SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Zborník Monumentorum Tutela

5. októbra 2018

MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 26.
Pamiatkový úrad SR, Bratislava, 2016, 182 s.
Zostavil: Tomáš Kowalski
ISBN: 978-80-89175-75-8

Titulka zborníka MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 24.

 

Zborník Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok 26 obsahuje časť príspevkov prednesených na prvom odborno-metodickom dni, usporiadanom v spolupráci Pamiatkového úradu Slovenskej republiky s generálnym riaditeľstvom Národního památkového ústavu (ČR) v októbri 2015 v Červenom Kláštore. Program podujatia i obsah zborníka bol rozčlenený do troch tematických okruhov: Verejné priestory a novostavby, Drobná sakrálna architektúra v krajine, Pamiatkové územia a ochranné pásma. Jeden z prienikov sledovaných problematík nachádzame v tvorbe spoluzakladateľa a priekopníka ochrany pamiatok v bývalom Československu Václava Mencla (1905 – 1978), ktorému je zborník venovaný.

Cena: 10 €

MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 25.
Pamiatkový úrad SR, Bratislava, 2015, 232 s.
Zostavil: Peter Škulavík
ISBN: 978-80-89175-72-7

Titulka zborníka MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 25.

 

Téma zborníka Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok 25 bola venovaná národným kultúrnym pamiatkam sepulkrálneho charakteru a pomníkovej tvorby s ohľadom na dve historicky významné udalosti z rokov 2014 a 2015, a to sto rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny a sedemdesiat rokov od ukončenia druhej svetovej vojny. 15 príspevkov je rozdelených na dve tematické časti, prvá je venovaná civilným cintorínom a druhá časť je zameraná na cintoríny a pamätníky prvej a druhej svetovej vojny. Zborník je venovaný pamiatke historika a pamiatkara PhDr. Jozefa Jablonického, DrSc.

Cena: 10 €

MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 24.
Pamiatkový úrad SR, Bratislava, 2012, 498 s.
Zostavila: Renata Glaser-Opitzová
ISBN: 978-80-89175-59-8

Titulka zborníka MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 24.

Zborník Pamiatkového úradu Slovenskej republiky Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok 24 je zostavený z 39 príspevkov, ktoré odzneli na medzinárodnej konferencii Výskum a obnova hradnej architektúry v Bratislave v dňoch 22. – 24. novembra 2010. Zorganizoval ju Pamiatkový úrad SR v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR a Archeologickým ústavom SAV.

Cena: 10 €

MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 23.
Pamiatkový úrad SR, Bratislava, 2010, 200 s.
Zostavili: Ľubica Pinčíková, Ana Tuhárska
ISBN 978-80-89175-52-9

Titulná strana MT 23 

Zborník je zostavený z príspevkov, ktoré odzneli na medzinárodnom seminári pre manažérov svetového dedičstva v subregióne strednej a juhovýchodnej Európy Zlepšenie riadenia turizmu v lokalitách svetového dedičstva UNESCO, ktorý sa konal 23. – 26. marca 2010 v Bardejovských Kúpeľoch. Seminár bol zavŕšením svetových podujatí UNESCO, zameraných na problematiku zlepšenia riadenia turizmu v lokalitách svetového dedičstva.

Vypredané!

MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 22.
Pamiatkový úrad SR, Bratislava, 2010, 488 s.
ISBN  978-80-89175-44-4

Titulka zborníka MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 22. 

Zborník Monumentora tutela je zostavený z príspevkov, ktoré odzneli na seminári Výskum o obnova ranostredovekej sakrálnej architektúry, uskutočnenom v dňoch 11. – 12. novembra 2009 v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave.

Vypredané!

MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 21.
Pamiatkový úrad SR, Bratislava, 2009, 248 s.
ISBN 978-80-89175-36-9

Titulka zborníka MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 21. 

Druhé tohtoročné číslo zborníka Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok 21 je venované Kostolu sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom – histórii, archeológii, prírodným vedám, dejinám umenia a pamiatkovej obnove tejto významnej ranostredovekej lokality.

Vypredané!

MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 20.
Pamiatkový úrad SR, Bratislava, 2009, 485 s.
ISBN 978-80-89175-30-7

Titulka zborníka MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 20. 

Jubilejná 20. ročenka je zostavená z príspevkov, ktoré odzneli na dvoch medzinárodných konferenciách, ktoré organizoval PÚ SR v roku 2008: Hodnoty a prespektívy ochrany architektúry  urbanistických štruktúr 50. a 60. rokov 20. storočia (Nitra, 30.9.-2.10.2008) a Konzervácia verzus rozvoj pamiatkového prostredia (Bratislava, 6.-7.11.2008).  Príspevky hľadali odpovede na otázky pamiatkovej ochrany historickej zástavby aj na úlohu pamiatkara v dnešnom modernom svete.

Vypredané!

MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 19.
Pamiatkový úrad SR, Bratislava, 2008, 319 s.
ISBN 978-80-89175-25-3

Titulka zborníka MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 19. 

Ochrana pamiatok č. 19 publikuje príspevky z medzinárodnej vedeckej konferencie Technické zariadenia, európske technické normy a ochrana pamiatkového fondu, ktorú organizoval PÚ SR. (Častá, 17. – 19. 10. 2007. Štúdie odborníkov z rôznych odborov sa zaoberajú skĺbením požiadaviek na modernizáciu pamiatkových objektov a na umiestnenie moderných technických zariadení s princípmi ochrany pamiatkových hodnôt chránených objektov a území.

Cena: 6 €

MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 18.
Pamiatkový úrad SR, Bratislava, 2007, 128 s.
ISBN 80-89175-13-9

Titulka zborníka MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 18. 

Zborník Ochrana pamiatok 18 vyšiel pri príležitosti otvorenia Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2007, začiatkom septembra 2007 - Pamiatkový úrad SR v ňom publikuje príspevky z dvoch odborno-metodických dní organizovaných NPÚ, ú. o. p. v Brne v spolupráci s PÚ SR v dňoch 9. 3. 2006 (Strešná krajina a jej ochrana) a 23. 11. 2006 (Historická strecha a jej ochrana) v Brne.

Cena: 6 €

MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 17.
Pamiatkový úrad SR, Bratislava, 2006, 296 s.
ISBN 80-89175-13-9

Titulka zborníka MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 17. 

Zborník Ochrana pamiatok 17 prezentuje pamiatkové výskumy sakrálnych objektov, meštianskych domov, kaštieľov a hradov.  Vo farebnej prílohe sú publikované farebné slohové analýzy skúmaných objektov. Výskumy dopĺňa teoretický príspevok o podstate stavebno-historického výskumu. Štúdie dopĺňa príloha analyzujúca spôsob realizácie pamiatkových výskumov v rokoch 2003 – 2005 a zoznam výskumov prerokovaných Odborno-metodicko komisiou PÚ SR.

Cena: 6 €

MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 16.
Pamiatkový úrad SR, Bratislava, 2005, 231 s.

Titulka zborníka MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 16.

Zborník Ochrana pamiatok 16 je zložený z príspevkov, ktoré odzneli na konferencii Kultúrne pamiatky v zrkadle archívnych prameňov v dňoch 10. – 12. mája 2005 v Častej. Príspevky sa zaoberajú poznatkami o pamiatkach, ktoré poskytujú archívno-historické výskumy. Zborník je zároveň venovaný pamiatke významných slovenských vedcov PhDr. Vendelína Jankoviča a Prof. Alexandra Avenaria.

Cena: 6 €

MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 15.
Pamiatkový úrad SR, Bratislava, 2004, 231 s.

Titulka zborníka MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 15.

Zborník Ochrana pamiatok 15 sa zaoberá problematikou autenticity a integrity pamiatkového fondu s dôrazom na lokality zapísané v Zozname svetového dedičstva. Zborník obsahuje príspevky zo seminárov Monitoring svetového dedičstva (Banská Štiavnica, 6. – 7. októbra 2004) a Problematika zachovania autenticity a integrity so zvláštnym dôrazom na ohrozenú ľudovú architektúru a osobitne na lokality zapísané v Zozname svetového dedičstva  (Prievidza, 3. – 5. novembra 2004).

Vypredané!

MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 14.
Pamiatkový úrad SR, Bratislava, 2003, 327 s.

Titulka zborníka MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 14.

Zborník Ochrana pamiatok 14 je venovaný významnému životnému jubileu Ing. arch. Andreja Fialu. Obsahuje  odborné príspevky z medzinárodného seminára Stav a perspektívy prezentácie archeologických nálezísk na Slovensku. Torzá architektúry v historickom a súčasnom urbanistickom prostredí, ktorý sa uskutočnil v dňoch 27. - 29. septembra 2003 v Komárne.

Vypredané!

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu