Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

KPU Trnava - úradná tabuľa

17. júna 2019

Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
 
  • 17.6.2019 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový – archeologický výskum na líniových stavbách „INS_FTTH_GABC_Gabčíkovo_Sever, INS_FTTH_GABC_Gabčíkovo_Juh a INS_FTTH_GABC_Gabčíkovo_Budovateľská“ v kat. úz. Gabčíkovo mesta Gabčíkovo ...> (PDF, 216 kB)
  • 14.6.2019 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový – archeologický výskum na líniovej stavbe „Rozšírenie vodovodnej a stokovej siete“ navrhovanej v k. ú. Hviezdoslavov obce Hviezdoslavov ...> (PDF, 234 kB)
  • 13.6.2019 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu na území stavby „Prístupová komunikácia a vjazd k výrobno-administratívnemu objektu“, k. ú. Stráže obce Krakovany ...> (PDF, 216 kB)
  • 7.6.2019 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia vo veci nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu na území stavby „IBV B5 ZEMIANSKA STRÁŇ – 1. Etapa – inžinierske siete a komunikácie“, k. ú. Križovany nad Dudváhom a k.ú. Vlčkovce ...> (PDF, 263 kB)

Úradná tabuľa ostatných KPÚ a PÚ SR

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti