Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Úradná tabuľa

20. augusta 2019

Pamiatkový úrad SR a Krajské pamiatkové úrady zverejňujú verejné vyhlášky elektronickou formou na webom sídle úradu podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli v súlade s  § 34 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Elektronická podoba zverejnených dokumentov  je v súlade s platnými štandardmi v zmysle zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a ďalších usmernení.

Úradná tabuľa Pamiatkového úradu SR: 
 
 • 21.8.2019 PÚSR - Upovedomenie účastníkov konania o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia vo veci podnetu na vyhlásenie objektov v areáli bývalej železiarne v Krompachoch, časť Stará Maša, za národnú kultúrnu pamiatku ...> (PDF, 404 kB)
 • 14.8.2019 PÚSR - Oznámenie o zápise r.k. kostola sv. Cyrila a Metoda v Mojtíne okres Púchov do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu pod číslom 12176/1 ...> (PDF, 365 kB)
 • 14.8.2019 PÚSR - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o vyhlásení Mlyna vodného s areálom (Pullmannovský mlyn) na ul. Pri mlyne v Nitre, časť Dolné Krkšany, okr. Nitra, za národnú kultúrnu pamiatku s objektovou skladbou: mlyn vodný so strojovňou, zariadenie technologické (v budove mlyna), náhon vodný so stavidlami, aleja ...> (PDF, 678 kB)
 • 14.8.2019 PÚSR - Oboznámenie účastníkov konania s obsahom podkladu pre rozhodnutie v správnom konaní vo veci podnetu na zrušenie vyhlásenia Sýpky v Močenku, časť Gorazdov, k. ú. Močenok, za národnú kultúrnu pamiatku (ÚZPF 12028/1)
  ...> (PDF, 404 kB)


  Vysvetlivky používaných skratiek:
  PÚ SR - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
   
  Úradná tabuľa Krajských pamiatkových úradov: 
   

  KPÚ Banská Bystrica - úradná tabuľa

  KPÚ Bratislava - úradná tabuľa

  KPÚ Košice - úradná tabuľa

  KPÚ Nitra - úradná tabuľa

  KPÚ Prešov - úradná tabuľa

  KPÚ Trenčín - úradná tabuľa

  KPÚ Trnava - úradná tabuľa

  KPÚ Žilina - úradná tabuľa

  Tiráž
  © 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
  Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti