SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Voľné pracovné miesto - Finančný referent – hlavný účtovník

zverejnené: 22. septembra 2020
aktualizované: 30. septembra 2020

Voľné pracovné miesto vo verejnej správe na Pamiatkovom úrade SR v Bratislave

Pozícia:

Finančný referent – hlavný účtovník (samostatný odborný referent):

Pracovná náplň:

 • vedenie účtovníctva, vedenie analytického účtovníctva, kontrola účtovných dokladov,
 • zabezpečovanie zostavenia účtovných uzávierok, výkazov o hospodárení,
 • spracovanie ročnej účtovnej uzávierky ako podklad pre konsolidovanú účtovnú závierku,
 • metodická činnosť v oblasti účtovníctva a výkazníctva,
 • koordinačná činnosť v oblasti finančného účtovníctva,
 • metodické usmerňovanie zaraďovania a vyraďovania majetku,
 • inventarizácie a vypracúvanie analýz nezaradeného hmotného a nehmotného investičného majetku
 • príprava podkladov a práca v informačnom systéme Štátnej pokladnice
 • spolupráca na medzinárodných projektoch úradu


Kvalifikačné predpoklady:

 • úplné stredné odborné vzdelanie ekonomického smeru   
 • vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa ekonomického smeru


Ďalšie odborné predpoklady:

 • práca v programe Softip Profit   
 • znalosť podvojného účtovníctva v rozpočtovej organizácii   
 • znalosť ekonomickej rozpočtovej klasifikácie   
 • prax v odbore min. 7 rokov


Platové podmienky:

Podľa Zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, max. 1400,- €


Termín nástupu:

1. 12. 2020

Svoje žiadosti a štruktúrovaný životopis zasielajte elektronickou poštou na ekonomicko-prevádzkový úsek  PÚ SR na adresu:
magdalena.nagyova@pamiatky.gov.sk

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu