SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Úradná tabuľa

22. mája 2016
Vysvetlivky používaných skratiek:
PÚ SR - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
 
 • 22.5.2016 KPU Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania v súvislosti s navrhovanými prácami pre stavbu "Boleráz IBV k Mažgútovi, SO 01 - NN vedenie káblové zemné, SO 02 - VO vedenie káblové zemné" k.ú. Boleráz. ...> (PDF, 499 kB)
 • 20.5.2016 KPU Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový výskum v súvislosti s navrhovanou stavbou "Šrobárová, Modrany, Mudroňovo - odvedenie odpadových vôd" kat. úz. Krátke Kesy, Marcelová. ...> (PDF, 173 kB)
 • 20.5.2015 KPÚ Trenčín - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia v súvislosti s líniovou stavbou "Veľké Kršteňany, rekonštrkucia prívodného potrubia" k.ú. Partizánske, Veľké Kršteňany. ...> (PDF, 81 kB)
 • 13.5.2016 KPU Trnava - rozhodnutie za účelom záchrany archeologický nálezov na územi stavby "Dunajský Klátov Vodovod" a "Dunajský Klátov kanalizácia" kat. úz. Dunajský Klátov. ...> (PDF, 283 kB)
 • 13.5.2016 PUSR - Rozhodnutie o odvolaní o nevyhnutnosti vykonať pamiatkový výskum na území líniovej stavby "B2B_Priemyselná zóna_Senica" k. ú. Senica. ...> (PDF, 444 kB)
 • 13.5.2016 KPU Trenčín - Oznámenie o začatí konania o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti so stavbou "Pobedim - splašková kanalizácia" k.ú. Pobedim. ...> (PDF, 701 kB)
 • 12.4.2016 KPU Trenčín - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vvykonať archeologický výskum na území stavby "Rýchlostna´cesta R2 Pravotice - Dolné Vestenice". ...> (PDF, 2283 kB)
 • 12.4.2016 KPU Trenčín - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti so stavbou "Rýchlostná cesta R2 Dolné Vestenice - Nováky" . ...> (PDF, 1218 kB)
 • 12.4.2016 PUSR - Oznamenie o vydaní rozhodnutia vo veci vyhlásenia sźpky v Močenku, časť Gorazdov, okr. Šala, za národnú kultúrnu pamiatku. ...> (PDF, 5089 kB)
 • 7.5.2016 KPU Trnava - Rozhodnutie nevyhnutnosti vykonaŤ archeologický výskum pre zámer líniovej stavby "INS_FTTH_SAMR_05 - Hviezdoslavova, Kvetoslavov" kat. úz. Hviezdoslavov. ...> (PDF, 263 kB)
 • 3.5.2016 PUSR - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o odvolaní: územie líniovej stavby "B2B_Priemyselná zóna_Senica", k. ú. Senica ...> (PDF, 2,33 MB)
 • 2.5.2016 - PÚ SR - Upovedomenie o predĺžení lehoty pre rozhodnutie vo veci vyhlásenia ochranného pásma Pamiatkovej zóny Modra. ...> (PDF, 809 kB)
 • 28.4.2016 PUSR - Oznámenie o vydaní rozhodnutia vo veci vyhlásenia Mostu cestného v Hlohovci, m. č. Šulekovo, k. ú. Hlohovec, k. ú. Šulekovo, za národnú kultúrnu pamiatku. ...> (PDF, 6635 kB)
 • 28.4.2016 PUSR - Oznámenie o vydaní rozhodnutia vo veci vyhlásenia Súboru baníckych domov v Hnilčíku za národnú kultúrnu pamiatku. ...> (PDF, 15 155 kB)
 • 22.4.2016 KPU Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia vo veci líniovej stavby „Veľký Grob kanalizácia a ČOV“ kat. úz. Veľký Grob, obec Veľký Grob. ...> (PDF, 945 kB)
 • 22.4.2016 KPU Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustení od ústneho konania a miestneho zisťovania v súvislosti s navrhovanými líniovými stavbami "Dunajský Klátov Vodovod" a "Dunajský Klátov Kanalizácia" kat. úz. Dunajský Klátov a Jahodná. ...> (PDF, 495 kB)
 • 20.4.2016 PUSR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia Ochranného pásma NKP Hrad v Liptovskom Hrádku ...> (PDF, 649 kB)  Návrh na vyhlásenie ochranného pásma NKP ...> (PDF, 1078 kB) Mapa - Rozsah vymedzenie územia OP NKP, sektory a chránené pohľady ...> (PDF, 3989 kB)
 • 16.4.2016 KPU Trnava - Rozhodnutie za účelom záchrany archeologických nálezov predpokladaných na územi stavby "Verejný vodovod Dvorníky časť Posádka" k.ú. Posádka. ...> (PDF, 753 kB)
 • 16.4.2016 KPU Trnava - Rozhodnutie za účelom záchrany archeologických nálezov predpokladaných na územi stavby "IBV Dolina - Boleraz, lokalita Záhumenice - III. etapa" k.ú. Boleráz. ...> (PDF, 819 kB)
 • 14.4.2016 KPU Košice - Oznámenie o začatí správneho konania dňom 8.4.2016. ...> (PDF, 1413 kB)
 • 10.4.2016 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho koniania a upustení odústneho konania a miestneho zisťovania o nevyhnutnosti vykonať pamiatkový výskum v súvislosti s navrhovanou líniovou stavbou "INS_FTTH_SAMR_05 - Hviezdoslavov, Kvetoslavov" kat. úz. Hviezdoslavov, obec Hviezdoslavov a Kvetoslavov. ...> (PDF, 132 kB)
 • 10.4.2016 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konaia a miestneho zisťovania o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti s navrhovanými prácami pre stavbu "užitkový vodovod Plantex Borovce" kat. úz. Borovce. ...> (PDF, 91 kB)
 • 7.4.2016 KPU Prešov - Rozhodnutie o zámere úpravy nehnuteľnosti v rámci pripravovanej stavby "Spišská Belá, TS Krátka, VN úprava NN a DP" Pamiatková zóná Spišská Belá. ...> (PDF, 1167 kB)
 • 3.4.2016 PUSR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia Sýpky v Močenku, časť Gorazdov, súp. č. 1463, parc. č. 6092/24 k. ú. Močenok, za národnú kultúrnu pamiatku. ...> (PDF, 1945 kB)
 • 3.4.2016 PUSR - Rozhodnutie o vyhlásení za národnú kultúrnu pamiatku "Dom mládeže s areálom" okr. Bratislava, k.ú. Staré Mesto. ...> (PDF, 716 kB)
 • 27.03.2016 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti s navrhovanými prácami pre stavbu "IBV Dolina - Boleráz, lokalita Záhumenice - III. etapa" k.ú. Boleráz. ...> (PDF, 91 kB)
 • 18.03.2016 PÚSR - Oznámenie o opätovnom prerokovaní veci vyhlásenia ochranného pásma Pamiatkovej zóny Modra – verejná vyhláška, – výkres vymedzenia územia. ...> (PDF, 46 kB), mapa ...> (PDF, 2498 kB), doplnok ...> (PDF, 994 kB)
 • 16.3.2016 KPU Trnava - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový výskum v súvislosti na navrhovanou líniouvou stavbou "Rekonštrukcia vedenie VVN č. 8835" kat. úz. Rozbehy, obec Cerová. ...> (PDF, 273 kB)
 • 16.3.2016 KPU Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia formou verejnej vyhlášky vo veci líniovej stavby „Mostová – zokruhovanie vodovodu“. ...> (PDF, 2764 kB)
 • 16.3.2016 KPU Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania verejnou vyhláškou vo veci líniovej stavby „Veľký Grob, kanalizácia a ČOV“  ...> (PDF, 1331 kB)
 • 16.3.2016 KPU Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania o nevyhnutnosti vykonanať archeologický výskum v súvislosti s navrhovanými prácami pre stavbu "Verejný vodovod Dvorníky časť Posádka" k.ú Posádka. ...> (PDF, 91 kB)
 • 14.3.2016 KPU Trnava - Rozhodnutie za účelom záchrany archeologických nálezov predpokladaných na území líniovej stavby "Prepojovacia komunikácia Dunajská Streda a Prepojovacia komunikácia Dunajská Streda - Kanalizácia a vodovod" kat. úz. Dunajská streda. ...> (PDF, 314 kB)
 • 14.3.2016 PUSR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia Mlyna vodného s areálom v Ivančinej, časť Dvorec, za národnú kultúrnu pamiatku s navrhovanou objektovou skladbou: mlyn vodný, súp. č. 12, parc. č. 52, zariadenie technologické v budove mlyna, náhon mlynský, parc. č. 54, 120/2, stavba hospodárska, bez súp. č., parc. č. 52, stavidlo, parc. č. 120/1, k. ú. Dvorec nad Turcom. ...> (PDF, 2099 kB)
 • 14.3.2016 KPU Prešov - Oznámenie o začatí konania o zámere úpravy nehnuteľnosti v pamiatkovom území Pamiatková rezervácia Kežmarok a v ochrannom pásme Pamiatkovej rezervácie Kežmarok a nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, na pozemkoch v k.ú. Kežmarok a v k.ú. Ľubica. ...> (PDF, 671 kB)
 • 14.3.2016 KPU Trenčín - Oznámenie o začatí konania o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti so stavbou "Rýchlostná cesta R2 Dolné Vestenice - Nováky" k.ú. Horné Vestenice. ...> (PDF, 751 kB)
 • 14.3.2016 KPU Trenčín - Oznámenie o začatí konania o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti so stavbou "Rýchlostná cesta R2 Pravotice - Dolné Vestenice" k.ú. Brezolupy. ...> (PDF, 741 kB)
 • 14.3.2016 KPU Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania konanie o nevyhnutnosti vykonania záchranného pamiatkového - archeologického výskumu v súvislosti s navrhovanou stavbou „Čistiareň odpadových vôd „Kamilka“ ZSS Maňa“, ul. Andreja Hlinku, kat. úz. Veľká Maňa, okr. Nové Zámky. ...> (PDF, 232 kB)
 • 7.3.2016 PUSR - Oznamenie o zacati spravneho konania vo veci vyhlasenia suboru 4 banickych domov v Hnilciku, cast Roztoky, okr. Spiska Nova Ves za narodnu kulturnu pamiatku. ...> (PDF, 1300 kB)
 • 7.3.2016 KPU Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum na území stavby "KO Bátorové Kosihy - NNK" kat. úz. Bátorove Kosihy, okr. Komárno. ...> (PDF, 213 kB)
 • 7.3.2016 KPU Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum v súvislosti s navrhovanou stavbou "Región Nitra - odvedenie a čistenie odpadových vôd, SI 0503 Kanalizácia Lehota - Nitra - zmena odvedenia a čistenia odpadových vôd" kat. úz. Lehota, Kynek, Mlynárce, okr. Nitra. ...> (PDF, 82 kB)
 • 6.3.2016 KPU Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum na území stavby "NZ_Veľký Kýr - VNK, TS, NNK" kat. úz. Veľký Kýr, okr. Nové Zámky. ...> (PDF, 203 kB)
 • 6.3.2016 KPU Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum na území stavby "Šala Novomeského - 1005BR, Šala P.J. Šafárika - 1994BR" kat. úz. Šaľa, okr. Šaľa. ...> (PDF, 213 kB)
 • 6.3.2016 KPU Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum na území stavby "Šaľa_Fraňa Krála - 1987BR, Sala-Veca- 0353BR" kat. úz. šaľa, okr. Šaľa. ...> (PDF, 213 kB)
 • 6.3. 2016 KPU Nitra - Rozhodnutie o zastavení správneho konania o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum v súvislosti s navrhovanou stavbou "Modernizácia rozvodu tepla na tepelnom okruhu CK 34 Šaľa - Veča" kat. úz. Šaľa.  ...>  (PDF, 2252 kB)
 • 6.3. 2016 KPU Trenčín - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum na stavbe "Optický prepoj Žabokreky nad Nitrou - Bánovce nad Bebravou" k.ú. Žabokreky nad Nitrou. ...>  (PDF, 823 kB)
 • 6.3. 2016 KPU Prešov - Oznámenie o začatí konania o zámere úpravy nehuteľnosti v pamiatkovom území Pamiatková zóna Spišská Belá na pozemkoch v k.ú. Spišská Belá. ...>  (PDF, 651 kB)
 • 28.2.2016 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový výskum v súvislosti s navrhovanou líniovou stavbou "Rekonštrukcia vedenie VVN č. 8835" kat. úz. Rozbehy, obec Cerová. ...> (PDF, 132 kB)
 • 28.2.2016 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový výskum v súvislosti s navrhovanou stavbou "Pribeta - Odkanalizovanie obce a intenzifikácia ČOV" kat. úz. Pribeta, okr. Komárno. ...> (PDF, 112 kB)
 • 23.2.2016 KPÚ Trnava - Oznamenie o vydaní rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum v súvislosti s navrhovanou líniovou stavbou "Kanalizácia Michala na Ostrove" kat. úz. Orechová Potôň. ...> (PDF, 293 kB)
 • 23.2. 2016 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový výskum v súvislosti s navrhovanou líniovou stavbou "Mostová - zokruhovanie vodovodu" kat. úz. Galanta. ...> (PDF, 1464 kB)
 • 04.02.2016 PÚ SR  - Upovedomenie o predložení rozhodnutia o vyhlásení ochranného pásma PZ Ružomberok odvolaciemu orgán ...> (PDF, 32 kB)
 • 30.1.2016 KPU Trnava - Oznámenie o rozhodnutí ktoré bolo vydané k zámeru líniovej stavby "B2B_Priemyselná zóna_Senica" kat. úz. Senica, mesto Senica. ...> (PDF, 243 kB)
 • 30.1.2016 KPU Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový výskum na území stavby "Elektornická komunikačnásieť Šaľa" kat. úz. Šaľa, okr. Šaľa. ...> (PDF, 283 kB)
 • 30.1.2016 KPU Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum na území stavby "Rozšírenie kanalizácie v obci Palárikovo" kat. úz. Palárikovo, okr. Nové Zámky. ...> (PDF, 203 kB)
 • 30.1.2016 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a usputenie od ústneho konania a miestneho zisťovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový výskum v súvislosti s navrhovanou líniovou stavbou "Kanalizácia Michal na Ostrove" kat. úz. Orechová Potôň, Michal na Ostrove. ...> (PDF, 152 kB)
 • 30.1.2016 PUSR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia Mostu cestného v Hlohovci, m.č. Šulekovo, k.ú. Hlohovec, za národnú kulúrnu pamiatku. ...> (PDF, 1976 kB)
 • 30.1.2016 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum na území stavby "RFO-011-NR/LV(Vráble) - Zlaté Moravce, sajt 0083 BR" kat. úz. Vráble, Horný Oháj, Nová Ves nad žitavou, Slepčany, Vieska nad Žitavou, Mlyňany, Tesáre nad Žitavou, Zlaté Moravce, okr. Nitra, Zlaté Moravce. ...> (PDF, 1126 kB)
 • 29.1.2016 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový výskum v súvislosti s navrhovanou stavbou "SALA NOVOMESKEHO - 1005BR, SALA P.J. SAFARIKA - 1994BR" kat. úz.Šaľa, okr. Šaľa. ...> (PDF,112 kB)
 • 29.1.2016 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový výskum v súvislosti s navrhovanou stavbou "SALA_FRANA KRALA - 1987BR, SALA - VECA - 0353BR" kat. úz.Šaľa, okr. Šaľa. ...> (PDF,102 kB)
 • 29.1.2016 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhntunosti vykonať záchranný archeologický výskum na území stavby "Realizácia optických sietí, Klaster, Veľké Turovce - 1, Obec, Veľké Turovce, Horné Turovce" kat. úz. Dolné Turovce, Horné Turovce, Stredné Turovce, okr. Levice. ...> (PDF, 213 kB)
 • 28.1.2016 KPÚ Trenčín, pracovisko Prievidza - Oznámenie o začatí konania o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti s líniovou stavbou "OPTICKÝ PREPOJ ŽABOKREKY NAD NITROU - BÁNOVCE NAD BEBRAVOU" k.ú. Žabokreky nad Nitrou, Veľké Ostratice, Mlaé Ostratice, Rybany, Dolné Naštice, Biskupice, Bánovce nad Bebravou. ...> (PDF, 331 kB)
 • 28.1.2016 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový výskum v súvislosti s navrhovanou stavbou "KO Bátorove Kosihy - NNK" kat. úz. Bátorove Kosihy, okr. Komárno. ...> (PDF, 102 kB)
 • 14.1.2016 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologického výskum v súvislosti s navrhovanou stavbou "Nitra - Zobor - dobudovanie kanalizácie Narcisová" kat. úz. Dražovce, okr. Nitra. ...> (PDF, 451 kB)
 • 14.1.2016 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový výskum v súvislosti s navrhovanou stavbou "NZ_Veľký Kýr - VNK, TS, NNK" kat. úz. Veľký Kýr, okr. Nové Zámky. ...> (PDF, 102 kB)
 • 14.1.2016 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový výskum v súvislosti s navrhovanou stavbou "Modernizácia rozovdu tepla na tepelnom okruhu CK 34 Šaľa - Veča" kat. úz. Šaľa, okr. Šaľa. ...> (PDF, 102 kB)
 • 14.1.2016 PUSR - Upovedomenie o správnom konaní v znení neskorších predpisov o vyhlásení ochránného pásma Pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica a nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok v k.ú. Banská Bystrica. ...> (PDF, 2273 kB)
 • 14.1.2016 KPÚ Trnava - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový výskum na území stavby "Priemyselný park Žitný ostrov - Kostolné Kračany - technická infraštruktúra" kat. úz. Kostolné Kračany, obec Kostolné Kračany. ...> (PDF, 273 kB)
 • 12.01.-2016 PÚ SR - Upovedomenie účastníkov konania a obce o obsahu odvolania proti rozhodnutiu o vyhlásení ochranného pásma Pamiatkovej zóny Ružomberok. ...> (PDF, 174 kB)
 • 4.1.2016 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum v súvislosti s navrhovanou stavbou "Realizácia optických sietí, Klaster PU-1, Obec Pukanec, Uhliská" kat. úz. Pukanec, Uhliská, Jabloňovce, Bohunice, okr. Levice. ...> (PDF, 642 kB)
 • 4.1.2016 KPÚ Nitra - Rozhodnitie o odvolaní staveníka na území stavby "Rekonštrukcia plynovodov Kuzmice - 1. a 2. etapa -  Liten UO02036" kat. úz. Kuzmice, Jacovce, okr. Topoľčany. ...> (PDF, 984 kB)
 • 4.1.2016 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho rozhodnutiaa upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti s navrhovanou stavbou "RFO - 011 - NR/LV (Vráble) - Zlaté Moravce, sajt 0083BR" kat.úz. Vráble, Horný Ohaj, Nová Ves nad Žitavou, Slepčany, Vieska nad Žitavou, Mlyňany, Tesáre nad Žitavou, Zlaté Moravce, okr. Nitra a Zlaté Moravce. ...> (PDF, 412 kB)
 • 3.1.2016 KPÚ Nitra - Rozhodnite o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum na území stavby "Realizácia optických sietí, Klaster Nová Vieska - 1, Obec Nová Vieska, Strekov, Rúbaň" kat. úz. Strekov, Rúbaň, Nová Vieska, okr. Nové Zámky. ...> (PDF, 223 kB)
 • 3.1.2016 KPÚ Nitra - Rozhodnite o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum na území stavby "Aglomerácia Komjatice - Odvedenie a čistenie odpadových vôd" kat. úz. Komjatice, okr. Nové Zámky. ...> (PDF, 284 kB)
 • 29.12.2015 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný výskum v súvislsoti s navrhovanou stavbou "Realizácia optických sietí Klaster Veľké Turovce - 1, Obec Veľké Turovce, Horné Turovce" kat. úz. Dolné Turovce, Horné Turovce, Stredné Turovce, okr. Levice. ...> (PDF, 112 kB)
 • 29.12.2015 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný výskum v súvislosti s navrhovanou stavbou "Elektronická komunikačná sieť Šaľa" kat. úz. Šaľa, okr. Šaľa. ...> (PDF, 112 kB)
 • 18.12.2015 KPÚ Prešov - Rozhodnutie o úprave nehnuteľnosti "Ľubica, úprava NN a DP z TS Jarná" k.ú. Ľubica. ...> (PDF, 1269 kB)
 • 17.12.2015 PÚSR – Rozhodnutie o vyhlásení ochranného pásma PZ Ružomberok a nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok – verejná vyhláška ; mapa vymedzenia územia. ...> (PDF, 758 kB), príloha ...> (JPG, 2385 kB)
 • 17.12.2015 PÚSR - Rozhodnutie o vyhlásaní ochranného pásma pamiatkovej rezervácie v Banskej Bystrici. ...> (PDF, 10547 kB)
 • 12.12.2015 KPÚ Nitra - Rozhodntie o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum na území stavby "Svätý peter, celo obecná čistiareň splašková kanalizácia" kat. úz. Svätý Peter, okr. Nové Zámky. ...> (PDF, 223 kB)
 • 12.12.2015 KPÚ Nitra - Rozhodntie o nevyhnutnosti vykonať predstihový archeologický výskum na území stavby "Svätý peter, celo obecná čistiareň odpadových vôd" kat. úz. Svätý Peter, okr. Nové Zámky. ...> (PDF, 223 kB)
 • 12.12.2015 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový výskum v súvislosti s navrhovanou stavbou "Priemyselný park Žitný ostrov - Kostolné Kračany - technická infraštruktúra" kat. úz. Kostolné Kračany, obec Kostolné Kračany. ...> (PDF, 152 kB)
 • 11.12.2015 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum v súvislosti s navrhovanou stavbou "Rozšírenie kanalizácie v obci Palárkikovo" kat. úz. Palárikovo, okr. Nové Zámky. ...> (PDF, 102 kB)
 • 11.12.2015 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum na území stavby "KO Imeľ, VNK, TS, NNK" kat. úz. Imeľ, okr. Komárno ...> (PDF, 203 kB)
 • 11.12.2015 KPÚ Trnava - Rozhodnutie o vykonaní záchranného pamiatkového výskumu na území líniovej stavby "DS Veľká Paka rekonštrukcia VN 350-437 - VNL, TS" kat. úz. Malá Paka, Veľká Paka a Čukarská Paka. ...> (PDF, 323 kB)

Archív elektronickej tabule

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu