Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

PRO MONUMENTA

2. apríla 2015

Pro Monumenta

Pro Monumenta prevencia údržbou

Veľa porúch a poškodení historických budov pamiatkového fondu je spôsobených jednoduchým zanedbaním starostlivosti, alebo nevhodnou údržbou. Pravidelná údržba nehnuteľnej kultúrnej pamiatky je lacnejšia a šetrnejšia k jej hodnotám, ako jej náročná komplexná obnova.

Pro Monumenta – prevencia údržbou je novou zložkou v činnosti Pamiatkového úradu SR. Prostredníctvom nej sa zlepší poznanie o aktuálnom stave nehnuteľných kultúrnych pamiatok, na mieste sa odstránia ich drobné poruchy a zároveň sa zlepší informovanosť vlastníkov či správcov nehnuteľného kultúrneho dedičstva na Slovensku o možnostiach ich údržby. Vyššia schopnosť udržať pamiatku v dobrom stave prispeje k zachovaniu najvýznamnejších súčastí nášho národného kultúrneho dedičstva.

Pro Monumenta – prevencia údržbou je  projekt, podporený z  podporený z  Finančného mechanizmu EHP pre roky 2009-2014 a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Základné ciele projektu: vytvorenie systému preventívneho monitoringu nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového, zainteresovanie vlastníka, užívateľov pamiatky, údržbárov, upratovačov: všetkých, ktorí môžu vytvoriť systém „skorého varovania“.

Vďaka projektu vznikli tri  skupiny nezávislých, zručných špecialistov so sídlami v Trnave, Poprade a v Banskej Bystrici, ktorí vykonávajú monitoring kultúrnych pamiatok na celom území Slovenska, geograficky rozdelený podľa príslušných samosprávnych krajov (Západné Slovensko, Stredné Slovensko a Východné Slovensko).

Mapa sídiel špecialistov na území Slovenska
Monitoring každej pamiatky pozostáva z dvoch častí. Z vypracovania „Technickej správy o kultúrnej pamiatke“ ako sumárnej správy, ktorá popisuje jej stavebnotechnický stav, pomenúva jej ohrozenia a určuje priority potrebných prác na jej obnove. Druhou časťou sú praktické ukážky drobných opráv a čistiacich prác, ako napríklad čistenie okapových žľabov, výmena poškodených častí krytiny a oplechovania, protézovanie poškodených častí krovu, údržba okien a podobne. Inšpekčné tímy sú vybavené modernou diagnostickou meracou technikou a dokážu pracovať aj vo výškach. Vlastníkom pamiatok budú poskytovať komplexnú poradenskú činnosť. Na webovom sídle www.promonumenta.sk  budú postupne pre vlastníkov sprístupnené stručné rukoväte základnej údržby kultúrnych pamiatok rôznych druhov v elektronickej forme.

Projekt Pro Monumenta má svojho nórskeho partnera, ktorým je  Riksantikvaren - Direktoratet for Kulturminneforvaltning, nórska forma pamiatkového úradu. Partner sa aktívne podieľa na prenose know-how z Nórska na Slovensko, ale aj naopak.

Projekt umožňuje monitorovanie verejne prístupných pamiatok vo vlastníctve štátu, samosprávy alebo cirkvi na základe výberu Pamiatkového úradu SR a kapacitných možností projektu v priebehu rokov 2014-2015 zdarma.

Neskôr, počas trvalej udržateľnosti projektu - od 1.apríla 2016, bude možné vykonávať aj prehliadky objektov národných kultúrnych pamiatok, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb s finančnou spoluúčasťou vlastníka.


Základné informácie o projekte
Termín realizácie: 1.1.2014 - 30.4.2016
Predpísaná udržateľnosť: minimálne 5 rokov
Alokované prostriedky: 952 056,- €
Základný cieľ: Vytvorenie systému preventívneho monitoringu nehnuteľných kultúrnych pamiatok v SR.

Kontakt:
Odbor preventívnej údržby pamiatok
Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6
814 06 Bratislava

Projektový manažér a vedúci OPÚP: Mgr. Branislav Rezník
E-mail: Branislav.Reznik@pamiatky.gov.sk
Tel. číslo: 02/20464334; +421 905 483 561

Odborný koordinátor: Ing. arch. Pavol Ižvolt, PhD.
E-mail: Pavol.Izvolt@pamiatky.gov.sk
Tel. číslo: 02/20464304; +421 905 365 898

Prechod na stránku:
- Projekt Pro Monumenta
- Finančný mechanizmus EHP
- Úrad vlády SR
- Pamiatkový úrad SR

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti