SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Výročné ceny revue Pamiatky a múzeá za rok 2015

zverejnené: 25. februára 2017
aktualizované: 30. júna 2017

logo casopisu Pamiatky a múzeá

Redakčná rada revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá spoločne s jeho vydavateľmi Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky udelila po dvadsiaty piaty  raz prestížne ceny za najvýznamnejšie aktivity z oblasti ochrany nášho kultúrneho dedičstva za predchádzajúci rok. Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2015 získali zo 113 nominácií v jednotlivých kategóriách títo nominovaní:

OBJAV – NÁLEZ
Ján Beljak, Noémi Beljak Pažinová, Matúš Melo, Archeologický ústav SAV v Nitre a Katedra archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre za súbor nálezov zo stredovekej cisterny na Pustom hrade vo Zvolene s prihliadnutím na dlhodobé vynikajúce výsledky výskumu a publikovanie poznatkov

AKVIZÍCIA
Balneologické múzeum Piešťany a Trnavský samosprávny kraj za akvizíciu zlatého prsteňa z kniežacieho hrobu z mladšej rímskej doby z Krakovian-Stráží, cieľavedomého doplnenia zbierkového súboru mimoriadneho významu  

EXPOZÍCIA
Cena nebola udelená.

VÝSTAVA
Alena Piatrová, Eva Hasalová a Slovenské národné múzeum-Historické múzeum za výstavu Paramenty / Liturgické textílie s prihliadnutím na vynikajúcu úroveň rovnomennej sprievodnej  publikácie
a
Alexandra Kusá, Lucia Gavulová a kolektív, Boris Meluš, Martin Šichman a Slovenská národná galéria za výstavu Uchovávanie sveta. Rituál múzea v digitálnom veku s dôrazom na efektívne uplatnenie moderných informačno-komunikačných technológií v múzejnej prezentácii a výstavníctve

PUBLIKÁCIA
Mojmír Benža, Viera Škrabalová in memoriam, Jana Sapáková a Ústredie ľudovej umeleckej výroby Bratislava za publikáciu Tradičný odev Slovenska / Traditional Clothing of Slovakia, vynikajúcu vedeckú  syntézu významných prejavov hmotnej kultúry Slovenska

MENŠIA PUBLIKÁCIA – DROBNÁ TLAČ
Dana Bořutová, Katarína Beňová (zost.), Katedra dejín výtvarného umenia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Bratislava a vydavateľstvo Stimul za zborník „Bella Italia“. Interakcie medzi umeleckou kultúrou Itálie a vývinom umenia na Slovensku v 19. storočí prinášajúci pozoruhodné poznatky o doteraz málo prebádanej problematike

OBNOVA
Mesto Lučenec, Projekčná kancelária PROART, s. r. o. Levice, Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, pracovisko Lučenec a Andrea Moravčíková za rekonštrukciu a adaptáciu neologickej synagógy v Lučenci
a
Michal Hučko, Rastislav Petrovič, Krajský pamiatkový úrad Trnava a Obec Kopčany za revitalizáciu cisárskeho barokového objektu – Žrebčín, krídlo B – kaštieľ Kopčany

REŠTAUROVANIE
Rudolf Boroš, rodina Pavla Kozáčika z Dolného Kubína, Krajský pamiatkový úrad Žilina,
Pamiatkový úrad SR-Oblastný reštaurátorský ateliér Levoča a Rímskokatolícka
cirkev, farnosť Sedliacka Dubová za komplexnú pamiatkovú obnovu a reštaurovanie Kostola Najsvätejšej Trojice v Hornej Lehote

AKCIA – PODUJATIE – DLHODOBÝ PROJEKT
Beáta Husová, Pavel Dvořák a Múzeum mesta Bratislavy za podujatie Maľované dejiny Bratislavy – deti ilustrujú príbehy Pavla Dvořáka, ako efektívnej múzejnopedagogickej aktivity formujúcej vzťah detí k dejinám hlavného mesta Slovenska

FILM – VIDEO – AUDIO – MULTIMEDIÁLNE DIELO
Cena nebola udelená.

Výročné ceny revue Pamiatky a múzeá za rok  2015 budú udelené oceneným laureátom na slávnostnom otvorení Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2016 v Slovenskej republike, ktoré sa bude konať za účasti zástupcov Ministerstva kultúry SR, vydavateľov revue, Mesta Zvolen, Združenia historických miest a obcí SR a ďalších organizátorov vo štvrtok 8. septembra 2016 o 14.00 hodine v priestoroch Slovenskej národnej galérie na Zvolenskom zámku.

Pozvánka (PDF, 896 kB)

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu