Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Úradná tabuľa

18. apríla 2019

Pamiatkový úrad SR a Krajské pamiatkové úrady zverejňujú verejné vyhlášky elektronickou formou na webom sídle úradu podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli v súlade s  § 34 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Elektronická podoba zverejnených dokumentov  je v súlade s platnými štandardmi v zmysle zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a ďalších usmernení.

Úradná tabuľa Pamiatkového úradu SR: 
 
  • 18.4.2019 PÚ SR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia ochranného pásma nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok - Požiarna zbrojnica, Kostol ev.a.v. a figurálne reliéfy na administratívnej budove na Radničnom nám.7 v MČ Bratislava - Ružinov, k.ú. Ružinov ...> (PDF, 302 kB), Podklad na vyhlásenie OP ...> (PDF, 1875 kB), Mapová príloha ...> (PDF, 1339 kB), Fotografická príloha ...> (PDF, 22030 kB)
  • 17.4.2019 PÚ SR – Oznámenie o vydaní rozhodnutia o ustanovení opatrovníka účastníčke konania v správnom konaní o podnete na vyhlásenie bývalého liehovaru v Malackách, časť Vinohrádok, k. ú. Malacky za národnú kultúrnu pamiatku ...> (PDF, 419 kB) 
  • 15.4.2019 PÚ SR – Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia hrádku a sídlisk v obci Beluša, okr. Púchov, za národnú kultúrnu pamiatku ...> (PDF, 238 kB)
  • 11.4.2019 PÚ SR – Oznámenie o začatí správneho konania vo veci podnetu na zrušenie vyhlásenia národnej kultúrnej pamiatky Sýpka v Močenku, časť Gorazdov, k. ú. Gorazdov, č. ÚZPF 12028/1 ...> (PDF, 405 kB)
  • 11.4.2019 PÚ SR – Oboznámenie účastníkov konania s obsahom podkladu pre rozhodnutie v správnom konaní vo veci zrušenia vyhlásenia NKP Dvor roľnícky v Turzovke – Hlinenom, č. ÚZPF 2966/1 -2, súp. č. 85, okr. Čadca ...> (PDF, 407 kB)
  • 4.4.2019 PÚ SR – Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia Cintorína vojnového v obci Breznička, okres Stropkov, za národnú kultúrnu pamiatku ...> (PDF, 238 kB)
  • 2.4.2019 PÚ SR – Upovedomenie o predĺžení lehoty na vydanie rozodnutia v správnom konaní vo veci podnetu na vyhlásenie objektov v areáli bývalej železiarne (zlievarne) v Krompachoch, časť Stará Maša, k. ú. Krompachy, za národnú kultúrnu pamiatku ...> (PDF, 405 kB)
  • 2.4.2019 PÚ SR – Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia Cintorína vojnového v obci Vyšný Mirošov, okres Svidník, za národnú kultúrnu pamiatku ...> (PDF, 237 kB)


  Vysvetlivky používaných skratiek:
  PÚ SR - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
   
  Úradná tabuľa Krajských pamiatkových úradov: 
   

  KPÚ Banská Bystrica - úradná tabuľa

  KPÚ Bratislava - úradná tabuľa

  KPÚ Košice - úradná tabuľa

  KPÚ Nitra - úradná tabuľa

  KPÚ Prešov - úradná tabuľa

  KPÚ Trenčín - úradná tabuľa

  KPÚ Trnava - úradná tabuľa

  KPÚ Žilina - úradná tabuľa

  Tiráž
  © 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
  Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti