SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Úradná tabuľa

21. apríla 2017
Vysvetlivky používaných skratiek:
PÚ SR - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
 
 
 • 21.4.2017 KPU Prešov - Rozhodnutie o nevyhnutnosti  vykonať pamiatkový – archeologický výskum na stavbe „INS FTTC_B_VRANOV N/T_HLINNÉ“ na ploche NKP „Pod Hôrkou, Slatiny“, sídlisko monokultúrne v k. ú. Hlinné ... > (PDF, 1784 kB)
 • 13.4.2017 KPU Trenčín - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti s archeologickou lokalitou NKP Hrádok – Štepnická skala v k.ú. Streženice, okr. Púchov ... > (PDF, 966 kB)
 • 13.4.2017 KPU Trenčín - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti s líniovou stavbou ,,Optická dátová sieť Práznovce – Bošany“ v k. ú. TopoĽčany, Práznovce a Veľké Bošany ... > (PDF, 360 kB)
 • 12.4.2017 PÚ SR - Oznámenie o vydaní rozhodnutia vo veci vyhlásenia Hradu Starhrad (Starý hrad, Varín) v Nezbudskej Lúčke, k. ú. Nezbudská Lúčka za národnú kultúrnu pamiatku ... > (PDF, 2221 kB)
 • 10.4.2017 KPU Trnava - Rozhodnutie o vykonaní záchranného archeologického výskumu v súvislosti so stavbou "Zavar - Sadová ulica. Komunikácia a inžinierske siete" a "VN rozvody v extraviláne" v k.ú. Zavar, okr. Trnava ... > (PDF, 1877 kB)
 • 10.4.2017 KPU Trnava - Rozhodnutie o vykonaní záchranného archeologického výskumu v súvislosti so stavbou "TA_Suchá nad Parnou, Vinohrady, NNK, TS, VNK (L13.0319.170001)", k.ú. Suchá nad Parnou, okr. Trnava ... > (PDF, 156 kB)
 • 6.4.2017 KPU Trenčín - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum na stavbe „ Prievidza, Hradec, zahustenie DTS, IBV Hradec I. etapa“, k.ú. Hradec ... >  (PDF, 833 kB)
 • 6.4.2017 KPU Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti a podmienkach vykonania predstihového archeologického výskumu na stavbe "R 8151 Hu - ES 110/22kV Hurbanovo Rekonštrukcia ES 110/22 kV Hurbanovo" k. ú. Hurbanovo ... > (PDF, 1485 kB)
 • 5.4.2017 PÚ SR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia múru ohradného pri NKP kaštieli I. a kaštieli II. (č. ÚZPF 895/1-2) v Krížovej Vsi, okr. Kežmarok, k. ú. Krížová Ves za národnú kultúrnu pamiatku ... > (PDF, 1128 kB)
 • 31.3.2017 KPU Prešov - Oznámenie o začatí konania o zámere úpravy nehnuteľností v pamiatkovom území PZ Ľubica v rámci pripravovanej stavby "Ľubica - Bernolákova - trafostanica, VN a úprava NN" na uliciach Bernolákova a Povstalecká v Ľubici, k.ú. Ľubica ... > (PDF, 616 kB); Situácia ... > (PDF, 359 kB)
 • 29.03.2017 PÚ SR - Upovedomenie účastníkov konania a obce o predĺžení lehoty pre rozhodnutie vo veci vyhlásenia ochranného pásma Pamiatkovej zóny Ružomberok a NKP Galéria s areálom (č. ÚZPF 11842) ... > (PDF, 614 kB)
 • 29.3.2017 PÚ SR - Rozhodnutie o vyhlásení ochranného pásma Pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica - Vyhláška ... > (PDF, 9684 kB); Mapa vymedzenia OP PR Banská Bystrica ... > (PDF, 2517 kB); Mapa členenia OP PR Banská Bystrica ... > (PDF, 2352 kB)
 • 29.3.2017 KPU Trenčín - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonania archeologického výskumu stavby "Potrubie-úsek-Nedožery-Brezany VDJ Prievidza 2x2500 m3-rekonštrukcia; VDJ Prievidza 2x2500 m3-rekonštrukcia“ v k. ú. Brezany a Prievidza ... > (PDF, 863 kB)
 • 29.3.2017 KPU Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania a miestneho zisťovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový výskum v súvislosti s líniovou stavbou "Vedene 2x400 kV lokalita Veľký Meder - štátna hranica Slovenská republika-Maďarsko", v k.ú. Veľký Meder a Ižop, okr. Dunajská Streda ... > (PDF, 126 kB)
 • 27.3.2017 KPU Prešov - Oznámenie o začatí konania o zámere realizácie stavby „INS FTTC_B_VRANOV N/T_HLINNÉ“ na ploche národnej kultúrnej pamiatky „Pod Hôrkou, Slatiny“, sídlisko monokultúrne v k. ú. Hlinné, okr. Vranou nad Topľou ... > (PDF, 1184 kB)
 • 24.3.2017 KPU Trenčín - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum na území stavby: „I/64 Prievidza – obchvat, II. etapa, 1. stavba“  k. ú. Bojnice, Prievidza ... > (PDF, 935 kB)
 • 24.3.2017 KPU Trenčín - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum na území stavby: „I/64 Prievidza – obchvat, II. etapa, 2. stavba“  k. ú. Bojnice, Prievidza ... > (PDF, 1089 kB)
 • 22.3.2017 KPU Prešov - Oznámenie o vydaní rozhodnutia k zámeru obnovy v rozsahu realizácie líniovej stavby podľa situácie "Nižná Šebastová - Výstavba DTS, úprava VN, NN a DP" vyhotovenej VSD, a.s., Košice ... > (PDF, 1263 kB)
 • 13.3.2017 PÚ SR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia kaštieľa v Lemešanoch okr. Prešov, k. ú. Chabžany, č. súp. 22, 24  na parcelách č. 172, 173 za národnú kultúrnu pamiatku. ... > (PDF, 852 kB)
 • 6.3.2017 KPU Trenčín - Rozhodnutie o nevyhnutnosti  vykonať archeologický výskum na území stavby: „Bytové domy 1-9, Za Liptovskou ul., Trenčín - Juh“ parc. č. 2342/2-2342/8, 3395/25-3395/30, 2354/6, k. ú. Trenčín. ... > (PDF, 984 kB)
 • 2.3.2017 PÚ SR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia Cintorína v Zlatých Moravciach, parc. č. 1888/1, k.ú. Zlaté Moravce za národnú kultúrnu pamiatku. ...> (PDF, 612 kB)
 • 28.2.2017 KPU Prešov - Oznámenie o začatí konania v súvislosti so zámerom realizácie stavby „Nižná Šebastová – Výstavba DTS, úprava VN, NN a DP“ v areáli NKP "Kláštor Františkánov" a "kostol zaniknutý s areálom" ... > (PDF, 790 kB)
 • 28.2.2017 KPU Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia v súvislosti so stavbou "obnova pôvodného 7m múra - havarijný stav na pozemku parc. č. 400 k.ú. Trnava. ...> (PDF, 224 kB)
 • 23.2.2017 KPU Trenčín - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonania archeologického výskumu na území národnej kultúrnej pamiatky evidovanej archeologickej lokality: „Hrádok – Štepnická skala, č. ÚZPF 2231/1, parc. č. 1457/1, k.ú. Streženice ...> (PDF, 712 KB)
 • 22.2.2017 KPU Trenčín - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonania archeologického výskumu v súvislosti s líniovou stavbou: "Potrubie úsek Nedožery-Brezany VDJ Prievidza 2x1000mᶟ - rekonštrukcia; VDJ Prievidza 2x2500mᶟ - rekonštrukcia ", k. ú. Brezany, Prievidza ...> (PDF, 362 KB)
 • 22.2.2017 KPU Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonania predstihového archeologického výskumu na stavbe "R 8151 Hu - ES 110/22kV Hurbanovo Rekonštrukcia ES 110/22 kV Hurbanovo", k. ú. Hurbanovo ...> (PDF, 99 KB)
 • 21.2.2017 KPU Trenčín - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti  vykonať archeologický výskum v súvislosti s líniovou stavbou: „Prievidza, Hradec, zahustenie DTS, IBV Hradec I. etapa“ k. ú. Hradec. ... > (PDF, 372 kB)
 • 22.2.2017 KPU Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu na stavbe "KANALIZÁCIA V OBCI MUŽLA" k. ú. Mužla, okr. Nové Zámky ...> (PDF, 202 kB)
 • 21.2.2017 PÚ SR - Upovedomenie účastníkov konania o odstúpení odvolania  proti rozhodnutiu PÚ SR o vyhlásení ochranného pásma hradu Kamenica na Ministerstvo kultúry SR s príslušným spisovým materiálom ...> (PDF, 422 kB)
 • 20.2.2017 KPU Trenčín - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti s líniovou stavbou "I/64 Prievidza - obchvat, II.etapa, 1.stavba" v k.ú. Bojnice a Prievidza ...> (PDF, 371 kB)
 • 20.2.2017 KPU Trenčín - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti s líniovou stavbou "I/64 Prievidza - obchvat, II.etapa, 2.stavba" v k.ú. Bojnice a Prievidza ...> (PDF, 371 kB)
 • 17.2.2017 PÚ SR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia Hradu Starhrad v Nezbudskej Lúčke na pracele reg. "C" č. 4420, parcele reg. "E" 1388/2, k. ú. Nezbudská Lúčka, za národnú kultúrnu pamiatku ...> (PDF, 647 kB)
 • 13.2.2017 KPU Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti a podmienkach vykonania záchranného archeologického výskumu na území stavby: Mužla - vodovod, vinohrady - novostavba, k. ú. Kamenný Most a Mužla, okr. Nové Zámky ...> (PDF, 202 kB)
 • 8.2.2017 KPU Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania v súvislosti s "obnova pôvodného 7m múra - havarijný stav", k.ú. Trnava ...> (PDF, 84 kB)
 • 8.2.2017 KPU Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum v súvislosti so stabou "Jablonica - splašková kanalizácia III. etapa", k.ú. Jablonica, okr. Senica ...> (PDF, 244 kB)
 • 3.2.2017 KPU Trenčín - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti so stabou "Bytové domy 1-9, Za Liptovskou ul., Trenčín - Juh", k.ú. Trenčín ...> (PDF, 790 kB)
 • 26.1.2017 PÚ SR - Banská Bystrica – vyhlásenie OP PR, oznámenie predĺženia lehoty na rozhodnutie ...> (1174 kB)
 • 25.1.2017 KPU Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania vo veci nariadenia predstihového a záchranného archeologického výskumu na stavbe "Oporný a vytyčovací bod nadzemného vedenia elektronickej komunikačnej siete NZMUZ, 66281 s nn prípojkou" k. ú. Mužla a Obid, okr. Nové Zámky ... > (PDF, 95 kB)
 • 25.1.2017 KPU Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania vo veci nariadenia záchranného archeologického výskumu na stavbe "NZ, TABAKOVA ULICA TS, VNK, NNK" k. ú. Nové Zámky ... > (PDF, 95 kB)
 • 25.1.2017 PÚ SR - Oznámenie o opätovnom prerokovaní veci vyhlásenia ochranného pásma Pamiatkovej zóny Ružomberok a národnej kultúrnej pamiatky Galéria s areálom - verejná vyhláška ... > (PDF, 372 kB); návrh na vyhlásenie ... > (PDF, 316 kB); vymedzenie územia ... > (PDF, 426 kB)
 • 23.1.2017 PÚ SR - Oznamenie o vydaní rozhodnutia - zamietnutie zrušenia vyhlásenia NKP Dom ľudový v Korni, k.z. Korňa, okr. Čadca ...> (PDF, 241 kB)
 • 23.1.2017 KPU Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania v súvislosti s prácami pre stavbu "TA-Trnava, Strojárska, 2x22 kV,TS,VNK", k.ú. Trnava ... > (PDF, 94 kB)
 • 19.1.2017 PÚ SR - Oznámenie o podaní odvolania - vyhlásenie ochranného pásma hradu Kamenica, v obci Kamenica, okr. Sabinov ...> (PDF, 719 kB)
 • 18.1.2017 KPU Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania vo veci nariadenia záchranného archeologického výskumu na stavbe "KO_Hurbanovo, ul. Západná - VNK, TS, NNK, DT" k. ú. Hurbanovo ... > (PDF, 94 kB)
 • 11.1.2017 PÚ SR - Oznámenie vo veci vyhlásenia ochranného pásma PR Banská Bystrica, žiadosti o predĺženie lehoty na rozhodnutie ... > (PDF, 1211 kB)
 • 4.1.2017 KPU Nitra - rozhodnutie o vykonaní záchranného archeologického výskumu na území stavby "RADAVA, IBV, VNKO, NNK, TS", kat. úz. Radava, okr. Nové Zámky ... > (PDF, 188 kB)
 • 4.1.2017 KPU Nitra - rozhodnutie o vykonaní záchranného archeologického výskumu na území stavby "NZ_Nová Vieska, VNK, VNV, TS, NNK", kat. úz. Nová Vieska, okr. Nové Zámky ... > (PDF, 188 kB)
 • 4.1.2017 KPU Nitra - rozhodnutie o vykonaní záchranného archeologického výskumu na území stavby "INS_FTTH_SALA_05_Močenok", kat. úz. Močenok, okr. Šaľa ... > (PDF, 198 kB)
 • 4.1.2017 KPU Nitra - oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania vo veci vykonania záchranného pamiatkového-archeologického výskumu v súvislosti so stavbou "Pribeta - napojenie celoobecnej kanalizácie výtlakom do Hurbanova", kat. úz. Bajč, Bohatá, Pribeta, okr. Komárno  ... > (PDF, 105 kB)
 • 15.12.2016 KPU Nitra - oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania vo veci záchranného pamiatkového - archeologického výskumu „Mužla - vodovod, vinohrady - novostavba“ kat.úz. Kamenný Most a Mužla, okr. Nové Zámky ...> (PDF, 105 kB)
 • 15.12.2016 KPU Trnava - oznámenie o vydaní rozhodnutia verejnou vyhláškou vo veci líniovej stavby „DS_Sereď, Pekárska, NNK; SO 01 – 1 kV zemný kábel“. ...> (PDF, 897 kB)
 • 15.12.2016 KPU Trnava - oznámenie o vydaní začatí konania a upestenie od ústneho konania a miestneho zisťovania „Kátlovce - IBV pri družstve, SO 02 vodovod, SO 03 kanalizácia“. ...> (PDF, 1278 kB)
 • 13.12.2016 PKÚ Trnava - oznámenie o vydaní rozhodnutia verejnou vyhláškou vo veci líniovej stavby „DS_Sereď, Pekárska, NNK; SO 01 – 1 kV zemný kábel.“ ...> (PDF, 915 kB)
 • 29.11. 2016 KPU Trenčín - Rozhodnutie o nevyhnutnostsi vykonať archeologický výskum na území stavby "Hypermarket rTrust Považská Bystrica" k.ú. Považská Bystrica. ...> (PDF, 823 kB)
 • 29.11.2016 KPU Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia v predmetnej veci "Rekonštrukcia plynovodov Trnava Nemocnica, ul. Dohányho - Zelenčská - 2 SC, ÚO02861" k.ú. Trnava. ...> (PDF, 152 kB)
 • 29.11. 2016 KPU Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania verejnou vyhláškou vo veci líniovej stavby „DS_Sereď, Pekárska, NNK; SO 01 – 1 kV zemný kábel“. ...> (PDF, 470 kB)
 • 21.11.2016 PUSR - Rozhodnutie o vyhlásení ochranného pásma hradu Kamenica v obci Kamenica, okr. Sabinov ...> (PDF, 4287 kB), mapa ...> (JPG, 497 kB)
 • 16.11.2016 PUSR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci podnetu na zrušenie vyhlásenia NKP Dom ľudový v Korni, okr. Čadca, časť Škorňov Grúň, súp. č. 285-286, na parcele č. 6080, 6081, k. ú. Korňa ...> (PDF, 2132 kB)
 • 2.11.2016 KPU Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania v súvislosti s navrhovanými prácami pre stavbu "Celoobecný vodovod Cífer - 5. Stavba, miestna časť Pác" k.ú. Pác a Cífer. ...> (PDF, 1352 kB)
 • 2.11.2016 KPU Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania v súvislosti s navrhovanými prácami pre stavbu "IBV Horný mlyn II - Bohnadnovce nad Trnavou - pozemné komunikácie a inžinierske siete" kat. úz. Bohdanovce nad Trnavou. ...> (PDF, 1258 kB)
 • 2.11.2016 KPU Prešov - Rozhodnutie o zámere obnovy národných kultúrnych pamiatok v rámci pripravovanej stavby "Spiššká Belá, úprava NN pri Múzeu a MsÚ" k.ú. Spišská Belá. ...> (PDF, 1805 kB)
 • 2.11.2016 KPU Trenčín - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum na územi stavby "IBV Za školou, Považany" k.ú. Považany.  ...> (PDF, 1754 kB)
 • 2.11.2016 PUSR - Oznamenie o pokračovaní správneho konania vo veci vyhlásenia ocrhanného pásma Pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica. ...> (PDF, 1504), návrh ...> (PDF, 3968 kB), mapa ...> (PDF, 3322 kB).
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu