Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Publikácie Pamiatkového úradu SR

Titulka zborníka Technické pamiatkyNOVÁ PUBLIKÁCIA: Technické pamiatky – zbierky, výskum a nové využitie

Publikácia vznikla s cieľom prispieť do spoločenského diskurzu o industriálnej architektúre a technických pamiatkach, ktorý je v posledných rokoch veľmi aktuálnou témou. S týmto cieľom bolo realizované podujatie Dni technických pamiatok 2017. Do projektu sa podarilo interdisciplinárnou formou zapojiť odbornú aj laickú verejnosť s mimoriadne pozitívnou odozvou v radoch zúčastnených. Publikácia predstavuje výňatok z preberaných tém. V dnešných dňoch máme príležitosť vidieť postupné oživovanie pozostatkov technických pamiatok zachovaných v Bratislave ...


     Čítať ďalej >>

Oznam pre žiadateľov o poskytnutie dotácie MK SR v programe Obnovme si svoj dom

Logo MKSR Obnova
Upozorňujeme všetkých žiadateľov o poskytnutie dotácie v programe Obnovme si svoj dom na rok 2019 – podprogram 1.1 a 1.2, ktorí potrebujú doložiť nové rozhodnutie alebo nové záväzné stanovisko k obnove kultúrnej pamiatky, aby v záujme včasného a bezkolízneho zabezpečenia odborných podkladov príslušným krajským pamiatkovým úradom doručili svoju žiadosť najneskôr do 10.12.2018. Pri žiadostiach, doručených na krajský pamiatkový úrad po tomto termíne nie je možné zaručiť ich vybavenia tak, aby mohli byť súčasťou podávanej žiadosti do 31.12.2018.Čítať ďalej >>

Výpisy z Ústredného zoznamu pamiatkového fondu

Logo MKSR ObnovaOZNAM PRE ŽIADATEĽOV O POSKYTNUTIE DOTÁCIE V PROGRAME OBNOVME SI SVOJ DOM NA ROK 2019

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky začiatkom novembra zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí v programe Obnovme si svoj dom na rok 2019 na podporu ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu. Radi by sme upozornili žiadateľov na zmenu v obsahu náležitostí (príloh), ktoré je potrebné doložiť k žiadosti o dotáciu, že už viac nie je potrebné, aby dokladali aj kópiu Výpisu z Ústredného zoznamu pamiatkového fondu (platné pre všetky podprogramy).Čítať ďalej >>

KPÚ Košice - Odborná konferencia “Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste” III. ročník

Účastníci podujatia Gotická cesta 2018Na prelome augusta a septembra 2018 sa v Rožňave konalo zaujímavé podujatie - tretí ročník konferencie “Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste”.   Konferencia bola pripravená v spolupráci Pamiatkového úradu SR, Krajských pamiatkových úradov Košice a Banská Bystrica a občianskeho združenia Gotická cesta. Prednášky, prezentované na starej radnici v Rožňave dňa 30. augusta, zaujali vyše 120 účastníkov z radov odbornej i laickej verejnosti.

Čítať ďalej >>

KPÚ Trnava - Náhodný nález mincí v Sobotišti v habánskom dvore

Výber z mincí - averzy.

Habánsky dvor v Sobotišti vznikol v polovici 16. storočia juhozápadne od vtedajšieho intravilánu obce pri existujúcom mlyne. K významným budovám sa popri mlyne, krčmy (kľúčiarne), kaplnky a zvonice s hodinami zaraďuje radnica. V roku 2011 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Počas prebiehajúcich zemných prác na statickom zabezpečení objektu našla jeho majiteľka v auguste tohto roku na rôznych miestach v interiéri a v hline vyvezenej z interiéru niekoľko mincí ...


Čítať ďalej >>
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti