Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Aktuality KPU Nitra

26. marca 2020

Socha sv. Vendelína po obnove v Topoľčanoch, KPÚ NitraNové zistenia sôch svätcov na námestí v Topoľčanoch
V pamiatkovej zóne mesta, v areáli kostola Nanebovzatia Panny Márie, sa na neobvyklom mieste v rohu ohrady nachádza socha sv. Vendelína na novo vymurovanom provizórnom podstavci z tehál.  Z iniciatívy správcu farnosti Mons. Argaláša bola zahájená jej obnova, nakoľko materiál pieskovca bol značne zvetralý a socha strácala svoju modeláciu. Tento zámer obnovy otvoril zaujímavý príbeh situovania tejto sochy priamo v meste, keďže táto bývala umiestňovaná na poliach ako patrón všetkých tých, ktorí v tomto prírodnom priestore pracovali na pôde alebo pásli dobytok či iné chovné zvieratá.

Čítať ďalej >>>

 --- 2019---


Historická fotografia Vily K v NitreObnova a prehliadka funkcionalistickej Vily K v Nitre
Vila K alebo tiež Dom Kollmannovcov
na Kmeťkovej ul. č. 22 v Nitre je jednou z prvých funkcionalistických architektúr v meste Nitra. Bola postavená v roku 1934 podľa návrhu významného architekta medzivojnového obdobia Oskara Singera ako rodinný dom pre zámožnejších obyvateľov mesta Nitra. Atypické architektonické riešenie funkcionalistickej vily s nautickým výrazom, ktorej hlavné obytné podlažie je postavené na stĺpoch, reprezentuje veľmi kvalitnú architektúru medzivojnového obdobia na Slovensku a disponuje jedinečnosťou architektonickej koncepcie a vysokou úrovňou architektonického prejavu. Dodnes patrí k najkvalitnejším architektúram mesta.
 
Čítať ďalej >>>

Ďakovný list farnosti KubáňovoPoďakovanie Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Kubáňovo Krajskému pamiatkovému úradu v Nitre za realizáciu archeologického výskumu zaniknutého kostola sv. Andreja a Benedikta v Kubáňove.

 Čítať ďalej >>>

 

 

 


Logo DEKD 2019Po stopách kostolov zasvätených sv. Martinovi (podujatie)
Krajský pamiatkový úrad Nitra, kancelária Komárno, Obec Veľké Turovce, Hontianske múzeum a Galéria Ľudovíta Simonyiho Vás pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičtva 2019 pozývajú na prednášku a prehliadku pod názvom Po stopách kostolov zasvätených sv. Martinovi. Cezhraničné podujatie sa uskutoční dňa 20. septembra 2019 o 15:00 hodine v kultúrnom dome pri obecnom úrade vo Veľkých Turovciach.
 
Čítať ďalej >>>
 


Hlavná fasáda kina Palace v NitreParticipácia KPÚ na priebehu architektonickej súťaže obnovy Kina Palace
Mesto Nitra dňa 22. 6. 2019 vyhlásilo architektonickú súťaž na obnovu budovy kina, známeho ako Kino Palace, so zámerom jeho využívania na kultúrne účely, ťažiskovo pre potreby viacerých foriem scénického umenia, hudby a vizuálneho umenia. Budova sa nachádza v pamiatkovej zóne mesta a nie je vyhlásenou národnou kultúrnou pamiatkou. Na základe archívneho výskumu sa však pred niekoľkými rokmi podarilo zistiť, že zdanlivo mladšia stavba je v skutočnosti architektonickým dielom, ktoré v roku 1925 projektoval významný architekt Friedrich Weinwurm. Súčasný vzhľad kina je až výsledkom jeho neohľaduplnej prestavby v 50. rokoch 20. storočia.

Čítať ďalej >>>
 


Fontána so sochou v areáli Fakultnej nemocnice v NitreV Nitre a Zlatých Moravciach pribudli národné kultúrne pamiatky
V územnej pôsobnosti Krajského pamiatkového úradu Nitra sa pamiatkový fond rozšíril o tri zaujímavé objekty. Prvým je budova Červeného kríža s detským domovom v Nitre, ktorú na prelome 20. a 30. rokov 20. storočia naprojektoval jeden z najprogresívnejších československých architektov svojej doby, František Lydie Gahura. Druhým je fontána Elemíra J. Mészárosa v areáli Fakultnej nemocnice v Nitre, ktorej dominuje autobiografické sochárske dielo nazvané Túžba po vyzdravení, resp. Nádej na uzdravenie. Tretím objektom je kalvária v Zlatých Moravciach s kaplnkou sv. Anny z roku 1882, štrnástimi zastaveniami a trojicou krížov (Golgotou) vo vrchole.
Čítať ďalej >>>
 
 

Kostol sv.Ondreja v Komárne po obnoveObnova kostola sv. Ondreja v Komárne
V roku 2008 pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu Nitra začala obnova exteriéru kostola sv. Ondreja v Komárne. Po desiatich rokoch bola ukončená posledná etapa obnovy bočnej západnej fasády, čím sa zavŕšila a dokončila obnova exteriéru kostola (okrem rešt. obnovy okenných výplní). V súčasnosti prebieha reštaurátorský a umelecko-historický výskum interiéru realizovaný Mgr. art. Jurajom Puškárom a Mgr. Elenou Sabadošovou.
Čítať ďalej >>>
 
 
 

Učebnica Archeológia pravekých domácnostíVydanie učebnice „Archeológia pravekých domácností“
Koncom roku 2018 bola odbornou radkyňou Krajského pamiatkového úradu Nitra, Mgr. Michaelou Niklovou, PhD., v spolupráci s vedúcou Katedry archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinovou, PhD., publikovaná vysokoškolská učebnica s názvom „Archeológia pravekých domácností“. Publikácia vychádza z dizertačnej práce prvej z autoriek a podáva ucelený prehľad o novej archeologickej subdisciplíne, a to archeológii domácnosti. Rozširuje tým poznatky o pravekej archeológii a prináša nový pohľad na výskum (nielen) neolitických sídlisk.
Čítať ďalej >>>--- 2018 ---


Diakovce, poloha Kostola Panny Márie. Horizontálny georadarový rez pre hĺbky od 80 do 120 cm (namerané anomálne zóny s maximálnou amplitúdou signálu (označené červenou a fialovou farbou)Georadar pomáha doplňovať mozaiku stredovekých dejín
Spolupráca autorov príspevku zameraná na geofyzikálny výskum zaniknutých stredovekých sakrálnych objektov trvá od mája 2012, a od februára 2018 bola rozšírená pre celú komunitu pamiatkarov na Slovensku. Na území Nitrianskeho kraja sa uskutočnilo v tomto roku 6 expedícií, pričom to boli prieskumy a georadarové merania na území 12 katastrov: Bátorove Kosihy, Iža, Okoličná na Ostrove, Patince, Radvaň nad Dunajom, Sokolce-Turi, Zemianska Olča z okr. Komárno, Kamenný Most, Keť, Sikenička z okr. Nové Zámky a Diakovce, Močenok z okr. Šaľa.
Čítať ďalej >>>

 


Oživenie funkcie Kostola sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom
Medzi rokmi 2009-2017 bol Oblastným reštaurátorským ateliérom Levoča (Marián Keleši ) priebežne  realizovaný podrobný reštaurátorský výskum  a reštaurovanie interiéru Kostola sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom. Výskum  nadviazal na dovtedy zistené poznatky o ikonografii, materiálovom riešení a technike maľby kombináciou nedeštruktívnych metód Janou Maříkovou Kubkovou a kolektívom autorov, ktorí okrem iného vyhodnotili, že dochované časti maľby boli koncipované do celého interiéru;  vytvorené boli v prvej stavebnej fáze kostola, datovanej a archeologicky doloženej na začiatok alebo pred polovicu 11.storočia. 
Čítať ďalej >>>
 
 

Obnova veternej studne v Trávnici
V západnej časti obce Trávnica v okrese Nové Zámky je situovaná národná kultúrna pamiatka Veterná studňa, postavená okolo roku 1920 pre potreby zásobovania vodou neďalekého kaštieľa a parku. Na území Slovenska boli len tri podobné veterné studne, ktorého konštrukciu získal majiteľ (od roku 1896) kaštieľa gróf Karol Elbogen na svojich cestách po zahraničí. Pomocou kolesa vetrom poháňané čerpadlo vháňalo zo studne vodu do spádového vodovodu, na ktorý bol napojený kaštieľ, liehovar a koniareň.
Čítať ďalej >>> 
 
 


Obnova a záchrana komplexu zaniknutého Kláštora kamaldulov v Nitre (známy tiež ako Zoborský kláštor, al. stredoveký Kláštor sv. Hypolita) prebieha systematicky od r. 2013. Z pôvodného barokového komplexu kláštora zo 17. storočia sa zachovala iba prestavaná hlavná kláštorná budova a ruiny Kostola sv. Jozefa, čiastočne odkryté murivá mníšskych príbytkov a oporné múry terás. Hlavnú kláštornú budovu v súčasnosti využíva Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o., ktorá je vlastníkom areálu národnej kultúrnej pamiatky. 
Čítať ďalej >>>
 
 

--- 2016 ---


Obnovený bude nitriansky pomník padlým v I. svetovej vojne


Pomník padlým v I. svetovej vojne, stojaci v nitrianskom Mestskom parku na Sihoti, bol odhalený 29. septembra 1918, teda ešte v čase prebiehajúcich bojov a riadnej existencie Rakúsko-Uhorskej monarchie. Financie na jeden z prvých pomníkov svojho druhu získala Nitrianska župa z verejnej zbierky. Pomník, no predovšetkým súsošie v jeho vrchole, v r. 1917 – 1918 navrhol a následne realizoval svetoznámy sochár uhorského pôvodu Alexander Finta (1881 – 1958). Po tom, ako sa talentovaný mladík vyučil umeniu v Budapešti, získal skúsenosti vo Florencii u Adolfa Hildebranda a v Paríži u Augusta Rodina. Pri stvárňovaní sochy v mramore podľa hlineného modelu majstrovi pomáhal aj o niečo mladší Július Bartfay (1888 – 1979). Sochári sa ako vojaci spoznali v nitrianskych kasárňach, kam sa Finta dostal ako ranený na balkánskom fronte. Na umelecké stvárnenie požadovanej témy dohliadala a organizáciu výstavby pomníka zabezpečovala komisia. Predsedom bol vtedajší hlavný župan Július Jánoky-Madocsány. Patronát nad výstavbou pomníka prevzal nitriansky biskup Viliam Batthyány. Realisticky stvárnené súsošie zachytáva moment, keď Spasiteľ do náručia zachytáva chabnúce telo umierajúceho vojaka, ktorý svoj život obetoval za kresťanskú vlasť. Téma Krista prijímajúceho dušu hrdinského vojaka sa stala jednou z najpreferovanejších v rámci povojnovej pomníkovej tvorby v teritóriu zaniknutého Uhorského kráľovstva.
Alexander Finta už predtým na území dnešného Slovenska vytvoril aj pomníky padlým v Piešťanoch a v Malženiciach. Po vzniku Maďarskej republiky v r. 1919 emigroval do Brazílie, kde žil a tvoril v meste Rio de Janeiro. V r. 1924 odišiel do Spojených štátov amerických, kde popri svojej čisto umeleckej tvorbe pracoval aj pre filmovú spoločnosť 20th Century Fox. Jeho sochárske práce sú hodnotou uchovávanou v zbierkach inštitúcií ako Magyar Nemzeti Galéria v  Budapešti alebo Metropolitan Museum v New Yorku.
Obnovu jeho nitrianskeho diela inicioval vlastník Mesto Nitra. Posledne bol pomník obnovovaný v r. 1998 – 1999.

Celkový pohľad na nitrianský pomník padlým v I. svetovej vojne Detail súsošia nitrianského pomníku padlým v I. svetovej vojne Časť nápisu na nitrianskom pomníku padlým v I. svetovej vojne Časť nápisu na nitrianskom pomníku padlým v I. svetovej vojne
  

Nové stredoveké nálezy v Kostole Narodenia Panny Márie v Krušovciach


V rokoch 2014-2015 bol na kostole realizovaný pamiatkový reštaurátorský výskum Mgr. art. Petrom Koreňom a Mgr.art. Martinom Mikulášom v súčinnosti s architektonicko-historickým, vykonaným Ing.arch. Martinom Bónom PhD. Výskumy priniesli nové nálezy, ktoré výraznou mierou doplnili poznatky o sakrálnom umení Slovenska.

 
KPU-NR_Ladislav_legendaKPU-NR_Sv-StanislavKPU-NR_Prosebnik

KPU-NR_Roman_obl_vlysKPU-NR_portalKPU-NR_Klas_murivo 
Pôvodne románsky, tehlový dvojvežový kostol postavený pravdepodobne v roku 1240, upravený v jednotlivých vývojových stavebných etapách, si zachoval pôvodnú románsku hmotu, v interiéri s dominantným barokovým výrazom. Barokovým zaklenutím sa známe nástenné maľby s postavou sv. Mikuláša a románske okenné otvory, objavené v 60. rokoch 20. storočia, stali súčasťou podkrovného priestoru kostola. Najnovšie reštaurátorské výskumy odkryli a identifikovali v tomto priestore ďalšie postavy: sv. Dorotu, sv. Stanislava a postavu prosebníka. Pokračovaním výskumu v interiéri kostola boli odkryté fragmenty neskororománskej fresky Ukrižovania, neskorogotickej freskovej výzdoby južnej steny lode a gotická fresková výzdoba svätyne tvorená radom apoštolov v životnej veľkosti.

Najvýznamnejším nálezom, v impozantnej ploche a kvalite zachovania, je gotická fresková výzdoba Ladislavskej legendy na severnej stene kostola. Na území západného Slovenska je tento námet vzácny a v zistenom rozsahu a kvalite freskovej maľby jediný. Medzi ďalšie nálezy patrí: románske nikové pastofórium, románska panská empora s hlavicou nosného stĺpa, gotické okná, klasové kladenie muriva, románske trifóriá a bifóriá, románsky oblúčkový vlys a lizénové pásy, stredoveký kamenný portál, románske škárované neomietané murivo, gotické omietkové povrchy, fragment barokových slnečných hodín, signatúra realizátorov barokového oltára a oltárneho obrazu. V nasledujúcom období je plánovaná obnova kostola s analytickou metódou prezentácie vybratých nálezov.


Objav románskej stavebnej etapy Kostola sv. Martina v Hontianskej Vrbici


Kostol sv. Martina v Hontianskej Vrbici je známy predovšetkým svojou najstaršou zachovanou časťou – neskorogotickou svätyňou s vonkajšími opornými piliermi a výklenkovým pastofóriom, s čím korešponduje aj tradične uvádzaná doba jeho výstavby, kladená medzi roky 1423–1442. V súvislosti so statickými poruchami stavby a nevyhnutnosťou vykonania statického a inžiniersko-geologického prieskumu bol v rokoch 2014 a 2015 v interiéri a exteriéri kostola uskutočnený sondážny archeologický výskum (Archeologický ústav SAV Nitra - PhDr. E. Fottová a Mgr. P. Smetanová), doplnený o architektonicko-historický výskum (Ing. Arch. M. Bóna, PhD., Ing. M. Matejka) a geofyzikálny prieskum (Doc. RNDr. Ján Tirpák, CSc.).

KPU-NR_kostol_Hontianska_VrbicaKPU-NR_roman-apsidaKPU-NR_roman-apsida
 
Archeologický výskum odkryl v interiéri základové a len čiastočne zachované nadzákladové murivá staršieho zaniknutého románskeho kostola, pričom nadzákladové murivo bolo postavené z opracovaných tufových kvádrov. Vonkajšie pôdorysné rozmery románskej lode sú 7,5  x 4,1 m a vonkajší priemer trištvrte valcovej apsidy je 5,3 m. V apside boli zistené dve úrovne románskych podláh. Architektonicko-historický výskum datoval túto najstaršiu stavebnú etapu do 13. storočia. O čosi neskôr bol kostol rozšírený o južnú prístavbu, korešpondujúcu s mladšou románskou podlahou. Pôdorysné rozmery tejto mladšej stavebnej etapy nie sú zatiaľ známe. Románsky kostol zanikol najneskôr v priebehu 14. až 1. polovice 15. storočia, kedy boli nadzemné časti jeho murív takmer kompletne rozobraté a na jeho mieste bol postavený väčší gotický kostol.
 
Pamiatkové výskumy budú vďaka podpore programu MK SR „Obnovme si svoj dom“ pokračovať aj v roku 2016. 
 

2014

Katedrála sv. Emeráma – Nitra hrad
nález stredovekej nástennej maľby.


V dolnom kostole katedrály bola pri reštaurovaní barokového interiéru vo februári 2012 odkrytá stredoveká nástenná maľba na východnej stene po stranách ranobarokového oltára Snímania z kríža. Výnimočnosť nálezu ako i predpokladaný rozsah a stav zachovania boli dôvodom na doskúmanie. Po demontáži oltára bola odkrytá rozsiahla gotická freska Smrť a Korunovanie Panny Márie s malými poškodeniami po kotveniach oltára a v súčasnosti je predmetom reštaurovania.

Katedrála sv. Emeráma – Nitra hrad, nález stredovekej nástennej maľby

Katedrála sv. Emeráma – Nitra hrad
nález kovovej schránky


Pri premiestňovaní oltára Snímania z kríža z dôvodu nálezu stredovekej nástennej maľby sa v hmote podstavca obetného stola (stipes) našla malá kovová schránka, uložená v murovanom úzkom otvore, prekrytom tehlami, drevenou konštrukciou a oltárnou menzou. Schránka je previazaná tkaninou s biskupskou pečaťou. Z doterajších zistení je zrejmé, že obsahuje historické listiny. K úplnému vyhodnoteniu nálezu sa bude možné vyjadriť po podrobnom reštaurátorskom preskúmaní.

Katedrála sv. Emeráma – Nitra hrad, nález kovovej schránky v hmote podstavca obetného stola  Katedrála sv. Emeráma – Nitra hrad, nález kovovej schránky v porovnaní s mierkou

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti