Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Digitálny pamiatkový fond

15. novembra 2019

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja
 

Pamiatkový úrad SR predložil na základe písomného vyzvania Ministerstva kultúry SR „Žiadosť o nenávratný finančný príspevok“ ako oprávnený žiadateľ na realizáciu investičného národného projektu „Digitálny pamiatkový fond“ (DPF) v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, Prioritnej osi 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry.  

Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry (ďalej len „OPIS PO2“) má za cieľ skvalitnenie systémov získavania, spracovania, ochrany a využitia poznatkov a digitálneho obsahu, modernizácie a dobudovania infraštruktúry pamäťových a fondových inštitúcií na národnej úrovni. Po revízii operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritnej osi 2 v marci 2011 je realizovaná prostredníctvom jedného opatrenia: Opatrenie 2.1. „Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, jeho archivovanie, sprístupňovanie a zlepšovanie systémov jeho získavania, spracovania a ochrany“.

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR, resp. ERDF - European Regional Development Fund) je jedným zo štrukturálnych fondov, ktorý rozvíja sociálnu a ekonomickú kohéziu EÚ. EFRR je efektívnym nástrojom regionálnej politiky, ktorý využíva finančné prostriedky Európskych spoločenstiev s primárnym cieľom zredukovať ekonomické a sociálne rozdiely medzi bohatými a chudobnejšími regiónmi EÚ. Jeho úlohou je prispievať k zmenšovaniu rozdielov v úrovni a miere rozvoja rôznych regiónov, v ktorom najviac znevýhodnené regióny zaostávajú.

Digitalizáciu pamiatkového fondu v Pamiatkovom úrade SR zabezpečoval Odbor digitalizácie a grafickej dokumentácie do 31.1.2016. V období udržateľnisti projektu digitalizáciu PF v PÚ SR zabezpečuje Oddelenie digitalizácie a grafickej dokumentácie s odbornými pracovníkmi - digitalizérmi. Vedúca oddelenia je Mgr. Ivica Kravjanská.

SLOVAKIANA.SK - kultúrne dedičstvo Slovenska

Tlačová správa - Digitálny pamiatkový fond

Digitálny pamiatkový fond - vzory výstupov 

Digitálny pamiatkový fond - zoznam digitalizovaných objektov

Digitálny pamiatkový fond Slovenskej republiky / Digital Monuments Fund of the Slovak Republic - článok v odbornom časopise Informačné technológie a knižnice 4/2015

Účasť na medzinárodnej konferencii ISPRS - júl 2016  

Vyhodnotenie činnosti PÚ SR - projekt Digitálny pamiatkový fond v r. 2015 - podklad pre Výročnú správu za rok 2015 (PDF, 49 kB)

OPIS2 – NP4 - Digitálny pamiatkový fond – rekapitulácia Pamiatkový úrad SR (PDF, 270 kB)

Projekt Digitálny pamiatkový fond - prezentácia v rámci účasti PÚ SR na MONUMENTO SALZBURG 2016

Prezentácia Digitalizácia - Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka (PDF, 3236 kB) 26.11.2014 v Hervarove

Návšteva detí z krúžku 3D Modeler z CZŠ Narnia 16.1.2014

Účasť ODGD na veľtrhu PAMIATKY 2013,  9. - 13. 4. 2013

Účasť ODGD na výstave ArtExpo Nostalgia, 6. - 9. 12. 2012

prechod na stránky: Ministerstvo kultúry SR - OPIS2

prechod na stránky: OPIS - Operačný program informatizácia spoločnosti - Úrad vlády SR

prechod na stránky: NSRR SR - Centrálny koordinačný orgán  

prechod na stránky: MF SR - Informatizacia.sk
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti