Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Úradná tabuľa

19. októbra 2017

Vysvetlivky používaných skratiek:
PÚ SR - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
 
 
 • 19.10.2017 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci nariadenia podmienok záchranného pamiatkového-archeologického výskumu na stavbe "LE_OKI_JUR NAD HRONOM, VNK, TS, NNK", k. ú. Jur nad Hronom, Malé Šarovce, okr. Levice ... > (PDF, 875 kB)
 • 19.10.2017 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nariadení podmienok záchranného pamiatkového-archeologického výskumu na stavbe: "KO_TÔŇ, TS 0034-001, VNK, TS NNK" k. ú. Tôň, okr. Komárno ... > (PDF, 1460 kB)
 • 17.10.2017 PÚSR - Oznámenie o začatí konania vo veci vyhlásenia mosta SNP v Bratislave okr. Bratislava I. a V., m.č. Staré mesto a Petržalka, v k. ú. Staré mesto, Petržalka za národnú kultúrnu pamiatku ... > (PDF, 1021 kB)
 • 17.10.2017 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí konania v súvislosti so stavbou „Nový stavebný obvod IBV Juh – Hrnčiarovce nad Parnou“, v k. ú. Hrnčiarovce nad Parnou ... > (PDF, 1036 kB)
 • 16.10.2017 KPÚ Prešov - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum na záchranu archeologických nálezov na ploche uvažovanej stavby „Prešov - Solivar, IBV Na Brehu ,  p. č. 2268/10-2268/22, SO O1 – Rozšírenie distribučnej siete , SO 03 – Odberné el. zariadenie", v k. ú. Solivar ... > (PDF, 1313 kB)
 • 12.10.2017 KPÚ Trnava - Rozhodnutie za účelom záchrany archeologických a historicky hodnotných nálezov a archeologických nálezísk predpokladaných v zemi na území stavby „Obytná Zóna Cífer A1 – 16 Za Mlynskou 1, etapy 1 až 5, objekty SO 04, SO 05, SO 06, SO 07, SO 08, SO 09, SO 15“ na pozemku k.ú. Cífer ... > (PDF, 1535 kB)
 • 11.10.2017 KPÚ Trenčín - Rozhodnutie o vykonaní archeologického výskumu na vedecké a dokumentačné účely na lokalite Podskalský Roháč/Veľké skaly v k. ú. Podskalie, okres Považská Bystrica ... > (PDF, 1204 kB)
 • 9.10.2017 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum v súvislosti so stavbou "REVITALIZÁCIA C. M. Z. - SEVER, ŠTÚROVO" k. ú. Štúrovo ... > (PDF, 1283 kB)
 • 9.10.2017 PÚ SR - Rozhodnutie o vyhlásení hrádze, prepadu hrádze, kanála vodného a zariadenia technologického, nachádzajúce sa na pozemkoch k. ú. Banská Belá, k. ú. Banský Studenec za NKP ako súčasti NKP Nádrž vodná (Halčianske jazero) v Banskej Belej (č. ÚZPF 3265/1) ... > (PDF, 1699 kB)
 • 2.10.2017 KPÚ Trenčín - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum na území stavby ,,Kanalizácia obce Mníchova Lehota“ v k. ú. Mníchova Lehota ... > (PDF, 907 kB)
 • 2.10.2017 KPÚ Trenčín - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum na území stavby ,,Trenčianske Stankovce a priľahlé obce Mníchova Lehota – kanalizácia“ v k. ú. Mníchova Lehota, Trenčianska Turná – Hámre ... > (PDF, 911 kB)
 • 26.9.2017 KPU Trenčín - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum na území stavby: ,,Miestna komunikácia a chodník – Dužavina I. etapa“ v k. ú. Adamovské Kochanovce  ... > (PDF, 2205 kB)
 • 25.9.2017 KPU Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania k stavbe: „Trnovec nad Váhom, rekonštrukcia prívodného potrubia“ v k. ú. Šaľa a Trnovec nad Váhom, okr. Šaľa. ...> (PDF, 917 kB)
 • 20.9.2017 KPÚ Prešov - Oznámenie o začatí konania o nevyhnutnosti realizácie pamiatkového – archeologického výskumu na ploche uvažovanej stavby „Prešov – Solivar – IBV Na brehu p. č. 2268/10-2268/22 – rozšírenie distribučnej siete, odberné el. zariadenie“ ... > (PDF, 745 kB)
 • 20.9.2017 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí konania v súvislosti s navrhovanými prácami pre stavbu „Obytná Zóna Cífer A1 – 16 Za Mlynskou 1, etapy 1 až 5, objekty SO 04, SO 05, SO 06, SO 07, SO 08, SO 09, SO 15“ na pozemku k.ú. Cífer ... > (PDF, 939 kB)
 • 14.9.2017 KPÚ Trenčín - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia o archeologickom výskume na vedecké a dokumentačné účely v k. ú. Považská Teplá a Plevník – Drienové ... > (PDF, 666 kB)
 • 14.9.2017 KPÚ Trenčín - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia o archeologickom výskume na vedecké a dokumentačné účely v k. ú. Podskalie ... > (PDF, 646 kB)
 • 14.9.2017 KPÚ Trenčín - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v rámci stavby: ,,Klátova Nová Ves – kanalizácia“ v k. ú. Klátova Nová Ves, Janova Ves a Veľké Bošany ... > (PDF, 909 kB)
 • 11.9.2017 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o pamiatkovom-archeologickom výskume na vedecké a dokumentačné účely na archeologickom nálezisku z mladšej doby kamennej v polohe Tesniny a Horné lúky, k. ú. Domadice a Santovka, okr. Levice ... > (PDF, 1098 kB)
 • 11.9.2017 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatie správneho konania o nevyhnutnosti a podmienkach vykonania záchranného pamiatkového-archeologického výskumu na území stavby: "REVITALIZÁCIA C. M. Z. - SEVER, ŠTÚROVO" k. ú. Štúrovo, okr. Nové Zámky ... > (PDF, 1081 kB)
 • 11.9.2017 KPÚ Trenčín - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v rámci stavby ,,Výrobný administratívny objekt Guhring Beluša“ v k. ú. Beluša ... > (PDF, 1060 kB)
 • 6.9.2017 KPÚ Trenčín - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti so stavbou ,,10259 – Streženice – Horeriečie – Rozšírenie NNS pre novú IBV 16xRD“ v k. ú. Púchov a Streženice ... > (PDF, 724 kB)
 • 4.8.2017 KPÚ Prešov - Rozhodnutie o vykonaní pamiatkového – archeologického výskumu pre vedecké a dokumentačné účely  „Turany nad Ondavou, presná lokalizácia cintorína z 1. svetovej vojny" na p. č. 306/1 a 307 v k. ú. Turany nad Ondavou ... > (PDF, 641 kB)
 • 30.8.2017 KPÚ Prešov - Rozhodnutie k zámeru úpravy nehnuteľnosti v PZ Ľubica "na pozemkoch KN-C parc.č.841 v k.ú. Ľubica, na Úzkej ulici v Ľubici"  ... > (PDF, 794 kB)
 • 30.8.2017 KPÚ Trnava - Rozhodnutie o vykonaní záchranného pamiatkového výskumu za účelom záchrany archeologických nálezov predpokladaných v zemi na území líniovej stavby „Vonkajšie teplovodné rozvody Niklová 4313 – Kotolňa K5, Mlynárska 4340, Sereď“, v k.ú. Sereď  ... > (PDF, 1001 kB)
 • 30.8.2017 KPÚ Trnava - Rozhodnutie o vykonaní záchranného pamiatkového výskumu za účelom záchrany archeologických nálezov a dokumentácie archeologických situácií predpokladaných v zemi na území líniovej stavby „Lakšárska Nová Ves – tlaková kanalizácia“ v k.ú. Borský Mikuláš, Lakšárska Nová Ves a Šaštín ... > (PDF, 816 kB)
 • 25.8.2017 KPÚ Nitra - Rozhodnutie k zámeru úpravy nehnuteľnosti v PZ a OP MPR Nitra k stavbe "FTTH Nitra_Orange" ... > (PDF, 1300 kB)
 • 25.8.2017 KPÚ Trenčín - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti so stavbou „Trenčianske Stankovce a priľahlé obce Mníchova Lehota - kanalizácia“ v k. ú. Mníchova Lehota, Trenčianska Turná - Hámre ... > (PDF, 362 kB)
 • 25.8.2017 KPÚ Trenčín - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti so stavbou „Kanalizácia obce Mníchova Lehota“ v k. ú. Mníchova Lehota ... > (PDF, 355 kB)
 • 23.8.2017 KPÚ Trnava - Rozhodnutie za účelom záchrany archeologických nálezov predpokladaných v zemi vo veci líniovej stavby „Jelka, rekonštrukcia verejného vodovodu na ul. Hlavná, Jamová a nám. Szenci Molnár Alberta“, v k. ú. Jelka a Nová Jelka ... > (PDF, 933 kB)
 • 22.8.2017 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum v súvislosti so stavbou "KO_TÔŇ, TS 0034-001, VNK, TS, NNK" kat. úz. Tôň ... > (PDF, 1097 kB)
 • 18.8.2017 KPÚ Trnava - Rozhodnutie o vykonaní záchranného pamiatkového výskumu v súvislosti so stavbou „IBV Michalská Alej Šúrovce“ v k.ú. Šúrovce ... > (PDF, 1140 kB)
 • 17.8.2017 KPÚ Trnava - Rozhodnutie o vykonaní záchranného pamiatkového výskumu za účelom záchrany archeologických nálezov a dokumentácie archeologických situácií predpokladaných v zemi na území stavby „IBV Orechová Potôň“ v k.ú. Orechová Potôň a Michal na Ostrove ... > (PDF, 270 kB)
 • 15.8.2017 KPÚ Trenčín - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti so stavbou ,,Výrobný administratívny objekt Guhring Beluša“ v k. ú. Beluša ... > (PDF, 716 kB)
 • 15.08.2017 PÚ SR - Upovedomenie účastníkov konania a obce o predĺžení lehoty pre rozhodnutie vo veci vyhlásenia ochranného pásma pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica ... > (PDF, 1066 kB)
 • 11.8.2017 KPÚ Trenčín - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti s líniovou stavbou ,,Klátova Nová Ves – kanalizácia“ v k. ú. Klátova Nová Ves, Janova ves a Veľké Bošany ... > (PDF, 720 kB)
 • 10.8.2017 KPÚ Trenčín - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti so stavbou ,,Miestna komunikácia a chodník – Dužavina I.etapa“ v k. ú. Adamovské Kochanovce ... > (PDF, 790 kB)
 • 7.8.2017 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustení od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový výskum v súvislosti s navrhovanou stavbou „Lakšárska Nová Ves – tlaková kanalizácia“ v k. ú. Borský Mikuláš, k. ú. Lakšárska Nová Ves a k. ú. Šaštín, okr. Senica ... > (PDF, 125 kB)
 • 7.8.2017 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum za účelom záchrany archeologických nálezov alebo nálezových situácií  na stavbe ,, PE_Bojná, VNK, TS, NNK“ v k. ú. Bojná, okr. Topoľčany ... > (PDF, 857 kB)
 • 7.8.2017 KPÚ Trenčín - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum za účelom záchrany archeologických nálezov a nálezísk predpokladaných v zemi na stavbe ,,5921 – Pruské – Zaústenie TS nad Štepnicou n NNK rozvod“ v k.ú. Pruské ... > (PDF, 959 kB)
 • 1.8.2017 KPÚ Trnava - Rozhodnutie k vykonaniu záchranného archeologického výskumu na území stavby „Celoobecný vodovod Cífer – 6. stavba, m. č. Jarná“, k.ú. Cífer ... > (PDF, 890 kB) 
 • 1.8.2017 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustení od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový výskum v súvislosti s navrhovanou stavbou „IBV Michalská alej Šúrovce“, k. ú. Veľké Šúrovce I. obce Šúrovce ... > (PDF, 144 kB)
 • 26.7.2017 KPÚ Trenčín - Rozhodnutie k vykonaniu archeologického výskumu na vedecké a dokumentačné účely na lokalite Richtárska v k. ú. Ďurďové, okres Považská Bystrica ... > (PDF, 755 kB)
 • 26.7.2017 KPÚ Trenčín - rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum za účelom záchrany archeologických nálezov a nálezísk na stavbe „Kanalizačný zberač Klátová Nová Ves – Bošany“ v k. ú. Klátová Nová Ves a Veľké Bošany ... > (PDF, 904 kB)
 • 26.7.2017 KPÚ Trnava - Oznámenia o začatí správneho konania vo veci líniovej stavby „Vonkajšie teplovodné rozvody – Niklová 4313-Kotolňa K5, Mlynárska 4340, Sereď“ v k.ú. Sereď ... > (PDF, 977 kB)
 • 25.7.2017 KPÚ Trenčín - Rozhodnutie k vykonaniu archeologického výskumu na vedecké a dokumentačné účely na lokalite Pod Tureckom a Diely v k.ú. Trenčianske Bohuslavice, okres Nové Mesto nad Váhom ... > (PDF, 767 kB)
 • 25.7.2017 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výskumu na vedecké a dokumentačné účely na archeologickom nálezisku v polohe Tesniny a Horné lúky v k. ú. Domadice a Santovka ... > (PDF, 504 kB)
 • 25.7.2017 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový výskum v súvislosti s navrhovanou stavbou „IBV Orechová Potôň“ v k.ú. Orechová Potôň a Michal na Ostrove ... > (PDF, 126 kB)
 • 24.7.2017 PÚ SR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia „Parku kúpeľného“ v Trenčianskych Tepliciach, k.ú. Trenčianske Teplice za národnú kultúrnu pamiatku ... > (PDF, 785 kB)
 • 24.7.2017 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci líniovej stavby „Jelka, rekonštrukcia verejného vodovodu na ul. Hlavná, Jamová a nám. Szenci Molnár Alberta", v k.ú. Jelka a Nová Jelka ... > (PDF, 953 kB)
 • 20.7.2017 KPÚ Trenčín - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum za účelom záchrany archeologických nálezov a nálezísk stavby na stavbe ,,PE_Topoľčany – ES Partizánske, VNK, TS“ v k. ú. Topoľčany, Krušovce, Veľké Bošany, Malé Bošany, Chynorany, Žabokreky nad Nitrou, Malé Bielice, Veľké Bielice a Partizánske ... > (PDF, 391 kB)
 • 17.7.2017 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o podmienkach záchranného archeologického výskumu na stavbe: „Levice - dobudovanie kanalizácie" kat. úz. Levice, okr. Levice ... > (PDF, 973 kB)
 • 17.7.2017 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o podmienkach záchranného archeologického výskumu na stavbe: „REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA, ŠAHY, SO 01 - Rekonštrukcia VO" kat. úz. Šahy, okr. Levice ... > (PDF, 895 kB)
 • 17.7.2017 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o podmienkach záchranného archeologického výskumu na stavbe: „NZ_OKS_Palárikovo Hviezdoslavová, VNK, TS", kat. úz. Palárikovo, okr. Nové Zámky ... > (PDF, 946 kB)
 • 14.7.2017 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum za účelom záchrany archeologických nálezov a nálezísk na stavbe: ,,PE_Topoľčany – ES Partizánske, VNK, TS“ v k. ú. Topoľčany, Krušovce, okr. Topoľčany ... > (PDF, 895 kB)
 • 12.7.2017 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia za účelom záchrany archeologických a historicky hodnotných nálezov a archeologických nálezísk na území stavby „Verejný vodovod v obci Chtelnica“, k.ú. Chtelnica ... > (PDF, 503 kB)
 • 12.7.2017 KPÚ Košice - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania vo veci zámeru úpravy nehnuteľnosti Bačíkova č. 12 - 14 v Kočiciach, Košice - Staré Mesto, k.ú. Stredné Mesto ... > (PDF, 389 kB)
 • 11.7.2017 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia vo veci líniovej stavby „Rozšírenie napájania Bekaert Sládkovičovo na úrovni 22 kV“, k.ú.Sládkovičovo, k.ú Košúty, k.ú. Zúgov ... > (PDF, 999 kB)
 • 26.6.2017 KPÚ Trnava - Rozhodnutie o výskume pre vedecké a dokumentačné účely na pozemkoch parc. č. 155/47, 344/29 a 344/366 v k.ú. Hviezdoslavov, obce Hviezdoslavov  ... > (PDF, 201 kB)
 • 26.6.2017 KPÚ Trenčín - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum na území stavby “5921 – Pruské – Zaústenie TS nad Štepnicou a NNK rozvod, k.ú. Pruské  ... > (PDF, 412 kB)
 • 23.6.2017 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti a podmienkach vykonania záchranného archeologického výskumu na líniovej stavbe:"PE_Bojná, VNK, TS, NNK", k.ú. Bojná, okr. Topoľčany ... > (PDF, 414 kB)
 • 20.6.2017 KPÚ Trenčín - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia o výskume na vedecké a dokumentačné účely na lokalite Trenčianske Bohuslavice v polohách Pod Tureckom a Diely, k. ú. Trenčianske Bohuslavice, okres Nové Mesto nad Váhom ... > (PDF, 401 kB)
 • 20.6.2017 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti a podmienkach vykonania záchranného archeologického výskumu na stavbe: "FTTH Levice" k. ú. Levice ... > (PDF, 188 kB)
 • 20.6.2017 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia za účelom záchrany archeologických nálezov v súvislosti s líniovou stavbou „Obecná kanalizácia Horné Saliby, m. č. Hrušov – 2. stavba“, k.ú. Horné Saliby ... > (PDF, 1014 kB)
 • 15.6.2017 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum na záchranu archeologických nálezov v súvislosti so stavbou „Verejný vodovod v obci Chtelnica“, k.ú. Chtelnica ... > (PDF, 471 kB)
 • 15.6.2017 KPÚ Trenčín - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti s líniovou stavbou ,,Kanalizačný zberač Klátová Nová Ves – Bošany“ v k. ú. Klátová Nová Ves a Veľké Bošany ... > (PDF, 371 kB)
 • 15.6.2017 KPÚ Trenčín - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia o archeologickom výskume na vedecké a dokumentačné účely v polohe Richtárska v obci Ďurďové, k.ú. Ďurďové ... > (PDF, 350 kB)
 • 15.6.2017 KPÚ Trenčín - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti s líniovou stavbou ,, PE_Topoľčany – ES Partizánske, VNK, TS“ v k. ú. Topoľčany, Krušovce, Veľké Bošany, Malé Bošany, Chynorany, Žabokreky nad Nitrou, Malé Bielice, Veľké Bielice a Partizánske ... > (PDF, 391 kB)
 • 12.6.2017 PÚ SR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenie hrádze, prepadu hrádze, kanála vodného a zariadenia technologického ako súčastí NKP Nádrž vodná, ÚZPF 3265/1 v Banskej Belej a zmena rozsahu predmetnej NKP v k.ú. Banská Belá ... > (PDF, 596 kB)
 • 12.6.2017 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti a podmienkach vykonania záchranného archeologického výskumu na stavbe "Levice - Dobudovanie kanalizácie", k. ú. Levice ... > (PDF, 105 kB)
 • 9.6.2017 KPÚ Trenčín - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum za účelom záchrany archeologických nálezov a nálezísk na pozemkoch líniovej stavby ,,Optická dátová sieť Práznovce – Bošany“ v k. ú. Topoľčany, Práznovce a Veľké Bošany ... > (PDF, 1110 kB)
 • 8.6.2017 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania o nevyhnutnosti vykonania záchranného pamiatkového výskumu v súvislosti s líniovou stavbou „Rozšírenie napájania Bekaert Sládkovičovo na úrovni 22 kV“, k.ú. Sládkovičovo, k.ú. Košúty, k.ú.Zúgov ... > (PDF, 996 kB)
 • 7.6.2017 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci nevyhnutnosti zabezpečenia a podmienok vykonania záchranného archeologického výskumu na stavbe "NZ_OKS_Palárikovo Hviezdoslavová, VNK, TS" k.ú. Palárikovo ... > (PDF, 109 kB)
 • 5.6.2017 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum na stavbe "PE_Topoľčany - ES Partizánske, VNK, TS", k. ú. Topoľčany, Krušovce ... > (PDF, 1313 kB)
 • 2.6.2017 PÚ SR - Rozhodnutie o zastavení konania vo veci vyhlásenia ochranného pásma pamiatkovej zóny Ružomberok a NKP Galéria s areálom, č. ÚZPF 11842, k.ú. Ružomberok ... > (PDF, 1618 kB)
 • 2.6.2017 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci nevyhnutnosti zabezpečenia a podmienok vykonania záchranného archeologického výskumu na stavbe "Rekonštrukcia verejného osvetlenia" k. ú. Šahy ... > (PDF, 99 kB)
 • 1.6.2017 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustení od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci vydania rozhodnutia o výskume pre vedecké a dokumentačné účely v k. ú. Hviezdoslavov, obce Hviezdoslavov ... > (PDF, 115 kB)
 • 1.6.2017 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia v súvislosti so stavbou "Miestna obslužná komunikácia Modranka - JUH“, k.ú. Modranka ... > (PDF, 146 kB)
 • 1.6.2017 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí konania v súvislosti s archeologickým výskumom pre vedecké a dokumentačné účely na stavbe „IBV za Mlynskou II-B, Cífer“, k. ú. Cífer ... > (PDF, 94 kB)
 • 30.5.2017 PÚ SR - Upovedomenie o predložení rozhodnutia č. PÚSR-2017/21886-15/19480 zo dňa 28.03.2017 vo veci vyhlásenia ochranného pásma PR Banská Bystrica a nehnuteľných NKP, k.ú. Banská Bystrica ... > (PDF, 223 kB)
 • 30.5.2017 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia za účelom záchrany archeologických a historicky hodnotných nálezov a archeologických nálezísk predpokladaných v zemi na území stavby „TREBATICE, predĺženie Záhumenskej ulice – 2. etapa“, v k.ú. Trebatice ... > (PDF, 250 kB)
 • 22.5.2017 PÚ SR - Oznámenie o vydaní rozhodnutia vo veci vyhlásenia národnej kultúrnej pamiatky Múr ohradný v Krížovej Vsi, okr. Kežmarok, k.ú. Krížová Ves ... > (PDF, 1314 kB)
 • 19.5.2017 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci nariadenia predstihového pamiatkového-archeologického výskumu na stavbe "F2BTS_16F_LV_PLA_Plášťovce, Stožiar ST" k. ú. Plášťovce, okr. Levice ... > (PDF, 99 kB)
 • 16.5.2017 KPÚ Trnava - oznámenie o začatí správneho konania vo veci stavby „Obecná kanalizácia Horné Saliby, m. č. Hrušov, 2. stavba“ k.ú. Horné Saliby ... > (PDF, 790 kB)
 • 12.5.2017 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci nariadenia záchranného pamiatkového-archeologického výskumu na stavbe "FTTH Levice" k. ú. Levice ... > (PDF, 95 kB)
 • 12.5.2017 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti zabezpečenia a podmienkach predstihového pamiatkového-archeologického výskumu na stavbe: "Vedenie 2x400 kV Veľký Meder - štátna hranica SR-MR, stožiare č. 325-355" k. ú. Číčov, Tôň, Trávnik ... > (PDF, 250 kB)
 • 12.5.2017 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania „Cyklotrasa“ na pozemku k.ú. Bohdanovce nad Trnavou, okr. Trnava ... > (PDF, 94 kB)
 • 12.5.2017 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia verejnou vyhláškou „IBV za Karolou, 1. Etapa v k.ú. Horné Dubovany“ na pozemku k.ú. Horné Dubovany okr. Piešťany ... > (PDF, 188 kB)
 • 11.5.2017 KPÚ Trenčín - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum za účelom záchrany archeologických nálezov a nálezísk na stavbe ,,Nájomné bytové domy A,B – Malinová“ v k. ú. Malinová ... > (PDF, 884 kB)
 • 10.5.2017 PÚ SR - Oznámenie o vydaní rozhodnutia vo veci vyhlásenia národnej kultúrnej pamiatky Kaštieľ v Lemešanoch, k.ú. Chabžany, okr. Prešov ... > (PDF, 1458 kB)
 • 9.5.2017 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania, o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum na záchranu archeologických nálezov v súvislosti s navrhovanými prácami pre stavbu: „TREBATICE, predĺženie Záhumenskej ulice – 2. etapa“ v k.ú. Trebatice ...> (PDF, 1528 kB)
 • 4.5.2017 PÚ SR - Upovedomenie o odvolaniach proti rozhodnutiu o vyhlásení OP PR Banská Bystrica a nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok v k.ú. Banská Bystrica ... > (PDF, 559 kB); jednotlivé odvolania a prílohy ... >
 • 4.5.2017 KPU Prešov - Oznámenie o začatí konania o zámere úpravy nehnuteľností v PRĽA Ždiar - Blaščácka dolina a Antošovský vrch, k.ú. Ždiar, okr. Poprad ... > (PDF, 700 kB)
 • 4.5.2017 KPU Trnava - Rozhodnutie o vykonaní záchranného pamiatkového výskumu v trase líniovej stavby „Vedenie 2x400 kV lokalita Veľký Meder – štátna hranica Slovenská republika - Maďarsko“ v k.ú. Veľký Meder a Ižop, okr. Dunajská Streda ... > (PDF, 239 kB)
 • 28.4.2017 KPU Prešov - Rozhodnutie k zámere úpravy nehnuteľností v PZ Ľubica v rámci pripravovanej stavby "Ľubica - Bernolákova - trafostanica, VN a úprava NN" na uliciach Bernolákova a Povstalecká v Ľubici, k.ú. Ľubica ... > (PDF, 1447 kB)
 • 26.4.2017 PÚ SR - Oznámenie o vydaní rozhodnutia vo veci vyhlásenia národnej kultúrnej pamiatky Cintorín v Zlatých Moravciach, k.ú. Zlaté Moravce ... > (PDF, 1354 kB)
 • 21.4.2017 KPU Prešov - Rozhodnutie o nevyhnutnosti  vykonať pamiatkový – archeologický výskum na stavbe „INS FTTC_B_VRANOV N/T_HLINNÉ“ na ploche NKP „Pod Hôrkou, Slatiny“, sídlisko monokultúrne v k. ú. Hlinné ... > (PDF, 1784 kB)
 • 13.4.2017 KPU Trenčín - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti s archeologickou lokalitou NKP Hrádok – Štepnická skala v k.ú. Streženice, okr. Púchov ... > (PDF, 966 kB)
 • 13.4.2017 KPU Trenčín - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti s líniovou stavbou ,,Optická dátová sieť Práznovce – Bošany“ v k. ú. TopoĽčany, Práznovce a Veľké Bošany ... > (PDF, 360 kB)
 • 12.4.2017 PÚ SR - Oznámenie o vydaní rozhodnutia vo veci vyhlásenia Hradu Starhrad (Starý hrad, Varín) v Nezbudskej Lúčke, k. ú. Nezbudská Lúčka za národnú kultúrnu pamiatku ... > (PDF, 2221 kB)
 • 10.4.2017 KPU Trnava - Rozhodnutie o vykonaní záchranného archeologického výskumu v súvislosti so stavbou "Zavar - Sadová ulica. Komunikácia a inžinierske siete" a "VN rozvody v extraviláne" v k.ú. Zavar, okr. Trnava ... > (PDF, 1877 kB)
 • 10.4.2017 KPU Trnava - Rozhodnutie o vykonaní záchranného archeologického výskumu v súvislosti so stavbou "TA_Suchá nad Parnou, Vinohrady, NNK, TS, VNK (L13.0319.170001)", k.ú. Suchá nad Parnou, okr. Trnava ... > (PDF, 156 kB)
 • 6.4.2017 KPU Trenčín - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum na stavbe „ Prievidza, Hradec, zahustenie DTS, IBV Hradec I. etapa“, k.ú. Hradec ... >  (PDF, 833 kB)
 • 6.4.2017 KPU Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti a podmienkach vykonania predstihového archeologického výskumu na stavbe "R 8151 Hu - ES 110/22kV Hurbanovo Rekonštrukcia ES 110/22 kV Hurbanovo" k. ú. Hurbanovo ... > (PDF, 1485 kB)
 • 5.4.2017 PÚ SR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia múru ohradného pri NKP kaštieli I. a kaštieli II. (č. ÚZPF 895/1-2) v Krížovej Vsi, okr. Kežmarok, k. ú. Krížová Ves za národnú kultúrnu pamiatku ... > (PDF, 1128 kB)
 • 31.3.2017 KPU Prešov - Oznámenie o začatí konania o zámere úpravy nehnuteľností v pamiatkovom území PZ Ľubica v rámci pripravovanej stavby "Ľubica - Bernolákova - trafostanica, VN a úprava NN" na uliciach Bernolákova a Povstalecká v Ľubici, k.ú. Ľubica ... > (PDF, 616 kB); Situácia ... > (PDF, 359 kB)
 • 29.03.2017 PÚ SR - Upovedomenie účastníkov konania a obce o predĺžení lehoty pre rozhodnutie vo veci vyhlásenia ochranného pásma Pamiatkovej zóny Ružomberok a NKP Galéria s areálom (č. ÚZPF 11842) ... > (PDF, 614 kB)
 • 29.3.2017 PÚ SR - Rozhodnutie o vyhlásení ochranného pásma Pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica - Vyhláška ... > (PDF, 9684 kB); Mapa vymedzenia OP PR Banská Bystrica ... > (PDF, 2517 kB); Mapa členenia OP PR Banská Bystrica ... > (PDF, 2352 kB)
 • 29.3.2017 KPU Trenčín - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonania archeologického výskumu stavby "Potrubie-úsek-Nedožery-Brezany VDJ Prievidza 2x2500 m3-rekonštrukcia; VDJ Prievidza 2x2500 m3-rekonštrukcia“ v k. ú. Brezany a Prievidza ... > (PDF, 863 kB)
 • 29.3.2017 KPU Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania a miestneho zisťovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový výskum v súvislosti s líniovou stavbou "Vedene 2x400 kV lokalita Veľký Meder - štátna hranica Slovenská republika-Maďarsko", v k.ú. Veľký Meder a Ižop, okr. Dunajská Streda ... > (PDF, 126 kB)
 • 27.3.2017 KPU Prešov - Oznámenie o začatí konania o zámere realizácie stavby „INS FTTC_B_VRANOV N/T_HLINNÉ“ na ploche národnej kultúrnej pamiatky „Pod Hôrkou, Slatiny“, sídlisko monokultúrne v k. ú. Hlinné, okr. Vranou nad Topľou ... > (PDF, 1184 kB)
 • 24.3.2017 KPU Trenčín - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum na území stavby: „I/64 Prievidza – obchvat, II. etapa, 1. stavba“  k. ú. Bojnice, Prievidza ... > (PDF, 935 kB)
 • 24.3.2017 KPU Trenčín - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum na území stavby: „I/64 Prievidza – obchvat, II. etapa, 2. stavba“  k. ú. Bojnice, Prievidza ... > (PDF, 1089 kB)
 • 22.3.2017 KPU Prešov - Oznámenie o vydaní rozhodnutia k zámeru obnovy v rozsahu realizácie líniovej stavby podľa situácie "Nižná Šebastová - Výstavba DTS, úprava VN, NN a DP" vyhotovenej VSD, a.s., Košice ... > (PDF, 1263 kB)
 • 13.3.2017 PÚ SR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia kaštieľa v Lemešanoch okr. Prešov, k. ú. Chabžany, č. súp. 22, 24  na parcelách č. 172, 173 za národnú kultúrnu pamiatku. ... > (PDF, 852 kB)
 • 6.3.2017 KPU Trenčín - Rozhodnutie o nevyhnutnosti  vykonať archeologický výskum na území stavby: „Bytové domy 1-9, Za Liptovskou ul., Trenčín - Juh“ parc. č. 2342/2-2342/8, 3395/25-3395/30, 2354/6, k. ú. Trenčín. ... > (PDF, 984 kB)
 • 2.3.2017 PÚ SR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia Cintorína v Zlatých Moravciach, parc. č. 1888/1, k.ú. Zlaté Moravce za národnú kultúrnu pamiatku. ...> (PDF, 612 kB)
 • 28.2.2017 KPU Prešov - Oznámenie o začatí konania v súvislosti so zámerom realizácie stavby „Nižná Šebastová – Výstavba DTS, úprava VN, NN a DP“ v areáli NKP "Kláštor Františkánov" a "kostol zaniknutý s areálom" ... > (PDF, 790 kB)
 • 28.2.2017 KPU Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia v súvislosti so stavbou "obnova pôvodného 7m múra - havarijný stav na pozemku parc. č. 400 k.ú. Trnava. ...> (PDF, 224 kB)
 • 23.2.2017 KPU Trenčín - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonania archeologického výskumu na území národnej kultúrnej pamiatky evidovanej archeologickej lokality: „Hrádok – Štepnická skala, č. ÚZPF 2231/1, parc. č. 1457/1, k.ú. Streženice ...> (PDF, 712 KB)
 • 22.2.2017 KPU Trenčín - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonania archeologického výskumu v súvislosti s líniovou stavbou: "Potrubie úsek Nedožery-Brezany VDJ Prievidza 2x1000mᶟ - rekonštrukcia; VDJ Prievidza 2x2500mᶟ - rekonštrukcia ", k. ú. Brezany, Prievidza ...> (PDF, 362 KB)
 • 22.2.2017 KPU Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonania predstihového archeologického výskumu na stavbe "R 8151 Hu - ES 110/22kV Hurbanovo Rekonštrukcia ES 110/22 kV Hurbanovo", k. ú. Hurbanovo ...> (PDF, 99 KB)
 • 21.2.2017 KPU Trenčín - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti  vykonať archeologický výskum v súvislosti s líniovou stavbou: „Prievidza, Hradec, zahustenie DTS, IBV Hradec I. etapa“ k. ú. Hradec. ... > (PDF, 372 kB)
 • 22.2.2017 KPU Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu na stavbe "KANALIZÁCIA V OBCI MUŽLA" k. ú. Mužla, okr. Nové Zámky ...> (PDF, 202 kB)
 • 21.2.2017 PÚ SR - Upovedomenie účastníkov konania o odstúpení odvolania  proti rozhodnutiu PÚ SR o vyhlásení ochranného pásma hradu Kamenica na Ministerstvo kultúry SR s príslušným spisovým materiálom ...> (PDF, 422 kB)
 • 20.2.2017 KPU Trenčín - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti s líniovou stavbou "I/64 Prievidza - obchvat, II.etapa, 1.stavba" v k.ú. Bojnice a Prievidza ...> (PDF, 371 kB)
 • 20.2.2017 KPU Trenčín - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti s líniovou stavbou "I/64 Prievidza - obchvat, II.etapa, 2.stavba" v k.ú. Bojnice a Prievidza ...> (PDF, 371 kB)
 • 17.2.2017 PÚ SR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia Hradu Starhrad v Nezbudskej Lúčke na pracele reg. "C" č. 4420, parcele reg. "E" 1388/2, k. ú. Nezbudská Lúčka, za národnú kultúrnu pamiatku ...> (PDF, 647 kB)
 • 13.2.2017 KPU Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti a podmienkach vykonania záchranného archeologického výskumu na území stavby: Mužla - vodovod, vinohrady - novostavba, k. ú. Kamenný Most a Mužla, okr. Nové Zámky ...> (PDF, 202 kB)
 • 8.2.2017 KPU Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania v súvislosti s "obnova pôvodného 7m múra - havarijný stav", k.ú. Trnava ...> (PDF, 84 kB)
 • 8.2.2017 KPU Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum v súvislosti so stabou "Jablonica - splašková kanalizácia III. etapa", k.ú. Jablonica, okr. Senica ...> (PDF, 244 kB)
 • 3.2.2017 KPU Trenčín - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti so stabou "Bytové domy 1-9, Za Liptovskou ul., Trenčín - Juh", k.ú. Trenčín ...> (PDF, 790 kB)
 • 26.1.2017 PÚ SR - Banská Bystrica – vyhlásenie OP PR, oznámenie predĺženia lehoty na rozhodnutie ...> (1174 kB)
 • 25.1.2017 KPU Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania vo veci nariadenia predstihového a záchranného archeologického výskumu na stavbe "Oporný a vytyčovací bod nadzemného vedenia elektronickej komunikačnej siete NZMUZ, 66281 s nn prípojkou" k. ú. Mužla a Obid, okr. Nové Zámky ... > (PDF, 95 kB)
 • 25.1.2017 KPU Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania vo veci nariadenia záchranného archeologického výskumu na stavbe "NZ, TABAKOVA ULICA TS, VNK, NNK" k. ú. Nové Zámky ... > (PDF, 95 kB)
 • 25.1.2017 PÚ SR - Oznámenie o opätovnom prerokovaní veci vyhlásenia ochranného pásma Pamiatkovej zóny Ružomberok a národnej kultúrnej pamiatky Galéria s areálom - verejná vyhláška ... > (PDF, 372 kB); návrh na vyhlásenie ... > (PDF, 316 kB); vymedzenie územia ... > (PDF, 426 kB)
 • 23.1.2017 PÚ SR - Oznamenie o vydaní rozhodnutia - zamietnutie zrušenia vyhlásenia NKP Dom ľudový v Korni, k.z. Korňa, okr. Čadca ...> (PDF, 241 kB)
 • 23.1.2017 KPU Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania v súvislosti s prácami pre stavbu "TA-Trnava, Strojárska, 2x22 kV,TS,VNK", k.ú. Trnava ... > (PDF, 94 kB)
 • 19.1.2017 PÚ SR - Oznámenie o podaní odvolania - vyhlásenie ochranného pásma hradu Kamenica, v obci Kamenica, okr. Sabinov ...> (PDF, 719 kB)
 • 18.1.2017 KPU Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania vo veci nariadenia záchranného archeologického výskumu na stavbe "KO_Hurbanovo, ul. Západná - VNK, TS, NNK, DT" k. ú. Hurbanovo ... > (PDF, 94 kB)
 • 11.1.2017 PÚ SR - Oznámenie vo veci vyhlásenia ochranného pásma PR Banská Bystrica, žiadosti o predĺženie lehoty na rozhodnutie ... > (PDF, 1211 kB)
 • 4.1.2017 KPU Nitra - rozhodnutie o vykonaní záchranného archeologického výskumu na území stavby "RADAVA, IBV, VNKO, NNK, TS", kat. úz. Radava, okr. Nové Zámky ... > (PDF, 188 kB)
 • 4.1.2017 KPU Nitra - rozhodnutie o vykonaní záchranného archeologického výskumu na území stavby "NZ_Nová Vieska, VNK, VNV, TS, NNK", kat. úz. Nová Vieska, okr. Nové Zámky ... > (PDF, 188 kB)
 • 4.1.2017 KPU Nitra - rozhodnutie o vykonaní záchranného archeologického výskumu na území stavby "INS_FTTH_SALA_05_Močenok", kat. úz. Močenok, okr. Šaľa ... > (PDF, 198 kB)
 • 4.1.2017 KPU Nitra - oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania vo veci vykonania záchranného pamiatkového-archeologického výskumu v súvislosti so stavbou "Pribeta - napojenie celoobecnej kanalizácie výtlakom do Hurbanova", kat. úz. Bajč, Bohatá, Pribeta, okr. Komárno  ... > (PDF, 105 kB)
 • 15.12.2016 KPU Nitra - oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania vo veci záchranného pamiatkového - archeologického výskumu „Mužla - vodovod, vinohrady - novostavba“ kat.úz. Kamenný Most a Mužla, okr. Nové Zámky ...> (PDF, 105 kB)
 • 15.12.2016 KPU Trnava - oznámenie o vydaní rozhodnutia verejnou vyhláškou vo veci líniovej stavby „DS_Sereď, Pekárska, NNK; SO 01 – 1 kV zemný kábel“. ...> (PDF, 897 kB)
 • 15.12.2016 KPU Trnava - oznámenie o vydaní začatí konania a upestenie od ústneho konania a miestneho zisťovania „Kátlovce - IBV pri družstve, SO 02 vodovod, SO 03 kanalizácia“. ...> (PDF, 1278 kB)
 • 13.12.2016 PKÚ Trnava - oznámenie o vydaní rozhodnutia verejnou vyhláškou vo veci líniovej stavby „DS_Sereď, Pekárska, NNK; SO 01 – 1 kV zemný kábel.“ ...> (PDF, 915 kB)
 • 29.11. 2016 KPU Trenčín - Rozhodnutie o nevyhnutnostsi vykonať archeologický výskum na území stavby "Hypermarket rTrust Považská Bystrica" k.ú. Považská Bystrica. ...> (PDF, 823 kB)
 • 29.11.2016 KPU Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia v predmetnej veci "Rekonštrukcia plynovodov Trnava Nemocnica, ul. Dohányho - Zelenčská - 2 SC, ÚO02861" k.ú. Trnava. ...> (PDF, 152 kB)
 • 29.11. 2016 KPU Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania verejnou vyhláškou vo veci líniovej stavby „DS_Sereď, Pekárska, NNK; SO 01 – 1 kV zemný kábel“. ...> (PDF, 470 kB)
 • 21.11.2016 PUSR - Rozhodnutie o vyhlásení ochranného pásma hradu Kamenica v obci Kamenica, okr. Sabinov ...> (PDF, 4287 kB), mapa ...> (JPG, 497 kB)
 • 16.11.2016 PUSR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci podnetu na zrušenie vyhlásenia NKP Dom ľudový v Korni, okr. Čadca, časť Škorňov Grúň, súp. č. 285-286, na parcele č. 6080, 6081, k. ú. Korňa ...> (PDF, 2132 kB)
 • 2.11.2016 KPU Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania v súvislosti s navrhovanými prácami pre stavbu "Celoobecný vodovod Cífer - 5. Stavba, miestna časť Pác" k.ú. Pác a Cífer. ...> (PDF, 1352 kB)
 • 2.11.2016 KPU Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania v súvislosti s navrhovanými prácami pre stavbu "IBV Horný mlyn II - Bohnadnovce nad Trnavou - pozemné komunikácie a inžinierske siete" kat. úz. Bohdanovce nad Trnavou. ...> (PDF, 1258 kB)
 • 2.11.2016 KPU Prešov - Rozhodnutie o zámere obnovy národných kultúrnych pamiatok v rámci pripravovanej stavby "Spiššká Belá, úprava NN pri Múzeu a MsÚ" k.ú. Spišská Belá. ...> (PDF, 1805 kB)
 • 2.11.2016 KPU Trenčín - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum na územi stavby "IBV Za školou, Považany" k.ú. Považany.  ...> (PDF, 1754 kB)
 • 2.11.2016 PUSR - Oznamenie o pokračovaní správneho konania vo veci vyhlásenia ocrhanného pásma Pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica. ...> (PDF, 1504), návrh ...> (PDF, 3968 kB), mapa ...> (PDF, 3322 kB).

Archív elektronickej tabule

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti