Prejsť na obsah

Projekt Červený Kláštor – znovuzrodený

Areál Červený kláštor, foto: Cyprián n.o.

Projekt Červený Kláštor – znovuzrodený, má zásadným spôsobom zmeniť doterajšiu podobu niekoľkých objektov a vybraných častí kláštora kartuziánov a to prostredníctvom pamiatkovej obnovy kombinovanej s vložením nového obsahu korešpondujúcim s jeho historickým odkazom. Obnova a nová funkčná náplň časti kláštora má zabezpečiť schopnosť nielen udržať nadobudnutú podobu ale aj generovať výnosy, ktoré by umožnili ďalej pokračovať v obnove kláštorného komplexu.

Pamiatkový úrad SR začiatkom februára 2020 začal s impelementáciou preddefinovaného projektu financovaného z EEA Grants.

Cieľom projektu je na jednej strane podstatné zatraktívnenie objektov E a F kláštorného areálu pre návštevníkov a to formou a obsahom zážitkovej návštevy kultúrno – historickej pamiatky a na strane druhej, vytvorenie podmienok pre doškoľovacie aktivity v oblasti ochrany pamiatok. Vytvorenie novej ponuky pre návštevníka vychádza z oživenia vybraných súčastí niekdajšieho života mníchov ale aj funkciami, s ktorými bol a je kláštor pre odborníkov i záujemcov z radov širšej verejnosti historicky previazaný: škola v prírode & múzeum & Pamiatkový úrad SR. Všetky sú inovatívnou podobou pôvodných či nových funkcií a činností kláštora a jeho obyvateľov.

V doline Dunajca – ochrana a obnova pamiatok poľsko – slovenského pohraničia

„V doline Dunajca – ochrana a obnova pamiatok poľsko – slovenského pohraničia: dvora v Tylmanovej a kláštora v Červenom Kláštore“ je názov projektu, ktorý získal finančnú podporu v rámci Operačného programu V – A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 (Interreg).

Jeho tvorcami, predkladateľmi a úspešnými prijímateľmi podpory sú Gmina Ochhotnica Dolna a Pamiatkový úrad Slovenskej republiky.

V Červenom Kláštore bude realizovaných viacero aktivít. Bude to najmä stavebno-technická obnova podstatnej časti historických budov komplexu kláštora: fasád, strešnej krytiny, vonkajších dverí a okien. Vybudované, resp. obnovené budú pochôdzne trasy a technické zariadenia odstraňujúce bariérovosť pre zdravotne postihnutých (osoby postihnuté zrakovo, sluchovo či mentálne) a to vrátane múzejnej expozície kláštora.