SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Rok 2009

3. apríla 2012

1. Bibliografie, encyklopédie, slovníky

Encyklopédia židovských náboženských obcí na Slovensku. 1. časť, A – K. Zostavil a preložil Róbert J. Büchler. Bratislava : SNM – Múzeum židovskej kultúry, 2009. 255 s. Sign. 30.587.

Historický slovník slovenského jazyka. Zv. 7, Z – Ž. Dodatky. Bratislava : Veda, vydav. SAV, 2008. 542 s. Sign. 30.343.

MOJŽIŠOVÁ, Halina: Bibliografia pamiatkovej starostlivosti na Slovensku za roky 2001 – 2005. Bratislava : Pamiatkový úrad SR, 2008. 263 s.
Sign. 30.322 - 30.323.

Slovensko : ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Historická architektúra, pamiatky výtvarného umenia, pamätihodnosti. Edit. Peter Kresánek. Bratislava : Simplicissimus, vydav. s. r. o., 2009. 983 s.
Sign. 30.486.

2. Zborníky 

Acta historica Neosoliensia 11/2008. Zost. Rastislav Kožiak, Imrich Nagy. Banská Bystrica : Katedra histórie, Fakulta humanitných vied UMB, 2008. 416 s. Sign. 30.636.

Acta Musaei Scepusiensis 2008. (Pohľady do minulosti – VIII.) Zost. Mária Novotná. Levoča : Slovenské národné múzeum – Spišské múzeum, 2008. 335 s. Sign. 30.568.

Agria : Annales Musei Agriensis XLIV. Edit. Petercsák Tivadar, Veres Gábor. Eger : Dobó István Vármúzeum, 2008. 393 s.
Sign. 30.408.

Alexander Rudnay a jeho doba. = Rudnay Sándor és kora. Edit. István Käfer. Ostrihom; Trnava : Rudnay Sándor Kulturális és Városvédö Egyesület; Spolok svätého Vojtecha, 1998. 188 s.
Sign. 30.430.

Archaeologia historica 34/09 : sborník příspěvků přednesených na XL. mezinárodní konferenci archegologie středověku s hlavním zaměřením na hmotnou kulturu každodenního života ve středověku a raném novověku. Plzeň, 15. – 19. září 2008. Zost. Zdeněk Měřínský, Pavel Kouřil. Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, 2009. 879 s.
Sign. 30.595.

Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2006. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2008. 262 s.
Sign. 30.581.

Architektura modernistyczna Katowic i innych miast polskiego i czeskiego Ślaska : referaty wygloszone na sesji naukowej w Katowicach 25 października 2002. Edit. Gabriela Božek. Katowice : Ślaskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego, 2002. 60 s.
Sign. 30.336.

Ars Hungarica 2007, roč. 35, č. 2. Bulletin of the Research Institute for Art History of the Hungarian Academy of Sciences. Edit. Tímár Árpád. Budapest : MTA, 2007. s. 221-463.
Sign. 30.641.

Ars Naturam Adiuvans : sborník k poctě prof. PhDr. Miloša Stehlíka. Brno : Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště; Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2003. 211 s.
Sign. 30.433.

Bozen ... Pezinok 1208 – 2008 : zborník z konferencie konanej dňa 5. 12. 2008. Zost. Petra Pospechová. Pezinok : Mesto, 2008. 132 s.
Sign. 30.648.

Bratislava 2007, č. 19 : zborník Múzea mesta Bratislavy. Zost. Beata Egyházy-Jurovská. Bratislava : Múzeum mesta Bratislavy, 2007. 203 s.
Sign. 30.493.

Bratislava 2008, č. 20 : zborník Múzea mesta Bratislavy. Edit. Peter Hyross. Bratislava : Múzeum mesta Bratislavy, 2008. 195 s.
Sign. 30.494.

Budapest Régiségei 2007, roč. XLI. Edit. Hanny Erzsébet. Budapest : Budapesti Történeti Múzeum, 2008. 402 s.
Sign. 30.574.

Bulletin Nara National Research Institute for Cultural Properties 2009. Nara – shi : National Institute for Cultural Heritage, 2009. 163 s.
Sign. 30.649.

Dějiny staveb 2008 : sborník vybraných referátů z konference v Nečtinech konané ve dnech 28. 3. – 30. 3. 2008. Plzeň : Klub Augusta Sedláčka, 2008. 271 s.
Sign. 30.392.

Epigraphica & Sepulcralia II. Sborník příspěvků ze zasedání k problematice sepulkrálních památek, pořádaných Ústavem dějin umění AV ČR, v. v. i. v letech 2006 – 2007. Edit. Jiří Roháček. Praha : Artefactum, nakladatelství Ústavu dějin umění AV ČR, 2009. 445 s. Sign. 30.537 – 30.538. Europejskie wplywy w sztuce i architekturze Województwa Ślaskiego : referaty wygloszone na sesji popularnonaukowej w Katowicach w dniu 12 września 2008. Edit. Gabriela Božek. Katowice : Ślaskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego, 2008. 43 s.
Sign. 30.337.

Európsky seminár k Dohovoru o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov, 26. august 2006, Bratislava. Edit. Jozef Švoňavský, Janka Makušová. Bratislava : Ministerstvo zahraničných vecí SR, Slovenská komisia pre UNESCO, 2008. 113 s.
Sign. 30.321.

Experimentálna archeológia a popularizácia archeologického bádania v múzejnej a školskej praxi : referáty z konferencie. Zost. Mária Kotorová-Jenčová. Hanušovce nad Topľou : Vlastivedné múzeum, 2005. 334 s.
Sign. 30.528.

Fons Tyrnaviensis III. : z osláv 15. výročia obnovenej Trnavskej univerzity. Edit. Jozef Šimončič. Trnava : Ústav dejín Trnavskej univerzity, 2008. 114 s.
Sign. 30.440.

Forum Urbes Medii Aevi III. : vrcholně středověká zděná měšťanská architektura ve střední Evropě. Sborník příspěvků z konference FUMA konané 14. – 16. dubna 2004 v Jihlavě. Brno : ARCHAIA, o. p. s., 2006. 270 s.
Sign. 30.555.

Forum Urbes Medii Aevi IV. : parcelace a uliční síť vo vrcholně středověkých městech střední Evropy. Sborník příspěvků z konference FUMA konané 20. – 22. dubna 2005 v Brně. Brno : ARCHAIA, o. p. s., 2007. 162 s.
Sign. 30.556.

Forum Urbes Medii Aevi V. : městské fortifikace ve vrcholně středověkých zeměpanských městech střední Evropy. Edit. Zdeněk Měřínský. Brno : Archaia Brno, o. p. s., 2008. 337 s.
Sign. 30.496.

Historické mapy : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej 9. septembra 2009 v Slovenskom národnom archíve v Bratislave. Edit. Róbert Fencík. Bratislava : Kartografická spoločnosť SR, 2009. 156 s.
Sign. 30.542.

Historyczne osiedla robotnicze : referaty wygloszone na sesji naukowej w Katowicach w dniach 9. – 10. września 2005. Edit. Gabriela Božek. Katowice : Ślaskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego, 2005. 82 s.
Sign. 30.338.

Chraňte památky ... půjčte jim na zimu svetr. Sborník příspěvků ze semináře Obnova drobných památek v krajině, Děčín 2008. Zost. Natalie Belisová. Krásna Lípa : Správa Národního parku České Švýčarsko, 2008. 174 s.
Sign. 30.414.

Josef Winterhalder d. J. (1743 Vöhrenbach – 1807 Znojmo) Maulbertschs bester Schüler. Edit. Lubomír Slavíček. Langenargen; Brno : Museum, Masarykova univerzita, 2009. 407 s.
Sign. 30.462.

Kanonické vizitácie po Tridentskom koncile : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. Košice, 9. november 2006. Edit. Cyril Hišem, Peter Fedorčák. Ružomberok : Teologická fakulta Katolíckej univerzity vo Vydav. Michala Vaška v Prešove, 2007. 230 s.
Sign. 30.536.

Krajina našeho domova – Haná : sborník tematických prací. Olomouc : Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště, 2008. 104 s.
Sign. 30.561.

Memorialis – historický spis slovenských stolíc : zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, 7. a 8. júna 2007 v Martine. Edit. Miloš Kovačka, Eva Augustínová. Martin : Slovenská národná knižnica, 2008. 383 s.
Sign. 30.488.

Mlyny a mlynárske remeslo : zborník príspevkov z celoslovenského odborného seminára konaného v dňoch 10. – 12. októbra 2006 vo Vlastivednom múzeu v Galante. Zost. Izabela Danterová. Galanta : Vlastivedné múzeum, 2006. 160 s.
Sign. 30.412.

Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok 20. Edit. Ľubica Pinčíková, Viera Dvořáková. Bratislava : Pamiatkový úrad SR, 2009. 485 s. Sign. 30.575 – 30.576. Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok 21. Kostol sv. Juraja, Kostoľany pod Tribečom. Edit. Jana Maříková-Kubková, Peter Baxa. Bratislava : Pamiatkový úrad SR, 2009. 246 s. Sign. 30.638 – 30.639. Obnova památek 2008 : restaurování. Sborník příspěvků k 8. konferenci. Praha : STUDIO AXIS, 2008, 57 s.
Sign. 30.316.

Opuscula Historiae Artium : sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, 1997, 1998, 2002, 2003, 2005, 2006, 2008. Brno : Masarykova univerzita. Sign. 30.478 – 30.485. Osobnosti a súvislosti umenia 19. storočia na Slovensku : k problematike výskumu dejín umenia 19. storočia. Edit. Dana Bořutová, Katarína Beňová. Bratislava : STIMUL – Centrum informatiky a vzdelávania FF UK, 2007. 381 s.
Sign. 30.406.

Pálfiovci v novoveku : vzostup významného uhorského šľachtického roku. Zborník z vedeckej konferencie. Edit. Anna Furdáková, Géza Pálffy. Bratislava; Budapešť : Spoločnosť Pro Historia, 2003. 151 s.
Sign. 30.498.

Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 12 : Trnava a počiatky stredovekých miest. Zost. Jaroslava Žuffová. Trnava : Krajský pamiatkový úrad, 2009. 154 s. Sign. 30.617 – 30.618. Profesor Alfred Piffl : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie pri príležitosti storočnice narodenia. Edit. Anna Holmanová. Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2008. 179 s. Sign. 30.455 – 30.455/1. Ružomberský historický zborník II. Edit. Miroslav Huťka, Peter Zmátlo. Ružomberok : Katolícka univerzita, Filozofická fakulta, 2008. 269 s.
Sign. 30.409.

Sanktuaria i miejsca pielgrzymkowe w Województwie Ślaskim : referaty wygloszone na sesji naukowej w Katowicach w dniach 3. – 4. września 2004. Edit. Gabriela Božek. Katowice : Ślaskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego, 2005. 98 s.
Sign. 30.339.

Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské university, 1973, 1974, 1987, 1989, 1993, 1996 – řada uměnovědná. Brno : Masarykova univerzita. Sign. 30.472 – 30.477. Studia Bibliographica Posoniensia I/2009. Zost. Miriam Poriezová. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2009. 208 s.
Sign. 30.640.

Studia Historica Tyrnaviensia VIII. Zost. Marta Dobrotková. Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2009. 195 s.
Sign. 30.643.

Svätec a jeho funkcie v spoločnosti I. Edícia: Studia Christiana, vol. 1. Edit. Rastislav Kožiak, Jaroslav Nemeš. Bratislava : Vydav. CHRONOS pre Centrum pre štúdium kresťanstva, 2006. 440 s.
Sign. 30.327.

Svätec a jeho funkcie v spoločnosti II. Edícia: Studia Christiana, vol. 2. Edit. Rastislav Kožiak, Jaroslav Nemeš. Bratislava : Vydav. CHRONOS pre Centrum pre štúdium kresťanstva, 2006. 332 s.
Sign. 30.328.

Svorník 6/2008 : sborník příspěvků ze 6. konference stavebněhistorického průzkumu uspořádané 5. – 8. 6. 2007 v Litomyšli. Funkční a prostorové uspořádání budov. Praha : Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, Národní památkový ústav v Pardubicích, UNICORNIS, 2008. 283 s.
Sign. 30.393.

Štefan Jurech 1898 – 1945 : zborník príspevkov z odborného seminára k 110. výročiu narodenia generála Štefana Jurecha. Edit. Miloslav Čaplovič, Mária Stanová. Bratislava; Trenčín : Vojenský historický ústav, Veliteľstvo pozemných síl OS SR, 2008. 152 s.
Sign. 30.461.

Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, zv. 42. Edit. Ivan Kuzma. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2007. 279 s.
Sign. 30.577.

Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, zv. 43. Edit. Ivan Kuzma. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2008. 284 s.
Sign. 30.578.

Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, zv. 44. Edit. Ivan Kuzma. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2008. 220 s.
Sign. 30.579.

Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach : zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej v Trnave 26. – 27. októbra 2006. Zost. Ivan Gojdič, Lucia Rakovanová. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2007. 200 s. + CD.
Sign. 30.439.

Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach : zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej v Trnave 22. a 23. októbra 2008. Edit. Michaela Haviarová, Ivan Gojdič. Trnava : Vydav. BEN-M, Miriam Uličná, 2009. 193 s.
Sign. 30.569.

Varstvo spomenikov 44. / Journal for the Protection of Monuments. Edit. Bisarka Ribnikar. Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2008. 309 s.
Sign. 30.467.

Varstvo spomenikov : poročila 44. Edit. Bisarka Ribnikar. Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2008. 331 s.
Sign. 30.468.

Ve službách archeologie 1/2008 : časopis věnovaný 75. narozeninám PhDr. Zlatice Čilinskej, DrSc. Edit. Vladimír Hašek, Rostislav Nekuda, Matej Ruttkay. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2008. 294 s.
Sign. 30.585.

Ve službách archeologie 2/2008 : časopis věnovaný 75. narozeninám PhDr. Zlatice Čilinskej, DrSc. Edit. Vladimír Hašek, Rostislav Nekuda, Matej Ruttkay. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2008. 290 s.
Sign. 30.586.

Vedecký zborník Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku 24. Slovensko – ukrajinské vzťahy v oblasti histórie, kultúry, jazyka a literatúry. Materiály medzinárodnej vedeckej konferencie, Svidník 23. – 24. jún 2006. Zost. Miroslav Sopoliga. Svidník : Múzeum ukrajinskej kultúry, 2007. 495 s.
Sign. 30.497.

Workshop – Kremnické námestie : katalóg z medzinárodného tvorivého seminára 28. jún – 5. júl 1998, Kremnica – Krahule. Zost. Naďa Hrašková, Branislav Dohnány. Bratislava : Fakulta architektúry STU, 1998. 60 s.
Sign. 30.405.

Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského : Historica XLVII. Edit. Pavol Tišliar. Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. 265 s.
Sign. 30.330.

Zborník pamätníkov k udalostiam z II. svetovej vojny na území mesta Bratislavy. (Vydané k príležitosti 60. výročia SNP.) Zost. Štefan Behúň, František Harťanský. Bratislava : Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, oblastný výbor, 2004. 61 s.
Sign. 30.342.

Zborník prednášok nultého a prvého ročníka seminára reštaurátorov. Zámok Bojnice, 11. – 12. októbra 2001, 26. – 27. septembra 2002. Bratislava : Komora reštaurátorov, (2002). 96 s.
Sign. 30.549.

Zborník prednášok druhého ročníka seminára reštaurátorov. Zámok Bojnice, 17. – 19. september 2003. Bratislava : Komora reštaurátorov, 2004. 96 s.
Sign. 30.550.

Zborník prednášok IV. seminára o reštaurovaní. Zámok Bojnice, 28. – 30. september 2004. Bratislava : Obec reštaurátorov Slovenska, 2005. 170 s.
Sign. 30.551.

Zborník prednášok V. medzinárodnej konferencie o reštaurovaní. Bardejov, hotel Šariš, 21. – 23. september 2005. Bratislava : Obec reštaurátorov Slovenska, 2006. 164 s.
Sign. 30.552.

Zborník prednášok VI. medzinárodného seminára o reštaurovaní. Bardejov, hotel Šariš, 27. – 29. september 2006. Bratislava : Obec reštaurátorov Slovenska, 2006. 114 s.
Sign. 30.553.

Zborník prednášok VII. medzinárodného seminára o reštaurovaní. Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici, 26. – 28. september 2007. Bratislava : Obec reštaurátorov Slovenska, 2008. 258 s.
Sign. 30.378, 30.554.

Zvolen 1243 – 2008 : zborník príspevkov z vedeckých konferencií. Zost. Júlia Ragačová, Pavol Maliniak. Zvolen : Mesto, 2008. 156 s.
Sign. 30.340.

3. Archeológia

Badania archeologiczne na Górnym Ślasku i ziemiach pogranicznych w latach 2003 – 2004. = Archeologické výskumy v Horním Slezsku a na jeho pomezí v letech 2003 – 2004. Edit. Eugeniusz Tomczak, Vratislav Janák. Katowice : Ślaskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego, 2006. 289 s. Sign. 30.464.

BERANOVÁ, Magdalena – LUTOVSKÝ, Michal: Slované v Čechách : archeologie 6. – 12. století. Praha : Nakladatelství Libri, 2009. 475 s.
Sign. 30.518.

FURMÁNEK, Václav – MARKOVÁ, Klára: Včelice – archív dávnej minulosti. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2008. 140 s.
Sign. 30.590.

GOGOVÁ, Stanislava: Sádok – Cibajky – Šiance : sieť náučných lokalít v severozápadnej časti pohoria Tribeč. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2008. 19 s.
Sign. 30.588.

JILEK, Sonja: The Danube Limes : A Roman River Frontier. = Der Donaulimes : Eine römische Flussgrenze. Warsaw : Central Europe Projekt „Danube Limes – UNESCO World Heritage“, 2009. 104 s.
Sign. 30.546.

Kelemantia – Brigetio : Tracing the Romans on the Danube. Guide. Komárno : International Visegrad Fund, 2003. 62 s.
Sign. 30.429.

LAMIOVÁ-SCHMIEDLOVÁ, Mária: Žiarové pohrebisko z mladšej doby bronzovej na lokalite Dvorníky – Včeláre. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2009. 168 s.
Sign. 30.584.

Lapidarium Hungaricum – 7. Veszprém megye I. Text: Koppány Tibor. Zost. Lövei Pál. Budapest : KÖH, 2009. 211 s.
Sign. 30.642.

PIETA, Karol: Bojná : nové nálezy k počiatkom slovenských dejín. Nitra; Bojná : Archeologický ústav SAV; Obecný úrad Bojná, 2009. 56 s.
Sign. 30.589.

PIETA, Karol: Keltské osídlenie Slovenska : mladšia doba laténska. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2008. 384 s.
Sign. 30.582.

Pramene k dejinám osídlenia Slovenska z konca 5. až z 13. storočia. Zväzok III. Východné Slovensko. Zost. Július Béreš. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2008. 395 s.
Sign. 30.580.

Skarby ziemi wydarte : Górny Ślaska i pogranicze. Katowice : Ślaskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego, 2005. 137 s.
Sign. 30.471.

Východoslovenský pravek VII. Edit. Elena Miroššayová. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2005. 208 s.
Sign. 30.583.

ZÁBOJNÍK, Jozef: Slovensko a avarský kaganát. Edícia: Studia Archaeologica et Medievalia, tomus IX. Bratislava : Univerzita Komenského vo vydav. PELIKÁN, Dunajská Streda, 2009. 173 s.
Sign. 30.564.

4. Architektúra, ľudová architektúra

DAVIDSON, Carol: Abeceda architektúry : kurz architektonických slohov. Bratislava : Slovart, s. r. o., 2008. 256 s. Sign. 30.344.

DVOŘÁKOVÁ, Viera: Folk Architecture : Cultural Heritage of Slovakia. Edit. Daniel Kollár. Bratislava : DAJAMA, 2008. 110 s.
Sign. 30.389.

FERKAI, András: Modern házak. (Moderné domy.) Budapest : Városháza, 2009. 77 s.
Sign. 30.446, 30.628.

GUTEK, František – KUTNÝ, Martin: Portály starého Bardejova. Bardejov : ADIN, s. r. o., 2007. 88 s.
Sign. 30.559.

LUKÁČOVÁ, Elena – POHANIČOVÁ, Jana: Rozmanité 19. storočie : architektúra na Slovensku od Hefeleho po Jurkoviča. Bratislava : Perfekt, a. s., 2008. 243 s.
Sign. 30.348.

Magyar építészet : a rómaiaktól a román korig. Zv. 1. Budapest : Kossuth Kiadó, 2001. 179 s.
Sign. 30.350.

Magyar építészet : késö reneszánsz és kora barokk. Zv. 3. Budapest : Kossuth Kiadó, 2002. 179 s.
Sign. 30.351.

NIŽŇANSKÁ, Andrea – CHOVANOVÁ, Iveta: Štiavnické veže. = Towers of Štiavnica. Banská Štiavnica : Občianske združenie KRUH, 2009. 95 s.
Sign. 30.383.

Putování od bludného kamene aneb České Budějovice gotické. Ediční řada Didactica, sv. 4. České Budějovice : Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště, 2009. 16 s.
Sign. 30.521.

Samson je také baroko. Edícia: Putování historickým městem České Budějovice, díl III. České Budějovice : Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště, 2009. 20 s.
Sign. 30.522.

Sovjetskaja architektura. Moskva : Gosudarstvennoje izdateľstvo architektury i gradostroiteľstva, 1951. 211 s.
Sign. 30.311.

Utopia of Modernity : Zlín. Revisiting Baťa´s Functional City. Edit. Katrin Klingan. Berlin : Jovis Verlag GmbH, 2009. 301 s.
Sign. 30.619.

ZUSKINOVÁ, Iveta: Skanzeny : kultúrne krásy Slovenska. Zost. Daniel Kollár, Kliment Ondrejka. Bratislava : DAJAMA, 2008. 109 s.
Sign. 30.387.

ZUSKINOVÁ, Iveta: Open-air Museums : Cultural Heritage of Slovakia. Edit. Daniel Kollár, Kliment Ondrejka. Bratislava : DAJAMA, 2008. 109 s.
Sign. 30.388.

Žywieckie projekty Karola Pietschki architekta arcyksiecia Albrechta Fryderyka Habsburga. Wybór. Edit. Gabriela Božek. Katowice : Ślaskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego, 2004. 96 s.
Sign. 30.463.

5. Sakrálna architektúra


Bazilika Sedembolestnej Panny Márie Šaštín-Stráže. Text : Andrej Botek. Šaštín-Stráže : Farnosť, b. r. v. Nestr.
Sign.30.442.

DERCSÉNYI, Balázs – MAROSI, Ernö: Churches in Hungary. Edit. András Székely. Budapest : Officina ´96, 2003. 222 s.
Sign. 30.444.

Drevené gréckokatolícke chrámy na východnom Slovensku : Humenné, okolie a iné. Zost. Daniel Dzurovčin. Prešov : Gréckokatolícke arcibiskupstvo, 2008. 143 s.
Sign. 30.381.

Gyulafehérvár – Szent Mihály székesegyház. Edícia : Erdélyi müemlékek 26. Kolozsvár : UTILITAS Könyvkiadó, 1996. 20 s.
Sign. 30.353.

HÁJEK, Pavel: Zděná boží muka v jižních Čechách. České Budějovice : Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště, 2009. 246 s.
Sign. 30.520.

Historické krovy sakrálnych stavieb Turca. Autori: Ľ. Suchý, P. Krušinský, Z. Babjaková, K. Ďurian. Žilina : Stavebná fakulta Žilinskej univerzity, 2008. 101 s.
Sign. 30.380.

HORVÁTH, Zoltán György – GONDOS, Béla: Somogy, Tolna és Baranya középkori templomai a teljesség igényével. Südpannoniem mittelalterliche Kirche mit Anspruch auf Vollständigkeit. Budapest : Romanika Kiadó, 2004. 255 s.
Sign. 30.516.

KUČA, Karel – LANGER, Jiří: Dřevěné kostely a zvonice v Evropě. Svazek druhý : zvonice. Praha; Litomyšl : Vydav. Paseka, 2009. 504 s.
Sign. 30.506.

KRIVOŠOVÁ, Janka a kol.: Evanjelické kostoly na Slovensku. Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2001. 287 s.
Sign. 30.508.

LANGER, Jiří – KUČA, Karel: Dřevěné kostely a zvonice v Evropě. Svazek první : kostely. Praha; Litomyšl : Vydav. Paseka, 2009. 528 s.
Sign. 30.505.

Lenešice 2009 : od doby románské po současnost. Historie a vývoj lenešického kostela. Lenešice : Lenešický okrašlovací spolek, o. s., 2009. 48 s.
Sign. 30.629.

MACÁK, Ernest: Naša Sedembolestná Matka : dejiny Šaštína. Bratislava : Vydav. DON BOSCO, 2004. 203 s.
Sign. 30.443.

