SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Telefónny zoznam KPÚ

8. novembra 2018

E-mailové adresy zamestnancov v tvare: meno.priezvisko@pamiatky.gov.sk
vysvetlivky skratiek

 

Krajský pamiatkový úrad

Zamestnanec

Pracovná náplň

Tel. kontakt

Banská Bystrica

Breznanová Gabriela, Mgr. PhD.
Odborná radkyňa

Archeológia, NKP, pôsobnosti v rozsahu KPÚ Banská Bystrica

0482455834

Banská Bystrica

Dudková Magdaléna, Mgr.
Pamiatkár

Archív KPÚ Banská Bystrica,
výskum pamiatok, register KP

0482454844

Banská Bystrica

Fillová Ľubica, Mgr.
Pamiatkár

Archív KPÚ Banská Bystrica,
vedenie regitrov NKP, HKP, OP, PR, PZ

0482454121

Banská Bystrica

Flórová Mária, Ing. arch.
Odborná radkyňa

NKP, PR, OP, PZ v pôsobnosti KPÚ Banská Bystrica

0482455825

Banská Bystrica

Fratričová Monika, Mgr.
Odborná radkyňa

NKP, MPR, OP, PZ v Banskej Bystrici

0482455824

Banská Bystrica

Gregorová Petra
Referent registratúry

Podateľňa, registratúra KPÚ Banská Bystrica

0482455813

Banská Bystrica

Herchlová Daniela
Ekonómka KPÚ

Ekonomika, administratíva

0482455829

Banská Bystrica

Herchlová Daniela

Sekretariát KPÚ Banská Bystrica

0482455111

Banská Bystrica

Hojčková Anna, Ing. arch.
Hlavná radkyňa

NKP okres Banská Bystrica, Zvolen, Krupina

0482455862

Banská Bystrica

Kajba Peter, Mgr.
Odborný radca

NKP, HNKP v pôsobnosti KPÚ Banská Bystrica

0482455822

Banská Bystrica

Kasová Hana, Ing.arch.
Odborná radkyňa

NKP, PR, OP, PZ v pôsobnosti KPÚ Banská Bystrica

0482455815

Banská Bystrica

Klasová Zuzana, Ing. arch.

Riaditeľka KPÚ Banská Bystrica

0482455811

Banská Bystrica

Lieskovská Renáta, Ing. arch.
Odborná radkyňa

NKP, MPR, OP Banská Bystrica

0482455823

Banská Bystrica

Maršalková Jarmila, Ing. arch.
Odborná radkyňa

NKP Kremnica, Žiar nad Hronom

0482455830

Banská Bystrica

Miňo Martin, Mgr.
Odborný radca

Archeológia, NKP v pôsobnosti v rozsahu KPÚ Banská Bystrica

0482455833

Banská Bystrica

Plavcová Tatiana, Mgr.
Odborná radkyňa

NKP, MPR Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Kremnica

0482455826

Banská Bystrica

Poliaková Martina, Mgr.
Odborná radkyňa

NKP, PR, OP, PZ v pôsobnosti KPÚ Banská Bystrica

0482455861

Banská Bystrica

Rejdovjanová Oľga, JUDr.
Odborná radkyňa

Právna agenda v pôsobnosti KPÚ Banská Bystrica

0482455835

Banská Bystrica

Rusko Zdenko, Mgr.
Odborný radca

Archeológia v pôsobnosti KPÚ Banská Bystrica

0482455831

 

 

 

 

KPÚ BB Pracovisko:
Banská Štiavnica

Faturová Anna, Ing.
Odborná radkyňa

NKP, MPR a OP Banská Štiavnica, Žarnovica, Historická zeleň v pôsobnosti KPÚ Banská Bystrica

0452451123

KPÚ BB Pracovisko:
Banská Štiavnica

Gregová Andrea, Mgr.
Odborná radkyňa

NKP, HNKP, MPR a OP Banská Štiavnica, okres Banská Štiavnica, Žarnovica

0452451124

KPÚ BB Pracovisko:
Banská Štiavnica

Kallová Eva, Bc.
Ekonómka

Ekonomika, administratíva, podateľňa, registratúra, archív Banská Štiavnica

0452451111

KPÚ BB Pracovisko:
Banská Štiavnica

Nižňanská Andrea, Ing. arch.
Odborná radkyňa

NKP, MPR Banská Štiavnica, okres Banská Štiavnica, Žarnovica

0452451125

KPÚ BB Pracovisko:
Banská Štiavnica

Vachová Barbora, Ing. arch.
Odborná radkyňa

NKP, MPR a OP Banská Štiavnica, okres Banská Štiavnica, Žarnovica

0452451122

 

 

 

 

KPÚ BB Pracovisko:
Lučenec

Bystrianská Agáta, Ing.
Odborná radkyňa

NKP, OP okres Lučenec, podateľňa, registratúra, archív

0472461126

KPÚ BB Pracovisko:
Lučenec

Damjanovová Katarína, Mgr.
Odborná radkyňa

NKP, HNKP, PZ a OP v pôsobnosti pracoviska Lučenec

0472461122

KPÚ BB Pracovisko:
Lučenec

Huňavý Ladislav, Ing.
Odborný radca

NKP, PZ a OP v pôsobnosti pracoviska Lučenec

0472461124

KPÚ BB Pracovisko:
Lučenec

Pavlová Silvia, Ing. arch.
Hlavná radkyňa

NKP, PZ a OP v pôsobnosti pracoviska Lučenec, ÚPD

0472461123

 

 

 

 

Bratislava

Augustín Ľubomír, Mgr.
Odborný radca

Bratislava - Staré Mesto,  PZ Bratislava CMO – juh, PZ Rusovce, MPR Bratislava – južné podhradie

0220489821

Bratislava

Baloghová Innet, Mgr.
Odborná radkyňa

Bratislava - Staré Mesto, PZ Bratislava CMO – východ, západ

0220489822

Bratislava

Belohorcová Marta, Mgr.
Odborná radkyňa

Sakrálne stavby a areály okr. Pezinok, Malacky, PZ Modra, PZ Pezinok

0220489831

Bratislava

Danielová Eva, Ing.
Odborná radkyňa

historické parky a zeleň

0220489828

Bratislava

Dimunová Petra, Ing. arch. 
Odborná radkyňa

Bratislava - Staré Mesto, PZ Bratislava CMO – severovýchod, OP MPR Svätý Jur

0220489835

Bratislava

Falbová Eva, Mgr.
Odborná radkyňa

poverená zastupovaním riaditeľa, Bratislava - Staré Mesto, MPR Bratislava – NKP

0220489836

Bratislava

Ferusová Natália, Mgr. 
Odborná radkyňa

Sakrálne stavby a areály, kaštiele, OP Dev. Nová Ves, Dúbravka, Lamač, Dunajská Lužná, Kaplná

0220489862

Bratislava

Habáňová Gabriela, PhDr.
Odborná radkyňa

MPR Svätý Jur, PRĽA Veľké Leváre, PZ Areál rušňového depa BA – Východ, OP Záhorská Bystrica, OP Horná Mlynská dolina, technické a industriálne pamiatky, pamiatky ľudovej architektúry

0220489826

Bratislava

Hörmannová Katarína, Mgr.
Odborná radkyňa

Bratislava - Staré Mesto, PZ Bratislava - Centrálna mestská oblasť - severozápad, Ochranné pásmo NKP Slavín

0220489823

Bratislava

Kadúcová Beáta, Ing. arch.
Pamiatkárka

Hnuteľné a výtvarné NKP, pamiatky výtvarného umenia

0220489834

Bratislava

Kéryová Júlia, Mgr.
Odborná radkyňa

Archeológia - Bratislava – m.č. Staré Mesto, Podunajské Biskupice, Ružinov, Vrakuňa, Dúbravka, Karlova Ves, Lamač, Petržalka, Nové Mesto, Rača, Vajnory, Záhorská Bystrica, Mesto Stupava

0220489825

Bratislava

Mackovič Ján, Ing. arch.
Hlavný radca

Poverený vedením KPU, Bratislava - Staré Mesto, PZ Bratislava CMO – východ

0220489811

Bratislava

Maliarik Peter, Ing. arch., Ing.
Odborný radca

Bratislava - Staré Mesto - MPR Bratislava, hrady a opevnania, OP Devín, Pezinok - ul.Kupeckého, Rázusova, Zámocká

