Úradná tabuľa

22. apríla 2014

Vysvetlivky používaných skratiek:
PÚ SR - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
 
 • 17.4.2014 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu vo veci "Rekonštrukcia miestnej komunikácie Ul. Priateľstva v Komárne", v rozsahu: SO-01 Komunikácia, SO-02 Kanalizácia (dĺ. 70,5 m), SO-03 Verejné osvetlenie, SO-04 Drobná architektúra, k.ú. Komárno, okres Komárno ...>> (PDF, 234 kB)
 • 16.4.2014 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu vo veci "Optické pripojenie Chotín - Marcelová" k.ú. Chotín, Iža, Krátke Kesy, okres Komárno ...>> (PDF, 1004 kB)
 • 16.4.2014 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu vo veci "Optické pripojenie Zelený háj - Chotín" k.ú. Hurbanovo, Svätý Peter, Iža, okres Komárno ...>> (PDF, 1014 kB)
 • 14.4.2014 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci "BROWNFIELD SLOVENSKÝ HODVÁB SENICA I. ETAPA" k.ú. Senica mesta Senica ...>> (PDF, 643 kB)
 • 3.4.2014 KPÚ Nitra - Vydáva rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum  na území stavby "Napojenie základňovej stanice Slovak Telekom, a.s. na optickú sieť: Stanica F12BTS_9F-NZ_STV_Štúrovo, Rákocziho ulica" ulica Rákocziho a Smetanova, k.ú. Štúrovo, okres Nové Zámky ...>> (PDF, 234 kB)
 • 3.4.2014 KPÚ Banská Bystrica - Vydáva rozhodnutie o prípustnosti vykonať archeologický výskum na vedecké a dokumentačné účely v lokalite "Ľubietová, parcela KN-C č. 1650, 1651 a KN-E 2420/2, 2406, 2405/1, 2407" v k.ú. Ľubietová, okres Banská Bystrica ...>> (PDF, 935 kB)
 • 24.3.2014 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu vo veci "Obnova NTL plynovodov IŽA - I. et. UO02418", ul. Danielová, Hlavná, Komárňanská, Vodná (líniová stavba dĺžky 5.022 m), k.ú. Iža, okres Komárno ...>> (PDF, 224 kB)
 • 21.3.2014 PÚSR - Upovedomenie účastníkov konania a obec o obsahu odvolania proti rozhodnutiu č. PUSR-2014/1978-11/5442 zo dňa 31.1.2014, ktorým vyhlásil ochranné pásmo NNKP v obci Čelovce, okres Prešov ...>> (PDF, 536 kB), príloha (PDF, 2766 kB)
 • 21.3.2014 KPÚ Bratislava - Rozhodnutie o prípustnosti vo veci zámeru rekonštrukcie (stavebné a udržiavacie práce) exteriérov bytového domu na Osloboditeľskej ulici č. 26-30 v Bratislave, k.ú. Vajnory, mestská časť Bratislava-Vajnory ...>> (PDF, 2445 kB)
 • 14.3.2014 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania vo veci "Rekonštrukcia miestnej komunikácie Ul. Priateľstva v Komárne", v rozsahu: SO-01 Komunikácia, SO-02 Kanalizácia (dĺžka 70,5 m), SO-03 Verejné osvetlenie, SO-04 Drobná architektúra, k.ú. Komárno, okres Komárno ...>> (PDF, 93 kB)
 • 14.3.2014 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania vo veci "Optické pripojenie Chotín - Marcelová" k.ú. Chotín, Iža, Krátke Kesy, okres Komárno ...>> (PDF, 93 kB)
 • 14.3.2014 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania vo veci "Optické pripojenie Zelený háj - Chotín" (líniovej stavby dĺžky 6.784 m, z toho 4.432 m podzemného vedenia) k.ú. Hurbanovo, Chotín, Svätý Peter, okres Komárno ...>> (PDF, 103 kB)
 • 14.3.2014 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania vo veci "Rekonštrukcia a zvýšenie prepravnej kapacity ropovodu ADRIA na trase ropovodu PS 4 Tupá - Maďarská republika" (dĺžky 9.044 m), k.ú. Hrkovce, Šahy, Tešmák, okres Levice ...>> (PDF, 103 kB)
 • 10.3.2014 KPÚ Trenčín - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu vo veci "Tranzitný terminál SAD Trenčín" TRS 12 SO 101 Príprava územia, k.ú. Trenčín ...>> (PDF, 844 kB)
 • 7.3.2014 PÚSR - Rozhodnutie o odvolaní a zmene rozhodnutia KPÚ Banská Bystrica č. KPUBB-2013/16458-5/70187/LIE zo dňa 4.11.2013 ...>> (PDF, 6795 kB)
 • 5.3.2014 PÚSR - Oznámenie o vyhlásení za NKP park pri kaštieli v Tomášikove okres Galanta (parc. č. 3, 4, 89/1, 89/2, 89/3, 89/4, 89/5, 85, 86, 87, 88, 461/1, 462, 463/1, 463/11) k.ú. Tomášikovo ...>> (PDF, 465 kB)
 • 5.3.2014 KPÚ Žilina - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať záchranný výskum a určenia podmienok vykonania záhranného archeologického výskumu na stavbe "Rýchlostná cesta R5 Svrčinovec - št. hranica SR/ČR" líniová stavba v k.ú. Svrčinovec ...>> (PDF, 492 kB)
 • 5.3.2014 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci "Prístupová komunikácia" na pozemkoch parc. č. KN C 1366/26, 1319/8, 1366/28, 1366/4, 1366/3, 1366/5, 1366/8, 1366/27, 1356/234, KN E 1356/138 k.ú. Vlčkovce ...>> (PDF, 92 kB)
 • 4.3.2014 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania vo veci "Pripojenie základňovej stanice Slovak Telekom, a.s. na optickú sieť: Stanica F12BTS_9F-NZ_STV_Štúrovo, Rákocziho ulica" ulica Rákocziho a Smetanova, k.ú. Štúrovo, okres Nové Zámky ...>> (PDF, 103 kB)
 • 3.3.2014 KPÚ Prešov - Vydanie rozhodnutia, že z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom je prípustný zámer realizácie stavby  podľa predloženej situácie "Telekomunikačná prípojka F2BTS_CO_CEM, Prešov, Cemjata" ...>> (PDF, 1174 kB)
 • 28.2.2014 KPÚ Trenčín - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum v súvislosti so stavbou "Rekonštrukcia plynovodov Trenčín - centrum 1. SC a 2. SC" k.ú. Trenčín ...>> (PDF, 366 kB)
 • 26.2.2014 PÚSR - Oznámenie o oprave chyby v písomnom vyhotovení rozhodnutia a upovedomenie o tom účastníkov konania vo veci "vyhlásenia ochranného pásma NNKP Kostola ev. a. v. v Čelovciach, okres Prešov" z 31.1.2014 ...>> (PDF, 542 kB)
 • 25.2.2014 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o vykonaní záchranného pamiatkového výskumu vo veci "Krakovany - rekonštrukcia a rozšírenie ČOV" k.ú. Stráže pri Krakovanoch ...>> (PDF, 137 kB)
 • 24.2.2014 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania vo veci "Oprava NTL plynovodov IŽA - I. et. UO02418" ul. Danielová, Hlavná, Komárňanská, Vodná (líniová stavba dĺžky 5.022 m), k.ú. Iža, okres Komárno ...>> (PDF, 664 kB)
 • 18.2.2014 KPÚ Banská Bystrica - Oznámenie o začatí konania vo veci "Ľubietová, parcela KN-C č. 1650, 1651 a KN-E 2420/2, 2406, 2405/1, 2407" v k.ú. Ľubietová, okres Banská Bystrica ...>> (PDF, 2042 kB)
 • 13.2.2014 PÚSR - Rozhodnutie o preskúmaní mimo odvolacieho konania o zámere obnovy NKP Dom bytový, zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod č. 11843/0, nachádzajúcej sa na Štefánikovej triede č. 47 a č. 49 v Nitre, na pozemku par. č. 1440/1 v k.ú. Nitra ...>> (PDF, 2614 kB)
 • 11.2.2014 PÚSR - Prerušenie správneho konania vo veci odvolania proti rozhodnutiu KPÚ Banská Bystrica č. KPUBB-2013/16458-5/70187/LIE zo dňa 4.11.2013 vo veci zámeru úpravy nehnuteľnosti - bytového domu na Kapitulskej ulici č. 14, 16, Cikkerovej ulici č. 13, parc. KN-C č. 1440 v k.ú. Banská Bystrica ...>> (PDF, 1334 kB)
 • 10.2.2014 KPÚ Trenčín - Oznámenie o zastavení konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum na území stavby "Tranzitný terminál SAD Trenčín" k.ú. Trenčín ...>> (PDF, 362 kB)
 • 6.2.2014 KPÚ Trenčín - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu vo veci "Prievidza, Hradec - Zahustenie DTS, IBV Hradec I. etapa" k.ú. Hradec v meste Prievidza ...>> (PDF, 184 kB)
 • 5.2.2014 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o vykonaní záchranného pamiatkového výskumu vo veci "Optické prípojky k trase VHV" línoiová stavba v k.ú. Veľký Meder, Ižop, Čiližská Radvaň, Baloň, Ňárad a Sap ...>> (PDF, 174 kB)
 • 5.2.2014 PÚSR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia parku pri kaštieli v Tomášikove okres Galanta, k.ú. Tomášikovo za NKP ...>> (PDF, 722 kB)
 • 4.2.2014 PÚSR - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o vyhlásení ochranného pásma nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky Kostola ev. a. v.  v Čelovciach ...>> (PDF, 393 kB), vymedzenie územia ochranného pásma ...>> (PDF, 1123 kB)
 • 3.2.2014 PÚSR - Rozhodnutie o zmene vyhlásenia ochranného pásma pamiatkovej zóny Bojnice a nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok vo vymedzenom území, k. ú. Bojnice, okres Prievidza ...>> (PDF, 601 kB)
 • 31.1.2014 KPÚ Prešov - Oznámenie rozhodnutia o zámere obnovy pamiatkového objektu Kanála so stavidlom NKP Elektráreň vodná súp. č. 359 v Huncovciach na pozemkoch KN-C parc. č. 3062/2, 3062/3 a 3132 v k.ú. Huncovce a rekonštrukcie MVE Huncovce na pozemkoch KN-C parc. č. 119, 125, 128/1, 128/2, 128/3 a 3062/17 v k.ú. Huncovce a na pozemkoch KN-C parc. č. 4751/1 a 4751/7 v k.ú. Veľká Lomnica ...>> (PDF, 1413 kB)
 • 31.1.2014 KPÚ Nitra - Vydanie rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu vo veci "PE-VNK, TS, NNK - Krušovce Hrad" k.ú. Krušovce, okres Topoľčany ...>> (PDF, 1413 kB)
 • 24.1.2014 KPÚ Trenčín - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum v súvislosti so stavbou "Tranzitný terminál SAD Trenčín" TRS 12 SO 101 Príprava územia, k.ú. Trenčín ...>> (PDF, 222 kB)
 • 21.1.2014 KPÚ Košice - Vydanie rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu vo veci "Rýchlostná cesta R2 Šaca - Košické Oľšany" k.ú. Košice-Šaca, Košice-Barca, Košice-Krásna, Sokoľany, Železiarne, Haniska, Šebastovce, Valaliky, Kokšov Bakša, Sady nad Torysou-Zdoba, Košické Oľšany-Vyšný Oľčvár, Košická Polianka, Vyšná Hutka, Nižná Hutka ...>> (PDF, 265 kB)
 • 16.1.2014 KPÚ Banská Bystrica - Upovedomenie účastníkov konania o postúpení odvolania vo veci "Banská Bystrica - Kapitulská č. 14-16, Cikkerova 13, parcela KN-C č. 1440" k.ú. Banská Bystrica ...>> (PDF, 202 kB)
 • 15.1.2014 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci "Dopravné napojenie areálu OaRS Beethovenova alej - Banka, kruhová križovatka" k.ú. Banka ...>> (PDF, 92 kB)
 • 13.1.2014 KPÚ Prešov - Oznámenie rozhodnutia o prerušení konania vo veci vydania rozhodnutia o zámere obnovy pamiatkového objektu Kanála so stavidlom NKP Elektráreň vodná súp. č. 359 na pozemkoch KN-C parc. č. 3062/2, 3062/3 a 3132 v k.ú. Huncovce a rekonštrukcie MVE Huncovce na pozemkoch v k.ú. Huncovce a v k.ú. Veľká Lomnica ...>> (PDF, 92 kB)
 • 8.1.2014 KPÚ Košice - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci "Rýchlostná cesta R2 Šaca - Košické Oľšany" k.ú. Košice-Šaca, Košice-Barca, Košice-Krásna, Sokoľany, Železiarne, Haniska, Šebastovce, Valaliky, Kokšov Bakša, Sady nad Torysou-Zdoba, Košické Oľšany-Vyšný Oľčvár, Košická Polianka, Vyšná Hutka, Nižná Hutka ...>> (PDF, 124 kB)


Archív elektronickej tabule

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu