Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Starý hrad v Nezbudskej Lúčke

Hrad Starý hrad (zvaný aj Starhrad, Varín) v obci Nezbudská Lúčka bol v rozsahu 15 pamiatkových objektov vyhlásený v roku 2017 za národnú kultúrnu pamiatku. Ruina hradu Starý hrad situovaná asi 3 km juhovýchodne od obce Varín na ostrom skalnom hrebeni na pravom brehu Váhu, je pozostatkom pôvodne strážneho hradu postaveného pred rokom 1241 na ochranu cesty vedúcej Považím. Stavebný komplex hradu možno zaradiť medzi najvýznamnejšie pamiatky svojho druhu na našom území, ktorý si zachoval nielen čitateľnú dispozíciu a hmotovo-priestorové členenie, ale aj množstvo architektonických a fortifikačných prvkov, ako aj pod terénom predpokladaných prvkov hmotnej kultúry.
     Čítať ďalej >>

Značka Európske dedičstvo – výzva na predkladanie nominácií

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky ako národný koordinátor pre Značku Európske dedičstvo (European Heritage Label) vyhlasuje výzvu na predkladanie nominácií do národného kola výberu na udelenie Značky Európske dedičstvo. Výzva je určená pre lokality, ktoré zohrávali významnú úlohu v histórii a kultúre Európy a/alebo v európskej integrácii. V prípade záujmu o získanie Značky Európske dedičstvo je potrebné vyplniť nominačný formulár a najneskôr do 30. novembra 2018 ho v digitálnej forme poslať na adresu Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.


Čítať ďalej >>

KPÚ Prešov - Vojnové cintoríny z I. svetovej vojny sa stávajú národnými kultúrnymi pamiatkami

Vojnové cintoríny z I. svetovej vojny sú typom pamiatok, ktoré donedávna v pamiatkovom fonde Slovenskej republiky reprezentovalo minimálne množstvo objektov, z územia Prešovského kraja napríklad NKP Cintorín vojenský v Závade (okr. Humenné). Predmetný cintorín bol vyhlásený za NKP dňa 10. októbra 1986. Bolo to spôsobené predovšetkým tým, že o ich existencii sa v podstate nevedelo. V súčasnosti je stav opačný, na území Prešovského kraja ich máme zmapovaných, popísaných a presne lokalizovaných vyše 200.

Čítať ďalej >>

Detské mestečko v Zlatovciach je národnou kultúrnou pamiatkou

Detský domov s areálom, verejnosti skôr známy ako Detské mestečko v Zlatovciach pri Trenčíne je od novembra 2017 národnou kultúrnou pamiatkou. Je prvou a zároveň poslednou realizovanou stavbou tohto druhu na Slovensku. Projekt mal ambíciu priblížiť výchovu v inštitucionalizovaných podmienkach bežnému rodinnému životu. Hlavnými princípmi tohto experimentálneho typu opatery bolo poskytnúť dieťaťu trvalého vychovávateľa, dať mu trvalé postavenie v skupine a to v trvalom prostredí.

Čítať ďalej >>

Cestný most v Humennom a transformátorová stanica v Šali

Medzi technické pamiatky boli v roku 2017 zapísané aj cestný most v Humennom a stanica transformátorová v Šali. Tzv. Valaškovský alebo Laborecký most, pôvodne cestný most cez rieku Laborec, bol postavený v roku 1900 na objednávku župy podľa projektu Maďarskej kráľovskej stavebnej kancelárie. Transformátorová stanica na Kráľovskej ul. v Šali, postavená pravdepodobne v roku 1913-1914, je dodnes jedinou zachovanou stavbou asanovaného areálu bývalého umelého mlyna a elektrárne, dochovanou vo vysokom stupni intaktnosti funkčného riešenia a architektonického prevedenia.

Čítať ďalej >>
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti