejňuje štúdie z oblasti teórie modernej a súčasnej architektúry a urbanizmu. Zameriava sa na súčasný stav, históriu, filozofiu a kultúru architektúry a urbanizmu, na otázky ich umeleckého charakteru a na teóriu ich technickej stránky. Publikuje výsledky sociológie a psychológie architektúry a urbanizmu, sociálnej ekológie, výsledky výskumov z oblasti techniky prostredia a z iných disciplín, ktoré prispievajú k rozvoju teoretického poznania v architektúre a urbanizme. Taktiež uverejňuje recenzie odborných kníh, ako aj informácie a správy o dôležitých vedeckých podujatiach
Ars http://www.dejum.sav.sk/?language=sk&section=publication&id=96 (treba klikať na výber ročníka/čísla a potom na obrázok obálky) Renomovaný slovenský umeleckohistorický časopis (zal. 1967) – je zverejnený v celom rozsahu on-line
Designum https://www.scd.sk/?archiv-designum
Etnologické rozpravy https://uesa.sav.sk/?q=sk/etnologicke-rozpravy Časopis vydáva Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave
Fórum architektúry http://www.sasarch.sk/index.php?menu_id_ukaz=3 Archív starších ročníkov. Vydáva Spolok architektov Slovenska
Forumhistoriae http://www.forumhistoriae.sk/Vedecký recenzovaný internetový časopis zameraný na témy o dejinách stredoeurópskeho priestoru. Akcentuje skúmanie sociálnych javov a procesov od najstarších čias po súčasnosť. Vychádza od roku 2007, vydavateľom je Historický ústav SAV
Konštantínové listy http://constantinesletters.ukf.sk./Vedecký časopis publikovaný Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre. Tematickým okruhom je problematika kultúrnej a politickej histórie Veľkej Moravy v 9. storočí, taktiež príbuzné témy súvisiace so slovanskou a byzantskou archeológiou, históriou, filológiou, filozofiou, kultúrnymi vzťahmi, ako aj so stredovekou a včasnonovovekou cirkevnou históriou a ikonografiou
Kysucký múzejník https://www.kysuckemuzeum.sk/sk/edicna-cinnost http://pdf.istranka.sk/muzeum/bookshelf.html Kysucký múzejník je elektronický populárno-vedecký časopis Kysuckého múzea. V rubrike Kysuce známe i neznámesú prezentované príspevkyz dejín a etnografie Kysúc, Rubrika Zbierky – akvizície, ochrana a prezentáciaje venovaná podstate múzejnej činnosti, a to zbierkovým predmetom od ich nadobudnutia cez odborné ošetrenie až po prezentáciu návštevníkom formou výstav či expozícií. Prostredníctvom rubriky Novinky sa čitateľ oboznámi so všetkým, čo kysuckí múzejníci práve pripravujú. Časopis vychádza dvakrát ročne
Mesto a dejiny https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/katedra-historie/10984/Vedecký recenzovaný časopis, zameriava sa najmä na oblasť urbánnych dejín
Musaica archaeologica https://fphil.uniba.sk/musarch/ Vedecký recenzovaný časopisvydáva Katedra archeológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave,dvakrát ročne. Prezentuje pôvodné články, ktoré sú výsledkom vlastnej bádateľskej činnosti autorov
Muzeológia a kultúrne dedičstvo https://www.muzeologia.sk/abstracts_mkd.htm Interdisciplinárny vedecký recenzovaný časopis, vydávanýKatedrou etnológie a muzeológie FiFUK v Bratislave. Uverejňuje vedecké štúdie založené na základnom výskume. Taktiež prináša aj odborné články z praxe, recenzie, anotácie a kritiky na aktuálne výstavy a podujatia z oblasti muzeológie a kultúrneho dedičstva. Je indexovaný v prestížnych medzinárodných databázach ako Web of Science Core Collection: ESCI, SCOPUS, EBSCOhost, a mnohých ďalších
Slovenská archeológia http://archeol.sav.sk/index.php/sk/slovenska-archeologia/ Časopis Slovenská archeológia publikuje vedecké práce o najzávažnejších archeologických nálezoch a problémoch bádania od praveku, včasnej dobe dejinnej, stredoveku a novoveku na Slovensku a v strednej Európe
Slovenský národopis https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journal-list&journal_no=43 Vedecký recenzovaný časopis, vychádzajúci štyrikrát ročne v Ústave etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Periodikum prezentuje výsledky výskumu v oblasti etnológie, kultúrnej/sociálnej antropológie a príbuzných disciplín
Študijné zvesti http://archeol.sav.sk/index.php/sk/publikacie-2/studijne-zvesti/ Časopis Študijné zvesti publikuje štúdie s tematickým zameraním na archeológiu praveku až stredoveku, antropológiu, archeobotaniku, archeozoológiu, archeometriu, geofyziku, numizmatiku, aplikované geodetické a 3D metódy. Práce sa zameriavajú na výsledky terénnej archeologickej aktivity, analýzy, predbežné a čiastkové hodnotenia, metodológiu a súpisy lokalít a nálezov
Urbanita https://www.mindop.sk/vyhladavanie?q=urbanita Urbanita je odborný časopis o urbanizme a územnom plánovaní s 22-ročnou tradíciou. Vychádza 2 krát ročne. V súčasnosti ho vydáva Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Jednotlivé čísla sú tematicky zamerané. Každá téma má svojho garanta z redakcie a významného odborníka z praxe. Sprístupnené sú iba niektoré ročníky a čísla časopisu v pdf formáte
Verbum historiae http://www.verbum-historiae.blogspot.com Verbum historiaevydáva Katedra histórie Pedagogickej fakulty UK. Recenzované periodikum prináša informácie a pohľady na slovenské a všeobecné dejiny. Prispievateľmi sú erudovaní historici ale rovnako časopis ponúka priestor aj študentom histórie na prezentáciu svojich prác. Časopis má pevne štruktúrovanú formu a príspevky sú zaradené do niekoľkých rubrík (štúdie, dokumenty, rozhľady, práce študentov, recenzie a kronika). Vychádza dvakrát ročne

