SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Prevod archeologických nálezov

13. apríla 2012
Archeologický nález je vlastníctvom Slovenskej republiky. (§ 40 ods. 5 zákona č. 49/2002 Z. z.  o ochrane pamiatkového fondu)

Pamiatkový úrad SR je správcom archeologických nálezov, ktoré boli nájdené inou oprávnenou osobou ako Archeologickým ústavom SAV alebo múzeom zriadeným ústredným orgánom štátnej správy, od prijatia výskumnej dokumentácie krajským pamiatkovým úradom.

Archeologický nález nájdený pri archeologickom výskume je oprávnená osoba povinná držať a chrániť až do prevodu správy alebo vlastníctva tohto nálezu (§ 39 ods. 10 pamiatkového zákona)

O prevod správy alebo vlastníctva archeologických nálezov musí oprávnená osoba písomne požiadať Pamiatkový úrad SR, ak je výskum riadne ukončený a odovzdaná výskumná dokumentácia na príslušnom krajskom pamiatkovom úrade.

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Spišská Kapitula, katedrála sv. Martina – detail gotického okna z kaplnky Zápoľských