Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Pamiatkový fond

zverejnené: 31. januára 2018
aktualizované: 22. apríla 2020

Pamiatkový fond je súbor hnuteľných vecí a nehnuteľných vecí vyhlásených podľa zákona za národné kultúrne pamiatky, pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny. Za pamiatkový fond sa považujú aj veci, o ktorých sa začalo konanie na vyhlásenie za kultúrne pamiatky, pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny.

Národná kultúrna pamiatka (NKP) je hnuteľná vec alebo nehnuteľná vec pamiatkovej hodnoty, ktorá je z dôvodu ochrany vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. NKP a pamiatkové územia sú evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, ktorý poskytuje základné údaje na jeho ochranu na území celej Slovenskej republiky.

Ústredný zoznam pamiatkového fondu (ÚZPF) má 4 registre - register nehnuteľných NKP, register hnuteľných NKP (nezverejňujeme sa), register pamiatkových rezervácií a register pamiatkových zón.

Vybrané národné kultúrne pamiatky sú súborom 72 najvýznamnejších a najvzácnejších pamiatok na území Slovenskej republiky, ktoré boli vyhlásené za národné kultúrne pamiatky pred prijatím a vyhlásením Zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu, ktorým zmenil systém evidencie pamiatkového fondu. Pamiatky sa do tejto kategórie vyhlasovali formou nariadenia predsedníctva SNR a neskôr nariadením vlády Slovenskej republiky. Súčasná legislatíva považuje za národné kultúrne pamiatky všetky nehnuteľné pamiatkové objekty a hnuteľné pamiatkové predmety, ktoré sú zapísané v ÚZPF. Pôvodná kategória 72 národných kultúrnych pamiatok sa s ohľadom na tradície a dokumentovanie zachováva iba ako údaj v príslušnom registri ÚZPF. Tieto pamiatky tvoria aj dnes významnú časť pamiatkového fondu. Ide o 69 nehnuteľných NKP alebo ich súborov a 3 hnuteľné NKP alebo ich súbor (dielo majstra Pavla v Levoči, dielo Szilassyho a Diecézna knižnica v Nitre, pričom diecézna knižnica sa stala súčasťou knižničného fondu, ktorý je chránený podľa zákona o knižniciach). 
 
Ochrana pamiatkového fondu je súhrn činností a opatrení zameraných na identifikáciu, výskum, evidenciu, zachovanie, obnovu, reštaurovanie, regeneráciu, využívanie a prezentáciu kultúrnych pamiatok a pamiatkových území.
 
Základná ochrana národnej kultúrnej pamiatky je súhrn činností a opatrení vykonávaných na predchádzanie ohrozeniu, poškodeniu, zničeniu alebo odcudzeniu kultúrnej pamiatky, na trvalé udržiavanie dobrého stavu vrátane prostredia kultúrnej pamiatky a na taký spôsob využívania a prezentácie, ktorý zodpovedá jej pamiatkovej hodnote a technickému stavu.
Každý je povinný správať sa tak, aby svojím konaním neohrozil základnú ochranu národných kultúrnych pamiatok a základnú ochranu pamiatkových území a nespôsobil nepriaznivé zmeny stavu pamiatkového fondu a stavu archeologických nálezísk.
Základnú ochranu národných kultúrnych pamiatok vykonáva na svoje náklady vlastník pamiatky a využíva ju v súlade s jej pamiatkovou hodnotou. Okrem ďalších povinností priznáva súčasná legislatíva vlastníkom národných kultúrnych pamiatok aj práva a určité výhody.
V rámci grantového systému MK SR je pre vlastníkov kultúrnych pamiatok určený dotačný program Obnovme si svoj dom. Viac informácií o možnostiach podpory, právach a povinnostiach vlastníka si môžete prečítať vo Vademecu vlastníka NKP.

Vysvetlivky používaných skratiek: NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, HNKP - Hnuteľná národná kultúrna pamiatka, PO - Pamiatkový objekt, PP - Pamiatkový predmet, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna
 

V súčasnosti evidujeme v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR (údaj k 31.12.2019):

  •  10 037 nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, ktoré tvorí 17 103 pamiatkových objektov
  •  15 206  hnuteľných národných kultúrnych pamiatok
  , ktoré tvorí 35 488 pamiatkových predmetov
   
  Okrem národných kultúrnych pamiatok chránime a evidujeme aj:  
  ŠTATISTIKY
   
  Pamiatkový fond môžeme členiť a jeho vývoj sledovať podľa viacerých hľadísk (stavebno-technický stav, vlastnícka forma, prírastok a úbytok NKP, územné rozdelenie, druhové určenie, typologické členenie a ďalšie). Sledované údaje nám formou tabuliek a grafov poskytujú zaujímavú časovú či priestorovú perspektívu vývoja pamiatkového fondu. Štatistiky v priebehu rokov či v rámci lokalít nájdete TU >>>
   
   
   
   

  Zoznam VYHLÁSENÝCH národných kultúrnych pamiatok 2017, 2018, 2019

  Zoznam ZRUŠENÝCH národných kultúrnych pamiatok 2017, 2018, 2019

  Zoznam národných kultúrnych pamiatok so ZMENOU OBJEKTOVEJ SKLADBY 2017, 2018, 2019

  Vybrané príklady vyhlásených NKP v roku 2019
  Vybrané príklady vyhlásených NKP v roku 2017
  Tiráž
  © 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
  Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti