SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Zborník Monumentorum Tutela

zverejnené: 2. mája 2011
aktualizované: 25. januára 2021

MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 30.
Bratislava : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2020, 342 s.
Zostavil: Mgr. Tomáš Kowalski
ISBN 978-80-89175-89-5; ISSN 1336-4820

Titulka zborníka MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 30.

 

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky vydal v máji 2020 jubilejný 30. zväzok ročenky Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok. Sústreďuje príspevky, ktoré odzneli na medzinárodnej vedeckej konferencii „Od c. k. Ústrednej komisie k európskemu kultúrnemu dedičstvu (1853 – 1918 – 2018)“. Podujatie vo Faustovej sieni Múzea mesta Bratislavy sa uskutočnilo v dňoch 21. a 22. novembra 2018, na jeho príprave spolupracoval Historický ústav SAV a finančnú podporu poskytlo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Príležitosť poskytlo 165. výročie začiatku činnosti „c. k. Ústrednej komisie pre výskum a zachovanie stavebných pamiatok“ – predchodkyne inštitúcií na ochranu pamiatok vo viacerých krajinách strednej Európy. Konferencia patrila medzi hlavné slovenské aktivity v rámci Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018.

Cena: 15 eur

 

MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 29.
Bratislava : ICOMOS Slovensko a Pamiatkový úrad SR, 2018, 150 s.
Zostavila: Ing. arch. Silvia Petrášová, PhD.
ISBN 978-80-89175-86-4

Titulka zborníka MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 29.

 

Zborník Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok 29 obsahuje príspevky zo spoločnej medzinárodnej konferencie Národných komitétov ICOMOS Slovensko a ICOMOS Česká republika v októbri 2018, na ktorej boli prezentované najnovšie poznatky vo výskume, ochrane a prezentácii spoločného dedičstva Veľkej Moravy. Príspevky desiatich autorov z radov pamiatkarov, historikov, historikov umenia, architektov a archeológov týkajúce sa lokalít Nitra, Bojná, Kopčany, Mikulčice, Havránok, Divinka, Kostolec-Ducové dopĺňa historická štúdia Jána Steinhübela o slovanskom svete. Nové poznatky výskumníkov prispievajú k precizovaniu nominačného projektu Pamiatky Veľkej Moravy – Slovanské hradište v Mikulčiciach a Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch na zápis do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Cena: 10,00 €

 

MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 28.
Pamiatkový úrad SR, Bratislava, 2016, 182 s.
Zostavili: SZERDOVÁ-VEĽASOVÁ, Ľubica - VDOVIČÍKOVÁ, Mária
ISBN: 978-80- 89175-84-0

Titulka zborníka MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 28.

 

Zborník Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok 28 je zostavený z príspevkov, ktoré odzneli na odbornom seminári Vplyv reformácie na pamiatkový fond Slovenska organizovanej Krajským pamiatkovým úradom Trenčín v dňoch 4. – 5. októbra 2017 v Brezovej pod Bradlom pri príležitosti 500. výročia reformácie. Príspevky od širokého spektra odborníkov prezentujú viaceré oblasti nehmotnej kultúry, ktoré reformácia zasiahla, ako aj špecifickú skupinu kultúrnych pamiatok, súvisiacu s existenciou reformovaných cirkví na našom území od druhej polovice 16. storočia - architektúry, sakrálneho výtvarného umenia, ako aj hmotné odkazy na evanjelickú cirkev obsiahnuté v archeologických pamiatkach. Časť príspevkov priniesla výsledky pamiatkových výskumov, ďalšia interpretačnú analýzu, monograficky zameranú na jeden konkrétny objekt. Niektoré štúdie sa zase venovali špecifickej skupine pamiatok určitej lokality alebo príbuznej typológie. Zborník prispieva k vedeckému poznávaniu kultúrnych pamiatok reformovaných cirkví, ktorých kvalitatívnu úroveň nemožno podceňovať.

Cena: 10 €

 

MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 27.
Bratislava : Pamiatkový úrad SR, 2018, 286 s.
Zostavil: Mgr. Tomáš Kowalski
ISBN 978-80-89175-88-8

Titulka zborníka MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 27.

 

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a generálne riaditeľstvo Národného pamiatkového ústavu (NPÚ, Česká republika) zaviedli v roku 2015 recipročne usporadúvané odborno-metodické dni. Podujatia podľa vzájomne dohodnutého kľúča majú prezentovať prax a metodiku v slovenskej ochrane pamiatkového fondu a v českej štátnej pamiatkovej starostlivosti. Spomedzi rozsiahlej škály predmetov sú zamerané vždy na užšie vymedzenú tematiku či problém. Sledujú ochranárske trendy, ich príbuznosti, ale aj rozdiely, zaužívané v našich krajinách. Prítomný zborník obsahuje vybrané príspevky II. a III. odborno-metodického dňa – z roku 2016 v regionálnom vzdelávacom centre NPÚ – hospitále Kuks, a z nasledujúceho v Červenom Kláštore. Menšia časť odznela na konferencii z príležitosti 65. výročia vzniku Pamiatkového ústavu v Bratislave (1951), ktorý je ponímaný ako bezprostredný predchodca voči Pamiatkovému úradu Slovenskej republiky. Jubilejné podujatie sa uskutočnilo v Kaštieli Gbeľany, pri Žiline, 29. septembra 2016. Uvedené pracovné a slávnostné akcie pozostávali z rámcových blokov novostavby v prostredí pamiatkových rezervácií a pamiatkových zón; inventarizácia hodnôt a usmerňovanie ochrany pamiatkových území; znižovanie energetickej náročnosti historických objektov; architektonicko-historické výskumy; archeológia: hrady a fortifikácie, evidencia; výskum kultúrnej krajiny.

Cena: 10 €

 

MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 26.
Pamiatkový úrad SR, Bratislava, 2016, 182 s.
Zostavil: Tomáš Kowalski
ISBN: 978-80-89175-75-8

Titulka zborníka MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 26.

 

Zborník Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok 26 obsahuje časť príspevkov prednesených na prvom odborno-metodickom dni, usporiadanom v spolupráci Pamiatkového úradu Slovenskej republiky s generálnym riaditeľstvom Národního památkového ústavu (ČR) v októbri 2015 v Červenom Kláštore. Program podujatia i obsah zborníka bol rozčlenený do troch tematických okruhov: Verejné priestory a novostavby, Drobná sakrálna architektúra v krajine, Pamiatkové územia a ochranné pásma. Jeden z prienikov sledovaných problematík nachádzame v tvorbe spoluzakladateľa a priekopníka ochrany pamiatok v bývalom Československu Václava Mencla (1905 – 1978), ktorému je zborník venovaný.

Cena: 10 €

MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 25.
Pamiatkový úrad SR, Bratislava, 2015, 232 s.
Zostavil: Peter Škulavík
ISBN: 978-80-89175-72-7

Titulka zborníka MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 25.

 

Téma zborníka Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok 25 bola venovaná národným kultúrnym pamiatkam sepulkrálneho charakteru a pomníkovej tvorby s ohľadom na dve historicky významné udalosti z rokov 2014 a 2015, a to sto rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny a sedemdesiat rokov od ukončenia druhej svetovej vojny. 15 príspevkov je rozdelených na dve tematické časti, prvá je venovaná civilným cintorínom a druhá časť je zameraná na cintoríny a pamätníky prvej a druhej svetovej vojny. Zborník je venovaný pamiatke historika a pamiatkara PhDr. Jozefa Jablonického, DrSc.

Cena: 10 €

MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 24.
Pamiatkový úrad SR, Bratislava, 2012, 498 s.
Zostavila: Renata Glaser-Opitzová
ISBN: 978-80-89175-59-8

Titulka zborníka MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 24.

Zborník Pamiatkového úradu Slovenskej republiky Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok 24 je zostavený z 39 príspevkov, ktoré odzneli na medzinárodnej konferencii Výskum a obnova hradnej architektúry v Bratislave v dňoch 22. – 24. novembra 2010. Zorganizoval ju Pamiatkový úrad SR v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR a Archeologickým ústavom SAV.

Cena: 10 €

MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 23.
Pamiatkový úrad SR, Bratislava, 2010, 200 s.
Zostavili: Ľubica Pinčíková, Ana Tuhárska
ISBN 978-80-89175-52-9

Titulná strana MT 23 

Zborník je zostavený z príspevkov, ktoré odzneli na medzinárodnom seminári pre manažérov svetového dedičstva v subregióne strednej a juhovýchodnej Európy Zlepšenie riadenia turizmu v lokalitách svetového dedičstva UNESCO, ktorý sa konal 23. – 26. marca 2010 v Bardejovských Kúpeľoch. Seminár bol zavŕšením svetových podujatí UNESCO, zameraných na problematiku zlepšenia riadenia turizmu v lokalitách svetového dedičstva.

Vypredané!

MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 22.
Pamiatkový úrad SR, Bratislava, 2010, 488 s.
ISBN  978-80-89175-44-4

Titulka zborníka MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 22. 

Zborník Monumentora tutela je zostavený z príspevkov, ktoré odzneli na seminári Výskum o obnova ranostredovekej sakrálnej architektúry, uskutočnenom v dňoch 11. – 12. novembra 2009 v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave.

Vypredané!

MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 21.
Pamiatkový úrad SR, Bratislava, 2009, 248 s.
ISBN 978-80-89175-36-9

Titulka zborníka MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 21. 

Druhé tohtoročné číslo zborníka Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok 21 je venované Kostolu sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom – histórii, archeológii, prírodným vedám, dejinám umenia a pamiatkovej obnove tejto významnej ranostredovekej lokality.

Vypredané!

MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 20.
Pamiatkový úrad SR, Bratislava, 2009, 485 s.
ISBN 978-80-89175-30-7

Titulka zborníka MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 20. 

Jubilejná 20. ročenka je zostavená z príspevkov, ktoré odzneli na dvoch medzinárodných konferenciách, ktoré organizoval PÚ SR v roku 2008: Hodnoty a prespektívy ochrany architektúry  urbanistických štruktúr 50. a 60. rokov 20. storočia (Nitra, 30.9.-2.10.2008) a Konzervácia verzus rozvoj pamiatkového prostredia (Bratislava, 6.-7.11.2008).  Príspevky hľadali odpovede na otázky pamiatkovej ochrany historickej zástavby aj na úlohu pamiatkara v dnešnom modernom svete.

Vypredané!

MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 19.
Pamiatkový úrad SR, Bratislava, 2008, 319 s.
ISBN 978-80-89175-25-3

Titulka zborníka MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 19. 

Ochrana pamiatok č. 19 publikuje príspevky z medzinárodnej vedeckej konferencie Technické zariadenia, európske technické normy a ochrana pamiatkového fondu, ktorú organizoval PÚ SR. (Častá, 17. – 19. 10. 2007. Štúdie odborníkov z rôznych odborov sa zaoberajú skĺbením požiadaviek na modernizáciu pamiatkových objektov a na umiestnenie moderných technických zariadení s princípmi ochrany pamiatkových hodnôt chránených objektov a území.

Cena: 6 €

MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 18.
Pamiatkový úrad SR, Bratislava, 2007, 128 s.
ISBN 80-89175-13-9

Titulka zborníka MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 18. 

Zborník Ochrana pamiatok 18 vyšiel pri príležitosti otvorenia Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2007, začiatkom septembra 2007 - Pamiatkový úrad SR v ňom publikuje príspevky z dvoch odborno-metodických dní organizovaných NPÚ, ú. o. p. v Brne v spolupráci s PÚ SR v dňoch 9. 3. 2006 (Strešná krajina a jej ochrana) a 23. 11. 2006 (Historická strecha a jej ochrana) v Brne.

Cena: 6 €

MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 17.
Pamiatkový úrad SR, Bratislava, 2006, 296 s.
ISBN 80-89175-13-9

Titulka zborníka MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 17. 

Zborník Ochrana pamiatok 17 prezentuje pamiatkové výskumy sakrálnych objektov, meštianskych domov, kaštieľov a hradov.  Vo farebnej prílohe sú publikované farebné slohové analýzy skúmaných objektov. Výskumy dopĺňa teoretický príspevok o podstate stavebno-historického výskumu. Štúdie dopĺňa príloha analyzujúca spôsob realizácie pamiatkových výskumov v rokoch 2003 – 2005 a zoznam výskumov prerokovaných Odborno-metodicko komisiou PÚ SR.

Cena: 6 €

MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 16.
Pamiatkový úrad SR, Bratislava, 2005, 231 s.

Titulka zborníka MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 16.

Zborník Ochrana pamiatok 16 je zložený z príspevkov, ktoré odzneli na konferencii Kultúrne pamiatky v zrkadle archívnych prameňov v dňoch 10. – 12. mája 2005 v Častej. Príspevky sa zaoberajú poznatkami o pamiatkach, ktoré poskytujú archívno-historické výskumy. Zborník je zároveň venovaný pamiatke významných slovenských vedcov PhDr. Vendelína Jankoviča a Prof. Alexandra Avenaria.

Cena: 6 €

MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 15.
Pamiatkový úrad SR, Bratislava, 2004, 231 s.

Titulka zborníka MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 15.

Zborník Ochrana pamiatok 15 sa zaoberá problematikou autenticity a integrity pamiatkového fondu s dôrazom na lokality zapísané v Zozname svetového dedičstva. Zborník obsahuje príspevky zo seminárov Monitoring svetového dedičstva (Banská Štiavnica, 6. – 7. októbra 2004) a Problematika zachovania autenticity a integrity so zvláštnym dôrazom na ohrozenú ľudovú architektúru a osobitne na lokality zapísané v Zozname svetového dedičstva  (Prievidza, 3. – 5. novembra 2004).

Vypredané!

MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 14.
Pamiatkový úrad SR, Bratislava, 2003, 327 s.

Titulka zborníka MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 14.

Zborník Ochrana pamiatok 14 je venovaný významnému životnému jubileu Ing. arch. Andreja Fialu. Obsahuje  odborné príspevky z medzinárodného seminára Stav a perspektívy prezentácie archeologických nálezísk na Slovensku. Torzá architektúry v historickom a súčasnom urbanistickom prostredí, ktorý sa uskutočnil v dňoch 27. - 29. septembra 2003 v Komárne.

Vypredané!

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu