Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Rok 2004

3. apríla 2012

1. Bibliografie

Bibliografie památkové péče za rok 1996. Zost. Jiřina Dejmková. – Praha: Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, knihovna, 2003. – 223 s. Sign. 28.514.

Jakabffy, Imre: A Közép-Duna-Medence régészeti bibliográfiaja 1977-1987. (Archeologická bibliografia strednodunajskej doliny.) – Budapest: Modus Magyar Egyetemi Kiadó, 1999. – 477 s. Sign. 28.375.

Mojžišová, Halina: Bibliografia pamiatkovej starostlivosti na Slovensku za roky 1996-2000. – Bratislava: Pamiatkový úrad SR, 2004. – 239 s. Sign. 28.588-28.589.

Slovenská historiografia 1995-1999. (Výberová bibliografia.) Zost. Alžbeta Sedliaková. – Bratislava: Veda pre Historický ústav SAV, 2000. – 342 s. Sign. 28.361.

2. Zborníky

Archaeologia historica. – Č. 28(2003). Ed. V. Nekuda, Z. Měřinský, P. Kouřil. Sborník příspěvků přednesených na XXXIV. konferenci archeologů středověku ČR a SR s hlavním zaměřením na interetnické vztahy ve středověku a jejich odkaz v hmotné kultuře, Opava 23.-27. září 2002. – Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, AÚ AV ČR, Ústav archeologie a muzeologie FF Masarykovy univerzity, 2003. – 686 s. Sign. 28.419.

Archaeologia historica. – Č. 29(2004). Ed. V. Nekuda, Z. Měřinský, P. Kouřil. Sborník příspěvků přednesených na XXXV. konferenci archeologů středověku ČR a SR s hlavním zaměřením na hranice v životě středověkého člověka. Hrabušice 29.9.-3.10.2003. – Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2004. – 626 s. Sign. 28.546.

Archeologické lokality a stredoveká architektúra v urbanistickom a krajinnom rámci – prezentácia kultúrneho dedičstva stredoveku. Ed. Miroslav Daniš. Acta Historica Posoniensia III. – Bratislava: Filozofická fakulta UK, Katedra všeobecných dejín, 2004. – 118 s. Sign. 28.529.

Balneologický spravodajca – 1985. (Balneohistória Slovaca – Nr. XXIV.) – Bratislava: Vyd. Alfa, 1986. – 98 s. Sign. 28.490.

Balneologický spravodajca – 1986. (Balneohistória Slovaca – Nr. XXV.) – Bratislava: Vyd. Alfa, 1987. – 160 s. Sign. 28.491.

Balneologický spravodajca – 1987. (Balneohistória Slovaca – Nr. XXVI.) – Bratislava: Vyd. Alfa, 1987. – 258 s. Sign. 28.492.

Balneologický spravodajca – 1988. (Balneohistória Slovaca – Nr. XXVII.) – Bratislava: Vyd. Alfa, 1989. – 181 s. Sign. 28.493.

Balneologický spravodajca – 1989. (Balneohistória Slovaca – Nr. XXVIII.) – Bratislava: Vyd. Alfa pre Balneologické múzeum v Piešťanoch, 1990. – 224 s. Sign. 28.494.

Balneologický spravodajca – 1990. (Balneohistória Slovaca – Nr. XXIX.) – Bratislava: Vyd. Alfa pre Balneologické múzeum v Piešťanoch, 1991. – 166 s. Sign. 28.495.

Balneologický spravodajca – 1991. (Balneohistória Slovaca – Nr. XXX.) – Bratislava: Vyd. Alfa pre Balneologické múzeum v Piešťanoch, 1992. – 143 s. Sign. 28.496.

Balneologický spravodajca – 1992. (Balneohistória Slovaca – Nr. XXXI.) – Bratislava: Vyd. Alfa pre Balneologické múzeum v Piešťanoch, 1993. – 232 s. Sign. 28.497.

Balneologický spravodajca – 1993-1994. (Balneohistorica Slovaca – Nr. XXXII.) – Piešťany: Balneologické múzeum, 1994. – 282 s. Sign. 28.498.

Bratislava. – Roč. XV(2003). Zborník Mestského múzea. Zost. Peter Hyross. – Bratislava: Mestské múzeum, 2003. – 182 s. Sign. 28.509.

Castellologica Bohemica – 3. Ed. Tomáš Durdík. – Praha: Archeologický ústav AV ČR, 1993. – 396 s. Sign. 28.486.

Castellologica Bohemica – 5. Ed. Tomáš Durdík. – Praha: Archeologický ústav AV ČR, 1996. – 398 s. Sign. 28.487.

Castellologica Bohemica – 8. Ed. Tomáš Durdík. – Praha: Archeologický ústav AV ČR, Společnost přátel starožitností, 2002. – 622 s. Sign. 28.477.

Castellologica Bohemica – 9. Ed. Tomáš Durdík. – Praha: Archeologický ústav AV ČR, Společnost přátel starožitností, 2004. – 502 s. Sign. 28.566.

Central Europe in 8th – 10 th Centuries. Mitteleuropa im 8. – 10. Jahrhundert. (International Scientific Conference, Bratislava October 2 – 4, 1995. Internationale Wissenschaftliche Konferenz, Bratislava 2. – 4. Oktober 1995.) Ed. Dušan Čaplovič, Ján Doruľa. – Bratislava: Ministerstvo kultúry, SAV, 1997. – 212 s. Sign. 28.539.

Dějiny staveb. (Sborník příspěvků z konference „Dějiny staveb 2003“.) – Plzeň: Klub Augusta Sedláčka, 2003. – 252 s. Sign. 28.488.

200 rokov života Slovákov v Nadlaku. (Zborník materiálov z medzinárodnej konferencie, Nadlak 22. – 24. november 2002.) – Nadlak: Vydav. Ivan Krasko, 2003. – 365 s. Sign. 28.595.

East Central Europe at the Turn of the 1th and 2nd Millennia. Ed. Vincent Múcska. Acta Historica Posoniensia II. – Bratislava: Filozofická fakulta UK, Katedra všeobecných dejín, 2002. – 140 s. Sign. 28.528.

Ethnologia Slavica. Tomus I – 1969. Zborník FF UK v Bratislave. – Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo pre Filozofickú fakultu UK, 1970. – 226 s. Sign. 28.607.

Ethnologia Slavica. Tomus II – 1970. Zborník FF UK v Bratislave. – Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo pre Filozofickú fakultu UK, 1971. – 299 s. Sign. 28.608.

Ethnologia Slavica. Tomus IV – 1972. Zborník FF UK v Bratislave. – Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo pre FF UK, 1973. – 289 s. Sign. 28.609.

Ethnologia Slavica.– Tomus VII – 1975. Zborník FF UK v Bratislave. – Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo pre Rektorát UK, 1977. – 227 s. Sign. 28.610.

Ethnologia Slavica. Tomus VIII-IX – 1976-1977. Zborník FF UK v Bratislave. – Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo pre Rektorát UK, 1977. – 372 s. Sign. 28.611.

Ethnologia Slavica.- XVII(1985). Zborník FF UK v Bratislave. – Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo pre Rektorát UK, 1987. – 161 s. Sign. 28.612.

Ethnologia Slavica. Tomus XXIII – 1991. Medzinárodný zborník slovanských etnografov. – Bratislava: Univerzita Komenského, 1991. – 308 s. Sign. 28.613.

Ethnologia Slovaca et Slavica. Tomus XXX-XXXI(1998-1999). – Zborník FF UK. – Bratislava: Univerzita Komenského, 2003. – 212 s. Sign. 28.614.

Forum Urbes Medii Aevi I. Sborník příspěvků z konference FUMA konané 10. dubna 2002. – Brno: Archaia, o. p. s., 2004. – 97 s. Sign. 28.543.

História skla 2001. (Zborník príspevkov z 1. kolokvia o historickom skle z územia Slovenska, Nitra 6. 6. 2001.) Zost. Danica Staššíková-Štuková. – Nitra: Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, Archeologický ústav SAV, 2002. – 73 s. Sign. 28.417.

Historica Carpatica. – Roč. 31-32(2000-2001). Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach. Zost. Dárius Gašaj. – Košice: Východoslovenské múzeum, 2001. – 223 s. Sign. 28.503.

Historica Carpatica. – Roč. 33(2002). Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach. Zost. Dárius Gašaj. – Košice: Východoslovenské múzeum, 2002. – 212 s. Sign. 28.504.

Historický zborník. – Roč. 8(1998). – Martin: Matica slovenská, 1998. – 207 s. Sign. 28.584.

Historický zborník. – Roč. 9(1999). – Martin: Matica slovenská, 1999. – 212 s. Sign. 28.583.

Historický zborník. – Roč. 10, č. 2(2000). – Martin: Matica slovenská, 2000. – 276 s. Sign. 28.582.

Historický zborník. – Roč. 10, č. 1(2000). – Martin: Matica slovenská, 2000. – 235 s. Sign. 28.581.

Historický zborník. – Roč. 11, č. 2(2001). – Martin: Matica slovenská, 2001. – 230 s. Sign. 28.580.

Historický zborník. – Roč. 11, č. 1(2001). Martin: Matica slovenská, 2001. – 246 s. Sign. 28.579.

Historický zborník. – Roč. 12, č. 1-2(2002). – Martin: Matica slovenská, 2002. – 306 s. Sign. 28.578.

Historický zborník. – Roč. 13, č. 1-2(2003). – Martin: Matica slovenská, 2003. – 320 s. Sign. 28.577.

Kultúrno historické pamiatky ich prepojenie na cestovný ruch a rozvoj vidieckeho turizmu. (Súbor prednášok k projektu, ktorý vznikol vďaka podpore Karpatskej nadácie.) – B.m.v.: OZ Drienovec a jeho okolie, 2003. – 56 s. Sign. 28.506.

Kresťanstvo v dejinách Slovenska. Ed. Mária Kohútová. – Bratislava: Historický ústav SAV, SHS pri SAV, 2003. – 178 s. Sign. 28.556.

Mediaevalia archaeologica – 2. Brno a jeho region. – Praha-Brno: Archeologický ústav AV ČR, 2000. – 277 s. Sign. 28.568.

Mittelalterliche Stadtbaukunst in Österreich und in der Slowakei. Architektúra stredovekých miest v Rakúsku a na Slovensku. (Filozofická fakulta UK , 7. – 8. mája 1996, Bratislava.) – Bratislava-Wien: Univerzita Komenského, Universität Wien, Institut für Kunstgeschichte, 1996. – 204 s. Sign. 28.518.

Mitteleuropa. Kunst. Regionen Beziehungen. Stredná Európa. Umenie. Regióny. Vzťahy. (Zborník referátov z konferencie študentov dejín umenie Filozofickej fakulty UK v Bratislave 9. – 11. júna 1992.) Zost. Štefan Oriško. – Bratislava: Vydav. STIMUL, 1993. – 116 s. Sign. 28.499.

Mitteleuropa. Kunst. Regionen. Beziehungen – 2. Stredná Európa. Umenie. Regióny. Vzťahy – 2. (Zborník referátov z konferencie študentov dejín umenia Filozofickej fakulty UK v Bratislave 10. – 11. novembra 1994.) Zost. Štefan Oriško. – Bratislava: Vydav. STIMUL, 1994. – 139 s. Sign. 28.500.

Mitteleuropa. Kunst. Regionen. Beziehungen – 3. Stredná Európa. Umenie. Regióny. Vzťahy – 3. (Zborník štúdií mladých historikov umenia.) Zost. Štefan Oriško. – Bratislava: Katedra dejín výtvarného umenia UK, 1998. – 141 s. Sign. 28.501.

Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok. Zv. 14. Zost. Peter Baxa. – Bratislava: Pamiatkový úrad SR, 2003. – 327 s. Sign. 28.408-28.409.

Natura Carpatica. – Roč. 44(2003). Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach. Zost. Miroslav Fulín. – Košice: Východoslovenské múzeum, 2003. – 294 s. Sign. 28.505.

Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja – 7. Zborník zo seminára konaného dňa 2. 12. 2003. Zost. Jaroslava Žuffová. – Trnava: Krajský pamiatkový úrad, 2004. – 53 s. Sign. 28.600-28.601.

Pocta Vladimírovi Wagnerovi. (Zborník štúdií k otázkam interpretácie stredoeuropského umenie. – 2.) Zost. Štefan Oriško. – Bratislava: Katedra dejín výtvarného umenia FF UK, 2004. – 204 s. Sign. 28.508.

SVORNÍK – 1/2003. Vývoj a funkce topenišť. (Sborník příspěvků z I. konference stavebně historického průzkumu, 4. – 6. 6. 2002 v Zahrádkách u České Lípty.) – Praha: UNICORNIS, 2003. – 303 s. Sign. 28.483.

Štúdie z dejín baníctva banského podnikania. (Zborník k životnému jubileu Mariána Skladaného.) Ed. Miroslav Daniš. Acta Historica Posoniensia I. – Bratislava: Filozofická fakulta UK, Katedra všeobecných dejín, 2001. – 127 s. Sign. 28.527.

Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV – 36. – Nitra: Archeologický ústav SAV, 2004. – 380 s. Sign. 28.604.

Teki Krakowskie – XII. Red. Stanislaw Kolodziejski. – Kraków: Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, 2000. – 195 s. Sign. 28.524.

Teki Krakowskie – XIII. – Kraków: Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, 2001. – 216 s. Sign. 28.525.

Terra Scepusiensis – Stav bádania o dejinách Spiša. Stan badań nad dziejami Spiszu. Ed. R. Gladkiewicz, M. Homza. – Levoča-Wroclaw: Kláštorisko, n.o., Uniwersytet Wroclawski, 2003. – 987 s. Sign. 28.545.

Trnavská univerzita 1635-1777. 1. Referáty zo seminára k 360. výročiu založenia. 2. Príspevky z cirkevných dejín Slovenska. Zost. Jozef Šimončič. – Trnava: Trnavská univerzita, 1996. – 403 s. Sign. 28.520.

Varstvo Spomenikov – 40. Ed. Biserka Ribnikar. – Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2003. – 306 s. Sign. 28.530.

Zborník Filozofickej fakulty UK. Musaica 24. – Bratislava: Univerzita Komenského, 2003. – 211 s. Sign. 28.510.

Zborník na počest Dariny Bialekovej. Zost. Gabriel Fusek. – Nitra: Archeologický ústav SAV, 2004. – 462 s. Sign. 28.603.

Zborník prednášok druhého ročníka seminára reštaurátorov. Zámok Bojnice, 17.-19. septembra 2003. – Bratislava: Komora reštaurátorov vo vyd. Mária Mollerová – MARPO, 2004. – 96 s. Sign. 28.587.

Zborník Slovenského národného múzea. Etnografia 44. – Martin: SNM – Etnografické múzeum, 2003. – 181 s. Sign. 28.511.

Zborník Slovenského národného múzea. História 43. – Bratislava: SNM – Historické múzeum, 2003. – 180 s. Sign. 28.538.

3. Encyklopédie a slovníky

Buben, Milan M.: Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích. II. díl, 1. svazek: Řeholní kanovníci. – Praha: Naklad. LIBRI, 2003. – 163 s. Sign. 28.572.

Czibulka, Imre: Szlovákiai települések magyar – szlovák szlovák – magyar nevei. (Slovensko – maďarské a maďarsko – slovenské názvy lokalít na Slovensku.) Sign. 28.372.

Herout, Jaroslav: Staletí kolem nás. Přehled stavebních slohů. – Praha-Litomyšl: Naklad. Ladislav Horáček – Paseka, 2001. – 358 s. Sign. 28.369.

Kajzer, Leszek – Kolodziejski, Stanislaw – Salm, Jan: Leksykon zamków w Polsce. – Warszawa: Arkada, 2003. – 591 s. Sign. 28.385.

Kubička, Roman – Zelinger, Jiří: Výkladový slovník maliřství, grafiky a restaurátorství. – Praha: Grada Publishing, a.s., 2004. – 344 s. Sign. 28.371.

Malý slovník spišských obcí. (Spiš v roku 2003.) Zost. Marcel Kopkáš. – Abrahámovce: Vyd. ŠAFRAN, 2003. – 288 s. Sign. 28.471.

Pešta, Jan: Encyklopedie českých vesnic. (Vesnické památkové rezervace, zóny a ostatní památkově hodnotná vesnická sídla v Čechách.) I. díl – střední Čechy a Praha. – Praha: Naklad. LIBRI, 2003. – 327 s. Sign. 28.398.

Pešta, Jan: Encyklopdie českých vesnic. (Vesnické památkové rezervace, zóny a ostatní památkově hodnotná vesnická sídla v Čechách.) II. díl – jižní Čechy. – Praha: Naklad. LIBRI, 2004. – 591 s. Sign. 28.399.

Pravda, Ján: Stručný lexikón kartografie. – Bratislava: Veda, vydav. SAV, 2003. – 325 s. Sign. 28.389.

Stehlíková, Dana: Encyklopedie českého zlatnictví, stříbrnictví a klenotnictví. – Praha: Naklad. LIBRI, 2003. – 616 s. Sign. 28.570.

4. Osobnosti

Biografický lexikón Slovenska. Zv. 1, A – B. – Martin: Slovenská národná knižnica, Národný biografický ústav, 2002. – 638 s. Sign. 28.370.

Cséfalvay, Pál: János Simor und die Kunst seiner Zeit. (Sonderausstellung 12. Oktober 2000 – 30. April 2001, Christliches Museum Esztergom.) – Esztergom: Keresztény Múzeum, 2000. – 100 s. Sign. 28.465.

Ipolyi Arnold emlékkönyv. Zost. Cséfalvay Pál, Ugrin Emse. – Budapest: Az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 1989. – 237 s. Sign. 28.467.

Michálek, Slavomír – Krajčovičová, Natália a kolektív: Do pamäti národa. (Osobnosti slovenských dejín prvej polovice 20. storočia.) – Bratislava: Veda, 2003. – 686 s. Sign. 28.390.

Stopy kráľov – Traces of Kings – Spuren der Könige. Text: Bohuslav Piatko. – B. m. v.: Vyd. Svatava Media, 2003. – 153 s. Sign. 28.414.

Vároš, Milan: Rutovanie za krajanmi. 2. rozšírené vydanie. – Bratislava: EUROSKOP, 1997. – 355 s. Sign. 28.413.

5. Monografie miest a obcí

Botík, Ján: Vyšná Boca – Nižná Boca. Vlastivedná monografia. – Bratislava: Vyd. LÚČ pre Občianske združenie Ramža, SNM Bratislava, FF UKF Nitra, 2004. – 203 s. Sign. 28.541.

Cmorej, Július: Bratislava – svedectvo historických pohľadníc. Pressburg – Zeugnis historischer Ansichtskarten. Pozsony – Régi Képeslapok Tanúsága. – Poprad: Naklad. Region Poprad, s.r.o., 2004. – 280 s. Sign. 28.550.

Dejiny Vranova nad Topľou. Zost. Imrich Michnovič. – Vranov nad Topľou: Mestský úrad, 1992. – 188 s. Sign. 28.353.

Gažo, Mikuláš – Holčík, Štefan – Zinser, Otto: Bratislava pred sto rokmi a dnes. – Bratislava: Albert Marenčin vyd. PT, 2003. – 196 s. Sign. 28.359.

Hrnko, Anton: Stupava – potulky históriou. – Bratislava: Albert Marenčin vyd. PT, 2004. – 109 s. Sign. 28.557.

Chmelár-Hlohovský, Ľudovít: Piešťanský dekanát. (História, umenie, osobnosti.) – Piešťany: Farský úrad vo vyd. Magma Čadce, 2003. – 108 s. Sign. 28.402.

Kovalčík, Vlastimil: Pod erbom severu. (Červený Kláštor, Zamagurie) – Bratislava: Vyd. Hojnica, 1998. – 199 s. Sign. 28.412.

Mikulčice. – Mikulčice: Obec, 2003. – 159 s. Sign. 28.533.

Nemečky. Zost. Vladimír Lemeš. – Komárno: Vyd. KT, s.r.o., pre obec Nemečky, b.r.v. – 176 s. Sign. 28.536.

Ortvay, Tivadar: Ulice a námestia Bratislavy. Ferdinandovo mesto – Ferdinandstadt, Nándorváros. – Bratislava: Albert Marenčin vyd. PT, 2004. – 140 s. Sign. 28.391.

Piešťany. – Piešťany: Vyd. PALLAS, 2003. – 256 s. Sign. 28.403.

Swanová, Suzanne: Turecko – společník cestovatele. – Praha: Euromedia Group, k. s. Ikar, 2003. – 408 s. Sign. 28.461.

Vrablec, Peter: História obce Závod 1450-2000. – Senica: RESSPRINT, a.s., 2000. – 137 s. Sign. 28.544.

6. Archeológia

Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2002. – Nitra: Archeologický ústav SAV, 2003. – 252 s. Sign. 28.351.

Bujna, Jozef – Bátora, Jozef – Čilinská, Zlatica: Šperk a súčasti odevu. – Nitra: Archeologický ústav SAV, 1990. – 141 s. Sign. 28.416.

span style="font-size: 10pt;" lang="SK">Einflüsse und Kontakte alteuropäischer Kulturen. (Festschrift für Jozef Vladár zum 70. Geburstag.) Zost. Jozef Bátora, Václav Furmánek, Ladislav Veliačik. – Nitra: Archeologický ústav SAV, 2004. – 422 s. Sign. 28.605.

Hanuliak, Milan: Veľkomoravské pohrebiská. Pochovávanie v 9. – 10. storočí na území Slovenska. (Monografia bola vypracovaná v rámci grantových projektov VEGA 6005/99 a 2013/02.) – Nitra: Archeologický ústav SAV, 2004. – 391 s. Sign. 28.606.

Hunka, Ján: Orientačná príručka európskych mincí 16. – 20. storočia. II. časť – mince Poľska (1506-1864). (Informátor Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV. Suplement 5.) – Nitra: Slovenská archeologická spoločnosť, Archeologický ústav SAV, 1997. – 135 s. Sign. 28.415.

Jelínková, Dagmar: Slovanské pohřebiště z 9. až 12. století v Mušově. Katalóg. (Projekt Moravia Magna.) – Brno: Archeologický ústav AV ČR, 1999. – 262 s. Sign. 28.484.

Kuna, Martin a kolektív: Nedestruktivní archeologie. (Teórie, metody a cíle.) – Praha: Academia, 2004. – 555 s. Sign. 28.392.

Nekuda, Vladimír: Mstěnice – zaniklá středověká ves u Hrotovic. (Raně středověké sídliště.) – 3. – Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, Moravské zemské muzeum, 2000. – 388 s. Sign. 28.553.

Nekuda, Rostislav – Nekuda, Vladimír: Mstěnice – zaniklá středověká ves u Hrotovic. (Dům a dvůr ve středověké vesnici.) – 2. – Brno: Moravské zemské muzeum, Muzejní a vlastivědná společnost, Nadace Skanzen středověké vsi Mstěnice, 1997. – 132 s. Sign. 28.552.

Oblasť vodního díla Nové Mlýny od pravěku do středověku. Ed. Stanislav Stuchlík. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno – 20. – Brno: Archeologický ústav AV ČR, 2002. – 503 s. Sign. 28.482, 28.562.

Profantová, Naďa – Kavánová, Blanka: Mikulčice – pohřebiště u 6. a 12. kostela. Mikulčice – Gräberfeld bei 6. und 12. Kirche. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno. – Roč. 22(2003). – Brno: Archeologický ústav AV ČR, 2003. – 472 s. Sign. 28.478, 28.567.

Pajer, Jiří: Novokřtěnské fajánse ze Strachotína. – Mikulov: Regionální muzeum, 2001. – 174 s. Sign. 28.475.

Přehled výzkumů – 43. – Brno: Archeologický ústav AV ČR, 2002. – 351 s. Sign. 28.476.

Přehled výzkumů – 44. – Brno: Archeologický ústav AV ČR, 2003. – 299 s. Sign. 28.564.

Přehled výzkumů – 45. – Brno: Archeologický ústav AV ČR, 2004. – 259 s. Sign. 28.565.

Souchopová, Věra: Počátky západoslovanského hutnictví železa ve světle pramenů z Moravy. Studie Archeologického ústavu AV ČR v Brně. – Roč. XV, č. 1. – Brno: Archeologický ústav AV ČR, 1995. – 124 s. Sign. 28.472.

Studien zum Burgwall von Mikulčice. Band 5. Zost. Lumír Poláček. Spisy Archeologického ústavu AV ČR – 21. – Brno: Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, 2003. – 709 s. Sign. 28.563.

Stuchlík, Stanislav – Stuchlíková, Jana: Pravěká pohřebiště v Moravské Nové Vsi-Hruškách. Studie Archeologického ústavu AV ČR v Brně. – Roč. XVI, č. 1.) – Brno: Archeologický ústav AV ČR, 1996. – 216 s. Sign. 28.473.

Svoboda, Jiří a kolektív: Paleolit Moravy a Slezska. 2. aktualizované vydání. Dolnověstonické studie, č. 8(2002). – Brno: Archeologický ústav AV ČR, 2002. – 303 s. Sign. 28.474.

Ve službách archeologie – II. (Přírodovědné metody v archeologii a antropologii.) Ed. Vladimír Hašek, Rostislav Nekuda, Josef Unger. – Brno: Firma Geodril, s.r.o., Archeologický ústav AV ČR, Muzejní a vlastivědná společnost, 2001. – 196 s. Sign. 28.479.

Ve službách archeologie – III. (Sborník k 75. narozeninám Prof. RNDr. Jana Jelínka, DRSc.) Ed. Vladimír Hašek, Rostislav Nekuda, Josef Unger. – Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, Archeologický ústav SAV Nitra, 2001. – 210 s. Sign. 28.480.

Ve službách archeologie – IV. (Sborník k 75. narozeninám Prof. PhDr. Vladimíra Nekudy, DrSc.) Ed. Vladimír Hašek, Rostislav Nekuda, Josef Unger. – Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, Geodrill, Archeologický ústav SAV Nitra, 2003. – 330 s. Sign. 28.481.

Ve službách archeologie – V. (Sborník k sedmdesátinám RNDr. Emanuela Opravila, CSc.) Ed. V. Hašek, R. Nekuda, M. Ruttkay. – Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2004. – 362 s. Sign. 28.547.

Východoslovenský pravek – VI. Zost. Elena Mirossayová. – Nitra-Košice: Archeologický ústav SAV, Výskumné pracovné stredisko Archeologického ústavu SAV, 2003. – 253 s. Sign. 28.352.

7. Architektúra

Domokos, György: Ottavio Baldigara – Egy itáliai várfundáló mester Magyarországon. (O. B. – taliansky majster zakladania opevnení v Uhorsku.) – Budapest: Balassi Kiadó, 2000. – 160 s. Sign. 28.469.

Dubovský, Dušan: Revúcke kostoly, zvony a ich tvorcovia. – Revúca: Mestské kultúrne stredisko, 2004. – 140 s. Sign. 28.590.

Entz, Géza: Erdély építészete a 14. – 16. században. – Kolozsvár: Az erdélyi Múzeum-Egyesület Kiadása, 1996. – 684 s. Sign. 28.470.

Hanzelka, Venant: Plánování obydlí v přírodě. – Bratislava: Vyd. ROH Práca, 1950. – 141 s. Sign. 28.535.

Chrám Navštívenia Panny Márie v Považskej Bystrici a dejiny považskobystrickej farnosti. (K 60. výročiu posvätenia chrámu a jeho prestavbe.) – Považská Bystrica: Rímsko-katolícky farský úrad, 2001. – 59 s. Sign. 28.558.

Kisari Balla, György: Száz várrajz Württembergben. (Hundert Festungspläne in Württemberg.) – Budapest: A Szerzö saját kiadása, 1998. – 188 s. Sign. 28.379.

Kisari Balla, György: Törökkori várrajzok Stockholmban. – Budapest: A Szerzö saját kiadása, 1996. – 198 s. Sign. 28.380.

Kouřil, Pavel – Prix, Dalibor – Wihoda, Martin: Hrady českého Slezska. – Brno-Opava: Archeologický ústav AV ČR, 2000. – 645 s. Sign. 28.569.

span style="font-size: 10pt;" lang="SK">Koutek, Tomáš: Městské brány v Čechách. (Historická zastavení.) – Praha: Naklad. BRÁNA, s.r.o., 2003. – 158 s. Sign. 28.395.

Lidové stavitelství. Památková péče na Moravě. Monumentorum Moraviae tutela. – Č. 7(2003). – Brno: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště, 2003. – 180 s. Sign. 28.597.

Lukáčová, Elena – Šoltésová, Danica – Pohaničová, Jana: Dejiny architektúry a umenia stredoveku. (Kresťanská antika, predrománska, románska, gotická architektúra a umenie.) – Komárno: Vyd. KT, s.r.o., 2003. – 159 s. Sign. 28.534.

Pešková, Pavla – Mohler, Frank: Zámecké divadlo v Mnichově Hradišti. – Praha: Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště středních Čech, 2004. – 39 s. Sign. 28.599.

Stehlík, Miloš: Refektář františkánského kláštera v Uherském Hradišti. Refektorium im Franziskanerkloster zu Ungarisch-Hradisch. – Brno-Uherské Hradiště: Státní památkový ústav, Státní okresní archív, 2002. – 47 s. Sign. 28.519.

Storočnica Kalvárie v Hliníku nad Hronom 1901-2001. – Hliník nad Hronom: Patria, s.r.o. pre Rímskokatolícku cirkev farnosti Hliník nad Hronom, (2001). – 64 s. Sign. 28.507, 28.593.

Szalai, Béla: Magyar várak, városok, falvak metszeteken 1515-1800. 1. kötet a mai Magyarország. Kiegészítések 1. – Budapest: Publikus Bt., 2003. – 131 s. Sign. 28.376.

Števík, Miroslav – Timková, Michaela: Červený (Lechnický) kláštor. – Stará Ľubovňa: Ľubovnianske múzeum, 2004. – 79 s. Sign. 28.517.

