SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Úradná tabuľa

16. apríla 2018
Vysvetlivky používaných skratiek:
PÚ SR - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
Úradná tabuľa Pamiatkového úradu SR: 
 
  • 16.4.2018 PÚ SR -  Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia Kostola r. k. sv. Martina na Malej ul. vo Svätom Petre (okr. Komárno), súp. č. 1201 na parcele č. 459/2, k.ú. Svätý Peter, za NKP ... > (PDF, 79 kB)
  • 13.4.2018 PÚ SR -  Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia Sýpky na Remeselníckej ul. v Palárikove, súp. č. 1477 na parcele č. 38/2, k. ú. Palárikovo za NKP ... > (PDF, 77 kB)
  • 4.4.2018 PÚ SR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci podnetu na vyhlásenie Štôlne s areálom (povrchové a podzemné objekty banského závodu Štôlňa Starovšechsvätých) v Hodruši Hámroch, časť Banská Hodruša, k. ú. Banská Hodruša, za NKP: štôlňa s portálom (Štôlňa Starovšechsvätých), šôlňa s portálom (Dolný prekop k šachte Lill), štôlňa s portálom (Horný prekop k šachte „ill), budova administratívna (riaditeľstvo banského závodu), nadjazd koľajovej dráhy – fragment (piliere nadjazdu), nadjazd koľajovej dráhy – fragment (železná centrálna časť nadjazdu) ... > (PDF, 123 kB)
  • 4.4.2018 PÚ SR - Upovedomenie o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia v správnom konaní vo veci podnetu na vyhlásenie objektov v areáli bývalej železiarne (zlievarne) v Krompachoch, časť Stará Maša, k. ú. Krompachy, za NKP ... > (PDF, 84 kB)
  • 29.3.2018 PÚ SR - Upovedomenie o predĺžení lehoty pre rozhodnutie vo veci vyhlásenia ochrannného pásma Pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica a nehnuteľných NKP v k.ú. Banská Bystrica do 31. júna 2018 ... > (PDF, 1107 kB)
  • 28.3.2018 PÚSR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia Pamätníka v Bánovciach nad Bebravou, k. ú. Bánovce nad Bebravou, KN-C par. č. 11696/1 za národnú kultúrnu pamiatku ... > (PDF, 827 kB)
  • 15.3.2018 PÚ SR - Rozhodnutie o vyhlásení národnej kultúrnej pamiatky "Dom bytový a oplotenie s bránkami" na ul. J.Matušku č.1,3,5,7 a Moyzesovej č.4,6,8,10 vo Zvolene, kat.úz. Zvolen ... > (PDF, 2336 kB)Úradná tabuľa Krajských pamiatkových úradov: 
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu