Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

KPU Nitra - úradná tabuľa

zverejnené: 10. marca 2014
aktualizované: 14. septembra 2020

Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
 

  • 14.9.2020 KPÚ Nitra - Oznámenie začatia správneho konania o nevyhnutnosti vykonania archeologického výskumu v súvislosti s navrhovanou stavbou „INS FTTH TO TOPL 03 Transport“, líniová stavba, kat. úz. Velušovce, Závada, Podhradie, Prašice, Nemečky, Tvrdomestice, Norovce (rozsah stavby v rámci územia Nitrianskeho kraja), okr. Topoľčany (PDF, 584 kB)
  • 7.9.2020 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania o nevyhnutnosti vykonania archeologického výskumu a upustenie od ústneho pojednávania v súvislosti so stavbou: „IBV "Nad Hájmi" v Párovských Hájoch“, kat. úz. Párovské Háje, okr. Nitra (PDF, 216 kB)


    Úradná tabuľa ostatných KPÚ a PÚ SR

    Tiráž
    © 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
    Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti