Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Štatút ceny PUSR

21. apríla 2012

ŠTATÚT
 
I.
Cena Alžbety Güntherovej-Mayerovej (ďalej len Cena) je symbolickým uznaním dlhoročného úsilia jednotlivcov pôsobiacich v oblasti ochrany pamiatkového fondu, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o ochranu kultúrnych pamiatok, pamiatkovo chráneného územia a krajiny a posilňovanie spoločenského povedomia o ich nenahraditeľných hodnotách.
Cena môže byť udelená aj in memoriam.
Cena sa udeľuje každoročne 18. apríla pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel. Prvýkrát bude udelená v roku 2008.
 
II.
Cenu udeľuje generálna riaditeľka Pamiatkového úradu Slovenskej republiky na základe hlasovania členov Komisie odborníkov na udelenie Ceny Alžbety Güntherovej-Mayerovej (ďalej len Komisia). Členov Komisie, jej predsedu a tajomníka vymenuje generálna riaditeľka Pamiatkového úradu Slovenskej republiky. Komisia rozhodne na základe predložených nominácií najviac o dvoch laureátoch, z toho o jednom in memoriam. V prípade zhodného počtu hlasov viacerých nominantov má rozhodujúci hlas predseda Komisie. Hlasovanie Komisie podlieha písomným pravidlám, s ktorými boli oboznámení všetci členovia Komisie.
Nominácie na cenu navrhujú členovia riaditeľskej rady, odborných komisií a sekcií Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, ako aj odborná a laická verejnosť. Výzva na podávanie nominácií bude uverejnená na internetovej stránke Pamiatkového úradu Slovenskej republiky. Uzávierka nominácií bude najneskôr tri dni pred zasadnutím Komisie. Nominácie sa predkladajú písomnou formou so stručným zdôvodnením priamo na Pamiatkovom úrade Slovenskej republiky. Všetky nominácie a návrhy budú zaznamenané v zápisnici o zasadnutí Komisie. Zápisnicu o zasadnutí Komisie vypracuje tajomník Komisie.
Prípravu a priebeh udeľovania Ceny organizačne zabezpečí tajomník Komisie. Zasadnutie Komisie sa musí uskutočniť najneskôr 30 dní pred slávnostným udelením Ceny. Pri rozhodovaní bude Komisia prihliadať na významné životné a pracovné jubileá nominovaných. Laureáti, resp. ich dedičia budú o svojom ocenení informovaní písomne
do 14 dní po rozhodnutí Komisie.
 
III.
Cena pozostáva z trofeje (repliky historického artefaktu) a diplomu podpísaného generálnou riaditeľkou Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.
Súčasťou ocenenia bude finančná odmena.  O jej výške v danom roku rozhodne vedenie PÚ SR.
Cena Alžbety Güntherovej-Mayerovej bude odovzdaná v rámci podujatia organizovaného Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel. Súčasťou vyhlásenia laureáta bude laudatio prezentované významnou osobnosťou z oblasti ochrany pamiatkového fondu.
 
IV.
Cena (vyhotovenie trofeje s obalom, výroba diplomu, finančná odmena) a náklady spojené
s jej udeľovaním budú financované z rozpočtu Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.
Štatút udeľovania Ceny Alžbety Güntherovej-Mayerovej schválilo vedenie Pamiatkového úradu Slovenskej republiky dňa 13. 3. 2008.
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti