SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Úradná tabuľa

11. januára 2017
Vysvetlivky používaných skratiek:
PÚ SR - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
 
 
 • 11.1.2017 PUSR - Oznámenie vo veci vyhlásenia ochranného pásma PR Banská Bystrica, žiadosti o predĺženie lehoty na rozhodnutie ... > (PDF, 1211 kB)
 • 4.1.2017 KPU Nitra - rozhodnutie o vykonaní záchranného archeologického výskumu na území stavby "RADAVA, IBV, VNKO, NNK, TS", kat. úz. Radava, okr. Nové Zámky ... > (PDF, 188 kB)
 • 4.1.2017 KPU Nitra - rozhodnutie o vykonaní záchranného archeologického výskumu na území stavby "NZ_Nová Vieska, VNK, VNV, TS, NNK", kat. úz. Nová Vieska, okr. Nové Zámky ... > (PDF, 188 kB)
 • 4.1.2017 KPU Nitra - rozhodnutie o vykonaní záchranného archeologického výskumu na území stavby "INS_FTTH_SALA_05_Močenok", kat. úz. Močenok, okr. Šaľa ... > (PDF, 198 kB)
 • 4.1.2017 KPU Nitra - oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania vo veci vykonania záchranného pamiatkového-archeologického výskumu v súvislosti so stavbou "Pribeta - napojenie celoobecnej kanalizácie výtlakom do Hurbanova", kat. úz. Bajč, Bohatá, Pribeta, okr. Komárno  ... > (PDF, 105 kB)
 • 15.12.2016 KPU Nitra - oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania vo veci záchranného pamiatkového - archeologického výskumu „Mužla - vodovod, vinohrady - novostavba“ kat.úz. Kamenný Most a Mužla, okr. Nové Zámky ...> (PDF, 105 kB)
 • 15.12.2016 KPU Trnava - oznámenie o vydaní rozhodnutia verejnou vyhláškou vo veci líniovej stavby „DS_Sereď, Pekárska, NNK; SO 01 – 1 kV zemný kábel“. ...> (PDF, 897 kB)
 • 15.12.2016 KPU Trnava - oznámenie o vydaní začatí konania a upestenie od ústneho konania a miestneho zisťovania „Kátlovce - IBV pri družstve, SO 02 vodovod, SO 03 kanalizácia“. ...> (PDF, 1278 kB)
 • 13.12.2016 PKÚ Trnava - oznámenie o vydaní rozhodnutia verejnou vyhláškou vo veci líniovej stavby „DS_Sereď, Pekárska, NNK; SO 01 – 1 kV zemný kábel.“ ...> (PDF, 915 kB)
 • 29.11. 2016 KPU Trenčín - Rozhodnutie o nevyhnutnostsi vykonať archeologický výskum na území stavby "Hypermarket rTrust Považská Bystrica" k.ú. Považská Bystrica. ...> (PDF, 823 kB)
 • 29.11.2016 KPU Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia v predmetnej veci "Rekonštrukcia plynovodov Trnava Nemocnica, ul. Dohányho - Zelenčská - 2 SC, ÚO02861" k.ú. Trnava. ...> (PDF, 152 kB)
 • 29.11. 2016 KPU Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania verejnou vyhláškou vo veci líniovej stavby „DS_Sereď, Pekárska, NNK; SO 01 – 1 kV zemný kábel“. ...> (PDF, 470 kB)
 • 21.11.2016 PUSR - Rozhodnutie o vyhlásení ochranného pásma hradu Kamenica v obci Kamenica, okr. Sabinov ...> (PDF, 4287 kB), mapa ...> (JPG, 497 kB)
 • 16.11.2016 PUSR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci podnetu na zrušenie vyhlásenia NKP Dom ľudový v Korni, okr. Čadca, časť Škorňov Grúň, súp. č. 285-286, na parcele č. 6080, 6081, k. ú. Korňa ...> (PDF, 2132 kB)
 • 2.11.2016 KPU Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania v súvislosti s navrhovanými prácami pre stavbu "Celoobecný vodovod Cífer - 5. Stavba, miestna časť Pác" k.ú. Pác a Cífer. ...> (PDF, 1352 kB)
 • 2.11.2016 KPU Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania v súvislosti s navrhovanými prácami pre stavbu "IBV Horný mlyn II - Bohnadnovce nad Trnavou - pozemné komunikácie a inžinierske siete" kat. úz. Bohdanovce nad Trnavou. ...> (PDF, 1258 kB)
 • 2.11.2016 KPU Prešov - Rozhodnutie o zámere obnovy národných kultúrnych pamiatok v rámci pripravovanej stavby "Spiššká Belá, úprava NN pri Múzeu a MsÚ" k.ú. Spišská Belá. ...> (PDF, 1805 kB)
 • 2.11.2016 KPU Trenčín - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum na územi stavby "IBV Za školou, Považany" k.ú. Považany.  ...> (PDF, 1754 kB)
 • 2.11.2016 PUSR - Oznamenie o pokračovaní správneho konania vo veci vyhlásenia ocrhanného pásma Pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica. ...> (PDF, 1504), návrh ...> (PDF, 3968 kB), mapa ...> (PDF, 3322 kB).
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu