Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

KPU Nitra - úradná tabuľa

22. mája 2018

Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
 
 • 22.5.2018 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu na území stavby "Prepojenie vodovodu Čermany - Hruboňovo, Šurianky" v rozsahu stavebných objektov: SO 01 Prepojovacie potrubie Čermany - Hruboňovo, HDPE PE 100, DN 100, dĺ. 1386,0 m, SO 02 Vodomerná šachta, SO 03 Elektrická NN prípojka, parc. č. 200/2, 207, 1300, kat. úz. Čermany, okr. Topoľčany a parc. č. 119/2, kat. úz. Výčapky, okr. Nitra ... > (PDF, 1672 kB)
 • 21.5.2018 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu na území líniovej stavby "INS_KLASTER_SALA_01_transport" v kat. úz. Šaľa, Diakovce, Tešedíkovo a Žihárec, okr. Šaľa ... > (PDF, 1719 kB)
 • 15.5.2018 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania v súvislosti s líniovou stavbou "INS_FTTH_NI_Nitra - Dražovce" v kat. úz. Dražovce, okr. Nitra ... > (PDF, 652 kB)
 • 9.5.2018 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu na území líniovej stavby "INS_FTTH_SALA_06_Veča_IBV" v kat. úz. Šaľa, okr. Šaľa ... > (PDF, 1693 kB)
 • 2.5.2018 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí konania vo veci nevyhnutnosti a podmienok vykonania záchranného archeologického výskumu v súvislosti so stavbou "FTTB-Šurany NET II. etapa", k. ú. Šurany ... > (PDF, 746 kB)
 • 2.5.2018 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí konania vo veci nevyhnutnosti a podmienok vykonania záchranného archeologického výskumu v súvislosti so stavbou "FTTX Dvory nad Žitavou 2", k. ú. Dvory nad Žitavou ... > (PDF, 928 kB)
 • 24.4.2018 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu na území stavby: „Prívod vody a vodovodné siete v obciach OP JEMO Martin nad Žitavou – Hosťovce, Prívod a Rozvod Vody – SO 05 Vodovod Hosťovce“, líniová stavba, kat. úz. Hosťovce, okr. Zlaté Moravce ... > (PDF, 1694 kB)
 • 24.4.2018 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu na území stavby: „NA_Obyce, VN 247 kabelizácia-VNK, TS, NNK“, líniová stavba, kat. úz. Obyce, okr. Zlaté Moravce ... > (PDF, 1637 kB)
 • 18.4.2018 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti a podmienkach vykonania predstihového a následne záchranného archeologického výskumu v súvislosti so stavbou: "FO_0135ST - optická infraštruktúra Tekovské Lužany - Štúrovo", k. ú. Čajakovo, Čata, Domaša, Mikula, Svodov, Tekovské Lužany, Pohronský Ruskov, Veľké Šarovce, Vozokany nad Hronom, Želiezovce ... > (PDF, 2013 kB)
 • 18.4.2018 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti a podmienkach vykonania záchranného archeologického výskumu v súvislosti so stavbou: "F2BTS_16LV_DEM_Levice_Demandice", OPTICKÉ PRIPOJENIE BTS", k. ú. Demandice ... > (PDF, 1847 kB)
 • 18.4.2018 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti a podmienkach vykonania záchranného archeologického výskumu v súvislosti so stavbou: "Farná - Kanalizácia, k. ú. Farná ... > (PDF, 1906 kB)
 • 18.4.2018 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti a podmienkach vykonania predstihového a následne záchranného archeologického výskumu v súvislosti so stavbou: "FO_0135ST - optická infraštruktúra Tekovské Lužany - Štúrovo", k. ú. Bíňa, Kamenín, Kamenný Most, Nána, Štúrovo ... > (PDF, 2017 kB)
 • 18.4.2018 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti a podmienkach vykonania predstihového archeologického výskumu v súvislosti so stavbou: "Budovanie cezhraničnéh spojenia kompou a potrebná infraštruktúra medzi Neszmely a Radvaň nad Dunajom", k. ú. Radvaň nad Dunajom ... > (PDF, 1987 kB)

Úradná tabuľa ostatných KPÚ a PÚ SR

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti