Prejsť na obsah

„V doline Dunajca – ochrana a obnova pamiatok poľsko – slovenského pohraničia: dvora v Tylmanovej a kláštora v Červenom Kláštore“ je názov projektu, ktorý získal finančnú podporu v rámci Operačného programu V – A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 (Interreg).

Jeho tvorcami, predkladateľmi a úspešnými prijímateľmi podpory sú Gmina Ochhotnica Dolna a Pamiatkový úrad Slovenskej republiky.

V Červenom Kláštore bude realizovaných viacero aktivít. Bude to najmä stavebno-technická obnova podstatnej časti historických budov komplexu kláštora: fasád, strešnej krytiny, vonkajších dverí a okien. Vybudované, resp. obnovené budú pochôdzne trasy a technické zariadenia odstraňujúce bariérovosť pre zdravotne postihnutých (osoby postihnuté zrakovo, sluchovo či mentálne) a to vrátane múzejnej expozície kláštora.

Súčasný park bude obnovený podľa základnej dispozície do podoby pôvodnej historickej kláštornej záhrady z 18. storočia aj s chodníkmi, lavičkami, stojanmi na bicykle, či umeleckou skulptúrou zobrazujúcou mnícha Cypriána.

Partneri projektu pripravia spolu konferencie, publikáciu a film venované kultúrnemu a prírodnému dedičstvu okolia Červeného kláštora, ako aj viacero vzdelávacích, informačných a propagačných podujatí.

Projekt, podstatnou mierou realizovaný z finančných prostriedkov Interreg Poľsko – Slovensko, výrazným spôsobom prispeje k obnove komplexu kláštora, ku skvalitneniu podmienok pobytu a služieb pre jeho návštevníkov a k zvýšeniu atraktívnosti nielen regiónu Zamaguria, ale aj celého Slovensko – poľského pohraničia.

Jeho vecná realizácia bola pôvodne naplánovaná na obdobie 1.10.2019 – 30.9.2021. Z dôvodu následkov pandemickej situácie požiadali obaja partneri v projekte o predĺženie jeho realizácie. Žiadosti bolo vyhovené s novým termínom ukončenia projektu k 31.3.2022. Celková výška projektového grantu určená na obnovu objektov Červeného kláštora je 958 523,60 €.