SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Usmernenia, metodické a odborné materiály

zverejnené: 20. apríla 2011
aktualizované: 9. mája 2022
Koncepcia ochrany pamiatkového fondu - koncepčný materiál obsahuje návrhy a úlohy pre Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, ako aj pre vybrané ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy, na jeho vypracovaní sa podieľal aj Pamiatkový úrad SR. Cieľom týchto návrhov a úloh je zlepšiť fyzický stav i vnímanie pamiatkového fondu verejnosťou. Materiál bol prerokovaný a schválený Vládou SR 9.4.2015.
 
Metodický pokyn Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na ochranu národných kultúrnych pamiatok v krízových situáciách (PDF, 49 kB), číslo: MK -3010/2008-10/11546 metodický pokyn má odporúčací charakter a má slúžiť ako pomôcka pri príprave zabezpečenia ochrany kultúrnych pamiatok pre čas vyhlásenia krízovej situácie

Stratégia ochrany pamiatkového fondu na roky 2017 – 2022 vypracovaná Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky v marci 2017 (PDF, 1062 kB)

 

Pamiatkové výskumy:

 
Metodické a výskumné materiály:

 
Pamiatková ochrana zvonov na Slovensku - Metodika, Autori: Juraj Gembický – Radek Lunga, Pamiatkový úrad SR, Košice 2014 (PDF, 13381 kB)
 
Metodická inštrukcia pre umiestňovanie OZE - fotovoltická energia, Vypracovala: Viera Dvořáková, 2012 (PDF, 82 kB)
 
Metodika identifikácie a výskumu historických krovov, Autori: Ľubor Suchý, Daniela Zacharová a kol., PÚSR 2018 (PDF, 14013 kB)
 
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Spišská Kapitula, katedrála sv. Martina – detail gotického okna z kaplnky Zápoľských