Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Archív úradnej tabule - rok 2011

24. februára 2012

Vysvetlivky používaných skratiek: PÚ SR - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, PÚ - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna

22.12.2011 PÚ SR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia OP nehnuteľnných NKP Kláštor minoritov a Opevnené sídlisko Myšia hôrka v Spišskom Štvrtku: oznámenie a verejná vyhláška ..>> (PDF 115 kB), Návrh na vyhlásenie OP Spišský Štvrtok ..>> (PDF 479 kB), fotodokumentácia ..>> (PDF 1522 kB), 2 mapové prílohy ..>> (PDF 324 kB)

19.12.2011 PÚ SR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia OP nehnuteľnej NKP Kaštieľ s areálom, Želiezovce: verejná vyhláška ..>> (PDF 629 kB), Návrh na vyhlásenie OP Želiezovce ..>> (PDF 649 kB), mapa vymedzenia územia 1 a mapa vymedzenia územia 2 ..>> (PDF 488 kB), fotodokumentácia ..>> (PDF 849 kB)

16. 12. 2011 KPÚ Nitra - rozhodol o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum na území stavby "Priemyselná zóna Nitra - Mlynárce - napojenie na R1", v katast. území Nitra, Zobor, okr. Nitra ..>> (PDF 153 kB)

9. 12. 2011 PÚ SR - oznamuje vyhlásenie kaštieľa a parku v Širkovciach, okr. Rimavská Sobota, za národnú kultúrnu pamiatku ..>> (PDF 365 kB)

8. 12. 2011 KPÚ Trenčín - oznamuje začatie správneho konania vo veci vykonania archeologického výskumu v súvislosti so stavbou „Obnova STL a NTL plynovodov Považská Bystrica – 2. stavebný celok I. etapa“ v Považskej Bystrici ..>> (PDF 222 kB)

5. 12. 2011 PÚ SR - oznamuje začatie správneho konania vo veci vyhlásenia ochranného pásma NKP Kostola s cintorínom príkostolným a Súsošia v Nitrianskej Blatnici, okr. Topoľčany ..>> (PDF 933 kB), príloha mapa ..>> (PDF 242 kB)

2. 12. 2011 PÚ SR - upovedomuje účastníkov konania o odstúpení odvolaní Ministerstvu Kultúry SR, podaných voči rozhodnutiu PÚ SR o vyhlásení ochranného pásma národných kultúrnych pamiatok: Hrad s areálom a Kalvária v obci Modrý Kameň ..>> (PDF 52 kB)

15. 11. 2011 KPÚ Nitra - oznamuje začatie správneho konania a upustenie od ústneho rokovanie a miestneho zisťovania v súvislosti s navrhovanou stavbou" Europa Shopping Center Levice" ..>> (PDF 72 kB)

14. 11. 2011 PÚ SR - oznamuje začatie správneho konania vo veci vyhlásenia archeologického nálezu opevnenie v Tvrdošíne za národnú kultúrnu pamiatku ..>> (PDF 72 kB)

14. 11. 2011 PÚ SR - oznamuje začatie správneho konania vo veci vyhlásenia kaštieľa a parku v Širkovciach, okr. Rimavská Sobota, za národnú kultúrnu pamiatku ..>> (PDF 82 kB)

4. 11. 2011 KPÚ Trnava - oznamuje prerušenie správneho konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum pri príprave stavby Golf & Relax Prievaly - Driving range, v katastri obce Prievaly ..>> (PDF 854 kB)

4.11.2011 PU SR - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o zmene vyhlásenia NKP kaštieľ a sýpka v Bratislave, m. č. Čuňovo rozšírením objektovej skladby o park ..>> (PDF 657 kB)

25.10.2011 PU SR - Oznámenie o podaní odvolania vo veci vyhlásenia ochranného pásma nehnuteľných kultúrnych pamiatok: Hrad s areálom a Kalvária v obci Modrý Kameň ..>> (PDF 93 kB), príloha mapa ..>> (PDF 495 kB)

24.10.2011 PU SR mení vyhlásenie národnej kultúrnej pamiatky vila a pamätná tabuľa v Banskej Bystrici okr. Banská Bystrica, Horná 55, k. ú. Banská Bystrica, na Vila s areálom, rozšírením objektovej skladby o záhradu ..>> (PDF 586 kB)   

13.10.2011 KPÚ Trnava - oznamuje začatie správneho konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum pri príprave stavby Golf & Relax Prievaly - Driving range, v katastri obce Prievaly ..>> (PDF 472 kB)

5.10.2011 PÚ SR - Upovedomenie účastníkov konania a obce o predložení rozhodnutia, ktorým vyhlásil ochranné pásmo NKP Hrad s areálom (Ľupčiansky hrad) a ďalších NKP v obci Slovenská Ľupča, okr. Banská Bystrica, na preskúmanie a odvolacie konanie ..>> (PDF 395 kB)

30.09.2011 PU SR - vyhlasuje ochranné pásmo nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok: Hrad s areálom a Kalvária v obci Modrý Kameň ..>> (PDF 567 kB), príloha mapa: Vymedzenie územia ochranného pásma ..>> (PDF 1320 kB)

29.9.2011 PU SR - vyhlasuje za národnú kultúrnu pamiatku pavilón (Szilágyiho pavilón) vo Vysokých Tatrách, k. ú. Starý Smokovec, časť Hrebienok ..>> (PDF 274 kB)

28.9.2011 KPÚ Nitra - oznamuje začatie správneho konania a upustenie od ústneho rokovanie a miestneho zisťovania v súvislosti so stavbou "Priemyselná zóna Nitra - Mlynárce - napojenie na R1", líniová stavba, katastrálne územie Mlynárce, Zobor, okr. Nitra ..>> (PDF 62 kB)

21.9.2011 PÚ SR - vyhlasuje park mestský (Sad Andreja Kmeťa) v Piešťanoch okr. Piešťany za národnú kultúrnu pamiatku ..>> (PDF 1248 kB)

8.9.2011 PÚ SR – Upovedomenie účastníkov konania a obce o obsahu odvolaní proti rozhodnutiu, ktorým vyhlásil ochranné pásmo NKP Hrad s areálom (Ľupčiansky hrad) a ďalších NKP v obci Slovenská Ľupča, okr. Banská Bystrica: verejná vyhláška ..>> (PDF 44 kB), odvolanie 1 ..>> (PDF 324 kB), odvolanie 2 ..>> (PDF 709 kB)

18.8.2011 PU SR - oznamuje začatie správneho konania vo veci vyhlásenia ochranného pásma nehnuteľnej kultúrnej pamiatky - archeologické nálezisko Iža-Leányvár, v katastrálnom území obce Iža ..>> (PDF 952 kB).

18.8.2011 PU SR – Upovedomenie účastníkov konania a obce o obsahu odvolaní proti rozhodnutiu o vyhlásení ochranného pásma Pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica a nehnuteľných NKP ..>> (PDF 495 kB), príloha 1 ..>> (PDF 734 kB), príloha 2 ..>> (PDF 1783 kB), príloha 3 ..>> (PDF 1196 kB).

5.8.2011 PU SR - oznamuje začatie správneho konania vo veci vyhlásenia ochranného pásma nehnuteľných kultúrnych pamiatok: Hrad s areálom a Kalvária v obci Modrý Kameň ..>> (PDF 93 kB), príloha mapa: Vymedzenie územia ochranného pásma ..>> (PDF 636 kB)

3.8.2011 PÚ SR - Vyhlásenie OP NKP Hrad s areálom (Ľupčiansky hrad) a ďalších NKP v obci Slovenská Ľupča, okr. Banská Bystrica ..>> (PDF 271 kB), mapa: Vymedzenie územia ochranného pásma ..>> (PDF 3273 kB)

25.7.2011 PU SR - oznamuje začatie správneho konania vo veci vyhlásenia pavilónu (Szilágyiho pavilón) vo Vysokých Tatrách, k. ú. Starý Smokovec ...>> (PDF 82 kB)

14.7.2011 PU SR - mení vyhlásenie NKP kúria s areálom v Župčanoch okr. Prešov, rozšírením objektovej skladby o aleju ...>> (PDF 264 kB)

7.7.2011 PU SR - vyhlasuje Ochranné pásmo Pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica a nehnuteľných NKP ...>> (PDF 754 kB), mapa - vymedzenie územia OP (JPG 1006 kB), mapa - Vnútorné členenie OP (JPG 941 kB)

21.6.2011 KPÚ Trenčín - Rozhodnutie o vykonaní záchranného archeologického výskumu v súvislosti so stavbou "Rýchlostná cesta R2 Pravotice - Dolné Vestenice." ...>> (PDF 1198 kB)

6.6.2011 KPÚ Trenčín - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vykonania záchranného archeologického výskumu v súvislosti so stavbou "Uhrovec - Akumulácia vody" ...>> (PDF 212 kB)

6.6.2011 KPÚ Trenčín - Vydáva rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu v súvislosti so stavbou "TN Nové Mesto n.V. Piešťanská 44, VNK" ...>> (PDF 874 kB)

28.5.2011 KPÚ Nitra - Oznámenie o vydaní rozhodnutia k zámeru úpravy nehnuteľností nachádzajúcich sa v pamiatkovej zóne na Kasalovej ulici, Kluchovej ulici a Pútnickej ulici v Nitre v rozsahu - s obnovou nízkotlakých pripojovacích plynovodov ...>> (PDF 1850 kB)

23.5.2011 PÚ SR - Oznámenie o opätovnom prerokovaní veci vyhlásenia OP nehnuteľných NKP Hrad s areálom (Ľupčiansky hrad), Kostol s areálom (rím.-kat.), Kostol (evanjelický a. v.) a ďalších nehnuteľných NKP, Slovenská Ľupča, okr. Banská Bystrica: verejná vyhláška ...>> (PDF 547 kB), mapa vymedzenia územia OP ...>> (PDF 826 kB), Návrh na vyhlásenie OP Slovenská Ľupča ...>> (PDF 149 kB), fotodokumentácia I. ...>> (PDF 210 kB), fotodokumentácia II. ...>> (PDF 847 kB)

22.5.2011 KPÚ Trenčín z vlastného podnetu a na základe podkladov od spoločnosti DaEX s.r.o. vydáva vrejnou vyhláškou rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum na území stavby „Papradňanská dolina – kanalizácia“, k. ú. Jasenica, Stupné, Brvnište, Papradno ...>> (1074 kB)

22.5.2011 PU SR - vyhlasuje za národnú kultúrnu pamiatku kalváriu v Banskej Bystrici ...>> (PDF 556 kB)

16.5.2011 PU SR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci zmeny vyhlásenia NKP kúria s areálom v Župčanoch okr. Prešov, rozšírením jej objektovej skladby o pamiatkový objekt: aleja ...>> (PDF 86 kB)

10.5.2011 PU SR - Oznámenie o zmene vyhlásenia národnej kultúrnej pamiatky Vila a pamätná tabuľa v Banskej Bystrici, Horná 55, na Vila s areálom, rozšírením jej objektovej skladby o pamiatkový objekt záhrada ...>> (PDF 485 kB)

4.5.2011 PU SR - vyhlasuje ochranné pásmo nehnuteľnej NKP r. k. Kostola sv. Margity Antiochijskej v Malej Mači ...>> (PDF 1668 kB) príloha mapa OP NhNKP ...>> (PDF 202 kB)

4.5.2011 PÚ SR - Upovedomenie účastníkov konania o predĺžení lehoty na odstúpenie odvolaní o vyhlásení ochranného pásma NKP v Ožďanoch, okr.Rimavská Sobota: Kaštieľa s areálom, Kostola r. k. sv. Michala a Kostola ev. a.v. okr.Rimavská Sobota. Dńa 2.5.2011 boli odstúpené MKSR ...>> (PDF 54 kB)

3.5.2011 PU SR - vyhlasuje za národnú kultúrnu pamiatku park mestský (Sad Andreja Kmeťa) v Piešťanoch ...>> (PDF 1672 kB)

3.5.2011 PU SR - Rozhodnutie o zmene vyhlásenia NKP kaštieľ a sýpka v Bratislave, m. č. Čuňovo na Kaštieľ s areálom rozšírením objektovej skladby ...>> (PDF 529 kB)

29.4.2011 KPÚ Trenčín - Oznámenie o začatí správneho konania o vykonaní záchranného archeologického výskumu v súvislosti so stavbou "TN_Nové Mesto nV. Piešťanská 44, VNK" ...>> (PDF 226 kB)

28.4.2011 KPú Trenčín - Oznámenie o začatí správneho konania o vykonaní záchranného archeologického výskumu v súvislosti so stavbou "Rýchlostná cesta R2 Pravotice - Dolné Vestenice." ...>> (PDF 346 kB)

28.4.2011 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania, upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania a oznámenie o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia o zámere úpravy nehnuteľností, nachádzajúcich sa v pamiatkovej zóne v súvislosti s obnovou nízkotlakých pripojovacích plynovodov, k objektom na Kasalovej ulici, Kluchovej ulici a Pútnickej ulici v Nitre ...>> (PDF 609 kB)

21.4.2011 PU SR - oznamuje začatie správneho konania z podnetu správneho orgánu – Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, vo veci vyhlásenia ochranného pásma PR Banská Bystrica, v katastrálnom území mesta Banská Bystrica ...>> (PDF 592 kB), mapa ...>> (PDF 1436 kB)

13.4.2011 KPU Trenčín - Oznámenie o začatí správneho konania o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum ako predstihové opatrenie na záchranu archeologických nálezov v súvislosti so stavbou Papradňanská dolina - kanalizácia - výzva stavebníka Považská vodárenská spoločnosť, a.s. ...>> (PDF 342 kB)

5.4.2011 PU SR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci zmeny vyhlásenia národnej kultúrnej pamiatky vila a pamätná tabuľa v Banskej Bystrici, Horná 55, rozšírením jej objektovej skladby o pamiatkový objekt záhrada ...>> (PDF 82 kB)

5.4.2011 Odvolania voči rozhodnutiu o vyhlásení OP nehnuteľných NKP Kaštieľa s areálom, Kostola r. k. sv. Michala v Ožďanoch a Kostola ev. a.v. okr.Rimavská Sobota  - obec Ožďany (PDF 92 kB), M. Strapko (PDF 62 kB)

1.4.2011 PÚ SR - Upovedomuje účastníkov konania o obsahu odvolaní proti rozhodnutiu zo dňa 7.2.2011, ktorým vyhlásil ochranné pásmo nehnuteľných Kaštieľa s areálom, Kostola r. k. sv. Michala v Ožďanoch a Kostola ev. a.v. okr.Rimavská Sobota ...>> (PDF 52 kB)

4.3.2011 PU SR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci zmeny vyhlásenia národnej kultúrnej pamiatky kaštieľ a sýpka v Bratislave, m. č. Čuňovo ...>> (PDF 82 kB)

22.3.2011 PU SR - vyhlasuje vykonanie miestnej obhliadky Sadu Andreja Kmeťa v Piešťanoch na 13. 4. 2011 (streda) na 10.00 hod. so stretnutím pred hotelom Slovan. Cieľom obhliadky bude zdokumentovanie súčasného stavu. ...>> (PDF 473 kB)

18.3.2011 PÚ SR - Vyhlásenie OP nehnuteľných NKP v katastrálnom území Krásnohorské Podhradie ...>> (PDF 791 kB), mapy: OP nehnuteľných NKP Krásnohorské Podhradie - Vymedzenie OP ...>> (JPG 723 kB), Vnútorné členenie OP ...>> (JPG 685 kB)

16.3.2011 PU SR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia kalvárie v Banskej Bystrici za národnú kultúrnu pamiatku ...>> (PDF 1162 kB)

14.3.2011 KPÚ Trenčín vydáva rozhodnutie o nevyhnutosti vykonať záchranný archeologický výskum v obci Beluša v súvislosti s líniovou vodnou stavbou "Kanalizácia Beluša - rozšírenie, II. etapa" ...>> (PDF 794 kB)

11.3.2011 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia v správnom konaní vo veci obnovy NKP "Zvonica v Habánskom dvore" Sobotište ...>> (PDF 965 kB)

17.2.2011 PÚ SR vydal rozhodnutie o predbežnom opatrení PÚ-11/72-5/387/GUL, vo veci vyhlásenia ochranného pásma nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky Kostola sv. Margity Antiochijskej v Malej Mači ...>> (PDF 168 kB)

15.2.2011 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci obnovy NKP "Zvonica" Sobotište - oprava vežových hodín ...>> (PDF 460 kB)

15.2.2011 PÚ SR - Vyhlásenie OP nehnuteľných NKP Kaštieľa s areálom, Kostola r. k. sv. Michala a Kostola ev.a.v. v Ožďanoch ...>> (PDF 460 kB), mapa k Vyhláseniu ...>> (PDF 697 kB)

11.2.2011 PÚ SR - Upovedomenie účastníkov konania a obce o predložení rozhodnutia o vyhlásení ochranného pásma NKP Hrad s areálom (Ľupčiansky hrad), Slovenská Ľupča, okr. Banská Bystrica, na preskúmanie a odvolacie konanie ...>> (PDF 439 kB)

10.2.2011 PÚ SR - Oznámenie o predĺžení lehoty pre vydanie rozhodnutia vo veci vyhlásenia OP nehnuteľných NKP v k. ú. Krásnohorské Podhradie do 20. 3. 2011. ...>> (PDF 713 kB)

31.1.2011 PÚ SR - Správny orgán oznamuje, že nemôže rozhodnúť v lehote stanovenej podľa zákona vo veci vyhlásenia OP nehnuteľných NKP Hrad Krásna Hôrka, v katastrálnom území Krásnohorské Podhradie. Správny orgán preto listom č. PÚ-11/68-3/722/And zo dňa 28.01.2011 požiadal Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako nadriadený a príslušný odvolací orgán o primerané predĺženie lehoty na rozhodnutie. ...>> (PDF 84 kB)

26.1.2011 PÚ SR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia mestského parku (Sad A. Kmeťa) v Piešťanoch ...>> (PDF 734 kB), podklady pre vyhlásenei NKP ...>> (PDF 84 kB)

24.1.2011 PÚ SR - Upovedomenie účastníkov konania o oprave chýb rozhodnutia č. PÚ-09/0824-10/4908/KOW zo dňa 30.7.2009, právoplatného od 16.11.2009, ktorým vyhlásil ochranné pásmo NKP Kostol s areálom (sv. Štefan kráľ) v Žiline na Závodskej ceste: verejná vyhláška ...>> (PDF 932 kB), mapa ...>> (PDF 76 kB)

21.1.2011 PÚ SR oznamuje začatie správneho konania vo veci vyhlásenia ochranného pásma nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky Kostola sv. Margity Antiochijskej v Malej Mači ...>> (PDF 850 kB), PÚ SR oznamuje verejnou vyhláškou začatie správneho konania vo veci vyhlásenia ochranného pásma nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky Kostola sv. Margity Antiochijskej v Malej Mači ...>> (PDF 1265 kB), Návrh na vyhlásenie OP NKP ...>> (PDF 570 kB), Obrazová príloha k návrhu na vyhlásenie OP NKP ...>> (PDF 321 kB), mapa OP NKP ...>> (PDF 377 kB)

20.1.2011 PÚ SR - Upovedomenie účastníkov konania a obce o obsahu odvolania proti rozhodnutiu o vyhlásení ochranného pásma NKP Hrad s areálom (Ľupčiansky hrad), Slovenská Ľupča, okr. Banská Bystrica ...>> (PDF 1573 kB)

17.1.2011 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania v súvislosti s navrhovanou stavbou „Rekonštrukcia tepelných sietí a sekundárnych zdrojov tepla NTS Nitra, vetva Prednádražie – II. etapa“ okres Nitra, kat. ú. Nitra, Cintorínska ul. – pamiatková zóna, Braneckého ul., Holého ul., Kollárova ul., Fabrická ul. ...>> (PDF 40 kB)

17.1.2011 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania v súvislosti s navrhovanou stavbou „Rekonštrukcia tepelných sietí a sekundárnych zdrojov tepla NTS Nitra, vetva Prednádražie – I. etapa“ okres Nitra, kat. ú. Nitra, Staničná ul., Coboriho ul., Družstevná ul. – pamiatková zóna. ...>> (PDF 40 kB)

 

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti