SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Usmernenia, metodické materiály

23. októbra 2018

Metodická pomocná inštrukcia pre vypracovanie a posudzovanie výskumnej dokumentácie z archeologických výskumov (PDF, 1393 kB) - dňa 5.10.2017 vstúpila do platnosti nová metodika, ktorá predstavuje minimálny štandard odbornej úrovne výskumnej dokumentácie, ako aj návod na interpretáciu jednotlivých ustanovení vyhlášky.

Usmernenie PÚ SR k spracovaniu dokumentácie "Urbanisticko-historický výskum a Návrh zásad ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt územia" (PDF, 1456 kB)

 
 
 
 
Metodický pokyn Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na ochranu národných kultúrnych pamiatok v krízových situáciách (PDF, 49 kB), číslo: MK -3010/2008-10/11546 metodický pokyn má odporúčací charakter a má slúžiť ako pomôcka pri príprave zabezpečenia ochrany kultúrnych pamiatok pre čas vyhlásenia krízovej situácie 
 
Koncepcia ochrany pamiatkového fondu - koncepčný materiál obsahuje návrhy a úlohy pre Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, ako aj pre vybrané ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy, na jeho vypracovaní sa podieľal aj Pamiatkový úrad SR. Cieľom týchto návrhov a úloh je zlepšiť fyzický stav i vnímanie pamiatkového fondu verejnosťou. Materiál bol prerokovaný a schválený Vládou SR 9.4.2015.
 
Stratégia ochrany pamiatkového fondu na roky 2017 – 2022 vypracovaná Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky v marci 2017 (PDF, 1062 kB)
 
Pamiatková ochrana zvonov na Slovensku - Metodika, Autori: Juraj Gembický – Radek Lunga, Pamiatkový úrad SR, Košice 2014 (PDF, 13381 kB)
 
Metodická inštrukcia pre umiestňovanie OZE - fotovoltická energia (PDF, 82 kB)

Prechod na: Ochrana archeologických nálezov a nálezísk

Organizácie oprávnené vykonávať archeologický výskum materiál zo stránky Ministerstva kultúry SR SR (PDF 47 kB).

Podklady pre vypracovanie odborného posudku Pamiatkového úradu SR o absolvovaní odbornej praxe pre žiadateľov o udelenie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti v zmysle § 35 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.

Objednávateľ pamiatkového výskumu (vlastník pamiatky, stavebník) môže presnú adresu fyzickej osoby s osvedčením o osobitnej odbornej spôsobilosti vykonávať príslušných druh pamiatkového výskumu získať aj na týchto adresách: 

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica
Krajský pamiatkový úrad Bratislava
Krajský pamiatkový úrad Košice
Krajský pamiatkový úrad Nitra
Krajský pamiatkový úrad Prešov
Krajský pamiatkový úrad Trenčín
Krajský pamiatkový úrad Trnava
Krajský pamiatkový úrad Žilina

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Spišská Kapitula, katedrála sv. Martina – detail gotického okna z kaplnky Zápoľských