Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Úradná tabuľa

10. júna 2019

Pamiatkový úrad SR a Krajské pamiatkové úrady zverejňujú verejné vyhlášky elektronickou formou na webom sídle úradu podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli v súlade s  § 34 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Elektronická podoba zverejnených dokumentov  je v súlade s platnými štandardmi v zmysle zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a ďalších usmernení.

Úradná tabuľa Pamiatkového úradu SR: 
 • 10.6.2019 PÚ SR - Rozhodnutie o odvolaní proti rozhodnutiu KPÚ Trnava č. KPUTT-2019/7415-5/23322/Sl zo dňa 26. 03. 2019 vo veci líniovej stavby „INS_FTTH_ZLKL_02_Mierovo_revízia“ verejnej optickej telekomunikačnej siete, navrhovanej v k. ú. Mierovo, obec Mierovo, okres Dunajská Streda ...> (PDF, 492 kB)
 • 10.6.2019 PÚ SR - Rozhodnutie o zrušení vyhlásenia národnej kultúrnej pamiatky - Dvor roľnícky v Turzovke č.85, m. č. Hlinené, okr. Čadca ...> (PDF, 336 kB)
 • 7.6.2019 PÚ SR - Oznámenie o vydaní rozhodnutia vo veci vyhlásenia Cintorína vojnového v obci Vyšný Mirošov, okres Svidník, za národnú kultúrnu pamiatku ...> (PDF, 291 kB)
 • 30.5.2019 PÚ SR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia úpravy sadovníckej, oplotenia, múra ohradného s oplotením, prináležiacich k Stanici železničnej v Kežmarku (NKP evid. pod č. ÚZPF 2740/1), k. ú. Kežmarok, za národnú kultúrnu pamiatku ...> (PDF, 408 kB)
 • 27.5.2019 PÚ SR - Oznámenia o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia kostola sv. Cyrila a Metoda v Mojtíne, okres Púchov, k.ú. Mojtín za národnú kultúrnu pamiatku ...> (PDF, 238 kB)
 • 24.5.2019 PÚ SR - Upovedomenie o opätovnom predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia v správnom konaní vo veci podnetu na zrušenie vyhlásenia NKP Dvor roľnícky v Turzovke – Hlinenom, č. 85, k. ú. Turzovka ...> (PDF, 398 kB)
 • 23.5.2019 PÚ SR - Upovedomenie o oprave podkladu pre rozhodnutie vo veci vyhlásenia Cintorína vojnového v obci Breznička, okres Stropkov, za národnú kultúrnu pamiatku ...> (PDF, 235 kB)


  Vysvetlivky používaných skratiek:
  PÚ SR - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
   
  Úradná tabuľa Krajských pamiatkových úradov: 
   

  KPÚ Banská Bystrica - úradná tabuľa

  KPÚ Bratislava - úradná tabuľa

  KPÚ Košice - úradná tabuľa

  KPÚ Nitra - úradná tabuľa

  KPÚ Prešov - úradná tabuľa

  KPÚ Trenčín - úradná tabuľa

  KPÚ Trnava - úradná tabuľa

  KPÚ Žilina - úradná tabuľa

  Tiráž
  © 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
  Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti