SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Úradná tabuľa

19. januára 2018
Vysvetlivky používaných skratiek:
PÚ SR - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
 
 
 • 19.1.2018 KPÚ Trenčín - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti s líniovou stavbou "FTTH_PU_IBV_Streženice_Horeriečie_RD_26" v k. ú. Streženice ... > (PDF, 793 kB)
 • 19.1.2018 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci nevyhnutnosti a podmienkach archeologického výskumu na stavbe "FO-0134CO - optická infraštruktúra - Chotín- Štúrovo, okres Nové Zámky", kat. úz. Belá, Gbelce, Mužla, Nána, Obid, Štúrovo ... > (PDF, 993 kB)
 • 19.1.2018 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci nevyhnutnosti a podmienkach archeologického výskumu na stavbe "Prívod a rozvod vody Nová osada - mestská časť Komárno", kat. úz. Komárno ... > (PDF, 1011 kB)
 • 18.1.2018 KPÚ Trenčín - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum na území stavby ,,Splašková kanalizácia Dolné Srnie, II. etapa“ k.ú. Dolné Srnie, Nové Mesto nad Váhom ... > (PDF, 1894 kB)
 • 16.1.2018 KPÚ Trnava - Rozhodnutie o vykonaní záchranného archeologického výskumu v súvislosti s líniovou stavbou „Rekonštrukcia plynovodov Sereď, Ivana Krasku, UO00131“ v k.ú. Sereď a Dolný Čepeň, mesto Sereď ... > (PDF, 1989 kB)
 • 16.1.2018 KPÚ Trnava - Rozhodnutie o vykonaní záchranného archeologického výskumu v súvislosti s líniovou stavbou „Galanta, BD-WEST 2, Pripojenie súboru na MK Železničiarsku“ v k.ú. Galanta, mesto Galanta ... > (PDF, 2031 kB)
 • 9.1.2017 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustení od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový výskum v súvislosti s navrhovanou stavbou „Mederská tržnica“ na pozemkoch parc. č. 4303/1, 4-88, 91-136, 138-162, 4902/4 v kat. úz. Veľký Meder mesta Veľký Meder ... > (PDF, 121 kB)
 • 20.12.2017 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti a podmienkach vykonania predstihového archeologického výskumu na území stavby "Rozšírenie verejného vodovodu Moča", k. ú. Moča ... > (PDF, 1911 kB)
 • 20.12.2017 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti a podmienkach vykonania predstihového archeologického výskumu na území stavby "Rybník - oddychová zóna pre športovo-rekreačné účely a rybolov" kat. úz. Chľaba ... > (PDF, 1976 kB)
 • 20.12.2017 KPÚ Trnava - Rozhodnutie o vykonaní záchranného archeologického výskumu v súvislosti so stavbou „IBV Kátlovce – 45 RD, SO 05 zásobovanie plynom“ v k.ú. Kátlovce ... > (PDF, 1440 kB)
 • 20.12.2017 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum v súvislosti so stavbou "LE_VEĽKÉ LUDINCE, VNK, VNV, TS, NNK" kat. úz. Veľké Ludince ... > (PDF, 982 kB)
 • 20.12.2017 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum v súvislosti so stavbou "FTTC Demandice 1131BR" kat. úz. Demandice ... > (PDF, 922 kB)
 • 19.12.2017 PÚ SR - Upovedomenie účastníkov konania a obce o predĺžení lehoty pre rozhodnutie vo veci vyhlásenia ochranného pásma pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica ... > (PDF, 987 kB)
 • 18.12.2017 KPÚ Prešov - Oznámenie o začatí správneho konania o zámere úpravy nehnuteľnosti v PRĽA „Ždiar – Blaščácka dolina – zriadenie dvoch trafostaníc, SO 03 –úprava NN vonkajšieho vedenia a domových prípojok“ v k.ú. Ždiar ... > (PDF, 968 kB)
 • 18.12.2017 KPÚ Trnava - Rozhodnutie o vykonaní záchranného archeologického výskumu v súvislosti so stavbou „Obytná zóna IBV Ratnovce“ na pozemkoch parc. KN- C č. 1818/1,2; 1830/2,3; 1819; 1981; 1823/1; 205/1,2; 249/1; 249/5 v k.ú. Ratnovce ... > (PDF, 1097 kB)
 • 14.12.2017 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o vykonaní archeologického výskumu na území stavby: „Rozšírenie nového cintorína“, parc. č. 6076/1, 6076/12, 6076/8, kat. úz. Topoľčany, okr. Topoľčany ... > (PDF, 1588 kB)
 • 12.12.2017 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania v súvislosti s navrhovanou stavbou „Rekonštrukcia plynovodov Sereď, Ivana Krasku, UO00131“ v kat. úz. Sereď a Dolný Čepeň mesta Sereď ... > (PDF, 953 kB)
 • 8.12.2017 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci nevyhnutnosti a nariadenia podmienok záchranného pamiatkového-archeologického výskumu na území stavby: "KO_KLIŽSKÁ NEMÁ - TS, VNK, NNK", kat. úz. Klížska Nemá ... > (PDF, 1083 kB)
 • 8.12.2017 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci nevyhnutnosti a nariadenia podmienok záchranného pamiatkového-archeologického výskumu na území stavby: "Prívod vody z VZ Čajkov do ČS Hronské Kľačany", kat. úz. Hronské Kľačany, Hronské Kosihy, Rybník a Starý Tekov ... > (PDF, 985 kB)
 • 8.12.2017 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti a podmienkach vykonania záchranného pamiatkového-archeologického výskumu na území stavby:  "LE_OKI_JUR NAD HRONOM, VNK, TS, NNK, kat. úz. Jur nad Hronom, Malé Šarovce ... > (PDF, 2222 kB)
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu