SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Rok 2006

3. apríla 2012

1. Bibliografie, encyklopédie, slovníky

Bibliografia slovenskej archeológie za roky 1997 a 1998. Zost. Marta Jasečková. Nitra : Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV; Archeologický ústav SAV; Nadácia Antona Točíka, 2005. 120 s. Sign. 29.166.

Bibliografie památkové péče za rok 1998. Zost. Jiřina Dejmková. Praha : Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, 2005. 232 s. Sign. 28.949.

Buben, Milan: Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích. Díl 1. Řády rytířské a křižovníci. Praha : Nakladatelství Libri, 2002. 215 s. Sign. 29.093.

Buben, Milan: Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích. Díl 2., svazek 2. Mnišské řády. Praha : Nakladatelství Libri, 2004. 399 s. Sign. 29.094.

Čižmář, Miloš: Encyklopecie hradišť na Moravě a ve Slezsku s leteckými záběry hradišť Miroslava Bálky. Praha : Nakladatelství Libri, 2004. 303 s. Sign. 29.079.

Encyklopédia miest a obcí Slovenska. Zost. Peter Süle ml. Lučenec : PS-LINE, s.r.o., 2005. 960 s. Sign. 29.021.

Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách. Edit. Pavel Vlček. Praha : Academia, 2004. 761 s. Sign. 29.081.

Encyklopedie českých tvrzí. Díl 3. S-Ž. Praha : ARGO, 2005. 1171 s. Sign. 29.036.

Foltýn, Dušan a kol.: Encyklopedie moravských a slezských klášterů. Praha : Nakladatelství Libri, 2005. 878 s. Sign. 29.041.

Hlušíková, Marta: Latinsko-slovenský slovník. Bratislava : Vydavateľstvo Kniha-Spoločník, 2003. 934 s. Sign. 29.240.

Lexikón slovenských žien. Martin : Slovenská národná knižnica; Národný biografický ústav, 2003. 288 s. Sign. 29.294.

Lurker, Manfred: Slovník symbolů. Praha : Knižní klub, 2005. 614 s. Sign. 29.092.

Pavlík, Čeněk – Vitanovský, Michal: Encyklopedie kachlů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku : Ikonografický atlas reliéfů na kachlích gotiky a renesance. Praha : Nakladatelství Libri, 2004. 469 s. Sign. 29.080.

Pešta, Jan: Encyklopedie českých vesnic. Vesnické památkové rezervace, zóny a ostatní památkově hodnotná vesnická sídla v čechách. Díl III. Západní Čechy. Praha : Nakladatelství Libri, 2005. 439 s. Sign. 28.988.

Rameš, Václav: Slovník pro historiky a návštěvníky archívů. Praha : Nakladatelství Libri, 2005. 431 s. Sign. 28.998.

2. Zborníky

900 let cisterciánského řádu. : Sborník z konference konané 28.-29. 9.1998 v Břevnovském klášteře v Praze. Zost. Kateřina Charvátová. Praha : UNICORNIS, 2000. 319 s. Sign. 29.083.

A Debreceni Déri Múzeum. Évkönyve 1999. Debrecen : Déri Múzeum, 2000. 477 s. Sign. 29.177.

A Debreceni Déri Múzeum. Évkönyve 2000-2001. Debrecen : Déri Múzeum, 2001. 387 s. Sign. 29.179.

Acta Archaeologica Opaviensia. I. Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. 17.-20. září 2002, Hradec nad Moravicí. Opava : Ústav historie a muzeologie FPF Slezské univerzity, 2004. 237 s. Sign. 29.058.

Acta Historica Neosoliensia 8/2005 : Ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Zost. Rastislav Kožiak, Imrich Nagy. Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied UMB; UNIVERSUM, 2005. 346 s. Sign. 29.260.

All´atlante dei Sacri Monti, Calvari e Complessi devozionali europei : Atti del Convegno Internazionele, Varallo 17-18-19 Aprile 1996, Palazzo d´Adda – Centro Congressi. Zost. Amilcare Barbero, Elene De Filippis. Ponzano Monferrato : Il Centro di Documentazione dei Sacri Monti, Calvari e Complessi devozionali, 2006. 236 s. Sign. 29.265.

Agria XXXVIII. : Annales Musei Agriensis. Eger : A Dobó István Vármúzeum kiadása, 2002. 356 s. Sign. 29.178.

Agria XLI. : Annales Musei Agriensis. Eger : A Ddobó István Vármúzeum kiadása, 2005. 426 s. Sign. 29.176.

Archaeologia historica 31/2006 : Sborník příspěvků přednesených na 37. konferenci archeologů středověku ČR a SR s hlavním zaměřením na raně středověká centra, jejich podobu a vývoj. Chrudim 19.-22. září 2005. Edit. V. Nekuda, Z. Měřínský, P. Kouřil. Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, 2006. 455 s. Sign. 29.246.

Ars Hungarica 27/1999. Budapest : MTA, 1999. 267 s. Sign. 29.139.

Ars Hungarica 33/2005. Budapest : MTA, 2005. 240 s. Sign. 29.140.

Balneologický spravodajca 1998. Edit. Magda Pekárová. Piešťany : Balneologické múzeum, 1999. 284 s. Sign. 29.171.

Bardkontakt 2006 – Problematika mestských pamiatkových centier : Zborník prednášok, Bardejov 23.-24. august 2006. Bardejov : Mesto, 2006. 181 s. Sign. 29.252.

Biuletyn Konserwatorski Województwa Bialostockiego 1998. Bialystok : Państwowa Sluzba Ochrony Zabytków, 1998. 268 s. Sign. 28.973.

Budúcnosť miest s monofunkčným priemyslom – príklady Baťových miest : Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 7.-8. september 2006. Bratislava : Vydavateľstvo Spolku architektov Slovenska, 2006. 35 s. Sign. 29.253.

Bulletin National Research Institute for Cultural Properties, Nara 2003, 2004, 2006. Nara : National Research Institute for Cultural Properties, 2003, 2004, 2006. 181 s., 173 s., 135 s. Sign. 28.965, 28.967, 29.230.

Byzantinoslovaca I. : Byzantologický seminár A. Avenaria. Edit. Miroslav Daniš. Bratislava : STIMUL, 2006. 271 s. Sign. 29.156.

DenkMal! : Zeitschrift für Denkmalpflege in Schleswig-Holstein. Roč. 13 (2006). Kiel : Landesamt für Denkmalpflege, 2006. Sign. 29.201.

Denkmalpflege in Niederösterreich. Band 34. Gemälde. St. Pölten : Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Kultur und Wissenschaft, 2005. 48 s. Sign. 28.991.

Epigraphica a sepulcralia I. : Sborník příspěvků ze zasedání k problematice sepulkrálních památek, pořádaných Ústavem dějin umění AV ČR v letech 2000 až 2004. Edit. Dalibor Prix, Jiří Roháček. Praha : ARTEFACTUM, 2005. 287 s. Sign. 29.157.

Frühmittelalterliche Elite bei den Völkern des östlichen Mitteleuropas (mit einem speziellen Blick auf die grossmärische Problematik.) : Materialen der internationalen Fachkonferenz, Mikulčice 25.-26.5.2004. Edit. Pavel Kouřil. Brno : Archeologický ústav AV ČR, 2005. 379 s. Sign. 29.053, 29.245.

Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske. Zv. 28/2004. Zagreb : Ministarstvo kulture Uprava za zaštitu kulturne baštine, 2005. 236 s. Sign. 29.002.

Historica Carpatica 36/2005 : Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach. Séria C – História. Zost. Dárius Gašaj. Košice : Východoslovenské múzeum, 2006. 146 s. Sign. 29.295.

Historické mapy : Zborník z vedeckej konferencie konanej 17. marca 2005 v SNM v Bratislave. Edit. Ján Pravda. Bratislava : Kartografická spoločnosť SR; Geografický ústav SAV, 2005. 255 s. Sign. 28.990.

Independent Administrative Institution National Research Institute for Cultural Properties, Nara 2003, 2004, 2006. Nara : National Research Institute for Cultural Properties, 2003, 2004, 2006. 68 s., 66 s., 66 s. Sign. 28.964, 28.966, 29.231.

International Cultural Centre Cracow. Roč. 1992 – 2005, č. 1-14. Kraków: International Cultural Centre, 1992-2005. Sign. 29.142/1-12.

International Plannign Workshop. Bijacovce – Spišské Podhradie, Slovakia, 7.-17.9.1998. Zost. Beáta Brtková. Bratislava : STU, 1999. 48 s. Sign. 28.951.

Jezuitské školstvo včera a dnes : Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie 12. októbra 2006 v Trnave. Edit. Ladislav Csontos. Trnava : Dobrá kniha pre Ústav dejín TU a Teologickú fakultu TU v Bratislave, 2006. 214 s. Sign. 29.264.

Landesamt für Denkmalpflege Schleswig-Holstein. Bericht über die Jahre 2000/2001. Sonderdruck aus Nordelbingen. Band 71. Heide : Landesamt für Denkmalpflege, 2002. 269 s. Sign. 28.950.

Landesamt für Denkmalpflege. Bericht über die Jahre 2004/2005. Heide : Landesamt für Denkmalpflege, 2006. S. 237-360. Sign. 29.316.

Magyar müemlékvédelem XIII. A müemlékvédelmi tudományos intézet közleményei. Budapest : Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2006. 372 s. Sign. 29.137, 29.267.

Materials for the Study of the Cultural Monuments of Vojvodina – XVII, XVIII, XIX, XX. Novi Sad : The Provincial Institute for the Protection of Cultural Monuments in Autonomus Province of Vojvodina, 1994, 1996, 1996, 1999. 239 s., 264 s., 159 s., 236 s. Sign. 28.960-28.963.

Materiály, techniky a technológie pri obnove pamiatok : Zborník z medzinárodneho workshopu, Banská Štiavnica, 28. máj – 1. jún 2002. Bratislava : Pamiatkový úrad SR, 2002. 87 s. Sign. 29.289.

Mediaevalia Archaeologica 6. Těžba a zpracování drahých kovů : sídelní a technologické aspekty. Edit. Karel Nováček. Praha; Brno; Plzeň : Archeologický ústav AV ČR, 2004. 223 s. Sign. 29.054.

Miery a váhy v dejinách ľudskej spoločnosti : Zborník príspevkov z konferencie 27.-28. septembra 2005 v Bratislave. Zost. Júlia Ragačová. Bratislava : Ministerstvo vnútra SR, odbor archívov a registratúr, 2006. 170 s. Sign. 29.222.

Minulosť a prítomnosť Banskej Bystrice I. : Zborník z vedeckej konferencie, ktorá sa konala v Banskej Bystrici v dňoch 27.-28. septembra 2005 pri príležitosti 750. výročia mesta. Edit. Imrich Nagy, Igor Graus. Banská Bystrica : Katedra histórie FHV UMB; Štátna vedecká knižnica, 2006. 301 s. Sign. 29.095.

Minulosť a prítomnosť Banskej Bystrice II. : Zborník z vedeckej konferencie, ktorá sa konala v Banskej Bystrici v dňoch 27.-28. septembra 2005 pri príležitosti 750. výročia mesta. Edit. Imrich Nagy, Igor Graus. Banská Bystrica : Katedra histórie FHV UMB; Štátna vedecká knižnica, 2006. 340 s. Sign. 29.096.

Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok. Zv. 15. Zost. Ľubica Pinčíková. Bratislava : Pamiatkový úrad SR, 2004. 231 s. Sign. 28.996-28.997.

Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok. Zv. 17. Zost. M. Orosová, M. Kalinová, L. Kubeková, R. Glaser-Opitzová. Bratislava : Pamiatkový úrad SR, 2006. 296 s. Sign. 29.296-29.297.

Památková péče na Moravě – Monumentorum Moraviae Tutela. Zv. 9/2005. Světice z Petrova. Brno : NPÚ, územní odborné pracoviště, 2005. 101 s. Sign. 29.050.

Památková péče na Moravě – Monumentorum Moraviae Tutela. Zv. 8/2004. Hrady a zámky. Brno : NPÚ, územní odborné pracoviště, 2004. 156 s. Sign. 29.049.

Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 8. : Zborník zo seminára konaného dňa 7. 12. 2004. Zost. Jaroslava Žuffová. Trnava : KPÚ, 2005. 57 s. Sign. 29.027.

Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 9. : Zborník zo seminára konaného dňa 8. 12. 2005. Zost. Jaroslava Žuffová. Trnava : KPÚ, 2006. 57 s. Sign. 29.320.

Petites Villes Côtiéres Historiques: Développement urbain équilibré centre terre, met et société. : Actes du Séminaire international, Saida, Liban 28-31 Mai 2001. Paris : UNESCO, 2002. 373 s. Sign. 29.338.

Pocta Karolovi Kahounovi – súvislosti slovenského umenia : Jubilejný zborník. Edit. Štefan Oriško. Bratislava : STIMUL, 2006. 231 s. Sign. 29.155.

Pohľady do minulosti III. : Zborník prednášok z histórie. Zost. Mária Novotná. Levoča : SNM – Spišské múzeum, 2003. 109 s. Sign. 29.015.

Pohľady do minulosti IV. : Zborník prednášok z histórie. Zost. Mária Novotná. Levoča : SNM – Spišské múzeum; Mesto Levoča, 2004. 93 s. Sign. 29.016.

Pohľady do minulosti V. : Zborník prednášok z histórie. Zost. Mária Novotná. Levoča : SNM – Spišské múzeum, 2005. 206 s. Sign. 29.124.

Přehled výzkumů 46. Brno : Archeologický ústav AV ČR, 2005. 343 s. Sign. 29.056.

Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti – Roč. XXXVIII-XLII (1944-1948). Turčiansky Svätý Martin : Muzeálna slovenská spoločnosť, 1948. 348 s. Sign. 29.173.

Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2003. Ostrava : NPÚ, územní odborné pracoviště, 2003. 149 s. Sign. 29.163.

Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2004. „Romantismus a realismus 19. století (sny a skutečnosti)“. Ostrava : NPÚ, územní odborné pracoviště, 2004. 132 s. Sign. 29.164.

Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2005. Příloha Zprávy o činnosti v roce 2004. Ostrava : NPÚ, územní odborné pracoviště, 2005. 124 s. Sign. 29.165.

Sborník Státního památkového ústavu v Ostravě 2001. Ostrava : Státní památkový ústav, 2002. 155 s. Sign. 29.161.

Sigismund von Luxemburg – Ein Kaiser in Europa : Tagungband des internationalen historischen und kunsthistorischen Kongresses in Luxemburg, 8.-10. Juni 2005. Zost. Michel Pauly, Francois Reinert. Mainz am Rhein : Verlag Philipp von Zabern, 2006. 376 s. Sign. 29.130.

Slavische – Slovanské štúdie 1992. Die Slavische Idee : Beiträge am Matija Majar-Ziljski-Symposium vom 6. bis 10. Juli 1992 in Tratten/Pošišče, Kärnten. Zost. Andreas Moritsch. Bratislava : SAP pre Historický ústav SAV a Österreichisches Ost- und Südosteuropainstitut, 1993. 148 s. Sign. 29.220.

Slovaks in the Central Danubian Region in the 6th to 11th Century. Zost. Beata Egyházy-Jurovská. Bratislava : SNM, 2000. 232 s. Sign. 29.202.

Slovenská numizmatika XVI : K 65. narodeninám Evy Kolníkovej a Eleny Minarovičovej. Zost. Ján Hunka. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2002. 262 s. Sign. 29.172.

Sommerreisen nach Salzburg im 19. Jahrhundert : Ergebnisse eines interdisziplinären Symposiums. Berlin, 27. bis 29. Oktober 1994. Salzburg : Salzburger Museum für Kunst und Kulturgeschichte, 1998. 203 s. Sign. 29.064.

Staré stezky – Znamení na cestě, historické cesty, obchodní cesty : Sborník příspěvků z 5. semináře 19. dubna 2000. Brno : Památkový ústav, 2000. 53 s. Sign. 29.205.

Staré stezky 6/2001 : Sborník referátů z 6. semináře 25. dubna 2001. Brno : Státní památkový ústav, 2001. 116 s. Sign. 29.206.

Studia archaeologica Slovaca mediaevalia 5/2006. Človek – sacrum – prostredie. Kláštorisko, 25.-27.8.2005. Zost. M. Slivka, M. Homza. Levoča : Kláštorisko, n.o., 2006. 416 s. Sign. 29.323.

Svorník 3/2005. Krovy a střechy : Sborník příspěvků z 3. konference stavebněhistorického průzkumu uspořadané 8.-11. června 2004 v Muzeu Vysočiny v Třebíči. Praha : Sdružení pro stavebněhistorický průzkum a UNICORNIS, 2005. 309 s. Sign. 29.107.

Svorník 4/2006. Poznání a dokumentace historických staveb : Sborník příspěvků z 4. konference stavebněhistorického průzkumu uspořadané 31. 5. - 3. 6. 2005 v Poděbradech. Praha : Sdružení pro stavebněhistorický průzkum a UNICORNIS, 2006. 279 s. Sign. 29.191.

Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV 37/2005, 38/2005. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2005. 195 s., 154 s. Sign. 29.152, 29.153.

The Role of Magic in the Past. Learned and Popular Magic, Popular Beliefs and Diversity of Attitudes. Edit. Blanka Szeghyová. Bratislava : Pro Historia, 2005. 255 s. Sign. 29.028.

Tvorba tematických máp v SSR II. : Zborník zo seminára. Zost. Ján Pravda. Bratislava : SV Geodeticko-kartografickej spoločnosti ČSVTS, odborná skupina pre kartografiu; Geografický ústav SAV, 1986. 205 s. Sign. 29.174.

Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2004 : Zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej na Trnavskej univerzite v dňoch 27. a 28. októbra 2004. Trnava : Typi Universitatis Tirnaviensis, 2005. 146 s. Sign. 29.270.

Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2005 : Zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej v Trnave 26.-27. októbra 2005. Trnava : Trnavská univerzita, Filozofická fakulta, 2006. 198 s. Sign. 29.271.

Vápno a vápenné technológie pri obnove pamiatok : Zborník z medzinárodného kurzu a seminára, Banská Štiavnica, 5.-16. september 2005. Banská Štiavnica : Spolok Banskej Štiavnice ´91, 2005. 161 s. Sign. 29.288.

Wiadomości Konserwatorskie Województwa Krakowskiego 2/1995, 8/1998. Kraków : Państwowa Sluzba Ochrony Zabytków, 1995-1998. Sign. 28.974-28.980.

Z minulosti Slovenského Komlóša : Zborník štúdií. Zost. Jarmila Gerbócová. Slovenský Komlóš : Slovenská samospráva a Nadácia Za komlóšskych Slovákov, 2005. 365 s. Sign. 29.263.

Z minulosti Spiša 11/2003 : Ročenka Spišského dejepisného spolku v Levoči. Zost. Ivan Chalupecký. Levoča : Spišský dejepisný spolok, 2003. 215 s. Sign. 29.308.

Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Historica XLVI. Bratislava : UK, 2005. 214 s. Sign. 29.115.

Zborník prednášok V. Medzinárodnej konferencie o reštaurovaní. Bardejov, hotel Šariš, 21.-23. semptembra 2005. Bratislava : Obec reštaurátorov Slovenska, 2006. 164 s. Sign. 29.272-29.273.

Zborník Slovenského národného múzea v Martine XCVIII. Etnografia 45. Martin : SNM, 2004. 159 s. Sign. 29.248.

Zborník Slovenského národného múzea v Martine XCIX. Etnografia 46. Martin : SNM, 2005. 137 s. Sign. 29.249.

Zprávy Památkového ústavu v Brně 3/1999. Brno : Památkový ústav, 1999. 118 s. Sign. 29.216.

3. Výročné správy

8.-13. výročná členská schôdza absolventov Baťovej školy 2001-2006. Zost. Ladislav Glórik. Svit : Klub ABŠ, 2001-2006. Sign. 29.254-29.259.

Anual raport – Raport anual – Éves beszámoló 1999. Transylvania Trust. Kolozsvár : Transylvania Trust, 2000. 56 s. Sign. 29.008.

Galéria 2004-2005 : Ročenka Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Bratislava : SNG, 2006. 419 s. Sign. 29.331, 29.261.

Nadácia Horský park : ročenka 2002. Bratislava : Nadácia Horský park, 2003. 10 s. Sign. 28.953.

Ročenka 2004 Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště středních Čech. Příloha časopisu Památky středních Čech č. 2, roč. 19 (2005). Praha : NPÚ, územní odborné pracoviště středních Čech, 2005. 136 s. Sign. 29.003.

Ročná správa 2005 – hlavné mesto SR Bratislava. Bratislava, 2006. 85 s. Sign. 29.287.

Stavebnícka ročenka 2006. Bratislava : Jaga group, s.r.o., 2005. 190 s. Sign. 29.243, 29.009.

Výročná správa 2005. Zodp. red. Karol Vlk. Bratislava : Pamiatkový úrad SR, 2006. 100 s. Sign. 29.236-29.237.

Výroční zpráva 1998 Státního ústavu památkové péče Praha. Praha : Státní ústav památkové péče, 1999. 134 s. Sign. 29.215.

Výroční zpráva Národní soutěže muzeí ČR Gloria musealis 2003. Praha : Asociace muzeí a galerií ČR, 2004. Nestr. Sign. 29.011.

Výroční zpráva Státního památkového ústavu v Ostravě 2002. Ostrava : NPÚ, územní odborné pracoviště, 2003. 99 s. Sign. 29.162.

4. Archeológia

Archeologické pamiatky a súčasnosť 3. Bratislava, júl 1984 : Katalóg výstavy. Bratislava : MSPSOP, 1984. Nestr. Sign. VF 29.070.

Archeologické zdcadlení - Archaeological Reflections. Olomouc : Vlastivědné muzeum, 2001. 159 s. Sign. 29.055.

Bamiyan – Challenge tu World Heritage. Archaeological Survey of India. New Dehli : Archaeological Survey of India, 2002. 112 s. Sign. 28.958.

Beneš, Antonín – Michálek, Jan – Zavřel, Petr: Archeologické nemovité památky okresu České Budějovice. Díl 1. Soupis a studie. Praha : Archeologický ústav AV ČR, 1999. 220 s. Sign. 29.066.

Beneš, Antonín – Michálek, Jan – Zavřel, Petr: Archeologické nemovité památky okresu České Budějovice. Díl 2. Atlas. Praha : Archeologický ústav AV ČR, 1999. 248 s. Sign. 29.067.

Berg, Axel von: Bildkarten zur Archäologie an Mittelrhein und Mosel. Koblenz : Archäologische Denkmalpflege Amt, 1996. Nestr. Sign. 29.219.

Ján Dekan – život a dielo. Osobnosti slovenskej archeológie. Nitra : Archeologický ústav SAV; Spoločnosť Antona Točíka; Slovenská archeologická spoločnosť, 2005. 82 s. Sign. 29.168.

Kaminská, Ľubomíra: Hôrka – Ondrej. Osídlenie spišských travertínov v staršej dobe kamennej. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2005. 145 s. Sign. 29.170.

Kazdová, Eliška – Peška, Jaroslav – Mateiciucová, Inna: Olomouc – Slavonín I. Sídliště kultury s vypíchanou keramikou. Archaeologiae Regionalis Fonters 2. Olomouc : Vlastivědné muzeum, 1999. 209 s. Sign. 29.059.

Klanica, Zdeněk: Nechvalín, Prušánky – vier slawische Nekropolen. Teil 2. Katalog. Brno : Archeologický ústav AV ČR, 2006. 290 s. Sign. 29.313.

Matoušek, Václav – Jenč, Petr – Peša, Vladimír: Jeskyně Čech, Moravy a Slezska s archeologickými nálezy. Praha : Libri, 2005. 279 s. Sign. 29.087.

Otázky neolitu a eneolitu našich krajín 2004. Edit. Ivan Cheben, Ivan Kuzma. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2005. 392 s. Sign. 29.154.

Pavlov I Southeast. A Window into the Gravettian Lifestyles. Dolnověstonické studie, svazek 14. Brno : Archeologický ústav AV ČR, 2005. 500 s. Sign. 29.062.

Petrovič, Rastislav – Matis, Július: Nález gotického kostola v Seredi. Sereď : OZ VodnýHrada Fándlyho fara, Mestské múzeum, 2005. 32 s. Sign. 29.023.

Pleistocene Environments and Archaeology of the Dzeravá skala Cave, Lesser Carpathians, Slovakia. Kraków : Polska Akademia Umiejetności, 2005. 226 s. Sign. 29.307.

Procházková, Pavlína – Vitula, Petr: Přáslavice. Díly pod dědinou I. Sídliště kultury nálevkovitých pohárů. Archaeologiae Regionalis Fontes 3. Olomouc : Vlastivědné muzeum, 2001. 152 s. Sign. 29.057.

Sklenář, Karel: Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů. Praha : Libri, 2005. 726 s. Sign. 29.042.

Sprievodca náučným chodníkom Klížske Hradište – Vrchhora – Michalov vrch. Nitra : Archeologický ústav SAV, b.r.v. 16 s. Sign. 29.167.

Studien zum Burgwall von Mikulčice. Band 6. Zost. Lumír Poláček. Brno : Archeologický ústav AV ČR, 2005. 633 s. Sign. 29.314.

Studien zum Burgwall von Mikulčice. Band 7. Zost. Lumír Poláček. Brno : Archeologický ústav AV ČR, 2005. 358 s. Sign. 29.060.

Škrdla, Petr: The Upper Paleolithic on the Middle Course of the Morava River. Dolnověstonické studie, svazek 13. Brno : Archeologický ústav AV ČR, 2005. 229 s. Sign. 29.061.

Terénní výzkum v Mikulčicích. Mikulčice – průvodce. Svazek 1. Zost. Lumír Poláček. Brno : Archeologický ústav AV ČR, 2006. 44 s. Sign. 29.310.

5. Architektúra a urbanizmus

Architektúra na Slovensku – stručné dejiny. Zost. Henrieta Moravčíková. Bratislava : Slovart, 2005. 183 s. Sign. 29.106.

Dulla, Matúš a kol.: Majstri architektúry. Bratislava : Perfekt, 2005. 87s. Sign. 29.026.

Finka, Maroš: Interdisciplinárne aspekty vývoja priestorovej kvality systémov osídlenia. Bratislava : FA STU; ROAD, 2001. 165 s. Sign. 29.029.

Horyna, Mojmír – Uher, Vladimír: Kryštof Dientzenhofer (1655-1722). K 350. výročí narození génia českého baroka = Christoph Dientzenhofer – zum 350. Geburstag das genialen bömischen Barockbaumeisters. Praha : NPÚ, 2005. 131 s. Sign. 29.117.

Dietinger, Erika: Melchior Hefele (Menyhért Hefele) 1716-1794. Ein grosser Künstler des Kaunertals. Innsbruck : vl. n., 2005. 194 s. Sign. 29.146.

Maróti Géza és Zebegény. Géza Maróti and Zebegény (1875-1941). Pest : Megyei Múzeumok Igazgátósága, 2003. Nestr. Sign. 28.956.

Matuszková, Jitka – Kovářů, Věra: Vinohradnické stavby na Moravě = Viticultural Buildings of Moravia. Brno : ERA Group; NPÚ, územní odborné pracoviště, 2004. 299 s. Sign. 29.014.

Petríková, Dagmar – Kusý, Ivan: Sociológia pre architektov a urbanistov. Bratislava : FA STU; ROAD, 1999. 155 s. Sign. 29.030.

Priestorové plánovanie v územiach so špecifickým režimom. Edit. B. Dohnány, P. Vodrážka. Bratislava : FA STU; ROAD, 2000. 464 s. Sign. 29.031.

Sándy, Gyula: Hogyan lettem és hogyan voltam én templom-építö – tervezö és müvezetö építész? Lapis Angularis VI. Budapest : Magyar Építészeti Múzeum, 2005. 289 s. Sign. 29.065.

Škadraba, Jiří – Vajdiš, Jaroslav: Lidová architektura Středočeského kraje. Praha : Středisko státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje, 1984. 58 s. Sign. 29.122.

Vybíral, Jindřich: Zrození velkoměsta. Architektura v obraze Moravské Ostravy 1890-1938. Ostrava : NPÚ, územní odborné pracoviště, 2003. 219 s. Sign. 29.116.

6. Sakrálna architektúra

Borovský, Tomáš: Kláštery, panovník a zakladatelé na středověké Moravě. Brno : Matice moravská, 2005. 298 s. Sign. 29.084.

Buganová, Klaudia – Šangala, Marián: Kríže Košíc a okolia. Bratislava : Lúč, 2002. 112 s. Sign. 28.987.

Buganová, Klaudia – Šangala, Marián: Postavené Roku Pána. Malé sakrálne stavby v krajine. Košice : Východoslovenské múzeum; OZ Asprodecus, 2005. 134 s. Sign. 28.986.

Castelli, Attilio – Roggero, Dionigi: Un Santuario mariano: Il Sacro Monte di Crea. Casale Monferrato : Fundazione Santévasio, 2000. 224 s. Sign. 29.276.

Denkmalpflege in Niederösterreich. Band 23. Die Via Sacra. St. Pölten : Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung für Kultur und Wissenschaft, 2000. 55 s. Sign. 29.217.

Emocións e rostros peregrinos. Santiago de Compostela : Museo Das Peregrinacións, 2004. 188 s. Sign. 29.280.

Filip, Aleš: Secesní chrámy na Moravě a ve Slezsku. Sakrální výtvarné umění kolem roku 1900. Brno : Barrister&Principa; NPÚ, územní odborné pracoviště, 2004. 263 s. Sign. 29.047.

Haľko, Jozef: Modrý kostol – dejiny Kostola sv. Alžbety v Bratislave. Bratislava : LÚČ, 2006. 127 s. Sign. 29.326.

In Montibus Sanctis. Il paesaggio della processione da Fontainemor a Oropa. Ponzano Monferrato : Centro di Documentazione dei Sacri Monti, Calvari e Complessi devozionali europei, 2003. 131 s. Sign. 29.279.

Jasov. Košice : Agentúra SÁŠA, 1996. 32 s. Sign. 29.268.

Katedrála sv. Emeráma v Nitre – svedok živej viery. Zost. Peter Liba. Nitra : Biskupský úrad, 2006. 95 s. Sign. 29.322.

Kuča, Karel: Zvonice českých venkovských kostelů. Příloha časopisu Zprávy památkové péče č. 2 (1994), s. XXI-XL. Praha : Státní ústav památkové péče, 1994. Sign. 29.108.

Luoghi e vie de Pellegrinaggio i Sacri Monti del Piemonte i della Lombardia. Catalogo della Mostra 2004. Ponzano Monferrato : Centro di Documentazione dei Sacri Monti, Calvari e Complessi devozionali europei, 2004. 48 s. Sign. VF 29.285.

Majk – története (kláštor). B.m.v., 1987. 26 s. Sign. 28.954.

Nussbaum, Norbert: Die Braunauer Bürgerspitalkirche und spätgotischen Dreistützenbauten in Bayern und Österreich. Ein raumbildnerischens Experiment des 15. Jahrhunderts. Köln : Abt. Architektur des Kunsthistorischen Institut, 1982. 368 s. Sign. 29.227.

Offene Kirche – 2000, 2005, 2006. Brandenburgische Dorfkirchen laden ein. Berlin : Förderkreis Alte Kirchen, 2000, 2005, 2006. Sign. 29.339.

Prokopp, Mária: Somorja középkori temploma. Šamorín : MÉRI RATIO, 2005. 61 s. Sign. 29.241.

Religioni e Sacri Monti. Atti del Convegno Internazionele. Torino, Moncalvo, Casale Monferrato 12-16 ottobre 2004. Ponzano Monferrato : Centro di Documentazione dei Sacri Monti, Calvari e Complessi devozionali europei, 2006. 398 s. Sign. 29.278.

Restaurieren und Leben. Festschrift zum Abschluss der grossen Stiftsrestaurierung 1978-1995. Melk : Stift, 1995. 223 s. Sign. 29.311.

Sacri Monti – die Architektur der „Sacri Monti“ im Piemont und in der Lombardei. Ponzano Monferrato : Centro di Documentazione dei Sacri Monti, Calvari e Complessi devozionali europei, 2002. 97 s. Sign. 29.284.

Saggio storico sulla devozione alla via crucis di amédée (teetaert) da zedelgem. (Kalvárie). Ponzano Monferrato : Centro di Documentazione dei Sacri Monti, Calvari e Complessi devozionali europei, 2004. 148 s. Sign. 29.277.

Srša, Ivan: Požega, crkva sv. Lovre. Edícia Mala biblioteka godišnjaka zaštite spomenika kulture Hrvatske. Zv. 12. Zagreb : Ministarstvo kulture Uprava za zaštitu kulturne baštine, 2005. 101 s. Sign. 29.001.

Szilágyi István: A Selmecbányai Kálvária és abrázolásai. Budapest : METEM, 2006. 76 s. Sign. 29.147.

Turzovka – 40 rokov milosti (miesto pútnické). Zost. Elena Šubjaková. Turzovka : Združenie Živá Voda Turzovky, 1999. 195 s. Sign. 29.076.

Untermann, Matthias: Forma Ordinis. Die mittelalterliche Baukunst der Zisterzinser. (Xerox) München; Berlin : Deutscher Kunstverlag, 2001. 724 s. Sign. 29.333.

7. Hrady, zámky, pevnosti

Basics, Beatrix: Betlér és Krasznahorka az Andrássyak Világa. Ery Arisztokrata család története és hagyatéka. Budapest : Rubicon-Könyvek, 2005. 272 s. Sign. 29.006.

Evropská venkovská sídla v 21. století. ECHo Research Programme and Report. Brusel : Evropská unie, 2000. Nestr. Sign. 29.244.

Fišera, Zdeněk: Jeskynní hrady střední Evropy. Praha : Libri, 2005. 295 s. Sign. 29.088.

Fišera, Zdeněk: Skalní hrady zemí Koruny české. Praha : Libri, 2004. 327 s. Sign. 29.089.

Galičenko, A. A.: Alupka – the Vorontsov´s Estate : Guidebook = Alupka – Worozov Landgut : Reiseführer. Simferopol : Biznes&Infora, 2000. Nestr. Sign. 28.970.

Kupka, Vladimír: Stavitelé, obránci a dobyvatelé pevností. Praha : Libri, 2005. 486 s. Sign. 29.085.

Medňanský, Alojz: Dávne povesti o hradoch. Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2005. 158 s. Sign. 29.239.

Musil, František – Plaček, Miroslav: Zaniklé hrady, zámky a tvrze Moravy a Slezska. Praha : Libri, 2003. 243 s. Sign. 29.046.

Musil, František – Plaček, Miroslav – Úlovec, Jiří: Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska po roce 1945. Praha : Libri, 2005. 415 s. Sign. 29.037.

Nešpor, Jaroslav: Za tajomstvami zrúcanín II. Zrúcaniny stredného Slovenska. Bratislava : Gu100, 2006. 163 s. Sign. 29.159.

Nešpor, Jaroslav: Zrúcaniny východného Slovenska. Za tajomstvami zrúcanín.Bratislava : Gu100, 2003. 159 s. Sign. 28.983.

Ochrana zrúcanín v kultúrnej krajine. Lietava : Združenie na záchranu Lietavského hradu, 2006. 146 s. Sign. 29.223.

Pamätný spis k dejinám Šurianskeho hradu. Zost. Miroslav Eliáš. Šurany : Mestské kultúrne stredisko, 2006. 96 s. Sign. 29.203.

Pevnosti a opevnění v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha : Libri, 2002. 555 s. Sign. 29.086.

Šintavský hrad vykopaný – zakopaný : z histórie seredského kaštieľa. Zost. Rastislav Petrovič a Július Matis. Sereď : Občianske združenie Vodný Hrad, 2006. 87 s. Sign. 29.251.

Števík, Miroslav – Timková, Michaela: Dejiny hradu Ľubovňa. Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum, 2005. 181 s. Sign. 29.017.

Úlovec, Jiří: Ohrožené hrady, zámky a tvrze Čech. 1. díl, A-M. Praha : Libri, 2003. 503 s. Sign. 29.039.

Úlovec, Jiří: Ohrožené hrady, zámky a tvrze Čech. 2. díl, N-Ž. Praha : Libri, 2005. 761 s. Sign. 29.040.

8. Mestá a obce

Baloga, Martin – Kráľová, Eva: Poprad : turistický sprievodca. Poprad : Aquapark, b.r.v. Nestr. Sign. 29.032.

Beckov – 1. Dejiny obce do roku 1918. Zost. Jozef Karlík. Beckov : Obecný úrad; WillArt, 2006. 208 s. Sign. 29.319.

Brezno v premenách času : Monografia mesta. Zost. A. Štulrajterová, J. Weiss. Brezno : Štúdio Harmony, 2005. 255 s. Sign. 29.325.

Cesta železa Moravským krasem. Blansko : Svaz obcí Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras, 2002. 123 s. Sign. 29.072.

Citta di Casale Monferrato : Stadtführer. Casale Monferrato, 1998. 94 s. Sign. 29.286.

Dejiny Vranova nad Topľou. Zost. Imrich Michnovič. Vranov nad Topľou : Mestský úrad vo Východoslovenskom vydavateľstve Košice, 1992. 188 s. Sign. 29.225.

Fiľakovo – Fülek. Fiľakovo : Občianske združenie KOHÁRY, b.r.v. Nestr. Sign. 29.224.

Francová, Zuzana – Grajciarová, Želmíra – Herucová, Marta: Bratislavský umelecký spolok 1885-1945. Bratislava : Albert Marenčin – Vydavateľstvo PT; Galéria mesta Bratislavy; Mestské múzeum v Bratislave, 2006. 206 s. Sign. 29.143.

Georgius Josephus Camel – Jiří Josef Kamel, významný brněnský rodák. Zost. V. Syslová. Brno : NPÚ, územní odborné pracoviště, 2006. 49 s. Sign. 29.048.

Geschichte der Stadt Leibitz mit Bezug auf die Vergangenheit Zipsens und Ungarns. Kesmark : Buchdruckerein von Paul Saiter, 1896. 270 s. Sign. 29.303.

Grósz, Alexander: Geschichte der Stadt und der evangelischen Kirchengemeinde a.c. der königl. Freistadt Sct. Georgen. Sct. Georgen : Evangelischen Kirchengemeinde, 1929. 211 s. Sign. 29.302.

Horyna, Mojmír – Lancinger, Luboš – Láska, Vojtěch: Mnichovo Hradiště – zámek, město, okolí. Praha : Středisko státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje, 1984. Nestr. Sign. 29.121.

Hradská, Katarína: Život v Bratislave 1939-1945. Bratislava : Albert Marenčin – Vydavateľstvo PT, 2006. 173 s. Sign. 29.328.

Hradský, Juraj: Bratislavskí majstri kati. Bratislava : Albert Marenčin – Vydavateľstvo PT, 2005. 156 s. Sign. 29.192.

Chalupecký, Ivan – Štubňa, Kazimír: Spišská Kapitula. Mini fotografické publikácie. Spišská Nová Ves : Arkus edition, 2002. 30 s. Sign. 29.318.

Janota, Igor: Bratislavské rarity. Bratislava : Albert Marenčin – Vydavateľstvo PT, 2006. 157 s. Sign. 29.290.

Janota, Igor: Oprášené historky zo starej Bratislavy. Bratislava : Albert Marenčin – Vydavateľstvo PT, 2006. 165 s. Sign. 29.291.

Kapitoly z dejín Bratislavy. Edit. Gábor Czech, Aranka Kocsis a Árpád Tóth. Bratislava : Kalligram, 2006. 494 s. Sign. 29.145.

Klčo, Marián: Okres Piešťany. Stručná história a erby miest a obcí. Piešťany :Balneologické múzeum, 2005. 146 s. Sign. 29.018.

Kónya, Peter a kol.: Dejiny Skrabského. Skrabské : Obecný úrad; LANA Prešov, 2002. 178 s. Sign. 29.226.

Krajčovič, Rudolf: Živé kroniky slovenských dejín skryté v názvoch obcí a miest. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2005. 230 s. Sign. 29.292.

Kronland Salzburg. Historische Fotografien von 1850 bis 1918 aus der Sammlung des Carolino Augusteum. Begleitband zur Sonderausstellung im Carolino Augusteum 30. Juni bis 1. Oktober 2000. Salzburg : Salzburger Museum für Kunst und Kulturgeschichte, 2000. 171 s. Sign. 29.063.

Matěj, Miloš – Korbelářová, Irena – Levá, Pavla: Nové Vítkovice 1876-1914. Ostrava : Památkový ústav, 1992. 55 s. Sign. 29.160.

Nižná Myšľa 1270-2000 : pri príležitosti 730. výročia prvej písomnej zmienky o obci. Nižná Myšľa : Obecný úrad, 2000. 89 s. Sign. 29.269.

Novotná, Dana – Hrubý, Vladimír: Průvodce městskou památkovou rezervací Pardubice. Pardubice : Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody, 1990. 23 s. Sign. 29.019.

Ortvay, Tivadar: Ulice a námestia Bratislavy. Staré Mesto – Oltstadt – Óváros. Bratislava : Albert Marenčin – Vydavateľstvo PT, 2006. 214 s. Sign. 29.158.

Pavúková, Daša – Štubňa, Kazimír: Levoča. Mini fotografické publikácie. Spišská Nová Ves : Arkus edition, 2000. 29 s. Sign. 29.317.

Piirainen, Ilpo Tapani – Ziegler, Arne: Das älteste Gerichtsbuch der Stadt Käsmark/Kežmarok aus den Jahre 1533-1553. Levoča : Polypress, 1998. 232 s. Sign. 29.305.

Piirainen, Ilpo Tapani – Skála: Texte der Frühen Neuzeit aus der Slowakei (Levoča, Rožňava). Berlin : Weidler Buchverlag, 2004. 183 s. Sign. 29.304.

Revúca – kresby Vincenta Blanára. Text Dušan Dubovský. Revúca : Mestské kultúrne stredisko, 1997. 15 listov. Sign. 29.204.

Salner, Peter: Bratislavské kaviarne a viechy. Bratislava : Albert Marenčin – Vydavateľstvo PT, 2006. 171 s. Sign. 29.262.

Segeš, Vladimír: Prešporský pitaval. Zločin a trest v stredovekej Bratislave. Bratislava : Perfekt, 2005. 220 s. Sign. 29.144.

Štilla, Miloš: Katolícky kňaz, významný pedagóg a národný buditeľ Martin Čulen v dejinách Banskej Bystrice. Banská Bystrica : TRIAN, 2005. 63 s. Sign. 29.075.

Strohnerová, Ľudmila – Veliký, Ivo: Ulice a námestia mesta Trenčína. Zoznam ulíc a námestí mesta s výkladom. Prehľad pamätníkov, pomníkov, pamätných tabúľ a náhrobníkov. Trenčín : Mesto; Štátna krajská knižnica Michala Rešetku, 1999. 85 s. Sign. 29.169.

Tvrdošín. Zost. Peter Huba. Tvrdošín : Mestský úrad vo vydav. Peter Huba, 1993. Nestr. Sign. 29.242.

Vachata, Zdeněk: Zaniklé obce Chomutovska. Díl IV. V okolí Klášterce nad Ohří. Chomutov : Okresní muzeum, 1996. 44 s. Sign. 29.020.

Wicklein, Hilmar: 100x Kronach. 50 Bildpaare aus zehn Jahrzehnten. Konfrontation zwischen alten Photographien und neuen Fotografien. Martin : Slavo Haľama a ProArtDesing, 1992. 111 s. Sign. 29.005.

9. Dejiny umenia

Bakoš, Ján: Intelektuál – pamiatka. Bratislava : Kalligram, 2004. 267 s. Sign. 29.051.

Buran, Dušan a kol.: Gotika. Dejiny slovenského výtvarného umenia. Bratislava : SNG; Slovart, 2003. 879 s. Sign. 29.235.

Canossa 1077 – Erschütterung der Welt. Geschichte, Kunst und Kultur am Aufgang der Romanik. Band 1. Essays. Zost. Ch. Stiegemann, M. Wemhoff. München : Himer Verlag, 2006. 633 s. Sign. 29.274.

Canossa 1077 – Erschütterung der Welt. Geschichte, Kunst und Kultur am Aufgang der Romanik. Band 2. Katalog. Zost. Ch. Stiegemann, M. Wemhoff. München : Himer Verlag, 2006. 581 s. Sign. 29.275.

Dějiny českého výtvarného umění 1939-1958. Zv. 5. Praha : Academia, 2005. 525 s. Sign. 28.989.

Keith, Andrews: Die Nazarener. München : Schuler Verlagsgesellschaft, 1974. 95 s. (xerox) Sign. 29.332.

La Gipsoteca Leonardo Biskolfi : katalóg. Casale Monferrato : Comunte, 2001. 175 s. Sign. 29.281.

Losos, Ludvík: Vitráže. Praha : Grada Publishing, 2006. 116 s. Sign. 29.004.

Maliari o sebe a svojom diele. Praha : Slovenské vydav. krásnej literatúry, 1964. 500 s. Sign. 29.301.

Scientia Artis. Vol 2. Les Vitraux de la Cathédrale Saints-Michel-et-Gudule de Bruxelles. Histoire, Conservation et Restauration. Zost. Izabelle Lococq. Bruxelles : Institut Royal du Patrimoine Artistique, 2005. 294 s. Sign. 29.022.

Scientia Artis. Vol. 3. Lambert Lombard, peintre de la Renaissance, Liege 1505/06-1566. Bruxelles : Institut Royal du Patrimoine Artistique, 2006. 534 s. Sign. 29.228.

Sigismundus Rex et Imperator. Kunst und Kultur zur Zeit Sigismunds von Luxemburg 1387-1437. Ausstellungskatalog. Zost. Imre Takács. Mainz am Rhein : Verlag Philipp von Zabern, 2006. 729 s. Sign. 29.129.

Slánský, Bohuslav: Technika malby. Díl 1. Malířský a konzervační materiál. Praha; Litomyšl : Naklad. Ladislav Horáček; Paseka, 2003. 299 s. Sign. 29.126.

Slánský, Bohuslav: Technika malby. Díl 2. Průzkum a restaurování obrazů. Praha; Litomyšl : Naklad. Ladislav Horáček; Paseka, 2003. 351 s. Sign. 29.127.

10. Metodika pamiatkovej starostlivosti

Alois Riegl (1858-1905) – moderní památková péče. Ed. Ivo Hlobil, Ivan Kruis. Praha : NPÚ, 2003. 172 s. Sign. 29.113.

Cultural Heritage of Ukraine. Sign. 28.972.

Culture and Development at the Millennium. The Challenge and the Response. Edit. Ismail Serageldin. Washington : The World Bank, 1998. 84 s. Sign. VF 29.071.

Dercsényi, Dezsö: Súčasná ochrana pamiatok v Maďarsku. Budapest : Magvetö, 1980. Nestr. (Rukopis prekladu do slovenčiny.) Sign. 29.074.

História Košíc pre budúcnosť mesta. Zásady ochrany pamiatkovej rezervácie. Mestská pamiatková rezervácia v Košiciach. Košice : KPÚ, 2005. 131 s. Sign. 29.200.

Knotková, Dagmar – Kreislová, Kateřina: Koroze mědi a bronzu – vznik patin. Příloha časopisu ZPP, č. 10 (2001). Praha : Státní ústav památkové péče, 2001. 20 s. Sign. 29.110.

Knotková, Dagmar – Kreislová, Kateřina: Koroze mědi a bronzu – vybrané technologie restaurování. Příloha časopisu ZPP, č. 6 (2004), 24 s. Sign. 29.109.

Kopecká, Ivana – Nejedlý, Vratislav: Průzkumy historických materiálů. Analytické metody pro restaurování a památkovou péči. Praha : Grada Publishing, 2005. 101 s. Sign. 29.105.

Kuča, Karel – Kučová, Věra – Kibic, Karel: Novostavby v památkově chráněných sídlech. Odborné a metodické publikace, svazek 28. Praha : NPÚ, 2004. 151 s. Sign. 29.099.

Kučová, Věra – Bureš, Pavel: Principy péče o lidové stavby. Odborné a metodické publikace, svazek 18. Praha : Státní ústav památkové péče, 1999. 119 s. Sign. 29.102.

Operativní průzkum a dokumentace historických staveb. Odborné a metodické publikace, svazek 31. Praha : NPÚ, územní odborné pracoviště středních Čech a ústřední pracoviště, 2005. 111 s. Sign. 29.098, 29.250.

Péče o střechy historických budov. 2. doplněné vydání. Odborné a metodické publikace, svazek 26. Praha : NPÚ, 2003. 75 s. Sign. 29.104.

Předprojektová příprava a projektová dokumentace v procesu péče o stavební památky. Odborné a metodické publikace, svazek 27. Praha : NPÚ, 2004. 108 s. Sign. 29.100.

Schubert, Alfréd: Péče o výplně historických okenních a dveřních otvorů. Odborné a metodické publikace, svazek 29. Praha : NPÚ, 2004. 93 s. Sign. 29.101.

Seznam nejohroženějších a nevyužívaných nemovitých památek v České republice. Odborné a metodické publikace, svazek 30. Praha : NPÚ, 2005. 263 s. Sign. 29.097.

Štulc, Josef – Suchomel, Miloš – Maxová, Ivana: Péče o kamenné sochařské a stavební památky. Odborné a metodické publikace, svazek 16. Praha : Státní ústav památkové péče, 1998. 31 s. Sign. 29.103.

Wagner, Václav: Umělecké dílo minulosti a jeho ochrana. Doplněno úvodní studií, životopisem autora, bibliografií jeho díla a dvěma dosud nepublikovanými texty z pozůstalosti. 2. vydání. Praha : NPÚ, 2005. 135 s. Sign. 29.114.

Zelinger, Jiří: Poškození kulturních památek vlivem světla a ochrana proti němu. Příloha časopisu ZPP, č. 7 (2000), s. LXI-LXXXIV. Praha : Státní ústav památkové péče, 2000. Sign. 29.111.

Zříceniny historických staveb a jejich památková ochrana. Příloha časopisu ZPP, roč. 58. Praha : Státní ústav památkové péče, 1998. 104 s. Sign. 29.112.

11. Múzeá – zbierky, výstavy

A Bakony és a Balton-Felvidék Évezredei. Veszprém : A Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság Kiadványa, 1985. 175 s. Sign. 29.212.

Atički sarkofag s prikazom lova. Der Attische Jagdsarkophag. Budapest-Split. (Katalóg výstavy.) Split : Arheološki Muzej, 1992. 73 s. Sign. 28.959.

Denkmal-Börse 2002. Katalog. Europäische Messe für Denkmalpflege und Stadterneuerung 30.10. - 02.11.2002, Leipzig, Germany. Leipzig : Leipziger Messe GmbH, 2002. 190 s. Sign. 29.007.

Fialová, Dagmar: Profesní a etické standardy a výkonnostní ukazovatele muzejní práce. Národní systém muzeí jako nástroj udržení společné odborné a etické základny muzeí v ČR. Praha : Asociace muzeí a galerií ČR, 2003. 80 s. Sign. 29.012.

Gotika – dejiny slovenského výtvarného umenia. Katalóg výstavy. Bratislava : SNG, 2004. 66 s. Sign. 29.234.

Gótikus szárnyosoltárok a középkori magyarországon. Állandó kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában. Budapest : Kossuth Kiadó; Magyar Nemzeti Galéria, 2005. 144 s. Sign. 29.128.

Historické hodiny a hrací strojky. Katalog výstavy pořadné 20.6. - 30.9.2005 v kočárovně Státního zámku Vranov nad Dyjí. Brno : NPÚ, územní odborné pracoviště, 2005. 22 s. Sign. 29.013.

Chmelinová, Katarína: Miesto zázrakov. Premeny barokového oltára. 24. jún – 28. august2005, Vodné kasárne SNG v Bratislave. Bratislava : SNG, 2005. 112 s. Sign. 29.034.

Chmelinová, Katarína: Sochárska rodina Grossovcov zo Spišskej Soboty. Katalógvýstavy,27.6. – 13.10. 2002. Levoča : SNM - Spišské múzeum, 2002.40 s. Sign. 29.024.

Kolba, Judit H.: Liturgische Goldschmiedearbeiten im ungarischen Nationalmuseum 14.-17. Jahrhundert. Budapest : Národné múzeum, 2004. 236 s. Sign. 29.312.

Le collezioni del Museo Civico di Casale. Catalogo delle Opere Esposte. Casale Monferrato : Citta, 1995. 165 s. Sign. 29.282.

Le collezioni del Museo Civico. La Pinacoteca Raddoppia. Catalogo delle Nuove Opere Esposte. Casale Monferrato : Citta, 2003. 189 s. Sign. 29.283.

Malečková, Katarína: Palné zbrane. Zbierkové fondy Slovenského národného múzea – Múzea Bojnice. Bojnice : SNM-Múzeum Bojnice, 2005. 127 s. Sign. 29.141.

Mária Uhorská (1505-1558). Slovenská národná galéria v Bratislave, 2. február – 30.apríl 2006. Bratislava : SNG, 2006. 99 s. Sign. 29.035.

Múzeum v zrkadle času 1936-2006. Pamätnica k 70. výročiu múzea v Nových Zámkoch. Nové Zámky : Múzeum Jána Thaina, 2005. 80 s. Sign. 29.309.

Piety Slovenska. Vesperbilder in der Slowakei. Bratislava : Správa kultúrnych zariadení MK SR, 1991. 63 s. Vydané pod záštitou ministra kultúry SR Ladislava Snopka. Marec-máj 1991, Bratislavský hrad. Sign. 29.232-29.233.

Skvosty dávnovekého Slovenska. Sprievodca po expozícii. Zod. red. Anton Števko. Nitra : Ponitrianske múzeum, 2000. 47 s. Sign. 28.952.

Slovenský mýtus. Výstava, SNG Bratislava, 29.9.2005 - 5.3.2006. Bratislava : SNG, 2006. 239 s. Sign. 29.330.

Šoka, Milan: Storočnica Stredoslovenského múzea. Metodický spravodaj 3/1989. Banská Bystrica : Stredoslovenské múzeum, 1989. 45 s. Sign. 29.213.

Vita Christi – Život Kristův. Sakrální umění z brněnské diecéze : výstava. Brno : Biskupství brněnské, 2006. 47 s. Sign. 29.324.

Žalman, Jiří a kol.: Příručka muzejníkova 1. Tvorba, evidence, inventarizace a bezpečnost sbírek v muzeích a galeriích. Praha; Brno : Asociace muzeí a galerií ČR, 2002. 75 s. Sign. 29.010.

12. Evidenia a súpisy kultúrnych pamiatok

Janoška, Martin: Větrné mlýny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha : Naklad. Libri, 2003. 179 s. Sign. 29.090.

Klempera, Josef: Vodní mlýny v Čechách. IX. Dodatky. Praha : Naklad. Libri, 2005. 293 s. Sign. 29.091.

Kulturdenkmale in Schleswig-Holstein. Stadt Neumünster. Band 3. Edit. Lutz Wilde, Gert Kaster. Neumünster : Wachholtz Verlag, 2006. 379 s. Sign. 29.229.

Magyarország müemlékjegyzéke. Bács-Kiskun megye. Budapest : KÖH, 2006. 127 s. Sign. 29.135.

Magyarország müemlékjegyzéke. Heves megye. Budapest : KÖH, 2005. 175 s. Sign. 29.134.

Magyarország müemlékjegyzéke. Jász – Nagykum – Szolnok megye. Budapest : KÖH, 2005. 79 s. Sign. 29.132.

Magyarország müemlékjegyzéke. Komárom-Esztergom megye. Budapest : KÖH, 2006. 151 s. Sign. 29.136.

Magyarország müemlékjegyzéke. Nógrád megye. Budapest : KÖH, 2005. 135 s. Sign. 29.133.

Majer, Jiří – Rasl, Zdeněk – Černý, Karel: Technické památky Středočeského kraje. Praha : Středisko státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje, 1987. 45 s. Sign. 29.123.

Pracht-Jörns, Elfi: Jüdisches Kulturerbe in Nordrhein – Westfalen. Teil V. Regierungsbezirk Arnsber. Köln : J. P. Bachem Verlag, 2005. 767 s. Sign. 29.069.

13. Dejiny

Beranová, Magdalena: Jídlo a pití v pravěku a ve středověku. Praha : Academia, 2005. 359 s. Sign. 28.985.

Čabiansky kalendár na rok 2006. Békešská Čaba : Čabianska organizácia Slovákov, 2005. 159 s. Sign. 29.266.

Hlaváček, Petr: Čeští františkáni na přelomu středověku a novověku. Praha : Academia, 2005. 218 s. Sign. 29.043.

Charvátová, Kateřina: Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142-1420. 2. svazek Kláštery založené ve 13. a 14. století. Praha : Univerzita Karlova; Naklad. Karolinum, 2002. 402 s. Sign. 29.082.

Judák, Viliam: Nitrianske biskupstvo od čias Metodových. Nitra : Biskupský úrad, 2006. 75 s. Sign. 29.321.

Klobučník, Miroslav: Farská obec v období rekatolizácie na národnostne zmiešanom území (obvod Galanta). Trnava : Dobrá kniha, 2004. 189 s. Sign. 28.999.

Mlynárik, Ján: Dějiny Židů na Slovensku. Praha : Academia, 2005. 353 s. Sign. 28.984.

Mlynka, Ladislav a kol.: Región Vodného diela Žilina : Ľudová kultúra zátopovej oblasti. Martin : Matica slovenská, 2005. 289 s. Sign. 29.194.

Múcska, Vincent – Daniš, Miroslav – Ševčíková, Zuzana: Dejiny európskeho stredoveku. I. raný stredovek (od 5. storočia do polovice 11. storočia.) Prešov : Vydav. Michala Vaška, 2006. 388 s. Sign. 29.293.

Novotný, J. O.: Střední Slovensko – kulturněhistorické kapitoly. Díl 1. Praha : Vydav. L. Mazáč, 1937. 363 s. Sign. 29.306.

Pálosok – szerzetesrendek a Kárpát-medencében. Budapest : Mikes Kiadó, 2006. 48 s. Sign. 29.148.

Politický zrod novovekej strednej Európy. 500. výročie narodenia Ferdinanda I. zakladateľa habsburskej monarchie. Zost. Jozef Baďurík, Kamil Sládek. Bratislava : Centrum pre európsku politiku, 2005. 201 s. Sign. 29.221.

Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov – VII. Turci v Uhorsku 1. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2005. 365 s. Sign. 29.033.

Višváder, František: Diktátori z tábora Columbia. Fulgencio Batiska a jeho doba. Bratislava : Stimul, 2005. 218 s. Sign. 29.000.

14. Archívy

Aby na nic a na nikoho nebylo zapomenuto. K jubileu ústředního archivu českého státu 1954-2004. Praha : Státní ústřední archiv, 2004. 247 s. Sign. 29.327.

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Bardejov, radnica – detail renesančného portálu