►Elektronické zborníky, publikácie

NázovCharakteristika
Opus Signinum HISTORIA NOVA https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ksd/historia-nova/archiv/historia-nova-16/ Historia Nova je recenzovaný zborník, ktorý vydáva Katedra slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v kooperácii s vydavateľstvom FiF UK Stimul. Ponúka odborné a vedecké príspevky, štúdie, tematicky venované slovenským dejinám, v kontexte s dejinami okolitého sveta. Predstavuje bezpochyby elektronický zdroj, ktorý zaiste osloví nielen odbornú obec ale i širokú verejnosť

Iné databázy

NázovCharakteristika
Digitálny archív fotografií TASR https://vtedy.tasr.sk/browse
Elektronický lexikón slovenského jazyka http://www.slex.sk/
Elektronická zbierka zákonov https://www.slov-lex.sk/ezz
Galérie na Slovensku https://www.muzeum.sk/galerie-na-slovensku.html
Jazykové okienko http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/statny-jazyk/jazykove-okienko-145.html
Legislatíva Európskej únie. Plné texty Úradného vestníka EÚ https://eur-lex.europa.eu/
Mapy Uhorska a Slovenska http://mapyuhorskaslovenska.blogspot.com/2007/03/ii-vojensk-mapovanie-uhorska.html
Názvy slovenských obcí a miest v maďarčine – preklady http://www.geni.sk/nazvy-obci-slovensky-a-madarsky/
Slovenská národná galéria https://www.sng.sk/sk
Šľachta: stránka o histórii šľachtických rodov http://slachta.kosztolanyi.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=36
Webumenia https://www.webumenia.sk/katalog Katalóg výtvarných diel zo zbierok slovenských galérií evidovaných v Centrálnej evidencii diel výtvarného umenia

Česká republika

Elektronické zdroje a e-databázy v Českej republike

NázovCharakteristika
Archaeologia historica https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/128132 Archaeologia historica je prestížny recenzovaný odborný časopis zverejňujúci štúdie zamerané na archeológiu stredoveku a podobné odbory. V časti „Zprávy a Kronika“ stručne informuje o aktuálnych edičných, konferenčných či výstavných podujatiach a významných osobnostiach. Pôvodne vychádzal ako periodický zborník s príspevkami z celoštátnych a medzinárodných konferencií. Časopis vydáva Filozofická fakulta Masarykovej univerzity v Brne a je indexovaný v medzinárodných databázach Ulrich’s web Global Serials Directory, EBSCO a SCOPUS. V pdf formáte sú dostupné príspevky od roku 1976 po súčasnosť. Od roku 2021 vydavateľstvo plánuje obohatiť časopis Archaeologia historica o špeciálne čísla, ktoré budú vychádzať v dvojročnej periodicite. Budú zamerané na archeológiu modernity a súčasnosti s uverejňovaním pôvodných príspevkov medzinárodného významu. Cieľom je vytvorenie medzinárodnej publikačnej platformy pre teoretický a empirický výskum hmotných prameňov modernej a nedávnej minulosti, predovšetkým sústredenej na Európsky kontinent. Špecializované čísla budú vychádzať v anglickom jazyku
Badatelna http://badatelna.eu/ Portál archívnych fondov a zbierok Českej republiky
Český lid http://ceskylid.avcr.cz/ Popredný český vedecký recenzovaný časopis (založený v roku 1891), vydávaný Etnologickým ústavom Akademie věd České republiky. Prináša kvalitné odborné články z oblasti etnológie a sociokultúrnej antropológie
Digitálna knižnica Kramerius Národní knihovny v Praze https://kramerius5.nkp.cz/
Jednotná informačná brána: české knižnice, elektronické zdroje https://www.knihovny.cz/
Moravská zemská knihovna http://www.digitalniknihovna.cz/mzkDigitálna knižnica. Prevádzkoteľom je Moravská zemská knihovna v Brně
Národní knihovna ČR – online katalóg https://www.nkp.cz/katalogy-a-db/katalogy-nk-cr
Portál Historického ústavu akademie vied ČR – archív voľne dostupných periodík, roky 2012-2018 http://www.hiu.cas.cz/cs/nakladatelstvi/publikace-v-elektronicke-podobe.ep/
Zaniknuté obce a osady v ČR http://www.zanikleobce.cz/index.php? Databáza zaniknutých obcí, osád, samôt i objektov Čiech a Moravy, predovšetkým v pohraničných oblastiach po roku 1945. Informácie dopĺňa bohatý obrazový a kartografický materiál, odkazy na ďalšie príbuzné stránky a odporúčaná literatúra

Maďarsko

Elektronické zdroje a e-databázy v Maďarsku

NázovCharakteristika
Archaeologiai Értesítö https://akjournals.com/view/journals/0208/0208-overview.xml?rskey=XhWRpN&result=9E-časopis vychádza od roku 1868. Zameriava sa na starodávne obyvateľstvo, ktoré žilo v Maďarsku a v Karpatskej kotline, ako aj na archeologické dedičstvo Maďarov.Ponúka informácie o nových výskumoch a smerovaniach maďarskej archeológie, správy o nových archeologických nálezoch. Súčasťou časopisu je i sekcia ponúkajúca informácie o nových vydaných maďarských a zahraničných publikáciách z odboru archeológie. V e-forme sú prístupné iba niektoré príspevky – označené sú symbolom – žltýzámoček
Fortepan https://fortepan.hu/hu/Fortepan je bezplatný komunitný archív fotografií, v ktorom je možné prehliadať a sťahovať viac ako 100 000 archívnych fotografií vo vysokej kvalite
Hungarica https://hungaricana.hu/en/ Spoločná databáza maďarských archívov, múzeí a knižníc, zverejňuje kultúrne dedičstvo Maďarska na jednom mieste: databázy, záznamy, dokumenty, obrázky, mapy. Niektoré sú z cudzích krajín
Magyarország vármegyéi és városai https://mek.oszk.hu/09500/09536/html/ Zdigitalizované publikácie o dejinách uhorských stolíc a miest
Museums in Hungary, by county http://www.ace.hu/ceicom/hungary/hunlista.html
Műemlékem.hu http://muemlekem.hu/hatareset-terkep?orszag=hu Webový portál ponúka databázu maďarských kultúrnych pamiatok a pamätihodností, predstavuje svet kultúrneho dedičstva v texte, obraze, zvuku. Obsahuje objekty, kultúrne pamiatky nachádzajúce sa v Karpatskej kotline mimo územia Maďarska. Portál taktiež umožňuje prehliadať v online Magazíne, ktorý sa venuje ochrane kultúrneho dedičstva, podáva správy z oblasti archeológie a muzeológie. Zaujímavosťou je, že webový portál sprístupňuje aj zvukový archív jediného rozhlasového programu na ochranu dedičstva v Maďarsku. Nájdete tu týždenné vysielanie.Portál Műemlékem.huponúka aj mnoho ďalších zaujímavostí, mapy, krátke správy, reportáže, súťaže a iné
OrszágosSzéchényiKönyvtár – online katalóg http://www.oszk.hu/Kliknúť na NEKTÁR (centrálny online katalóg)

Poľsko

Elektronické zdroje a e-databázy v Poľsku

NázovCharakteristika
Ochrona zabytków https://ochronazabytkow.nid.pl/ Ochronu zabytków vydáva Narodowy Instytut Dziedzictwa. Odborný časopis je venovaný ochrane kultúrneho dedičstva, konzervácii a skúmaniu historických budov. Tematicky rozsah publikovaných článkov pokrýva teoretické a praktické otázky z oblastí: konzervácia a obnova pamiatok, dejiny umenia, architektúra a urbanizmus, krajinná architektúra, archeológia, etnológia, právo na ochranu pamiatok, správa pamiatok. Od roku 2014 vychádza dvakrát ročne a od roku 2016 ako dvojjazyčný časopis – články vychádzajú v poľštine a angličtine. Od roku 2020 je indexovaný v databáze Scopus.

Chorvátsko

Elektronické zdroje a e-databázy v Chorvátsku

NázovCharakteristika
Hrčak https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=18488Portál e-periodík, obsahujúci bohatú kolekciu časopisov z rôznych vedných odborov, nevynímajúc oblasť umenia, histórie a iných vedných disciplín

Slovinsko

Elektronické zdroje a e-databázy v Slovinsku

NázovCharakteristika
Acta historiae artis Slovenica http://uifs1.zrc-sazu.si/?q=en/node/296Acta historiae artis Slovenica je odborný časopis, vychádza dvakrát ročne. Publikuje príspevky o histórii umenia a teórii umenia týkajúce sa Slovinska, Talianska a strednej Európy v širšom európskom kontexte, ako aj príspevky zaoberajúce sa kultúrnou sférou súvisiacou s výtvarným umením. Príspevky, abstrakty alebo resumé sú okrem slovinčiny publikované v rôznych jazykoch (angličtina, nemčina, taliančina,francúzština)

Ďalšie krajiny

►I n é z a h r a n i č n é e-zdroje

NázovCharakteristika
Ancient art and archaeology http://www.art-and-archaeology.com/
Artcyclopedia http://www.artcyclopedia.com/general/alphabetic.html
Art Journal – Daily Arts News https://www.artsjournal.com/
CeROArt – e-journal https://journals.openedition.org/ceroart/ Časopis venujúci sa otázkam ochrany, výstavy a reštaurovania umeleckých diel
Conservation science in Cultural Heritage – e-journal https://conservation-science.unibo.it/indexČasopis obsahuje články najmä z oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
DOAJ – Directory of Open Access Journals https://doaj.org/subject Plné texty vedeckých a odborných časopisov. Projekt knižníc Lundskej univerzity vo Švédsku z jedného miesta sprístupňuje voľne dostupné odborné a vedecké časopisy. Databáza zahŕňa viac ako 2 700 titulov časopisov, z toho 810 je dostupných na úroveň plného textu. Tematicky časopisy pokrývajú všetky vedné odbory a všetky jazyky. Služba umožňuje vyhľadávanie podľa predmetu alebo podľa názvu časopisu či článku
EuroDocs https://eudocs.lib.byu.edu/index.php/Main_Page Online zdroj archívnych dokumentov z oblasti histórie Európy
FILIT: Otvorená filozofická encyklopédia http://dai.fmph.uniba.sk/~filit/fil/fil.html Prvá slovenská filozofická encyklopédia. Obsahuje dokumenty na podporu štúdia a výskumu filozofie z oblasti filozofie, vied, umenia a náboženstva
Historical Maps of Europe http://www.reisenett.no/map_collection/historical/history_europe.html
iBiblio: the public library and digital archive https://www.ibiblio.org/catalog/items/browse/tag/Arts+and+Recreation
International Preservation News – e-journal https://www.ifla.org/publications/international-preservation-news Medzinárodné správy o konzervovaní sprístupňujú dokumenty o ochranných aktivitách a udalostiach, ktoré podporujú snahy o zachovanie materiálov vo svetových knižniciach a archívoch
Journal of The Institute of Conservation – e-journal https://www.tandfonline.com/toc/rcon20/currentČasopis rozvíja vedomosti a vzdelávanie v ochrane hnuteľného a nehnuteľného kultúrneho dedičstva a podporuje profesionalitu konzervátorov
Old Maps online https://www.oldmapsonline.org/ Databáza indexuje viac ako 400 000 máp z celého sveta
Periodical Historical Atlas of Europe https://www.euratlas.net/history/europe/index.html
The Journal of Conservation and Museum Studies – e-journal https://www.jcms-journal.com/ E-periodikum sa venuje najmä výskumu v oblasti ochrany múzejných zbierok a výstav, štúdií artefaktov, reštaurovania, múzejných štúdií
SpringerLink https://link.springer.com/ SpringerLink je abstraktová a plnotextová databáza, umožňujúca prístup k článkom z 2251 titulov recenzovaných odborných časopisov a ku 40 000 online knihám vydavateľstva Springer. Plné texty článkov sú prístupné od r. 1997. Databáza zahŕňa rôzne tematické oblasti, prírodné vedy, technické odbory, medicínu a biomedicínu, ekonomické vedy, ako aj humanitné aj spoločenské vedy

Partnerské inštitúcie v Európe

►Z a h r a n i č n é p a r t n e r s k é i n š t i t ú c i e – LINKY

NázovLink
Národní památkový ústav Praha, Česká republika https://www.npu.cz/cs
Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ Budapešť, Maďarsko https://memmdk.hu/
Bundesdenkmalamt Viedeň, Rakúsko https://bda.gv.at/
Narodowy Instytut Dziedzictwa Varšava, Poľsko https://www.nid.pl/pl/
Ministrstvo za kulturo- INDOK center Ljubljana, Slovenia https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/o-ministrstvu/direktorat-za-kulturno-dediscino/informacijsko-dokumentacijski-center-za-kulturno-dediscino/
Hrvatski restauratorski zavod Záhreb, Chorvátskohttp://www.h-r-z.hr/