Świat miniony. Architektura drewniana Malopolski ze szkicowników Mariana Korneckiego. Zost. Roman Marcinek, Tadeusz Śledzikowski. – Kraków: Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, 2002. – 232 s. Sign. 28.521.

Thurzo, Igor: Ľudová architektúra na Slovensku. – Bratislava: Albert Marenčin vydav. PT, 2004. – 165 s. Sign. 28.571.

Tolnai, Gergely: Templovárak, erödtemplomok Magyarországon. – Esztergom: Esztergomi Varmúzeum, 2001. – 119 s. Sign. 28.404.

8. Dejiny

Dejiny Slovenska. – Bratislava: AEP, 2000. – 310 s. Sign. 28.394.

Dvořák, Pavel: Stopy dávnej minulosti – 1. Slovensko v praveku. – Budmerice: Vyd. Rak, 2002. – 335 s. Sign. 28.356.

Dvořák, Pavel: Stopy dávnej minulosti – 2. Slovensko v staroveku. – Budmerice: Vyd. Rak, 2003. – 279 s. Sign. 28.357.

Dvořák, Pavel: Stopy dávnej minulosti – 3. Zrod národa. – Budmerice: Vyd. Rak, 2004. – 287 s. Sign. 28.576.

Horváthová, Blažena: Povodeň to nie je len veľká voda. – Bratislava: Vyd. Veda, 2003. – 224 s. Sign. 28.362.

Klein, Bohuš: Významné mestá Slovenska na tajných mapách 18. storočia. (Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava, Žilina, Bytča.) – Bratislava: Vyd. Veda, 2003. – 160 s. + 11 máp. Sign. 28.551.

Klučina, Petr: Zbroj a zbraně. Evropa 6. – 17. století. – Praha-Litomyšl: Vyd. Paseka, 2004. – 683 s. Sign. 28.586.

Kowalská, Eva: Evanjelické a. v. spoločenstvo v 18. storočí. (Hlavné problémy jeho vývoja a fungovania v spoločnosti.) – Bratislava: Veda, vyd. SAV, 2001. – 220 s. Sign. 28.457.

Krátke dejiny Slovenska. Zost. Elena Mannová. – Bratislava: AEP, 2003. – 370 s. Sign. 28.393.

Kukučka, Ján: Dejiny a tradície Slovákov v Rumunsku. Kniha prvá. – Nadlak: Vyd. Ivan Krasko, 2004. – 119 s. Sign. 28.596.

Kukučka, Ján: Nadlak v procese slovenského osídľovania Dolnej zeme. – Nadlak-Bratislava: Vyd. Ivan Krasko, vyd. ESA, 2003. – 147 s. Sign. 28.594.

Nagy G., László: Öltözékek és hajviseletek az ókortól napjainkig. (Odevy a účesy od staroveku po dnešok.) – Dunajská Streda: Lilium Aurum, 2002. – 103 s. Sign. 28.377.

Pozoruhodnosti Slovenska. Die Sehenswürdigkeiten der Slowakei. The Sights of Slovakia. – Bratislava: Obchodno-reklamná spoločnosť Gabriela Fila, 1994. – 126 s. Sign. 28.515.

Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov – III. V kráľovstve svätého Štefana. (Vznik uhorského štátu a čas arpádovských kráľov.) – Bratislava: Literárne informačné centrum, 2003. – 359 s. Sign. 28.354.

Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov – IV. Pod vládou anjouovských kráľov. (Slovensko po vymretí Arpádovcov a nástupe Anjouovcov na uhorský trón, Karola Róberta, Ľudovíta Veľkého a jeho dcéry Márie.) – Bratislava: Literárne informačné centrum, 2002. – 375 s. Sign. 28.355.

Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov – VI. Pod osmanskou hrozbou. – Bratislava: Literárne informačné centrum, 2004. – 375 s. Sign. 28.575.

Sopko, Július: Kronika uhorských kráľov zvaná Dubnická. – Budmerice: Vyd. Rak, 2004. – 239 s. Sign. 28.574.

·Šimončič, Jozef – Škoviera, Daniel: Trnavská univerzita v dokumentoch (1635-1998). – Bratislava: Veda vyd. SAV a Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2002. – 79 s. Sign. 28.459.

9. Cirkevné dejiny

Árpád-házi szent Erzsébet. (Die heilige Elisabeth aus Ungarn.) Zost. Golarits István, Prokopp Mária. – Budapest: Tertia Kiadó, 2003. – 194 s. Sign. 28.378.

Esztergomi föegyházmegye. Zv. 1-4

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti