SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Úradná tabuľa

18. mája 2015
Vysvetlivky používaných skratiek:
PÚ SR - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
 
 • 18.5. 2015 KPU Trenčín - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti s líniovou stavbou "Zásobovanie vodov, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd - rozšírenie rozsahu riešenia v obci Košeca" v k.ú. Košeca pre stavebníka Obec Košeca. ...>> (PDF. 138 kB)
 • 17.5. 2015 PUSR - Oznámenie o vydani rozhodnutia vo veci vyhlasenia Depa Kopcany (býv. depa Viedenskej elektricky), Bratská ul, Bratislava, m. c. Petrzalka, okr. Bratislava V, na parc. c. 3691/21, k. u. Petrzalka za narodnu kulturnu pamiatku. ...>> (PDF. 11776 kB)
 • 10.5.2015 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonania archeologického výskumu vo veci "NZ_Šurany, Amfitéter, VNK, NNK, NNV, TS, DTR" ul. Hollého, Hradná, Chalúpková, kat. úz. Šurany, okr. Nové Zámky. ...>> (PDF. 102 kB)
 • 05.05.2015 PÚSR – Upovedomenie účastníkov konania a obce o obsahu odvolaní proti rozhodnutiu o vyhlásení ochranného pásma Pamiatkovej zóny Modra – verejná vyhláška ...>> (PDF, 53 kB) – príloha: podané odvolania ...>> (PDF. 1239 kB)
 • 4.5. KPÚ Košice - Rozhodnutie o obnove národnej kultúrnej pamiatky Hlavná 81 v Košiciach. ...>> (PDF, 4925 kB)
 • 4.5. 2015 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania o ochrane pamiatkového fondu vo veci "Realizácia optických sietí, Digitálne učivo na dosah, okres Trnava - oblasť juh" na pozemku katastri mesta Trnava. ...>> (PDF, 122 kB)
 • 4.5. 2015 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania o ochrane pamiatkového fondu vo veci "Realizácia optických sietí, Digitálne učivo na dosah, okres Trnava - oblasť severovýchod" na pozemku katastri mesta Trnava. ...>> (PDF, 1208 kB)
 • 22.4.2015 PUSR - Oznamenie o vydani rozhodnutia vo veci vyhlasenia Kaplnky r. k. Navstivenia Panny Marie a cintorina prikostolneho v Ondrejovciach, okr. Levice, na parc. c. 846 za narodnu kulturnu pamiatku. ...>> (PDF, 1361 kB)
 • 22.4.2015 PUSR - Oznamenie o zacati spravneho konania vo veci vyhlasenia muru ohradneho v areali NKP Kostol r. k. sv. Klimenta v Mocenku, okr. Sala, na parc. c. 744, 1747/91, k. u. Mocenok za narodnu kulturnu pamiatku. ...>> (PDF, 8130 kB)
 • 20.4.2015 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci "Rekonštrukcia plynovodov Sereď 2" v kat. úz. Sereď, mesto Sereď, na uliciach Dolnočepeňská, Ivana Krasku, Podzámska, Čepeňská, A. Hlinku, M.R. Štefánika a Pekárska. ...>> (PDF, 771 kB)
 • 20.4.2015 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci "Rekonštrukcia plynovodov Sereď" v kat. úz. Sereď, mesto Sereď, na uliciach Družstevná, Stromová, Čepeňská a Dolnočepeňská. ...>> (PDF, 761 kB)
 • 13.4.2015 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci stavby "Optická trasa Senec - Galanta - Kajal" v k.ú. Pusté Úľany, Sládkovičovo, Košúty, Galanta, Matúškovo, Topoľnica a Kajal ...>> (PDF, 992 kB)
 • 12.4.2015 KPÚ Trnava - Oznámenie o oprave chyby v písomnom vyhotovení rozhodnutia vo veci stavby "Obytná zóna IBV Chríby" k.ú. Hlohovec ...>> (PDF, 224 kB)
 • 12.4.2015 KPÚ Trenčín - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti so stavbou "Obchvat mesta Prievidza 1. etapa" k.ú. Prievidza ...>> (PDF, 130 kB)
 • 2.4.2015 KPÚ Košice - Rozhodnutie o posúdení zámeru úpravy časti nehnuteľnosti v pamiatkovom území Poštová 16, Košice. ...>> (PDF, 1454 kB)
 • 2.4.2015 KPÚ Košice - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania vo veci o posúdení zámeru obnovy NKP Hlavná 81, Košice. ...>> (PDF, 1341 kB)
 • 31.3.2015 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania a miestneho zisťovania vo veci "Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov z OST Michalská - vetva A a vetva B a rekonštrukcia sekundárnych rozovdov z OST K1 - M. Bela" k. ú. Hlohovec. ...>> (PDF, 911 kB)
 • 31.3.2015 KPÚ Trenčín - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia o výskume na vedecké dokumentačné účely na lokalite Hrad Súča, parc. č. 1227/1 v k.ú. Dolná Súča. ...>> (PDF, 701 kB)
 • 31.3.2015 KPÚ Nitra -  Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum na území stavby "PD_FTTH Nové Zámky Bešeňovská cesta", úl. Jantárová a Korálová, kat. úz. Nové Zámky, okr. Nové Zámky. ...>> (PDF, 203 kB)
 • 31.3.2015 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum na území stavby "Rekonštrukcia plynovodov - Dostojevského, Rázusová UO02777" kat. úz. Nové Zámky, okr. Nové Zámky ...>> (PDF, 203 kB)
 • 31.3.2015 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum na území stavby "Rekonštrukcia plynovodov UO02771 Nové Zámky 4, ul. Svornosti - Mederská".  ...>> (PDF, 213 kB)
 • 27.3.2015 PÚ SR - Rozhodnutie o vyhlásení ochranného pásma Pamiatkovej zóny Modra - verejná vyhláška ...>> (PDF, 2222 kB), vymedzenie územia ochranného pásma ...>> (JPG, 2550 kB)
 • 27.3.2015 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkovo - archeologický výskum v súvislosti s navrhovanou stavbou " Cesta I/75 a I/64 Nové Zámky - križovatka" kat. úz. Nové Zámky, okr. Nové Zámky. ...>> (PDF, 93 kB)
 • 22.3.2015 KPÚ Košice - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania o posúdení zámeru úpravy časti nehnuteľnosti v pamiatkovom území "Poštová 16, Košice" kat. úz. Stredné Mesto ...>> (PDF, 791 kB)
 • 22.3.2015 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový výskum v súvislosti s navrhovanou stavbou "FTTH Dunajská streda" kat. úz. Dunajská streda. ...>> (PDF, 952 kB)
 • 19.3.2015 KPÚ Trnava - Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka vo veci spáchania priestupku "Nevykonanie opatrení na nápravu v zmysle rozhodnutia KPU" v Moravanoch nad Váhom. ...>> (PDF, 4332 kB)
 • 17.3.2015 KPÚ Nitra - Oznámenie o ukončení archeologického výskumu vo veci "Rekonštrukcie a zvýšenia prepravnej kapacity ropovodu" kat úz. Hrkovce, Šahy, Tešmak, okr. Levice ...>> (PDF, 786 kB)
 • 17.3.2015 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum na území stavby "Štúrovo - vodovod Orgovánová a Javorová cesta" kat. úz. Štúrovo, okr. Nové Zámky ...>> (PDF, 203 kB)
 • 9.3.2015 KPÚ Trnava - Oznámenie o rozhodnutí za účelom záchrany archeologických nálezov predpokladaných v zemi na území líniovej stavby "Pata - verejná kanalizácia, rozšírenie kanalizácie" k.ú. Pata ...>> (PDF, 1505 kB)
 • 8.3. 2015 KPÚ Trenčín - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum za účelom záchrany archeologických nálezov na území stavby "Výstavba spoločných zariadení a opatrení v rámci projektu pozemkových úprav" k.ú. Malé Hosté ...>> (PDF, 1311 kB)
 • 4.3.2015 KPÚ Bratislava - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia Depa Kopčany (býv. depa Viedenskej električky), Bratská ul., Bratislava, m. č. Petržalka, okr. Bratislava V, na parc. č. 3691/21, k. ú. Petržalka za národnú kultúrnu pamiatku. ...>> (PDF, 631 kB)
 • 3.3.2015 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania o nevyhnustnosti vykonať archeologický výskum na záchranu archeologických nálezov v súvislosti s navrhovanými prácami pre stavbu : "obytná zóna IBV Chríby" na pozemku k.ú. Koplotovce. ...>> (PDF, 1044 kB)
 • 2.3.2015 KPÚ Bratislava - Oznamenie o zacati spravneho konania vo veci vyhlasenia Kaplnky r. k. Navstivenia Panny Marie a cintorina prikostolneho v Ondrejovciach, okr. Levice, na parc. č. 846, 827, 826, 842/1, k.u. Ondrejovce za narodnu kulturnu pamiatku ...>> (PDF, 1044 kB)
 • 27.2.2015 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o zastavení správneho konania o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti so stavbou "Výstavba inžinierskych sieti pre IBV 4 RD na Levickej ulici Nitra" kat. úz. Chrenová a Mikov Dvor, okr. Nitra. ...>> (PDF, 122 kB)
 • 26.2.2015 KPÚ Prešov - Rozhodnutie o zámere obnovy pamiatkového objektu Kanál so stavidlom národnej kultúrnej pamiatky Elektráreň vodná súp. č. 359 v Huncovciach na pozemkoch KN-C parc. č. 3062/2, 3062/3, 3132 v k.ú. Huncovce ...>> (PDF, 1372 kB)
 • 20.2.2015 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový - archeologický výskum na záchranu archeologických nálezov počas výkopových prác v súvislosti s navrhovanou stavbou "Rozšírenie existujúcej Komunikácie na Ul. Komenského ústiacej do námestia sv. Rozálie v Komárne" kat. úz. Komárno, okr. Komárno. ...>> (PDF, 102 kB)
 • 16.2.2015 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový výskum v súvislosti s navrhovanou stavbou "Pata - verejná kanalizácia, rozšírenie kanalizácie" v katastrálnom území Pata. ...>> (PDF, 872 kB)
 • 9.2.2015 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový - archeologický výskum na záchranu archeologických nálezov počas výkopových prác v súvislosti s navrhovanou stavbou "PD_FTTH Nové Zámky Bešeňovská cesta", ul. Jantárová a Korálová, kat. úz. Nové Zámky, okr. Nové Zámky.  ...>> (PDF, 96 kB)
 • 9.2.2015 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový - archeologický výskum na záchranu archeologických nálezov počas výkopových prác v súvislosti s navrhovanou stavbou "Rekonštrukcia plynovodu Nové Zámky - Dostojevského, Rázusova, UO02777" kat. úz. Nové Zámky, okr. Nové Zámky ...>> (PDF, 106 kB)
 • 2.2.2015 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový - archeologický výskum na záchranu archeologických nálezov počas výkopových prác v súvislosti s navrhovanou stavbou " Štúrovo - vodovod Orgovánová a Javorová cesta" kat. úz. Štúrovo, okr. Nové Zámky. ...>> (PDF, 82kB)
 • 2.2.2015 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový - archeologický výskum na záchranu archeologických nálezov počas výkopových prác v súvislosti s navrhovanou stavbou "Cesta I/76 Štúrovo, Nánaská", kat. úz. Štúrovo, okr. Nové Zámky. ...>> (PDF, 66 kB)
 • 26.1.2015 KPÚ Prešov - Oznámenie o začatí konania o zámere obnovy pamiatkového objektu Kanál so stavidlom národnej kultúrnej pamiatky Elektráreň vodná súp. č. 359 v Huncovciach na pozemkoch KN-C parc. č. 3062/2, 3062/3 a 3132 v k.ú. Huncovce. ...>> (PDF, 812 kB)
 • 22.1.2015 KPÚ Trenčín - Oznámenie o začatí konania vo veci "Výstavba spoločných zariadení a opatrení v rámci projektu pozemkových úprav" kat. úz. Malé Hoste. ...>> (PDF, 702 kB)
 • 22.1. 2015 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologcký výskum na území stavby "Vedenie 2x400 kV Križovany - Bystričany" okr. Nitra kat. úz. Rišňovce, Lukáčovce, Nové Sady, Kapince, okr. Topoľčany, kat. úz. Biskupová, Čermany, Horné Obdkovce, Dvorany nad Nitrou, Ludanice, Chrabrany, Nitrianska Streda, Topoľčany, Solčany, Práznovce. ...>> (PDF, 1382 kB)
 • 22.1. 2015 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania vo veci "Revitalizácia privádzača tepla Nitra - Prednádražie 2. etapa", líniová stavba, kat. úz. Nitra okr. Nitra ...>> (PDF, 451 kB)
 • 20.1.2015 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania vo veci "prepojenie AŠ TBU 500.16 z ES TBU 12 Veľké zálužie I.", kat. úz. Veľké Zálužie, okr. Nitra ...>> (PDF, 492 kB)
 • 19.1.2015 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania vo veci "Výstavba inžinierskych sietí pre IBV 4 RD na Levickej ulici, Nitra", líniová stavba, kat. úz. Chrenová a Mikov Dvor, okr. Nitra ...>> (PDF, 72 kB)
 • 15.1.2015 KPÚ Trnava - Rozhodnutie o záchrane archeologických nálezov predpokladaných v zemi na území líniovej stavby "Verejný plynovod a prípojka" na pozemkoch parc. č. 5087/8, 5087/11, 5088/1-4, 1160/1 v kat. úz. Galanta, mesto Galanta ...>> (PDF, 1536 kB)
 • 7.1.2015 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum na území stavby "Odstránenie vodnej stavby ČOV a vybudovanie kanalizačnej prípojky" ul. Hontianska, kat. úz. Šahy, okr. Levice ...>> (PDF, 205 kB)
 • 29.12.2014 KPÚ Nitra - Vydanie rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu na území stavby "Rozš. MTS Horné Štitáre IBV" líniová stavba, k.ú. Horné Štitáre, okres Topoľčany ...>> (PDF, 174 kB)
 • 19.12.2014 KPÚ Trenčín, pracovisko Prievidza - Vydanie rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonania archeologického výskumu na území stavby "Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza - Aglomerácia Nitrianske Pravno" k.ú. Nitrianske Pravno ...>> (PDF, 1213 kB)
 • 19.12.2014 KPÚ Trenčín, pracovisko Prievidza - Vydanie rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonania archeologického výskumu na území stavby "7706-Lazany - Chatová oblasť: VN, TS a NNK, OLESHAK" v k.ú. Lazany ...>> (PDF, 882 kB)
 • 16.12.2014 KPÚ Trenčín, pracovisko Prievidza - Vydanie rozhodnutia vo veci vykonania archeologického výskumu na území stavby "Aglomerácia Valaská Belá - kanalizácia a ČOV" líniová stavba v k.ú. Valaská Belá ...>> (PDF, 772 kB)
 • 16.12.2014 KPÚ Trenčín, pracovisko Prievidza - Vydanie rozhodnutia vo veci vykonania archeologického výskumu na území stavby "Aglomerácia Lehota pod Vtáčnikom - kanalizácia a ČOV" líniová stavba v k.ú. Lehota pod Vtáčnikom ...>> (PDF, 782 kB)
 • 12.12.2014 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci "Verejný plynovod a prípojka" v k.ú. Galanta, mesto Galanta, navrhovanej v rámci stavby "Distribučno-veľkoobchodné centrum, KL PARK-Galanta" ...>> (PDF, 933 kB)
 • 12.12.2014 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania vo veci "Odstránenie vodnej stavby ČOV a vybudovanie kanalizačnej prípojky" ul. Hontianska k.ú. Šahy, okres Levice ...>> (PDF, 93 kB)
 • 9.12.2014 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o vykonaní záchranného pamiatkového výskumu na území stavby "Rekonštrukcia okruhov kotolní K4, K5 a K9, Sereď" v k.ú. Sereď, mesto Sereď ...>> (PDF, 1484 kB)
 • 4.12.2014 KPÚ Trenčín, pracovisko Prievidza - Vydanie rozhodnutia vo veci vykonania archeologického výskumu na území stavby "Aglomerácia Nitrianske Rudno - Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves, Nitrianske Rudno - odkanalizovanie" líniová stavba v k.ú. Nitrianske Rudno, Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves ...>> (PDF, 1193 kB)
 • 4.12.2014 KPÚ Trenčín, pracovisko Prievidza - Vydanie rozhodnutia vo veci vykonania archeologického výskumu na území stavby "Aglomerácia Nováky - Zemianske Kostoľany, Kamenec pod Vtáčnikom - kanalizácia a ČOV" líniová stavba v k.ú. Zemianske Kostoľany, Kamenec pod Vtáčnikom ...>> (PDF, 1163 kB)
 • 4.12.2014 KPÚ Trenčín, pracovisko Prievidza - Vydanie rozhodnutia vo veci vykonania archeologického výskumu na území stavby "Aglomerácia Chrenovec-Brusno: Chrenovec-Brusno, Jalovec, Lipník, Ráztočno, Veľká Čausa - splašková kanalizácia" líniová stavba v k.ú. Chrenovec-Brusno, Jalovec, Lipník, Ráztočno, Veľká Čausa, Handlová ...>> (PDF, 1193 kB)
 • 4.12.2014 KPÚ Trenčín, pracovisko Prievidza - Vydanie rozhodnutia o vykonaní archeologického výskumu na území stavby "Aglomerácia Diviaky nad Nitricou: Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou - kanalizácia a ČOV" líniová stavba v k.ú. Diviaky nad Nitricou, Diviacka Nová Ves ...>> (PDF, 1163 kB)
 • 4.12.2014 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonania predstihového pamiatkovo-archeologického výskumu v súvislosti so stavbou "Nový cestný most cez Dunaj medzi mestami Komárno - Komárom, prístupová komunikácia (I/64 A)" k.ú. Komárno, okres Komárno ...>> (PDF, 204 kB)
 • 4.12.2014 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu na území stavby "Mužla, obnova a zahustenie - VN, TS, NN" k.ú. Mužla, okres Nové Zámky ...>> (PDF, 214 kB)
 • 4.12.2014 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu na území stavby "NZ_GBELCE, TS 16-05, NNK, NNV, TS, VNK, VNV" k.ú. Gbelce, okres Nové Zámky ...>> (PDF, 204 kB)
 • 4.12.2014 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o vykonaní záchranného pamiatkového výskumu na území stavby "Projekt splaškovej tlakovej kanalizácie" líniová stavba v k.ú. Borský Mikuláš a k.ú. Borský Peter obce Borský Mikuláš ...>> (PDF, 2154 kB)
 • 4.12.2014 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu na území stavby "Kanalizácia KYNEK II. etapa" líniová stavba, k.ú. Kynek, Nitra, Párovské Háje, okres Nitra ...>> (PDF, 933 kB)

Archív elektronickej tabule

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu