Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

KPU Trnava - úradná tabuľa

zverejnené: 10. marca 2014
aktualizované: 22. septembra 2020

Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
 
  • 22.9.2020 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia  o nevyhnutnosti vykonania pamiatkového záchranného archeologického výskumu na území stavby „INS_FTTH_TRNV_02_č.2“, navrhovanej v katastrálnom území Bučany, Malé Brestovany, Horné Lovčice, Zavar, Veľké Šúrovce I., Zemianske Šúrovce a Valtov Šúr obcí Bučany, Brestovany, Zavar a Šúrovce (PDF, 276 kB)
  • 22.9.2020 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový - archeologický výskum na líniovej stavbe „Pata – verejná kanalizácia rozšírenie kanalizácie“, k. ú. Pata, obec Pata (PDF, 211 kB)
  • 22.9.2020 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový - archeologický výskum na území stavby „Bytové domy WEST 4“, k. ú. Galanta, mesto Galanta (PDF, 238 kB)
  • 17.9.2020 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový – archeologický výskum na líniovej stavbe „SA_A1_Dojč VN215, VNK, TS“ navrhovanej na pozemkoch v katastrálnom území Dojč obce Dojč a v katastrálnom území Koválov obce Koválov (219 kB)
  • 14.9.2020 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania o nevyhnutnosti vykonania pamiatkového záchranného archeologického výskumu na území „Rekonštrukcia plynovodov Holíč – ul. Hollého, Vrádištská, UO 02866“, navrhovanej v katastrálnom území Holíč (217 kB)
  • 11.9.2020 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový – archeologický výskum na líniovej stavbe „INS FTTH DUST 03 Holice“, navrhovanej na pozemkoch v katastrálnych územiach Beketfa, Kostolná Gala, Póšfa, Stará Gala, Veľká Budafa a Malá Budafa obce Holice (PDF, 217 kB)
  • 11.9.2020 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový – archeologický výskum na líniovej stavbe „INS FTTH DUST 02 Amadeho Kračany, Moravské Kračany, Pinkove Kračany, Šipošovské Kračany, Kynceľove Kračany“ navrhovanej na pozemkoch v katastrálnom území obce Kostolné Kračany (PDF, 216 kB)
  • 11.9.2020 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia vo veci nevyhnutnosti vykonať predstihový a záchranný pamiatkový – archeologický výskum na líniovej stavbe „Rýchlostná cesta R7 Holice – Mliečany“, navrhovanej na pozemkoch v katastrálnych územiach Kostolná Gala a Beketfa obce Holice, v katastrálnych územiach Poteho osada a Vieska obce Vieska, v katastrálnom území Veľká Lúč obce Lúč na Ostrove, v katastrálnych územiach Jastrabie Kračany, Kráľovičove Kračany a Lesné Kračany obce Kráľovičove Kračany a v katastrálnom území Kostolné Kračany obce Kostolné Kračany (PDF, 262 kB)

Úradná tabuľa ostatných KPÚ a PÚ SR

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti