Prejsť na obsah

Prijímateľ: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

Partneri projektu: Norsk Kulturvav, Fortidsminneforeningen – National Trust of Norway

Výška projektového grantu: 1 100 000,- €

Trvanie realizácie projektu: 27. 1. 2020 – 27. 1 2023

Pamiatkový úrad SR začiatkom februára 2020 začal s impelementáciou preddefinovaného projektu financovaného z EEA Grants.

Múzeum Červený kláštor v obci Červený Kláštor bolo zriadené a otvorené v roku 1966 ako vysunutá expozícia Východoslovenského múzea Košice. V rokoch 1999 – 2007 bolo vedené ako múzejná expozícia Ľubovnianského múzea Stará Ľubovňa. Od roku 2010 pôsobí ako samostatné múzeum v zriaďovateľskej pôsobnosti Pamiatkového úradu SR, pričom prevádzkovateľom múzea je nezisková organizácia CYPRIAN, n. o. V súčasnosti Múzeum Červený Kláštor prezentuje historický architektonicko-stavebný vývoj kláštora, ako aj duchovné posolstvo a spôsob života mníšskeho rádu kartuziánov a kamaldulov.

Areál Červený kláštor
Areál Červený kláštor, foto: Cyprián n.o.

Projekt Červený Kláštor – znovuzrodený, má zásadným spôsobom zmeniť doterajšiu podobu niekoľkých objektov a vybraných častí kláštora kartuziánov a to prostredníctvom pamiatkovej obnovy kombinovanej s vložením nového obsahu korešpondujúcim s jeho historickým odkazom. Obnova a nová funkčná náplň časti kláštora má zabezpečiť schopnosť nielen udržať nadobudnutú podobu ale aj generovať výnosy, ktoré by umožnili ďalej pokračovať v obnove kláštorného komplexu.

Národná kultúrna pamiatka Kláštor kartuziánov v obci Červený Kláštor patrí k najvýznamnejším pamiatkam tohto druhu na Slovensku a je najväčšou a najvýznamnejšou pamiatkou v správe Pamiatkového úradu SR. História vzniku kláštora siaha do roku 1320, kedy ho založili kartuziánski mnísi ako filiálny konvent kláštora na Skale útočišťa na Spiši. V 18. storočí prešiel čiastočne stavebnými úpravami, ktoré určili jeho terajší vzhľad. Hlavnými zachovanými stavbami areálu sú gotický jednoloďový kostol, stredoveká kláštorná budova s refektárom a s krížovou chodbou, tzv. hodinová veža, hospodárske budovy a tzv. veľká klauzúra s čiastočne zachovanými domami pre mníchov. Umelecko-historicky najhodnotnejšiu výzdobu nástennými maľbami má zachovanú kostol a stredoveký refektár.

Kláštor reprezentuje na Slovensku jeden z mála zachovaných príkladov monastickej architektúry kartuziánskej a kamaldulskej rehole a je významným aj v kontexte európskeho kultúrneho dedičstva, keďže patrí k jedným z najvýchodnejších lokalít uvedených rehoľných komunít. Červený Kláštor prešiel v ostatných 15 rokoch významnou hmotnou obnovou a funkčnou revitalizáciou. V tomto rámci vznikla muzeálna expozícia, rozšírili a zmodernizovali sa ubytovacie kapacity, obnovila sa činnosť pôvodného hostinca na nádvorí. Popri realizácii obnovovacích a reštaurátorských prác je v súčasnosti významná časť aktivít venovaná aj príprave podmienok umožňujúcich prinavrátenie niektorých pôvodných funkcií kláštora.

Cieľom projektu je na jednej strane podstatné zatraktívnenie objektov E a F kláštorného areálu pre návštevníkov a to formou a obsahom zážitkovej návštevy kultúrno – historickej pamiatky a na strane druhej, vytvorenie podmienok pre doškoľovacie aktivity v oblasti ochrany pamiatok. Vytvorenie novej ponuky pre návštevníka vychádza z oživenia vybraných súčastí niekdajšieho života mníchov ale aj funkciami, s ktorými bol a je kláštor pre odborníkov i záujemcov z radov širšej verejnosti historicky previazaný: škola v prírode & múzeum & Pamiatkový úrad SR. Všetky sú inovatívnou podobou pôvodných či nových funkcií a činností kláštora a jeho obyvateľov.

Projekt si teda kladie za cieľ „znovuzrodenie“ vybraných pôvodných dôležitých funkcií kláštora: výrobu piva a medoviny (kláštorný pivovar a fermentáreň medoviny), výrobu produktov z liečivých rastlín (Cypriánová lekáreň/manufaktúra), výchovno-vzdelávacie aktivity určené deťom (Kláštorná škola), poskytnutie priestoru pre hlbšiu a dlhšiu introspekciu a meditáciu bez významnejších zásahov civilizácie (Digital detox camp). Chce však byť aj novým priestorom pre doškoľovacie aktivity pre zamestnancov PÚ SR (Doškoľovacie centrum PÚSR – ČK) ako aj úplne prerobenú, modernú a návštevnícky atraktívnu múzejnú expozíciu zloženú z troch častí (Dejiny Červeného Kláštora, Mníšske rády na Slovensku a Dejiny pamiatkovej starostlivosti v SR).

Základné aktivity projektu okrem riadenia projektu a doba ich trvania sú: 1. Rekonštrukcia infraštruktúry – Obnova objektov E a F pre potreby projektu, 24 mesiacov; 2. Zriadenie nových prevádzok a služieb – Obnova tradičných činností kláštora: zriadenie pivovaru, varne medoviny a potrebného zázemia, zriadenie Cypriánovej Manufaktúry/lekárne, nová múzejná expozícia, Kláštorná škola, obnova mníšskych izieb ako digital detox camp a spustenie ich prevádzky 24 m; 3. Mäkké projektové aktivity – Školenie pracovníkov nových prevádzok a príprava edukačných aktivít PÚSR v Kláštornej škole / publicita projektu, 6/30 (publicita) mesiacov; 4. Spolupráca s Nórskymi partnermi – nastavenie produktového marketingu a vytvorenie príručky/prezentácie v oblasti pamiatkovej advokácie, 30 mesiacov.

Ak chcete vedieť viac o tom ako postupuje realizácia projektu sledujte weby www.eeagrants.sk alebo www.muzeumcervenyklastor.sk