0220489827

Bratislava

Micháľová Miroslava, Mgr.
Odborná radkyňa

Bratislava - Staré Mesto, MPR Bratislava, PZ Vajnory, OP Rača

0220489829

Bratislava

Prášek Karel, PhDr.
Odborný radca

Archeológia - okr. Pezinok, okres Senec

0220489824

Bratislava

Šusteková Barbora, Mgr.
Odborná radkyňa

Archeológia - okr. Malacky, Bratislava – m.č. Devín, Devínska Nová Ves, Čunovo, Jarovce, Rusovce, mesto Pezinok mimo PZ

0220489832

Bratislava

Wlodarska Gabriela
Hlavná referentka

Podateľňa, správa registratúry

0220489111

 

 

 

 

Košice

Alezár Kamil, Mgr.
Odborný radca

Ochrana pamiatkového územia, nehnuteľné NKP: obnova, štátny dohľad, revízia, odborná pomoc vlastníkovi

0552455828

Košice

Ďurišová Marcela, PhDr.
Hlavná radkyňa

Ochrana archeologických nálezov a nálezísk, archeologické NKP: obnova, štátny dohľad, revízia, odborná pomoc vlastníkovi

0552455822

Košice

Frollová Jarmila
Ekonómka

Ekonómka

0552455844

Košice

Gembický Juraj, Mgr.
Odborný radca

Hnuteľné NKP a pamiatky histórie (zvony, cintoríny, pamätné hroby, miesta a tabule): obnova a reštaurovanie, štátny dohľad, revízia, monitoring svetového dedičstva

0552455833

Košice

Gömöriová Ida
Dokumentátorka

Archív a dokumentácia, registratúra archivovaných spisov, bádateľská služba

0552455835

Košice

Horvát Martin, Mgr.
Odborný radca

Ochrana archeologických nálezov a nálezísk, archeologické NKP: obnova, štátny dohľad, revízia, odborná pomoc vlastníkovi

0552455824

Košice

Hrabinská Alena, Ing. arch.
Odborná radkyňa

Ochrana pamiatkového územia, nehnuteľné NKP: obnova, štátny dohľad, revízia, odborná pomoc vlastníkovi

0552455830

Košice

Hriň Pavol, Ing. arch.
Pamiatkár-metodik

Ochrana pamiatkového územia, nehnuteľné NKP: obnova, revízia, monitoring svetového dedičstva, odborná pomoc vlastníkovi

0552455836

Košice

Jarkovský Jozef, Mgr.
Odborný radca

Hnuteľné NKP: obnova a reštaurovanie, štátny dohľad, revízia, odborná pomoc vlastníkovi

0552455821

Košice

Kiráľ Róbert, Ing. arch.
Odborný radca

Ochrana pamiatkového územia, nehnuteľné NKP: obnova, štátny dohľad, revízia, odborná pomoc vlastníkovi

0552455834

Košice

Kocáková Lucia, Mgr.
odborná radkyňa

Ochrana pamiatkového fondu – príprava rozhodnutí o priestupkoch a správnych deliktoch, odborná pomoc vlastníkovi, vyhodnocovanie legislatívnych podkladov 0552455837
Košice

Kráľovská Mária, Mgr.
Odborná radkyňa

Ochrana pamiatkového územia, nehnuteľné NKP: obnova, štátny dohľad, revízia, odborná pomoc vlastníkovi0552455829
KošiceLabudová Zuzana, Mgr., PhD.
Odborná radkyňa
Ochrana pamiatkového územia, nehnuteľné a hnuteľné NKP: obnova a reštaurovanie, štátny dohľad, revízia, odborná pomoc vlastníkovi0552455827

Košice

Markušová Kristína, Ing.
Štátna radkyňa

Riaditeľka KPÚ Košice

0552455811

Košice

Mokriš Radoslav, Ing. arch.
Hlavný radca

Zástupca riaditeľa, ochrana pamiatkového územia, nehnuteľné NKP: obnova, štátny dohľad, revízia, odborná pomoc vlastníkovi

0552455826

Košice

Pristáš Martin, Mgr.
Odborný radca

Ochrana archeologických nálezov a nálezísk, archeologické NKP: obnova, štátny dohľad, revízia, odborná pomoc vlastníkovi

0552455823

Košice


Paľová Ernestína, Ing.
odborná radkyňa
 

Ochrana pamiatkového územia, nehnuteľné NKP: obnova, štátny dohľad, revízia, odborná pomoc vlastníkovi

0552455832 

Košice

Sáblíková Dana
Sekretariát

Správa registratúry, podateľňa, sekretariát KPÚ Košice, dokumentácia

0552455111

Košice

Sobota Vladimír, Ing.
Odborný radca

Ochrana pamiatkového územia, nehnuteľné NKP (historická zeleň): obnova, štátny dohľad, revízia, odborná pomoc vlastníkovi

0552455831

Košice

Strnková Zuzana, Ing.
Odborná radkyňa

Ochrana pamiatkového územia, nehnuteľné NKP: obnova, štátny dohľad, revízia, odborná pomoc vlastníkovi

0552455825

Košice 

Tužinská Adriana, Ing.

Sekretariát 

Správa registratúry, podateľňa, sekretariát KPÚ Košice, dokumentácia

na úseku ochrany archeologických nálezov a nálezísk 

0552455838 

Košice 

Varechová Zuzana, Mgr.
Odborná radkyňa

Ochrana pamiatkového územia, nehnuteľné NKP: obnova, štátny dohľad, revízia, odborná pomoc vlastníkovi

0552455862

 

 

 

 

KPÚ KE Pracovisko:
Rožňava

Benčöová Mária
dokumentátorka, ekonómka

Archív a dokumentácia, bádateľská služba, pokladňa prac.

0582451111

KPÚ KE Pracovisko:
Rožňava


Timár Miroslav, Ing. arch.
odborný radca

Ochrana pamiatkového územia, nehnuteľné NKP: obnova, štátny dohľad, revízia, odborná pomoc vlastníkovi

0582451123

KPÚ KE Pracovisko:
Rožňava

Gdovinová Tomášová Dagmar, Ing.
odborný radca

Ochrana pamiatkového územia, nehnuteľné NKP: obnova, štátny dohľad, revízia, odborná pomoc vlastníkovi

0582451122

KPÚ KE Pracovisko:
Rožňava

Šmelková Eva, Ing. arch.
hlavný radca

Vedúca pracoviska Rožňava, ochrana pamiatkového územia, nehnuteľné NKP: obnova, štátny dohľad, revízia

0582451121

 

 

 

 

KPÚ KE Pracovisko:
Spišská Nová Ves

Balážová Ivana
dokumentátorka, ekonómka

Archív a dokumentácia, bádateľská služba, pokladňa prac.

0532452127

KPÚ KE Pracovisko:
Spišská Nová Ves


Švačová Šofranková Mária, Mgr.
Odborný radca

Ochrana pamiatkového územia, nehnuteľné NKP: obnova, štátny dohľad, revízia, odborná pomoc vlastníkovi

0532452126

KPÚ KE Pracovisko:
Spišská Nová Ves

Zdravecký Tomáš, Mgr.
odborný radca

Ochrana pamiatkového územia, nehnuteľné NKP: obnova, štátny dohľad, revízia, odborná pomoc vlastníkovi

0532452125

 

 

 

 

Nitra

Benczová Andrea, Ing.
odborný radca

Nehnuteľné NKP pre okr.Nitra,Šahy,Levice,Nové Zámky,Šaľa,

0372451826

Nitra

Danieličová Tatiana, Mgr.
odborný radca

Hnuteľné NKP na území kraja a nehnuteľné NKP pre okr. Levice, Šaľa, Nové Zámky, Komárno a Nitra, reštaurovanie

0372451821

Nitra

Ferrajová Helena, Ing.
sekretariát, dokumentátor

Sekretárka, archív spisov, dokumentácia - archeológia

0372451832

Nitra

Gróf Michal
radca

Archeológia pre okresy Zlaté Moravce, Topoľčany, Šaľa

0372451827

Nitra

Holičková Zuzana, Ing. arch.
odborný radca

PZ, MPR a OP Nitra, PZ Šahy, PZ Bátovce, nehnuteľné NKP pre okr.Nitra, Levice, Nové Zámky

0372451861

Nitra

Jurkovič Peter, PhDr.
štátny radca

Riaditeľ KPÚ Nitra
0372451811

Nitra

Kramárová Zuzana, Ing. arch.
odborný radca

PZ, MPR a OP Nitra, nehnuteľné NKP Nitra, Levice, Nové Zámky, Šaľa

0372451812

Nitra

Kravárová Denisa
referent ekonomiky, registratúry s podateľňou

Referát ekonomiky, registratúry, evidencia došlej a odoslanej pošty

0372451111

Nitra

Niklová Michaela, Mgr., PhD.
odborný radca

Archeológia pre okres Nitra

0372451825

Nitra

Pavlovič Tomáš, Mgr.
dokumentátor

Dokumentácia - archeológia

0372451828

Nitra

Pročka Erazmus Richard, PhD.
pamiatkár

Hnuteľné a nehnuteľné NKP 

0372451829

Nitra

Ulrychová Darina, Ing. CSc.
odborný radca

Územné plány a historická zeleň pre Nitriansky kraj, archív

0372451862

Nitra

Viršík Rudolf, Ing. arch., PhD.
hlavný radca

Zástupca riaditeľa, Mestská pamiatková rezervácia mesta Nitra, Pamiatková zóna mesta Nitra, NKP

0372451822

 

 

 

 

KPÚ NT Pracovisko:
Topoľčany

Gažiová Eva, Ing. arch.
odborný radca

Vedúca pracoviska KPÚ Topoľčany, nehnuteľné a hnuteľné NKP

0382451121

KPÚ NT Pracovisko:
Topoľčany

Jurišová Anna
radca

Archeológia, reklamy, nehnuteľné a hnuteľné NKP pre okres Topoľčany, Zlaté Moravce

0382451122

KPÚ NT Pracovisko:
Topoľčany

Vargová Danka
administratívny pracovník

Administratívna činnosť, archív pre pracovisko Topoľčany, ekonomické podklady za pracovisko

0382451124

 

 

 

 

KPÚ NT Kancelária:
Komárno

Paterka Pavel, Mgr.
odborný radca

Archeológia územného a stavebného konania  pre okresy Komárno, Nové Zámky, Levice, Šahy

0352452123

KPÚ NT Kancelária:
Komárno

Tóth Imrich, Mgr.
odborný radca

Nehnuteľné NKP a  PZ Komárno

0352452121

 

 

 

 

Prešov

Béresová Eva
dokumentátorka

Dokumentácia

0512452835

Prešov

Dzugasová Helena, Mgr.

Sekretariát riaditeľky

0512452812

Prešov

Ďurčeková Lenka, Mgr.
odborný radca

Hnuteľné a výtvarné NKP, nehnuteľné NKP

0512452829

Prešov

Grešová Emília, Ing.
odborný radca 

PR Prešov, reklamy 

0512452824 

Prešov

Glos Peter, Ing.
odborný radca

PR Podolínec, PZ Stará Ľubovňa, Hniezdne, Lačnov, hrady, nehnuteľné NKP

0512452821

Prešov

Harčar Peter, Mgr.
odborný radca

Archeológia-územné a stavebné konania pre okr. Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Snina, Svidník, Stropkov, Vranov nad Topľou

0512452841

Prešov

Hudáková Slávka, Mgr.
odborný radca

Hnuteľné a výtvarné NKP, nehnuteľné NKP, reklamy, územie Bardejovské Kúpele

0512452830

Prešov

Karnišová Martina
ekonóm

Ekonomika

0512452844

Prešov

Okruhľanská Anna, Mgr.
dokumentátor

Dokumentácia, archív

0512452836

Prešov

Onufráková Jana, Ing. arch.
odborný radca

PR Prešov, pamiatkové územia, nehnuteľné NKP

0512452822

Prešov

Palidráb Štefan
vodič

Vodič

0512452832

Prešov

Pavlíková Adriana, Ing.
odborný radca

Územné plány a historická zeleň

0512452831

Prešov

Sabol Dominik, Mgr.
odborný radca

Nehnuteľné NKP

0512452849

Prešov

Semanová Eva, Ing.
hlavný radca

Riaditeľka KPÚ Prešov, historická zeleň, pamiatkové územia

0512452812

Prešov

Sendeková Eva, Mgr.
odborný radca

Nehnuteľné NKP a posudzovanie vplyvov na ŽP

0512452828

Prešov

Smutná Eva

Podateľňa

0512452813

Prešov

Suchý Ľubor, Ing.
odborný radca

PR Prešov, technické pamiatky, krovy, nehnuteľné NKP

0512452825

Prešov

Uličný Marián, Mgr., PhD.
odborný radca

Archeológia-územné a stavebné konania pre okr. Prešov, Stará Ľubovňa, Sabinov

0512452842

Prešov

Vardžík Vladimír
kurič-údržbár

Kurič-údržbár

0512452848

Prešov

Viničenková Ľubica, Ing.arch.
odborný radca

PR Spišská Kapitula, PR Prešov, pamiatkové územia

0512452826

Prešov

Vološčuk Peter, Mgr.
odborný radca

Hnuteľné a výtvarné NKP, nehnuteľné NKP

0512452823

Prešov

Zajac Jozef, Ing.
odborný radca

PZ Solivar, priestupkové konania

0512452827

Prešov

Timura Juraj, Mgr.
odborný radca

archeológia-územné a stavebné konania pre okr. Vranov n. T. a St. Ľubovňa

0512452850

 

 

 

 

KPÚ PO Pracovisko:
Levoča

Jacková Antónia, Ing.
odborný radca

PR Levoča, reklamy

0532452123

KPÚ PO Pracovisko:
Levoča

Lukáč Gabriel, JUDr., Mgr.
odborný radca

Vedúci pracoviska Levoča, archeológia-územné a stavebné konania pre okr. Levoča, Poprad, Kežmarok

0532452121

KPÚ PO Pracovisko:
Levoča

Odler Peter, Ing.
odborný radca

PZ Spišské Podhradie, Nižné Repáše, Torysky, technické pamiatky

0532452122

KPÚ PO Pracovisko:
Levoča

Poláková Emília, Mgr.
odborný radca

Hnuteľné pamiatky

0532452124

KPÚ PO Pracovisko:
Levoča

Steinerová Helena

Spisovňa, dokumentácia

0532452111

 

 

 

 

KPÚ PO Pracovisko:
Poprad

Bujnová Iveta, Ing. arch.
hlavný radca

Vedúca pracoviska Poprad, PR Kežmarok, PRĽA Ždiar, PRĽA Osturňa

0522451121

KPÚ PO Pracovisko:
Poprad

Hodáková Alena                                             ekonóm                                       

Ekonomika, archív, podateľňa, registratúra

0522451111

KPÚ PO Pracovisko:
Poprad

Jackovič Pavol, Ing. arch.
odborný radca

PZ Spišská Belá, PZ Vrbov, PZ Ľubica, územné plány

0522451122

KPÚ PO Pracovisko:
Poprad

Maximová Daniela, Ing. Arch.
odborný radca

PR Spišská Sobota, PZ Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry, sakrálna architektúra

0522451124

KPÚ PO Pracovisko:
Poprad

Olekšáková Alena, Mgr.
odborný radca

Reklamné, technické, informačné a propagačné zariadenia, správne delikty

0522451123

 

 

 

 

Trenčín

Gazdíková Eva, PhDr.
štátny radca

Riaditeľka KPÚ Trenčín

0322451811

Trenčín

Múdry Jozef, Ing. arch.
hlavný radca

Zástupca riaditeľky, nehnuteľné NKP okresov Trenčín, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, MPR a územné plány Trenčín, PZ Beckov,PZ Nové Mesto n. Váhom

0322451822

Trenčín

Nipčová Daniela, Mgr.
odborný radca

Archeológia, územné a stavebné konanie pre okresy Trenčín, Myjava, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom

0322451821

Trenčín

Pastierová Lucia, Mgr.
odborný radca

Nehnuteľné NKP a územné plány pre okresy Trenčín, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou

0322451826

TrenčínPavolková Lucia, Mgr.
odborný radca

Nehnuteľné NKP a územné plány pre okresy Trenčín, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou 

0322451823

Trenčín

Radimák Ivan
dokumentátor

Dokumentácia, archív

0322451828

Trenčín

Ružôňová Mária, Mgr.
odborný radca

Nehnuteľné NKP a územné plány pre okresy Považská Bystrica, Ilava, Púchov

0322451825

Trenčín

Škúciová Danka, Ing.
ekonómka

Ekonómka, podateľňa

0322451111

Trenčín

Vdovičíková Mária, Mgr.
pamiatkárka

Hnuteľné NKP pre okresy Trenčín, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Ilava, Púchov, Považská Bystrica, sakrálne pamiatky

0322451827

 

 

 

 

KPÚ TN Pracovisko:
Prievidza

Dvončová Mária, Ing.
odborný radca

Vedúca pracoviska Prievidza, nehnuteľné NKP okresov Prievidza, Partizánske, Bánovce nad Bebravou

0462451121

KPÚ TN Pracovisko:
Prievidza

Brodňanová Barbora, Mgr.
odborný radca

Archeológia, územné a stavebné konanie pre okresy Považská Bystrica, Ilava, Púchov

0462451124

KPÚ TN Pracovisko:
Prievidza

Matáková Barbora, Mgr.
odborný radca

Hnuteľné NKP okresov Prievidza, Partizánske, Bánovce nad Bebravou

0462451122

KPÚ TN Pracovisko:
Prievidza

Reháková Lívia


0462451111

KPÚ TN Pracovisko:
Prievidza

Porubčanová Monika, Mgr.
odborný radca

Archeológia, územné plány, územné a stavebné konanie okresov Prievidza a Partizánske

0462451123

 

 

 

 

Trnava

Babiková Ingrid, Mgr.

metodička

Hnuteľné NKP, sakrálna architektúra

033/2452863

Trnava

Geričová Žofia Mgr.
Odborná radkyňa

Hnuteľné NKP, sakrálna architektúra

033/2452827

Trnava

Grznár Peter, Mgr.
Odborný radca

Pamiatky archeológie, PZ Kopčany, hrady, archeológia – okr. Trnava, Skalica, Piešťany

033/2452831

Trnava

Helmešová Helena

Sekretariát, ekonomický úsek

033/2452111

Trnava

Horváthová Monika, Ing.
Odborná radkyňa

Archeológia – okr. Galanta, Dunajská Streda, územné plány - okr. Galanta, Dunajská Streda, ľudová architektúra -
okr. Galanta, Dunajská Streda

033/2452828

Trnava

Hrebíček Ivan, Ing.

Správca budov

033/2452862

Trnava

Jakabšicová Alexandra, Ing.
Odborná radkyňa

Historické parky a zeleň, podateľňa, reklamné zariadenia, PZ Kopčany

033/2452832

Trnava

Kazimír Milan, Ing.
Hlavný radca

Zástupca riaditeľky KPU, MPR Trnava

033/2452822

Trnava

Kšiňanová Veronika, Ing. arch.
Odborná radkyňa

MPR Trnava, PZ Piešťany

033/2452826

Trnava

Kučera Jaroslav

Podateľňa

033/2452835

Trnava

Kvetanová Gabriela, Ing. arch.
Štátna radkyňa

Riaditeľka KPÚ

033/2452111

Trnava

Rábiková Zuzana Mgr.
Odborná radkyňa

Pamiatky histórie, archív KPÚ, elektronická komunikácia

033/2452825

Trnava

Rastislav Petrovič, Mgr. arch.
Odborný radca

Sakrálna architektúra -okr. Dunajská Streda, Galanta, kaštiele, kúrie

033/2452824

Trnava

Sládok Matúš, Mgr.
Odborný radca

podklady pre archeológiu -okr. Dunajská Streda

033/2452834

Trnava

Šabíková Eva, Ing. arch.
Odborná radkyňa

PZ Hlohovec, PZ Sobotište, technické pamiatky, ľudová architektúra

033/2452829

Trnava

Švihorík Martin, Mgr.
Odborný radca

Územné plány - okr. Trnava, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica, technické pamiatky

033/2452821

Trnava

Zelina Marek, Mgr.
Odborný radca

Sakrálna architektúra okr. Trnava, kúrie, profánna architektúra

033/2452823

Trnava

Žemberová Renáta, Ing. arch.
Odborná radkyňa

PZ Skalica, PRĽA Plavecký Peter

033/2452833

 

 

 

 

Žilina

Dudáš Miloš, doc. Ing., CSc.
Krajský radca

Riaditeľ, nehnuteľné NKP

0412452811

Žilina

Furman Martin, Mgr., PhD.
Odborný radca

Archeológia - Liptov, Orava, Turiec

0412452832

Žilina

Klima Peter
Verejná služba

Vodič

0412452830

Žilina

Kopták Tomáš, Mgr., PhD.
Odborný radca

Archeológia - Turiec, Žilina, Kysuce, Bytča

0412452827

Žilina

Lehutová Mariana, Ing.
Odborná radkyňa

PZ Bytča, PZ Kysucké Nové Mesto, okres Čadca, Bytča, Kysucké Nové Mesto

0412452828

Žilina

Líšková Dana
Verejná služba

Podateľna a registratúra

0412452831

Žilina

Magová Martina, Ing. arch.
Odborná radkyňa

MPR Žilina, PZ Liptovský Hrádok, Partizánska Ľupča, Nižná Boca

0412452821

Žilina

Majtan Vladimír, Mgr.
Odborný radca

MPR Žilina, PZ Liptovský Ján

0412452826

Žilina

Majtániková Zuzana
Verejná služba

Archív, dokumentácia a registratúrne stredisko

0412452823

Žilina

Marcová Katarína, Mgr.
Verejná služba

Administratíva archeológie, ÚZPF

0412452829

Žilina

Piecková Jana, Mgr.
Odborná radkyňa

Hnuteľné NKP

0412452824

Žilina

Pleváková Petra, Bc.
Odborná radkyňa

PRĽA Čičmany, PZ Rajec

0412452825

Žilina

Šichtová Miroslava, JUDr. Ing.
Hlavná radkyňa

Zástupkyňa riaditeľa, historická zeleň, územné plány

0412452822

Žilina

Víglašská Johana
Verejná služba

Sekretariát, ekonomika

0412452111

 

 

 

 

KPÚ ZA Pracovisko:
Martin

Ďurian Karol, Ing. arch.
Odborný radca

Vedúci pracoviska, Architektúra, PZ Oravský Podzámok, Trstená a Kláštor pod Znievom

0432452121

KPÚ ZA Pracovisko:
Martin

Michalechová Adriana
Verejná služba

Sekretariát, podateľňa, registratúra a ekonomika

0432452111

KPÚ ZA Pracovisko:
Martin

Reťkovská Adriana, Mgr.
Odborná radkyňa

Hnuteľné národné kultúrne pamiatky

0432452123

KPÚ ZA Pracovisko:
Martin

Slameňová Jana, PhDr.
Odborná radkyňa

Architektúra, PZ Martin a Kláštor pod Znievom

0432452122

 

 

 

 

KPÚ ZA Pracovisko:
Ružomberok

Čechová-Beranová Zuzana, Mgr.
Odborná radkyňa

PR Podbiel, PZ Hybe, Liptovský Mikuláš, Východná, Ružomberok, Tvrdošín, Trstená

0442451122

KPÚ ZA Pracovisko:
Ružomberok

Jurčo Pavol, Ing. arch.
Verejná služba

Architektúra a územné plány v okresoch Dolný Kubín, Tvrdošín, Trstená, Námestovo, Ružomberok, Liptovský Mikuláš

0442451124

KPÚ ZA Pracovisko:
Ružomberok

Kulašík Peter, Ing. arch.
Verejná služba

Architektúra a územné plány v okresoch Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok, Dolný Kubín a Tvrdošín

0442451125

KPÚ ZA Pracovisko:
Ružomberok

Liptayová Zuzana, PhDr.
Odborný radca

Vedúca pracoviska, PR Vlkolínec, PZ Hybe, PZ Liptovský Mikuláš, PZ Východná, PZ Ružomberok, PZ Stankovany-Podšíp, monitoring lokality SKD

0442451121

KPÚ ZA Pracovisko:
Ružomberok

Martonová Beata
Verejná služba

Sekretariát, podateľňa a ekonomika

0442451111

KPÚ ZA Pracovisko:
Ružomberok

Šípková Dagmar
Verejná služba

Archív, dokumentácia a registratúrne stredisko

0442451123


Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Bratislava, Kostol Zvestovania Pána (františkánsky kostol) – detail gotického portálu - rekonštrukcia