Naša národná svätyňa – Bazilika v Šaštíne. Zost. Hadrián Radváni. Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 1990. 64 s.
Sign. 30.425.

PODOLINSKÝ, Štefan: Románske kostoly : kultúrne krásy Slovenska. Zost. Daniel Kollár. Bratislava : DAJAMA, 2009. 128 s.
Sign. 30.599.

SZILÁGYI, András: A Kárpát-medence Árpád- kori rotundái és centrális templomai. (Rotundy a centrálne kostoly z obdobia Arpádovcov v Karpatskej kotline.) Budapest : Semmelweis Kiadó, 2008. 307 s.
Sign. 30.515.

URBANOVÁ, Norma: Šaštínska bazilika Sedembolestnej Panny Márie. Bratislava : Vydavateľstvo Pallas, 1991. Nestr.
Sign. 30.441.

6. Hrady, zámky, opevnenia, kaštiele


Copuli Lapidum - Hromady kamení III. Hrady a hrádky v povodí Dyje a Jevišovky. Zost. Pavel Šimeček, Miroslav Plaček, Veronika Skálová. Brno : Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště, 2008. 75 s.
Sign. 30.315.

BÓNA, Martin: Hrad Tematín : stručný sprievodca po zrúcanine hradu. Bratislava : Slovenský skauting, (2008). 24 s.
Sign. 30.329.

Esztergomi prímási palota története. (Dejiny primaciálnego paláca v Ostrihome.) Edit. Hegedüs András. Pannonhalma : Magyar Művészeti Alapítvány, b. r. v. 94 s.
Sign. 30.620.

Hrad Červený Kameň. Zost. Andrea Jamrichová, Jozef Tihányi. Komárno : Vydav. KT, s. r. o., 2007. 39 s.
Sign. 30.592.

JANURA, Tomáš: Vidiecke šľachtické sídla v Liptovskej stolici. Liptovský Mikuláš : Liptovská galéria Michala Petra Bohúňa, 2008. 127 s.
Sign. 30.364.

Kastélyok évszázadai – évszádadok kastélyai. Edit. István Feld, Selysette Somorjay. Budapest : Históriantik Könyvesház Kiadó, 2008. 330 s.
Sign. 30.448.

KOLLÁR, Daniel – NEŠPOR, Jaroslav: Castles and Chateaux. Edit. Daniel Kollár. Bratislava : DAJAMA, 2008. 127 s.
Sign. 30.384.

KOLLÁR, Daniel – NEŠPOR, Jaroslav: Hrady a zámky : kultúrne krásy Slovenska. Zost. Daniel Kollár. Bratislava : DAJAMA, 2008. 127 s.
Sign. 30.601.

KOPPÁNY, Tibor: A castellumtól a kastélyig. Tanulmányok a magyarországi kastélyépítés történetéból. (Od castella po kaštieľ : štúdie z dejín architektúry kaštieľov v Uhorsku.) Budapest : Históriaantik Könyvesház Kiadó, 2006. 266 s.
Sign. 30.447.

LACIKA, Ján: Kaštiele : kultúrne krásy Slovenska. Zost. Daniel Kollár. Bratislava : DAJAMA, 2008. 127 s.
Sign. 30.385.

LACIKA, Ján: Manor Houses : Cultural Heritage of Slovakia. Edit. Daniel Kollár. Bratislava : DAJAMA, 2008. 127 s.
Sign. 30.386.

PÖTZL-MALÍKOVÁ, Mária: Bratislavský hrad za Márie Terézie. Bratislava : Marenčin PT, s. r. o., 2008. 182 s.
Sign. 30.334.

SIMON, Zoltán: A füzéri vár a 16. – 17. században. Borzod – Abáj – Zemlén megye régészeti emlékei. 1. Miskolc : Herman Ottó Múzeum, 2000. 253 s.
Sign. 30.449.

7. Mestá a obce


BUCHTA, František: Skalica a Záhorie : osobnosti, história, pamiatky. Zobrané eseje, štúdie a články, ľudské príbehy. Zost. a dopl. Pavol Dinka. Skalica : Mesto; Záhorské múzeum, 2008. 463 s.
Sign. 30.573.

Čereňany. Zost. Ján Lukačka, Magdaléna Gogorová, Ján Mokrý. Čereňany : Obec, 2006. 242 s.
Sign. 30.633.

Český Krumlov – perla staletí. Foto: Antonín Holub. České Budějovice : Nakladatelství KOOP, 2005. 93 s.
Sign. 30.622.

DUBOVSKÝ, Dušan: Letokruhy mesta Revúca. Revúca : Mestské kultúrne stredisko, 2001. 158 s.
Sign. 30.416.

HNÁT, Andrej: Laborecko : dejiny, príroda, hospodárstvo, kultúra, osobnosti. Trebišov : vlastným nákladom, 1999. 242 s.
Sign. 30.562.

Hniezdne. Zost. Peter Roth. Hniezdne : Obecný úrad, 2007. 175 s.
Sign. 30.420.

HOLKA, Jozef: Pamäť jednej farnosti : pohľad do histórie Farnosti Motešice. Motešice : Rímskokatolícky farský úrad Narodenia Panny Márie, 2006. 280 s.
Sign. 30.530.

HORVÁTH, Pavel: Šišov : 885 rokov od prvej písomnej zmienky (1113 – 1998). Šišov : Obec, 1998. 119 s.
Sign. 30.632.

HRADSKÁ, Katarína: Židovská Bratislava. Bratislava : Marenčin PT, s. r. o., 2008. 247 s.
Sign. 30.345.

Ivanka pri Dunaji v plynutí času : vydané k 800. výročiu prvej písomnej zmienky o obci. Zost. Peter Škulavík. Ivanka pri Dunaji: Obec, 2009. 365 s.
Sign. 30.519.

JANOTA, Igor: Príbehy bratislavských fontán a studní. Bratislava : Marenčin PT, s. r. o., 2009. 150 s.
Sign. 30.558.

KRÁLIK, Peter: História Oponíc. Oponice : Obecný úrad, 1995. 144 s.
Sign. 30.634.

KRIŠKO, Ján : Vyšný Orlík. Vyšný Orlík : Obec, 2008. 144 s.
Sign. 30.335.

Krnča – história a súčasnosť 1183 – 2008. Zost. Danka Vargová, Jaroslav Kačina. Krnča : Obec, 2008. 108 s.
Sign. 30.631.

Most pri Bratislave : obec štyroch mostov. Edícia: Malá vlastivedná knižnica, číslo 140. Most pri Bratislave : Samospráva vo vydav. KT, s. r. o., Komárno, b. r. v. 20 s. Sign. 30.424.

Mozaika Santovky. Zost. Henrieta Žažová. Santovka : Obec, 2009. 497 s.
Sign. 30.531.

MRVA, Marián: Žilina a Alexander Lombardini : stručný dejepis slobodného mesta Žiliny z roku 1874. Žilina : Artis Omnis, 2009. 137 s.
Sign. 30.597.

OBUCHOVÁ, Viera: Priemyselná Bratislava. Bratislava : Marenčin PT, s. r. o., 2009. 311 s.
Sign. 30.623.

PETRÁŠ, Stanislav: Kapitoly z dejín Dolnej Krupej : história obce Dolná Krupá v obrazoch. (Pri príležitosti 890. výročia 1. písomnej zmienky o obci.) Dolná Krupá : Obecný úrad, 2003. 206 s.
Sign. 30.529.

Piešťany v zrkadle historických pohľadníc. = Piešťany in the Mirror of Historical Postcards. = Piešťany im Spiegel historischer Ansichtskarten. Zost. Alexander Urminský, Vladimír Krupa. Piešťany : Mesto, Balneologické múzeum, 2008. 209 s. Sign. 30.504.

POJSL, Miloslav – HYHLÍK, Vladimír: Olomouc očima staletí. Olomouc : Spotřební družstvo Jednota, 1992. 277 s. Sign. 30.527.

Považská Bystrica a okolie kedysi a dnes. Žilina : Knižné centrum, 1998. 96 s.
Sign. 30.314.

Považská Bystrica : z dejín mesta. Zost. Bohuslav Kortman. Žilina : Knižné centrum pre Mesto Považská Bystrica, 2006. 278 s.
Sign. 30.313.

Pruské. Zost. Andrej Škvaro, Denisa Mišíková, Viera Simonidesová. Pruské : Obec, b. r. v., 121 s.
Sign. 30.557.

Radvaň : monografia mestečka. Zost. Vladimír Sklenka, Marcel Pecník. Banská Bystrica : Centrum pre rozvoj cestovného ruchu, b. r. v. 297 s.
Sign. 30.507.

Rajčany. Zost. Mária Švecová, Helena Grežďová, Oľga Kvasnicová. Rajčany : Obecný úrad, 2002. 118 s.
Sign. 30.630.

SALNER, Peter: Premeny židovskej Bratislavy. Bratislava : Marenčin PT, s. r. o., 2008. 172 s.
Sign. 30.346.

Senica : 750 rokov. Senica : Mesto, 2006. 35 s.
Sign. 30.635.

Skalica – stavebné pamiatky. Skalica : Nadácia na ochranu kultúrnych pamiatok v Skalici, Štátny okresný archív, b. r. v. Nestr.
Sign. 30.404.

SLABEJ, Milan: Tisovec : mesto pod Hradovou. = The Town under Hradová. Tisovec : Mesto vo vydav. AB ART press, Slovenská Ľupča, 2007. 63 s.
Sign. 30.491.

Slowakei : Bildführer. Edit. Martin Sloboda. Bratislava : MS Agency, s. r. o., 2006. 87 s.
Sign. 30.458.

Spišská Stará Ves. Zost. Božena Malovcová. Spišská Stará Ves : Mestský úrad vo vydav. UNIVERSUM Prešov, 2008. 349 s.
Sign. 30.324.

Stupava : história, pamiatky, osobnosti, príroda. 2008, roč. IV. Stupava : OZ „CLUB ABBELLIMENTO“, 2008. 75 s.
Sign. 30.377, 30.308.

Svätý Jur 1209 – 2009 : dejiny písané vínom. Zost. Juraj Turcsány. Svätý Jur : Mesto, 2009. 255 s.
Sign. 30.616.

ŠKURLA, Michal: Ladomirová – Krajné Čierno – Vagrinec. Prešov : Niteck, s. r. o., 2007. 109 s.
Sign. 30.421.

Trenčiansky samosprávny kraj : obrázky kraja. = The Self-Governing Region of Trenčín : Pictures of Region. Zost. Marián Strieženec. Beckov : MS – Design, 2008. 131 s.
Sign. 30.503.

Veľká Čalomja : pozoruhodnosti. Edícia: Malá vlastivedná knižnica, číslo 216. Veľká Čalomja : Samospráva vo vydav. KT, s. r. o. Komárno, 2003. 16 s.
Sign. 30.415.

Ybrehart – Eberhard – Malinovo : 800 rokov. Text: Viliam Stockmann. Malinovo : Fivoku – Imrich Füle, 2009. Nestr.
Sign. 30.457.

ZSEMLEY, Oszkár: Tisovec : monografia železiarne a erárneho majetku 1611 – 1903. (Z pôvodného maďarského originálu vydaného v roku 1904 preložil Gustáv Frák v roku 2005.) Tisovec : Mesto a Občianske združenie Hradová, 2005. 71 s. + 81 s. reprint originálu.
Sign. 30.490.

8. Múzeá


Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums, 2008. Edit. G. Ulrich Grossmann. Nürnberg : Verlag des Germanischen Nationalmuseums, 2008. 320 s.
Sign. 30.310.

Dejiny v múzeu – múzeum v dejinách. Zost. Mária Kotorová- Jenčová. Hanušovce nad Topľou : Vlastivedné múzeum, 2005. 122 s.
Sign. 30.540.

Múzeum mesta Bratislavy 1868 – 2008. Zost. Zuzana Francová. Bratislava : Mestské múzeum, 2008. 287 s.
Sign. 30.492.

Mystery and Glitter. Pastels in the Musée d´Orsay. Kurátor výstavy: Serge Lemoine. Paris : Musée d´Orsay, 2008. 175 s. Sign. 30.487.

Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou 1975 – 2005. Zost. Mária Kotorová-Jenčová. Hanušovce nad Topľou : Vlastivedné múzeum, 2005. 76 s.
Sign. 30.539.

Ungarn in Mariazell – Mariazell in Ungarn : Geschichte und Erinnerung. Ausstellung des Historischen Museums der Stadt Budapest im Museum Kiscell, 28. Mai – 12. September 2004. Budapest : Historisches Museum der Stadt Budapest, 2004. 556 s.
Sign. 30.349.

Západoslovenské múzeum v Trnave 1954 – 2009. Zost. Daniela Čambálová. Trnava : Trnavský samosprávny kraj; Západoslovenské múzeum, 2009. 64 s.
Sign. 30.591.

9. Dejiny


BERÉNYI, László: Csík-szentkirálytól krasznahorkáig. Egy évszázad az Andrássyak történetéböl. (Jedno storočie v dejinách Andrášiovcov.) Pápa : Jókai Mór Városi Könyvtár, 2009. 125 s.
Sign. 30.445.

BLED, Jean-Paul: Mária Terézia. Preložila: Marta Činovská. Bratislava : Vydav. SLOVART, s. r. o., 2007. 327 s.
Sign. 30.603.

BORIÁN, Tibor: Piaristák : szerzetesrendek a Kárpát-medencében. (Piaristi : rehole v Karpatskej kotline.) Budapest : Miker Kiadó, 2007. 80 s.
Sign. 30.501.

DUBOVSKÝ, Dušan: Prvé slovenské gymnázium. Revúca : Mestské kultúrne stredisko, 2001. 156 s.
Sign. 30.417.

ĎURIŠKA, Zdenko: Medzi mlynmi a bankami : dejiny rodu Makovickovcov. Martin : Slovenská genealogicko-heraldická společnosť, 2007. 373 s.
Sign. 30.489.

DVOŘÁK, Pavel: Stopy dávnej minulosti 5 : Slovensko v stredoveku. Druhé kráľovstvo a jeho koniec. Budmerice : Vydav. Rak, 2009. 255 s. Sign. 30.596.

GUELTON, Frédéric – BRAUD, Emmanuelle – KŠIŇAN, Michal: Generál Milan Rastislav Štefánik v archívnych dokumentoch historickej služby francúzskeho ministerstva obrany. Bratislava : Vojenský historický ústav; Ministerstvo obrany SR, 2009. 179 s.
Sign. 30.646.

HALUKA, Pavol: Dejiny osvety v Kokave nad Rimavicou : k 80. výročiu založenia Miestnej ľudovej knižnice. Praha : vlastným nákladom, 2003. 105 s.
Sign. 30.627.

HALUKA, Pavol: Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Prahe : história zboru k 60. výročiu jeho založenia. Praha : Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor, 2007. 165 s.
Sign. 30.626.

Historia Scepussi, vol. 1. = Dejiny Spiša, zv. 1. Redakcia: Martin Homza, Stanislaw A. Sroka. Bratislava; Kraków : Katedra sloslovenských dejín FF UK; Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. 662 s.
Sign. 30.517.

HLAVAČKOVÁ, Miriam: Kapitula pri Dóme sv. Martina – intelektuálne centrum Bratislavy v 15. storočí. Bratislava : Historický ústav SAV, 2008. 210 s.
Sign. 30.365.

HOLOŠOVÁ, Alžbeta: Rektori Trnavskej univerzity. / Rectors of Trnava University 1635 – 1777 / 1992 – 2008. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2009. 145 s.
Sign. 30.572.

HRBEK, Vít – KŘÍŽEK, Jiří: Návraty k domovu. Působení památkáře Václava Wagnera v Pacově a v Pelhřimově. Pelhřimov: Muzeum Vysočiny, 2008. 130 s.
Sign. 30.303.

JUŘÍK, Pavel: Moravské dominia Liechtensteinů a Dietrichsteinů. Praha : Nakladatelství Libri, 2009. 419 s.
Sign. 30.612.

KATUNINEC, Milan: Dejiny Spolku svätého Vojtecha. Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2004. 190 s. Sign. 30.427.

KOHÚTOVÁ, Mária: Slovensko a Slováci v novoveku. Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2008. 174 s. Sign. 30.426.

Košický mešťan Márai. = Márai a kassai Polgár. Zost. Tibor Mészáros. Košice : Hernád, vydav. maďarských kníh a časopisov pre Mesto Košice, 2008. 147 s.
Sign. 30.400.

KRAJČOVIČ, Milan: Medzinárodné súvislosti slovenskej otázky 1927/1936 – 1940/1944. Maďarské dokumenty v porovnaní s dokumentmi v Bonne, Bukurešti, Viedni a Prahe. Bratislava : SAP – Slovak Academic Press, s. r. o., 2008. 439 s. Sign. 30.604.

Kresťanstvo v časoch sv. Vojtecha. Edit. Rastislav Kožiak, Jaroslav Nemeš. Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Slowaków w Polsce, 2009. 151 s.
Sign. 30.624.

KUČERA, Matúš: Slovenské dejiny I. Od príchodu Slovanov do roku 1526. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2008. 368 s.
Sign. 30.499.

Museli pracovat pro Říši : nucené pracovní nasazení českého obyvatelstva v letech 2. světové války. Doprovodná publikace k výstavě. Edit. Zdeňka Kokošková, Stanislav Kokoška. Praha : Státní ústřední archiv, 2004. 110 s.
Sign. 30.570.

Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov. Zv. IX. Na prahu modernej doby. Súmrak stavovskej, úsvit národno-občianskej spoločnosti. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2008. 391 s.
Sign. 30.607.

Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov. Zv. X. Od revolúcie 1848 – 1849 k dualistickému Rakúsko – Uhorsku. Počiatky politickej emancipácie Slovákov a formovania modernej spoločnosti. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2009. 335 s.
Sign. 30.608.

RÁBIK, Vladimír: Mestská kniha Trnavy (1392/1393) 1394 –1530. Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2008. 399 s.
Sign. 30.428.

Schwarzenbergové 1615 – 1789. Edícia: Didactica, svazek č. 3. České Budějovice : Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště, 2009. Nestr. Sign. 30.523.

SZEGHY, Gabriel – JAMBOR, Peter: Košickí gréckokatolíci – dejiny farnosti v rokoch 1797 – 1950. Košice : Gréckokatolícky farský úrad, 2007. 194 s.
Sign. 30.422.

TÖRÖK, József: A tizenkettedik század magyar egyháztörténete. (Dvanásť storočí uhorských cirkevných dejín.) Budapest : Mikes Kiadó, 2002. 231 s.
Sign. 30.352.

Ulrich Richental : Kostnická kronika. Historické rozprávanie o meste, ktoré sa stalo stredom Európy, a čo to znamenalo pre Slovákov a Čechov. Edit. Pavel Dvořák. Budmerice : Vydav. Rak, 2009. 311 s.
Sign. 30.606.

Vznik Slovenského štátu 14. marec 1939 : spomienky aktérov historických udalostí. 1. diel. Edit. Valerián Bystrický, Róbert Letz, Ondrej Podolec. Bratislava : AEPress, s. r. o., 2007. 340 s.
Sign. 30.566.

Vznik Slovenského štátu 14. marec 1939 : spomienky aktérov historických udalostí. 2. diel. Edit. Valerián Bystrický, Róbert Letz, Ondrej Podolec. Bratislava : AEPress, s. r. o., 2008. 360 s.
Sign. 30.567.

10. Dejiny umenia


Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni, 2008, č. 3 (24). Śmierć w Europie Środkowej. Kraków : Malopolski Instytut Kultury, 2008. 86 s.
Sign. 30.370.

BARTLOVÁ, Milena: Průvodce studiem dějin středověkého výtvarného umění. Brno : Masarykova univerzita, 2005. 150 s.
Sign. 30.435.

Dürer : a nyitott ajtók és – und die offenen Türen. Zost. Ádám Erdész. Békéscsaba : Typografika Kft., 2008. 196 s.
Sign. 30.524.

Falfestészeti emlékek a középkori Magyarország északkeleti megyéiből (Nástenné maľby stredovekého Uhorska v severovýchodných župách.) Budapest : Teleki László Alapítvány, 2009. 459 s.
Sign. 30.450.

FAZSAR, Kristóf: Magyarországi barokk kertművészet. (Maďarské barokové záhradné umenie.) Budapest : Helikon Kiadó, 2008. 277 s.
Sign. 30.502.

Franz Anton Maulbertsch und Mitteleuropa : Festschrift zum 30-jährigen Bestehen des Museums Langenaergen. Zost. Eduard Hindelang, Lubomír Slavíček. Langenargen; Brno : Masarykova univerzita, 2007. 329 s.
Sign. 30.436.

Generationen – Interpretationen – Konfrontationen. Zost. Barbara Balážová. Bratislava : Ústav dejín umenia SAV, 2007. 368 s.
Sign. 30.306.

GERÁT, Ivan: Obrazové legendy sv. Alžbety : téma, médium a kontext. Bratislava : Veda, vydav. SAV, 2009. 254 s.
Sign. 30.598.

Grafika 15. – 16. storočia zo zbierok Východoslovenského múzea v Košiciach. Košice : Košické kultúrne centrum; Východoslovenské múzeum, 1997. 64 s.
Sign. 30.647.

HERUCOVÁ, Marta – NOVOTNÁ, Mária: Mytologické a kresťanské príbehy v umení 19. storočia zo zbierok Slovenského národného múzea. Bratislava : Slovenské národné múzeum, 2008. 208 s.
Sign. 30.402.

Italská majolika z československých sbírek. Velká doba italského umění ohně. (Katalóg výstavy uspořadané Uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze.) Praha : Uměleckoprůmyslové muzeum, 1973. Nestr.
Sign. 30.431.

KONEČNÝ, Jan Lubomír: Románská rotunda ve Znojmě : ikonologie maleb a architektury. Brno : Host – vydav., s. r. o., 2005. 449 s.
Sign. 30.495.

KOVÁCS, László – GÖRFÖL, Jenő: Középkori templomok : Mátyasföld – Zoborvidék. (Stredoveké kostoly : Matúšova zem – okolie Zoboru.) Dunaszerdahely : NAP Kiadó, 2008. 85 s.
Sign. 30.514.

Középkori falképek Erdélyben. (Stredoveké nástenné maľby v Sedmohradsku.) Edit. Kollár Tibor. Budapest : Teleki László Alapítvány, 2008. 363 s.
Sign. 30.363.

KROUPA, Jiří: Školy dějin umění : metodologie dějin umění 1. Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 1996. 253 s.
Sign. 30.438.

KROUPA, Jiří: Umělci, objednavatelé a styl : studie z dějin umění. Edícia: Dějiny a teorie umění, svazek 10. Brno : Nakladatelství Barrister – Principal; Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2006. 399 s.
Sign. 30.437.

LEHEL, Zsolt: Alojz Rigele. Bratislava : Marenčin PT, s. r. o., 2008. 191 s.
Sign. 30.347.

Libosad : studie o českém a evropském barokním umění. Práce držitelů Baderova stipendia pro výskum malířství 17. století. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2007. 209 s.
Sign. 30.465.

Mátyás király öröksége : Késő reneszánsz művészet Magyarországon (16. – 17. század). Edit. Mikó Árpád, Verö Mária. (Dedičstvo kráľa Mateja : neskororenesančné umenie v Uhorsku.) Budapest : Magyar Nemzeti Galéria, 2008. 268 s.
Sign. 30.361.

Mátyás király öröksége : Késő reneszánsz művészet Magyarországon (16.- 17. század). Zv. I. Edícia: Reneszánsz Év – 2008. Budapest : Magyar Nemzeti Galéria, 2008. 390 s.
Sign. 30.512.

Mátyás király öröksége : Késő reneszánsz művészet Magyarországon (16. – 17. század). Zv. II. Edícia: Reneszánsz Év – 2008. Budapest : Magyar Nemzeti Galéria, 2008. 268 s.
Sign. 30.513.

MICHALIDES, Pavol: Výtvarná úžitková tvorba na Slovensku od polovice 19. storočia po súčasnosť. Bratislava : Pallas, 1978. 190 s.
Sign. 30.526.

Piaristický kostol Najsvätejšej Trojice a Nanebovzatia Panny Márie v Prievidzi : ikonografia výtvarnej výzdoby. Trenčín : Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, 2003. Nestr.
Sign. 30.535.

Renesance pod Červnou věží. Edícia: Putování historickým městem České Budějovice. II. díl. České Budějovice : Město, 2009. 24 s.
Sign. 30.614.

SOMLAI, Tibor: Tér és idő 1925 – 1942 : lakásbelsők a két világháború között. (Priestor a čas, interiéry v medzivojnovom období.) Budapest : Corvina, 2008. 363 s. + CD.
Sign. 30.360.

STEHLÍK, Miloš: Barok v soše : výběr statí. Brno : Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště, 2006. 260 s.
Sign. 30.434.

Stredoeurópske maliarstvo a sochárstvo 1800 – 1918. Stála expozícia – sprievodca. Bratislava : Galéria mesta Bratislavy, 2008. 90 s.
Sign. 30.403.

SZAKÁL, Ernö: Werkstattgeheimnisse der Steinmetze im Mittelalter. Budapest : Magyar KÖH, 2008. 46 s.
Sign. 30.359.

ŠÍR, Jiří – ŠÍROVÁ-MOTYČKOVÁ, Kamila: Klenoty českého baroka. Praha : Kartografie, a. s., 2008. 221 s.
Sign. 30.611.

Umenie na Slovensku : stručné dejiny obrazov. Text: Zuzana Bartošová, Ivan Gerát, Marta Herucová, Jozef Medvecký, Martin Vančo. Bratislava : Vydav. Slovart, s. r. o., 2007. 256 s.
Sign. 30.500.

Umělci čistého srdce II. : pocta Anně Zemánkové. (Katalóg výstavy) Olomouc : Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště, 2008. 126 s.
Sign. 30.563.

WALANUS, Wojciech: Późnogotycka rzeźba drewniana v Malopolsce 1490 – 1540. Kraków : UNIVERSITAS, 2007. 392 s.
Sign. 30.366.

11. Pamiatky

BAUER, Juraj: A plynuli stáročia ... Pamätné tabule a nápisy, erby, busty, monogramy, domové znaky mesta Košice. Košice : Mesto v OTA, a. s. Košice, 2007. 227 s.
Sign. 30.401.

DVOŘÁKOVÁ, Viera: Svetové kultúrne dedičstvo : kultúrne krásy Slovenska. Zost. Daniel Kollár. Bratislava : DAJAMA, 2009. 128 s.
Sign. 30.600.

Fiumei úti sírkert. (Cintorín na ulici Fiume.) Budapest : Nemzeti Emlékhely Kegyeleti Bizottság, 2008. 224 s.
Sign. 30.362.

MAXOVÁ, Ivana – NEJEDLÝ, Vratislav – ZAHRADNÍK, Pavel: Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Jihočeském kraji. Praha : Národní památkový ústav, 2009. 406 s.
Sign. 30.613.

Národné kultúrne pamiatky na Slovensku : okres Ružomberok. Edit. Katarína Halčinová. Bratislava : Pamiatkový úrad SR; Vydav. Slovart, s. r. o., 2008. 287 s.
Sign. 30.395-30.399.

Pamiatky v obnove I – III. Stavebné torzá, staré drevo, industriál. (Katalóg fotografických výstav, Bratislava 2006 – 2008.) Zost. Oto Makýš. Bratislava : Renesans, s. r. o., 2008. 39 s.
Sign. 30.375.

Sakrálne pamiatky v Košiciach. Zost. Klaudia Buganová, Kristína Markušová. Košice : Združenie pre podporu a rozvoj kultúry na východnom Slovensku ASPRODECUS, 2009. 337 s.
Sign. 30.651.

Svetové dedičstvo na Slovensku. Zost. Ľubica Pinčíková. Bratislava : Pamiatkový úrad SR, (2008). Nestr.
Sign. 30.332-30.333.

Technické pamiatky spojené s banskou a hutníckou činnosťou na Spiši. Spišská Nová Ves : ROCHUS – Rozvoj Spiša, nezisková organizácia, 2008. 171 s.
Sign. 30.376.

World Heritage in Slovakia. Edit. Ľubica Pinčíková. Bratislava :Pamiatkový úrad SR, 2008. 37 s.
Sign. 30.410-30.411.

12. Metodika ochrany a obnovy pamiatkového fondu


eCulture : interoperabilita informačných systémov. Základné pojmy a východiská. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2006. 79 s.
Sign. 30.302.

eCulture : Portál kultúry. Projekt budovania Registrov kultúrneho dedičstva a kultúrnych aktivít. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2006. 59 s.
Sign. 30.301.

GREGOR, Pavel: Dobrodružstvo pamiatok : vývoj teórie a praxe obnovy architektonického dedičstva od staroveku do konca 19. storočia. Bratislava : Vydav. Perfekt, a. s., 2008. 87 s.
Sign. 30.602.

MAKÝŠ, Oto: Ochrana a obnova pamiatok v krajine : odborná monografia. Bratislava : STU, Stavebná fakulta, 2008. 44 s.
Sign. 30.373.

MAKÝŠ, Oto: Technológia obnovy pamiatok. II. Bratislava : STU, Stavebná fakulta, 2008. 51 s.
Sign. 30.374.

MAKÝŠ, Oto: Vybrané témy z technológie pamiatkovej obnovy. II. Bratislava : STU, Stavebná fakulta, 2008. 31 s. Sign. 30.382.

MAKÝŠ, Oto a kolektív: Stavebná činnosť v pamiatkových územiach – vybrané témy. I. Bratislava : STU, Stavebná fakulta, 2008. 36 s.
Sign. 30.371.

MAKÝŠ, Oto a kolektív: Stavebná činnosť v pamiatkových územiach – vybrané témy. II. Bratislava : STU, Stavebná fakulta, 2008. 63 s.
Sign. 30.372.

13. Pamiatková starostlivosť v zahraničí


Cultural Routes 1999 : Guide to Monuments. Edit. Jerneja Batič. Ljubljana : Ministry of Culture of the Republic of Slovenia, Cultural Heritage Office, 2000. 183 s.
Sign. 30.390.

DenkMal! : Zeitschrift für Denkmalpflege in Schleswig-Holstein, 2009, roč. 16. Kiel : Landesamt für Denkmalpflege Schleswig- Holstein, 2009. 164 s.
Sign. 30.525.

Denkmalpflege in Westfalen-Lippe : Einkaufszentren als denkmalpflegerisches Problem. Wirkungsanalyse – Geschichte – Beispiele. 14. Jahrgang, Heft 2/08. Münster : LWL – Amt für Denkmalpflege in Westfalen, 2008, 48 s.
Sign. 30.305.

Denkmalpflege in Westfalen-Lippe : Ferdinand von Quast (1807 – 1877). 13. Jahrgang, Heft 2/07. Münster : LWL – Amt für Denkmalpflege in Westfalen, 2007. 96 s.
Sign. 30.304.

Denkmalpflege in Westfalen-Lippe, 15. Jahrgang, Heft 1/09. Münster : Ardey-Verlag, 2009. 48 s.
Sign. 30.469.

Denkmalpflege in Westfalen-Lippe, 15. Jahrgang, Heft 2/09. Wärmedämmung und Feuchteschutz, Solaranlagen in historischen Stadt- und Ortskernen über die Wandlungen des häuslichen Heizens. Münster : LWL-Amt für Denkmalpflege in Westfalen, 2009. s. 51-103.
Sign. 30.593.

DIETRICH, Eva: Die westfälische Denkmalpflege der Nachkriegszeit. Edícia: Denkmalpflege und Forschung in Westfalen, Band 48. Münster : Landschaftsverband Westfalen-Lippe, 2008. 240 s.
Sign. 30.309.

Erkennen – erforschen – erhalten. Denkmalpflege in Westfalen- Lippe. 3. Westfälischer Tag für Denkmalpflege in Warburg, 19. – 20. Juni 2008. Dokumentation. Münster : LWL-Amt für Denkmalpflege, 2009. 63 s.
Sign. 30.547.

KAIGL, Jan: Obor památkové péče Ministerstva kultury : stručný přehled k vyhodnocení činnosti v období let 1997 až 2005 a nástin koncepce a strategie památkové péče do roku 2012. Praha : Ministerstvo kultury České republiky, 2005. 27 s.
Sign. 30.534.

Lapidarium Hungaricum – 7. Veszprém megye I. A sümegi vár és a devercseri kastély reneszánsz kőfaragványai. Autor: Koppány Tibor. Budapest : KÖH, 2009. 211 s. Sign. 30.545.

LEBEN, Nika – SAGADIN, Milan: Krajn : Cultural and Natural Monuments of Slovenia. 211 Guidebook Series. Ljubljana : Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia, 2008. 87 s.
Sign. 30.423.

Magyarország műemlékjegyzéke : Zala megye. Budapest : Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2006. 151 s.
Sign. 30.355.

Magyarország műemlékjegyzéke : Tolna megye. Budapest : Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2006. 127 s.
Sign. 30.356.

Magyarország műemlékjegyzéke : Fejér megye. Budapest : Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2008. 191 s. Sign. 30.357 – 30.358. MATĚJ, Miloš – KLÁT, Jaroslav – KORBELÁŘOVÁ, Irena: Cultural Monuments of the Ostrava – Karviná Coalfield. Ostrava : Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště, 2008. 195 s.
Sign. 30.318.

Mediaeval Towns. Edit. Jerneja Batiš. Ljubljana : Ministry of Culture of the Republic of Slovenia; Cultural Heritage Office, 1999. 181 s.
Sign. 30.391.

Műemléki beszélgetések : tanulmányok a sokszínű örökségvédelmről. (Pamiatkarské rozhovory : štúdie o rôznorodej ochrane kultúrneho dedičstva.) Miskolc : Herman Ottó Tudományos Egyesület, 2009. 200 s.
Sign. 30.621.

Mustra 2008 december 19. – 2009 február 1. Magyarországi munkák. Budapest : Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2008. 154 s. + CD.
Sign. 30.354.

Neznano Blejsko jezero : podvodna kulturna dediščina in rezultali arheoloških raziskav. Edit. Andrej Gaspari. Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2008. 107 s.
Sign. 30.470.

Památky jižních Čech 1. Edit. Martin Gaži. České Budějovice: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště, 2008. 175 s.
Sign. 30.326.

Seznam nejohroženějších a nevyužívaných nemovitých památek v České republice. Zost. Jan Sommer, Hana Samková. Odborné a metodické publikace, svazek 19. Praha : Státní ústav památkové péče, 1999. 152 s.
Sign. 30.413.

TÓTH, József – PODONYI, Hedvig: Múltunk hídjai. / Bridges of Our Past. Budapest : Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2008. 98 s.
Sign. 30.312.

14. Historická zeleň, životné prostredie


Green Worlds : Monumental Cultural Landscape, Parks, Gardens, Cemeteries and others Forms of Designed green Spaces. Their
Protection, Conservation, Restoration and Public Promotion. Edit. Jan Rylke, Malgorzata Kaczyńska. Warsaw : Warsaw University of Life Sciences Press, 2009. 203 s.
Sign. 30.407.

Historische Alleen in Schleswig-Holstein : geschützte Biotope und grüne Kulturdenkmale. Auschlusspublikation des DBU-geförderten Modellprojektes 2005 – 2009. Kiel : Landesamt für Denkmalpflege, 2009. 230 s.
Sign. 30.548.

Objevování barokní zahrady zámku Český Krumlov. Edícia: Didactica, svazek č. 2. České Budějovice : Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště, 2008. Nestr.
Sign. 30.615.

Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2007. Edit. Jozef Klinda, Zuzana Lieskovská a kolektív. Bratislava; Banská Bystrica : Ministerstvo životného prostredia SR; Slovenská agentúra životného prostredia, (2008). 312 s. Sign. 30.325.

15. Archívy

Archivum Sala : archívna ročenka IV. Edit. Štefan Gaucsík, Veronika Nováková. Šaľa : Štátny archív v Bratislave, pobočka Šaľa, 2008. 200 s. Sign. 30.454.

Dejiny archívov na Slovensku. Zost. Júlia Ragačová. Bratislava : Ministerstvo vnútra SR, odbor archívov a registratúr, 2008. 181 s.
Sign. 30.300.

MACHAJDÍKOVÁ, Elena : Sprievodca po archíve Slovenského národného múzea. Bratislava : Slovenské národné múzeum, 2008. 190 s.
Sign. 30.341.

The National Archives of Hungary. Edit. József Bana. Budapest : Association of the Hungarian Archivists, 2006. 183 s.
Sign. 30.452.

16. Výročné správy


Hlavné mesto SR Bratislava : ročná správa 2007. Bratislava : Hlavné mesto SR (2008). 91 s. + CD.
Sign. 30.307.

Stavebnícka ročenka 2009. Haly a priemyselné objekty. Zost. Magdaléna Lukáčová. Bratislava : JAGA GROUP, s. r. o., 2008. 158 s.
Sign. 30.331.

Výroční zpráva za rok 2008 – Národní památkový ústav. Redakcia: Lucie Ernstová. Praha : Národní památkový ústav, 2009. 61 s. + CD.
Sign. 30.571.

Yearly of the International Cultural Centre, No. 17, Kraków 2008. Edit. Lukasz Galusek. Kraków : International Cultural Centre, 2009. 157 s.
Sign. 30.594.

17. Reštaurovanie


Historische Textilien : Konservierung, Deponierung, Ausstellung. Edícia: Restauratorenblätter 27. Klosterneuburg : Verlag Stift Klosteneuburg, 2007 – 2008. 188 s.
Sign. 30.317.

Reštaurátor Franz Storno starší. = Restaurator Franz Storno d. Ältere (1821 – 1907.) Edit. Dušan Buran. Bratislava : Slovenská národná galéria, 2008. 79 s. Sign. 30.466.

18. Historické pohľadnice Malopolska w II Rzeczypospolitej. = Malopolska During the II Polish Republic. Edit. Adam Bartosz. Tarnów : Muzeum Okregowe, 2008. 270 s.
Sign. 30.367.

Malopolska przed stu laty 1890 – 1914. = Malopolska a Hundred Years ago 1890 – 1914. Edit. Adam Bartosz. Tarnów : Muzeum Okregowe, 2006. 191 s.
Sign. 30.368.

Tarnów na starej fotografii ze zbiorów Muzeum Okregowego w Tarnowie. Edit. Dariusz Kobylański. Tarnów : SCAN, Muzeum Okregowe, 2008. 191 s.
Sign. 30.369.

19. Ostatné


80 rokov Považskej knižnice. Zost. A. Zelenáková. Považská Bystrica : Považská knižnica, 2005. 42 s.
Sign. 30.320.

DVOŘÁKOVÁ, Daniela – DVOŘÁK, Pavel: Kalendárium : svátky, světci, pranostika, pověry, zvyky, tradice a historické události pro každý den. Praha : Nakladatelství X – Egem, s. r. o., 2003. 472 s.
Sign. 30.605.

HALUKA, Pavol: Železničná trať Poltár – Utekáč 1908 – 2008. 100 rokov od príchodu prvého vlaku do Kokavy nad Rimavicou. Praha : vlastným nákladom, 2008. Nestr.
Sign. 30.625.

JANKÓ, Annamária: Magyarország katonai felmérései 1763 – 1950. (Vojenské zamerania v Maďarsku 1763 – 1950.) B. m. v. : Argumentum Kiadó, 2007. 196 s. + CD.
Sign. 30.451.

JUDÁK, Viliam – POLÁČIK, Štefan: Katalóg patrocínií na Slovensku. Bratislava : Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, 2009. 476 s. Sign. 30.509 – 30.511. Literárna antológia krajín Vyšehradskej skupiny. Edit. Pál Békés. Budapest : KultúrPont Iroda, 2007. 514 s.
Sign. 30.379.

MIKULÁŠ, Marián – OLÁH, Jozef – MIKULÁŠOVÁ, Dana: Kreslenie stavebných konštrukcií. Bratislava : Vydav. Jaga Group, s. r. o., 2008. 214 s.
Sign. 30.637.

NOVÁK, Jozef: Pečate miest a obcí na Slovensku. Zväzok 1., A – M. Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 2008. 719 s.
Sign. 30.394, 30.609.

NOVÁK, Jozef: Pečate miest a obcí na Slovensku. Zväzok 2., N – Ž. Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 2008. 648 s.
Sign. 30.565, 30.610.

Pigment Compendium. A Dictionary and Optical Microscopy of Historical Pigments. Amsterdam : Elsevier, 2008. 958 s.
Sign. 30.644.

Profesori Slovenskej technickej univerzity 1937 – 2007. Bratislava : Vydav. STU, 2007. 274 s.
Sign. 30.533.

Slovenská technická univerzita v Bratislave : 70 rokov. Zost. Tatiana Sikorová. Bratislava : Vydav. STU, 2007. 181 s.
Sign. 30.532.

Sto rokov vinárskej školy v Modre 1884 – 1984. Modra : Stredná poľnohospodárska technická škola, 1985. 95 s.
Sign. 30.541.

STOCKMANN, Viliam: Kto je kto v ochrane prírody Slovenska. Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2009. 238 s.
Sign. 30.456.

Vocabularium parvum scripturae latinae. Edícia: Latin Palaeography Network – Central and Eastern Europe. Edit. Juraj Šedivý, Hana Pátková. Bratislava; Praha : Vydav. Michal Vaško, Prešov, 2008. 111 s. Sign. 30.319.

Halina Mojžišová
Knižnica PÚ SR

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Bardejov, radnica – detail renesančného portálu