Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

KPU Trnava - úradná tabuľa

zverejnené: 10. marca 2014
aktualizované: 16. novembra 2020

Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
 
  • 16.11.2020 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci nevyhnutnosti vykonať predstihový a záchranný pamiatkový – archeologický výskum na líniovej stavbe „Rýchlostná cesta R7 Dolný Bar – Zemné“ navrhovanej na pozemkoch v katastrálnom území Dolný Bar obce Dolný Bar, v katastrálnych územiach Dolný Štál a Horný Štál obce Dolný Štál, v katastrálnom území Dolné Topoľníky obce Topoľníky a v katastrálnych územiach Okoč a Opatovský Sokolec obce Okoč (PDF, 228 kB)
  • 11.11.2020 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonania pamiatkového záchranného archeologického výskumu na území stavby „Trnava – Farárske, vodovod“, navrhovanej v katastrálnom území Trnava (PDF, 249 kB)
  • 2.11.2020 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový - archeologický výskum na stavbe „Výrobný areál WE Trade, Horné Saliby“, k. ú. Horné Saliby, obec Horné Saliby (PDF, 213 kB)
  • 2.11.2020 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonania pamiatkového záchranného archeologického výskumu na území „IBV Bašovce, VNK, DTS, NNK“, navrhovanej v katastrálnom území Bašovce, obec Bašovce, okr. Piešťany (PDF, 252 kB)
  • 2.11.2020 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonania pamiatkového záchranného archeologického výskumu na území „Verejný vodovod V1“, navrhovanej na pozemku parc. č. 257 v katastrálnom území Lošonec, obec Lošonec, okr. Trnava (PDF, 253 kB)
  • 2.11.2020 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania o nevyhnutnosti vykonania pamiatkového záchranného archeologického výskumu na území „Trebatice, predĺženie Záhumenskej ulice – 3. etapa“, navrhovanej v katastrálnom území Trebatice, okr. Piešťany (PDF, 249 kB)
  • 2.11.2020 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový – archeologický výskum na líniovej stavbe „INS FTTH VEME 01 Dolný Štál“ navrhovanej na pozemkoch v katastrálnych územiach Dolný Štál a Horný Štál obce Dolný Štál (PDF, 215 kB)

Úradná tabuľa ostatných KPÚ a PÚ SR

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti