SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Viac o evidencii NKP

7. februára 2018

Pôvodná kategória Národných kultúrnych pamiatok (NKP) sa s ohľadom na tradície a dokumentovanie tohto javu zachováva iba ako údaj v príslušnom registri ústredného zoznamu. Tieto pamiatky tvoria aj teraz významnú časť pamiatkového fondu.

Ide o 69 nehnuteľných pamiatok alebo ich súborov a 3 hnuteľné pamiatky alebo ich súbor (dielo majstra Pavla v Levoči, dielo Szilassyho a diecézna knižnica v Nitre), pričom diecézna knižnica sa stala súčasťou knižničného fondu, ktorý je chránený podľa  zákona o knižniciach.

Zoznam vybraných národných kultúrnych pamiatok (pôvodných 72. NKP)

V súčasnosti evidujeme v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR 9953 nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, ktoré tvorí 16 718 pamiatkových objektov, 15 128  hnuteľných národných kultúrnych pamiatok, ktoré tvorí 34 749 pamiatkových predmetov. (údaj k 2.2018)


Prehľad počtu pamiatkových objektov na Slovensku podľa okresov - čím je intenzita farby tmavšia, tým je v danom okrese viac NKP

 

 

 

 

Informatívna mapka s farebným vyznačením počtu pamiatkových objektov v jednotlivých okresoch, čím je intenzita farby tmavšia, tým je v danom okrese viac NKP.

 

 

Druhové členenie nehnuteľných NKP*:

druh nehnuteľnej NKP
 k 1.1.2011
 k 1.1.2012
 k 1.6.2013
Archeologické náleziská
393
408418
Pamiatky architektúry a urbanizmu
8 164
 8 5878886
Pamiatky histórie
1 399
 1 4011408
Ľudové staviteľstvo
2 043
 2 0662088
Výtvarné pamiatky
1 450
 1 6071653
Pamiatky vedy, výroby a techniky
524
 537547
Historická zeleň
373
 389406
*NKP - Národná kultúrna pamiatka

Evidenciu pamiatkového fondu členíme aj podľa dalších hľadísk, napr.:

  • územné rozdelenie (kraje, okresy, mesta, obce a katastre),
  • druhové členenie (architektúra, zvlášť ľudová architektúra, archeológia, historická zeleň, technické pamiatky, pamiatky histórie a výtvarné pamiatky),
  • členenie podľa typu (kostoly, meštianske domy, kaštiele, hrady a pod.) 
 
Okrem prehľadov podľa určitého rozdelenia dlhodobo sledujeme aj tieto údaje:
stavebno – technický stav pamiatok, vlastníctvo - vlastnícku formu, nárast, resp. úbytok pamiatkového fondu.
 

 

Okrem národných kultúrnych pamiatok chránime:

28 pamiatkových rezervácií
80 pamiatkových zón

 

Ochrana kultúrnych pamiatok prináša obmedzenia predovšetkým ich vlastníkom. Okrem povinnosti dáva súčasná legislatíva vlastníkom kultúrnych pamiatok aj určité výhody a úľavy.

V rámci grantového systému MK SR je pre vlastníkov kultúrnych pamiatok určený ďaľší program: Obnovme si svoj dom. Podrobnosti sú uvedené na stránke MK SR

 

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Bardejov, radnica – detail renesančného portálu