SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Úradná tabuľa

10. decembra 2018
Pamiatkový úrad SR a Krajské pamiatkové úrady zverejňujú verejné vyhlášky elektronickou formou na webom sídle úradu podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli v súlade s  § 34 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Elektronická podoba zverejnených dokumentov  je v súlade s platnými štandardmi v zmysle zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a ďalších usmernení.

Úradná tabuľa Pamiatkového úradu SR: 
 
  • 10.12.2018 PÚ SR - Rozhodnutie o vyhlásení kalvárie v v k.ú. Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce za národnú kultúrnu pamiatku ...> (PDF, 403 kB)
  • 10.12.2018 PÚ SR - Upovedomenie o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia vo veci vyhlásenia cintorína vojnového v obci Mlynárovce, okres Svidník, parc. č. reg. KN C 784, 785, k. ú. Mlynárovce, za národnú kultúrnu pamiatku ...> (PDF, 247 kB)
  • 3.12.2018 PÚ SR - Oznámenie o vydaní rozhodnutia vo veci vyhlásenia cintorína vojnového v obci Zboj, okres Snina, parc. č. reg. KN C 10, reg. KN E 407/2, k. ú. Zboj, za národnú kultúrnu pamiatku ...> (PDF, 357 kB)
  • 3.12.2018 PÚ SR - Oznámenie pre účastníkov konania s obsahom podkladu pre rozhodnutie a upovedomenie o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia vo veci podnetu na vyhlásenie Mosta cestného vo Vyšnom Komárniku, k. ú. Vyšný Komárnik, za národnú kultúrnu pamiatku ...> (PDF, 407 kB)Vysvetlivky používaných skratiek:
PÚ SR - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
 
Úradná tabuľa Krajských pamiatkových úradov: 
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu