Prejsť na obsah

Carare je program Európskej komisie pre podporu informačných a komunikačných technológií. Carare podporuje programy pre digitálne knižnice s cieľom zvýšiť množstvo a kvalitu digitálneho obsahu o archeologickom a architektonickom dedičstve na webovom portáli Europeana pre širokú verejnosť.

Hlavným cieľom je vytvoriť službu pre agregáciu údajov o kultúrnom dedičstve a vytvoriť tak čo najlepšie podmienky pre výskumné inštitúcie, špecializované archívy a múzeá, aby mohli poskytovať svoj digitálny obsah pre Europeanu, t.j. rozvíjať služby pre zlepšenie interoperability existujúceho digitálneho obsahu Europeany o pamiatkach, vrátane archeologických a architektonicky významných budov, historických centier miest a industriálnych pamiatkach, najmä tých, ktoré sú svetovým alebo európskym kultúrnym dedičstvom, resp. dedičstvom národného významu.

Ďalším cieľom siete Carare je umožniť prepojenie 2D a 3D obsahu o kultúrnom dedičstve v Europeane. Cieľom Carare je aj vytvorenie takého kritického množstva obsahu o dedičstve, aby sa vytvoril potenciál pre nové obchodné a verejné služby v oblasti cestovného ruchu, vzdelávania a výskumu. Dôležitým cieľom Carare je trvalo udržateľný rast a dosiahnutie životaschopných služieb aj po skončení financovania projektu.

Aktivity a výstupy

Príprava siete pre zber a agregáciu obsahu. V rámci technickej koncepcie projektu budú vytvorené metadáta a terminológia zdrojov a odporúčania pre otázky práv duševného vlastníctva digitálneho obsahu.

Testovanie prototypov, nástrojov a služieb vo vývojovom prostredí Europeana umožňujúcich agregáciu digitálneho obsahu z portálu Europeana. Obsah od každého poskytovateľa bude testovaný, agregovaný a uložený. Budú použité metadáta na mapovanie poskytnutého obsahu.

Poskytovatelia obsahu s použitím jednotných slovníkov obohatia svoj obsah o metadáta s cieľom zlepšiť prezentáciu údajov v Europeane.

Webové odkazy

Webová stránka CARARE

Hlavný koordinátor Kulturarvsstyrelsen – Dánsko a MDRPartners – Veľká Británia

Webový portál Europeana