SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Plán obnovy a odolnosti SR

zverejnené: 27. februára 2022
aktualizované: 21. júna 2022
titulka_POO   
MKSR_logo   PUSR_logo  
 
Plán obnovy a odolnosti SR bol vypracovaný a schválený na základe kritérií Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti. Pre oblasť kultúry boli v Pláne obnovy a odolnosti vypracované míľniky a ciele v rámci komponentu 2: Obnova budov.  
 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky bolo určené ako Vykonávateľ reformy s názvom „Reforma zvýšenia transparentnosti a zefektívnenia rozhodnutí Pamiatkového úradu SR“  Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 560 z 29. septembra 2021 k návrhu na uzatvorenie Dohody o financovaní medzi Európskou komisiou a Slovenskou republikou k mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.  Dňa 24.9.2021 bol prijatý zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V súlade s § 5  ods. 4 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky poverilo vykonávaním časti úloh vykonávateľa súvisiacich s realizáciou reformy nasledovných sprostredkovateľov: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky.  
 
Dňa 17. 2. 2022 podpísal Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Zmluvu s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, na základe ktorej sa stáva jedným z realizátorov reformy.
 
Názov: 
 „Reforma zvýšenia transparentnosti a zefektívnenia rozhodnutí Pamiatkového úradu SR.“

Cieľ reformy starostlivosti o pamiatkový fond je:
Zvýšiť predvídateľnosť rozhodnutí Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, podporiť rozvoj komerčného trhu s nehnuteľnými pamiatkami a zároveň zvýšiť systematickosť rekonštrukcií pamiatok vo verejnom vlastníctve vykonaním pasportizácie pamiatok v štátnom vlastníctve z hľadiska diagnostiky ich stavebnotechnického stavu. 
 
Reforma je zložená z dvoch častí:
a. Vypracovanie metodík pre rozhodovací proces Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (počet 3) 
b. Pasportizácia relevantných štátnych pamiatkových budov (počet 1000) 
 
Obdobie realizácie: 
12/2021 – 12/ 2023
 
Rozpočet Pamiatkového úradu SR: 
6 028 253 mil. EUR 
 
Trvanie realizácie reformy:
12/2021 – 12/2023
 
 
Fotogaléria

 Plan_obnovy_odolnosti_ilustr

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu