Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

KPU Trnava - úradná tabuľa

zverejnené: 10. marca 2014
aktualizované: 18. februára 2021

Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
 
  • 19.2.2021 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia vo veci nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový – archeologický výskum na líniovej stavbe „INS_FTTH_TRHR_01_Ohrady“ navrhovanej na pozemkoch v katastrálnom území Ohrady obce Ohrady (PDF, 231 kB)
  • 17.2.2021 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový - archeologický výskum na líniovej stavbe „Cyklotrasa z regiónov MAS Stará Čierna voda – MAS Dudváh do okresných miest Galanta a Dunajská Streda, úsek Mostová – stavebné objekty: SO 01 Úsek A – intravilán, SO 02 Úsek B - extravilán“, k. ú. Mostová (PDF, 217 kB)
  • 12.2.2021 KPÚ Trnava - Rozhodnutie vo veci nevyhnutnosti vykonania záchranného pamiatkového - archeologického výskumu na území stavby  „INS_FTTH_TT_PIES_01_Ducove“, v katastrálnom území Ducové, obec Ducové (PDF, 251 kB)
  • 12.2.2021 KPÚ Trnava - Rozhodnutie vo veci nevyhnutnosti vykonania záchranného pamiatkového - archeologického výskumu na území stavby  „INS_FTTH_TT_BOLR_05_Smolenice“, v katastrálnom území Smolenice, obec Smolenice (PDF, 250 kB)
  • 12.2.2021 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci nevyhnutnosti vykonania záchranného pamiatkového - archeologického výskumu na území stavby „Pokladka-chraniciek_pre_optickée_kable_obec_Mokry_Haj“ v k.ú. Mokrý Háj, obec Mokrý Háj (PDF, 214 kB)
  • 9.2.2021 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový - archeologický výskum na líniovej stavbe „IBV Topoľnica - NARIAS, SO.03.1 - Káblová VN prípojka 22kV, SO.03.2 - Káblové rozvody NN, PS-01 - Transformačná stanica do 1x630kVA, 22/0,42kV“, k. ú. Topoľnica, Kajal (PDF, 219 kB)
  • 3.2.2021 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový – archeologický výskum na líniovej stavbe „INS_FTTH_TRHR_01_Ohrady“ navrhovanej na pozemkoch v kat. úz. Ohrady, obce Ohrady, okr. Dunajská Streda (PDF, 214 kB)

Úradná tabuľa ostatných KPÚ a PÚ SR

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti