SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Zbierka schematických zameraní - V

zverejnené: 20. apríla 2011
aktualizované: 26. októbra 2014

Zbierka schematických zameraní 1915 - 2004

Zbierku schematického zamerania založila v roku 1961 dr. Soňa Kovačevičová. Zároveň zaviedla evidenciu archívnych dokumentov formou prírastkovej knihy a lokalitného katalógu. Zbierka obsahuje grafické dokumenty k nehnuteľným kultúrnym pamiatkam, ktoré vznikli vlastnou činnosťou Pamiatkového ústavu v rokoch 1952 – 2000 (predchodca Pamiatkového úradu SR do roku 2002) [1], ako aj činnosťou spolupracujúcich partnerských organizácií a vysokých škôl. Ďalej obsahuje kópie archívnych dokumentov z iných zahraničných a slovenských archívov.
 
Pôvodcovia a obsah zbierky

Od roku 1954 Slovenský pamiatkový ústav robil systematický výskum pamiatok s cieľom publikovať výsledky vo forme súpisov. [2] Na výskume v teréne sa zúčastnili zamestnanci ústavu. Výskum uskutočňovali v pracovných tímoch: architekt, historik umenia a fotograf. Materiály získané v rokoch 1954–1962 zahŕňali textovú, grafickú – kresebnú a fotografickú dokumentáciu. Toto nespočetné množstvo materiálu sa začalo spracovávať v dokumentačnom oddelení Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody (SÚPSOP) v roku 1961. Zhromaždený materiál z tejto akcie súpisu pamiatok sa triedil podľa druhu dokumentačného materiálu a boli mu prideľované signatúry v jednotlivých samostatných dokumentačných zbierkach. Grafická dokumentácia bola zaevidovaná v zbierke V – schematické zamerania, textová časť výskumu v zbierke Z – základný výskum [3] a negatívy vo fonde negatívov.

Pri zameriavaní vypomáhali aj študenti. Už v rokoch 1951 –1953 sa výskumu zúčastnili poslucháči bratislavskej univerzity pod dozorom Vladimíra Wágnera v okresoch Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Ilava, Bytča, Martin, ako aj v plánovaných mestských pamiatkových rezerváciách. [4] Na dokumentovaní kultúrnych pamiatok začali spolupracovať aj príslušné katedry Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v rámci letných prázdninových aktivít.

Zbierka obsahuje tieto druhy dokumentov: pôdorysy, rezy, pohľady, situácie v mierke 1:100, 1:200, detaily v mierke 1:10,1:20, ďalej kresby, škice, poľné náčrty. V dokumentoch sa vyskytujú autori (medzi nimi i študenti): Križan, Puškár, Bašková, Mencl, Krejči, Juráková, Bonda, Jablanczy, Cimmerman, Jánsky, Jendreják, Boudová, Polák, Czihal, Fackenberg, E. Alexy, Majzlan, Kandrik, Piffl, Slatinský, Machač, Fiala, Hraško, Jursa, Molnárová, Medrická, Toman, Hanzel, Vranka, Pochylý, Ivan Michalovič, Kukuc, Kim ik Taj, Salamon, Buth, Pagáčová, M. Beluš, Bányai, Mrňa, Kalafús, Stančík, Čaba, Valachovič, Klučár, Minarovský, Pochylý, Šlachta. Dokumenty z tohto obodbia sú v zbierke pod signatúrami: V 1 – 3146, V 3151 – 6656, V 6662 – 6667, V 6736 – 6770, V 6840 – 6878, V 10200 – 10243.

V rokoch 1968–1972 SÚPSOP vykonal umelecko – historický a architektonický výskum kultúrnych pamiatok v mestskej pamiatkovej rezervácii Bratislava (MPR). MPR Bratislava bola rozdelená do 35 blokov. Výskumu a zameriavania sa zúčastnili pracovníci SÚPSOPu, Inžinierskej geodézie a kartografie, študenti Slovenskej vysokej školy technickej. Študenti vypomáhali pri zameriavaní objektov. V jednotlivých blokoch pracovali dvojice pracovníkov: historik umenia a architekt (A. Jursa – R. Hriadeľová, E. Križanová – K. Fabini, M. Jančušková – V. Kodoňová, B. Puškárová – Ľ. Husovská, R. Ondreičková...). Kompletné výstupy výskumov sú uložené v zbierke tematických výskumov. [5]

Grafická dokumentácia tejto časti zbierky obsahuje: pôdorysy, rezy, pohľady, situáciu, detaily architektonických prvkov. Je v mierke 1:100, 1:200, 1:10, 1:20. Nachádzajú sa pod signatúrami: V 3150, V 6731 – V 6733, V 6771 – V 6814, V 6823, V 6833 – V 6839, V 6908 – V 7163, V 7262 – V 7267, V 10 122. 

V roku 1972 na SÚPSOPe vzniklo oddelenie ľudovej architektúry s hlavným cieľom získať prehľad o stave ľudovej architektúry na Slovensku a doplniť štátny zoznam kultúrnych pamiatok. Pracovníci SÚPSOPu vlastnými silami nedokázali zvládnuť hlavné úlohy oddelenia (v oddelení pracovali traja odborníci – etnografi J. Kantár, V. Kaľavská a M. Medvecká), preto plnenie úloh – prieskumy objektov ľudovej architektúry, komplexné výskumy zamerané na etnografickú, fotografickú a technickú dokumentáciu – realizovali v spolupráci s okresnými pamiatkovými správami, vlastivednými múzeami a poslucháčmi vysokých škôl príslušných odborov. Systematické prieskumy začalo oddelenie uskutočňovať roku 1973 a za štyri roky zrevidovalo fondy v siedmich okresoch. Týmto spôsobom pracovalo oddelenie do roku 1977. [6]

Katedra etnografie a folkloristiky FFUK v Bratislave začala koncom 60-tych rokov organizovať medzinárodný etnologický seminár pod názvom Seminarium Ethnologicum. Bolo to dvojtýždňové podujatie organizované od roku 1968 každoročne na inom mieste na Slovensku. Zúčastňovali sa ho študenti v rámci svojej povinnej odbornej praxe spolu so svojimi pedagógmi. V rokoch 1973 a 1974 spoluorganizátorom Seminaria bol i SÚPSOP. Študenti FA SVŠT sa podieľali na dokumentovaní kultúrnych pamiatok ľudového staviteľstva vo vtedajších okresoch Trenčín a Rožňava. [7] Ústav uzavrel spoluprácu s Fakultou architektúry SVŠT a zameriavanie sa uskutočnilo vo viacerých okresoch Slovenska v rámci letných prázdnin. Išlo o zamerania objektov v mierke 1:100, 1:200 a detaily v mierke 1:20. Zameriavali sa kultúrne pamiatky ľudového staviteľstva zapísané vo vtedajšom štátnom zozname a  pamiatky nachádzajúce sa v lokalitách: Čičmany, Osturňa, Ždiar, Podbiel, Špania Dolina, Brhlovce.  Tieto lokality boli v roku 1977 vyhlásené za pamiatkové rezervácie ľudovej architektúry.

Technická dokumentácia z týchto rokov je v  zbierke uložená pod signatúrami: V 7301 – V 7908, V 7910 – 7941, V 7945 – 8022,  V 8026 –  8170, V 8181 –  9203, V 9205 – 9216, V 9220 – 9252, V 9256 –  9375, V 9385 –  9808, V 9845 –  9965, V 10664 –  10685, V 10715 –  10775, V 10778 – 10816, V 10822 –  10881.

 
V zbierke sa nachádza časť grafickej dokumentácie od Václava Mencla, ktorú sme získali pri prevzatí archívu Štátneho referátu v čase vzniku Pamiatkového ústavu, ako aj z kúpy v roku 1975 od samotného Václava Mencla. [8] Sú to situácie historických jadier miest. Publikované boli v knihe Stredoveké mestá na Slovensku. [9] Signatúra: V 10 011 – 10 033. Ďalej je tu dokumentácia kostolov rímsko katolíckych, ev.a.v., drevených a zopár radníc a kaštieľov. Ide o pôdorysy, rezy, situácie v mierke 1:100, 1:200. Signatúry: V 2006, V 3147 – V 3148, V 3325, V 3339, V 4554, V 5330 – V 5331, V 5333 – V 5345, V 6025, V 6394 – V 6395, V 6566, V 6626, V 6881 – V 6907.
 
Ojedinele sa v zbierke nachádza aj grafická dokumentácia z archeologických, pamiatkových a architektonických výskumov, ako aj programov pamiatkových úprav (PPÚ) alebo pôdorysy MPR:
 • Program pamiatkových úprav (PPÚ) z rokov 1983 – 1986. Signatúry: V 10 114 – V 10 116, V 10 119 – V 10 121.
 • Pôdorysy MPR z roku 1987: Bratislava – Staré Mesto, Banská Štiavnica, Levoča, Kremnica, Bardejov, Spišská Kapitula a Nitra. Signatúry: V 7223 – V 7224, V 7227 – V 7231.
 • V roku 1984 Zdeněk Vácha s kolektívom zameral kaštieľ v mierke ? v Nitrianskej Strede (signatúry V 7296 – V 7298) a kúpeľný dom „napoleónske kúpele“ v Piešťanoch (signatúry V 7299 – V 7300, V 10 049).
 • Jana Šulcová zdokumentovala v Dolnej Krupej fasády kaštieľa v mierke, signatúry: V 10 071 – V 10 073 a kaštieľ v Seredi, signatúra V 10 074.
 • V roku 1985 Milan Križan zachytil urbanistický vývin mesta Kežmarok od 12. do 18. storočia, signatúry: V 6657 – V 6661.
 • Grafická dokumentácia z archeologického výskumu v Trnave, Hlavná 38, 39, signatúry: V 10 128 – V 10 130, Študentská 2, signatúra 10 131, hrad v Nitre, signatúry V 9827 – 9839 a archeologická lokalita v Žabokrekoch. V zbierke je pod signatúrami V 10 002 – V 10010.
 • Tesák v roku 1991 zameral dom meštiansky v Lučenci, Kubínyiho 7, signatúry V 10 075 – V 10 081.
 • V roku 1994 Norma Urbanová vykonala pamiatkový výskum kláštornej sýpky v Šahách. Časť pamiatkového výskumu – technická dokumentácia sa nachádza v zbierke pod signatúrami: V 9972 – V 9984. Kompletný pamiatkový výskum je uložený v zbierke tematického výskumu. [10]

V roku 1992 Pamiatkový ústav v Bratislave podpísal medzinárodnú zmluvu o vzájomnej spolupráci  s  pamiatkovým úradom Országos Műemlékvédelmi Hivatal – OMH v Budapešti. V súčasnosti je to Kulturális Örökségvédelmi Hivatal v Budapešti (KOH).

Intenzívna spolupráca medzi archívom PÚ SR a archívom KOH nastala po roku 1996. Dr. Váliné Pogány, vedúca archívu, začala spracovávať kresebnú dokumentáciu prác J. Könyökiho, ktorá vyústila vo veľkolepú výstavu v Budapešti v roku 1999 pri príležitosti 170. výročia jeho narodenia. Pracovníci archívu v Bratislave sa podieľali na príprave katalógu ku výstave. [11]

Jozef Könyöki patril medzi najhorlivejších korešpodentov Uhorskej dočasnej pamiatkovej komisie. Pamiatky zakresľoval na západnom a strednom Slovensku. Narodil sa 19.2.1829 v Moči. Študoval na polytechnike a na maliarskej akadémii vo Viedni. V rokoch 1853 – 1855 pôsobil ako domáci učiteľ vo Florencii, Palerme a Messine, roku 1855 – 1861 bol úradníkom urbárskej stolice v Trnave a od roku 1861 do roku 1897 bol profesorom kreslenia na reálke v Bratislave. Jeho bohatá a kompletná kresebná dokumentácia ku slovenským pamiatkam (najmä hradom a kaštieľom) je uložená v KOH v Budapešti pod heslom Könyöki vo fonde historickej plánovej dokumentácie. Fond je sprístupnený. Lístkový katalóg fondu je uložený a abecedne usporiadaný podľa lokalít. Na katalógovom lístku sú údaje: názov obce, druh pamiatky, názov dokumentu (pôdorys, situácia, pohľad..), spôsob vyhotovenia (kresba, tuš..), rok vyhotovenia a evidenčné číslo. V rámci prípravných prác pre tvorbu katalógu ku výstave bola nafotená všetka kresebná dokumentácia na farebný negatív formátu 6x6 cm. Negatívy ku kultúrnym pamiatkam zo slovenského územia maďarská strana poskytla archívu PÚ SR. [12] V roku 2000 pracovníci KOH v spolupráci s Mestským múzeom v Bratislave zorganizovali v priestoroch starej radnice v Bratislave výstavu – Výber prác Jozefa Könyökiho. O rok neskôr sa výstava uskutočnila i v Nitre. KOH darovalo archívu PÚ SR kópie kresebnej dokumentácie z týchto výstav.

V tejto zbierke sa nachádzajú kópie kresieb formátu A4 vyrobené zo získaných negatívov a ďalej je v nej časť kópií exponátov z uskutočnených výstav na Slovensku. Sú uložené pod signatúrami: V 10 314 – V 10 328, V 10 487 – V 10653, V 10 663, V 10 882 – V 10894.

V rámci stálej úspešnej spolupráce medzi oboma archívami (KOH a PÚ SR), ako aj inými štátnymi archívami (napr. MOL Budapešť...) v zahraničí a na Slovensku, priebežne narastá zbierka kópií dokumentov ku kultúrnym pamiatkam zo slovenského územia z obdobia pred prvou svetovou vojnou. V zbierke sa nachádzajú kópie grafickej dokumentácie z týchto archívov:

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal v Budapešti (KOH Budapešť) – signatúry: V 10 296 – V 10 313 (Myskovský, Huszka, Krahuljak, Baran, Trenovszky, Scherr), V 10 897 – V 10 905, V 10 907 – V 10 910, V 10 912 (Myskovský).
Magyar Országos Levéltár Budapest (MOL Budapešt) – signatúry: V 10333 – V 10427, V 10436 – V 10447, V 10461 – V 10467 originál vo Viedni, získané z kópií v Budapešti MOL), V 10468 – V 10472, V 10486.
Hadtörténeti Intézet és Múzeum Budapest, Térképtár –  signatúra V 10 923.
Archív Praha – signatúra V 10485 (rok 1775).
Štátny ústredný banský archív Banská Štiavnica (ŠUBA B. Š.) – signatúry V 10428 – V 10435, V 10448 – V 10450.
Slovenský národný archív Bratislava (SNA BA) – signatúra V 10896.
Štátny archív Bytča (ŠA Bytča) – signatúry V 10906, V 10922.
Österreichisches Staastsarchiv, Kriegsarchiv vo Viedni – signatúry V 10913 – V 10914
 
Archívna charakteristika zbierky
 
Archívne jednotky zbierky sú zapisované do prírastkovej knihy, kde im je priradená signatúra. Od začiatku 90. rokov 20. storočia sú jednotky evidované elektronicky v programe DBASE (prehliadateľné aj cez MS Excel). Pri inventarizácii zbierkových jednotiek sa sledujú nasledovné údaje:
 1. Názov archívnej jednotky
 2. Údaje o vzniku – pôvodca, autor a rok vzniku
 3. Adresné údaje – názov obce, miestnej časti, ulice, číslo objektu
 4. Identifikačné údaje nehnuteľnej pamiatky - unifikovaný názov objektu alebo kultúrnej pamiatky s jeho bližším určením; zaužívaný názov objektu; číslo objektu v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (pokiaľ je zapísaný)
 5. Údaje o archivácii - miesto archivovania jednotky (zvyčajne PÚ – Archív Pamiatkového úradu SR); názov organizácie, v ktorej je uložený originál, pokiaľ ide v Archíve PU SR o kópiu; rok archivovania v Archíve PÚ SR.
Zbierka k 31. máju 2006 obsahuje 10 935 inventárnych jednotiek. Zbierka nie je uzavretá. V roku 1999 bol spracovaný lokalitný katalóg zbierky [13] a sprístupnený v bádateľni archívu. V roku 2006 bude sprístupnený Inventár zbierky. [14] Od roku 2004 je databáza zbierky prístupná na internete.
 
© Viera Plávková, 2006

[1] Názvy ústavu boli: 1951 – 1958 Pamiatkový ústav, resp. Slovenský pamiatkový ústav, 1958 – 1981 Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody (SÚPSOP), 1981 – 1991 Štátny ústav pamiatkovej starostlivosti (ŠÚPS), 1991 – 1994 Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti (SÚPS), 1994 – 1996 Pamiatkový ústav (PÚ), 1996 – 1998 Národné pamiatkové a krajinné centrum (NPKC), 1998 – 2002 Pamiatkový ústav.
[2] Súpis pamiatok na Slovensku. Zväzok I. A-J. Bratislava: Obzor, 1967, s. 9 - 11.
[3] Volková,T.: Zbierka základných výskumov. Inventár. Archív PÚ SR, Bratislava 2003.
[4] Súpis pamiatok na Slovensku. Zväzok I. A-J. Bratislava: Obzor, 1967, s. 9.
[5] Volková, T.: Zbierka tematických výskumov. 1919 – 2004. Inventár. Archív PÚ SR. Bratislava 2004, signatúry: T 779, T 880 – T 885, T 914 – T 917, T 923 – T 924, T 931 – T 935, T 941 – T 942, T 1094, T 1102 – T 1105, T 1213, T 1557, T 1794, T 2770, T 2779, T 2780, T 3514.
[6] Kantár, J.: Ľudová architektúra na Slovensku, jej stav a ochrana. In: Jubilejný zborník 30 rokov Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody. Bratislava 1981, s. 193.
Ušáková, M.: Výskumy a dokumentácia ľudovej architektúry v Slovenskom ústave pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody. In: Pamiatky Príroda, 1980, č.4, s.:14-17.
[7] Škovierová, Z.: Seminarium ethnologicum, medzinárodná terénna prax poslucháčov národopisu. In: Národopisné informácie, zborník Národopisný ústav SAV, Bratislava 1991, číslo 1, s. 81–88.
[8] Plávková, V. - Orosová, M. - Mojžišová, H.: Václav Mencl v archívnych dokumentoch Pamiatkového ústavu. Inventár. Archív PÚ SR. Bratislava 2000.
[9] Mencl, V.: Středověká města na Slovensku. Bratislava 1938
[10] Urbanová, N.: Pamiatkový výskum kláštornej sýpky v Šahách, Archív PÚ SR, sign. T 3529.
[11] Váliné Pogány J.: Az Örökség Hagyományozása. Könyöki József Müemléfelmérései 1869 – 1890. OMH Budapest 2000.
[12] Archív PÚ SR, fond negatívov, signatúry: 116 612 – 116 765.
[13] Plávková,V.: Lokalitný katalóg fondu schematického zamerania. Archív PÚ SR. Bratislava 1999.
[14] Plávková,V.: Zbierka schematického zamerania. 1951 – 2006. Inventár. Archív PÚ SR. Bratislava 2006.
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu