SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Pamiatkový fond

zverejnené: 31. januára 2018
aktualizované: 18. januára 2021

Vysvetlivky používaných skratiek: NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, HNKP - Hnuteľná národná kultúrna pamiatka, PO - Pamiatkový objekt, PP - Pamiatkový predmet, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna

Pamiatkový fond je súbor hnuteľných vecí a nehnuteľných vecí vyhlásených podľa zákona za národné kultúrne pamiatky, pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny. Za pamiatkový fond sa považujú aj veci, o ktorých sa začalo konanie na vyhlásenie za kultúrne pamiatky, pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny.

Národná kultúrna pamiatka (NKP) je hnuteľná vec alebo nehnuteľná vec pamiatkovej hodnoty, ktorá je z dôvodu ochrany vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. NKP a pamiatkové územia sú evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, ktorý poskytuje základné údaje na jeho ochranu na území celej Slovenskej republiky.

Ústredný zoznam pamiatkového fondu (ÚZPF) má 4 registre - register nehnuteľných NKP, register hnuteľných NKP (nezverejňujeme sa), register pamiatkových rezervácií a register pamiatkových zón.

Vybrané národné kultúrne pamiatky sú súborom 72 najvýznamnejších a najvzácnejších pamiatok na území Slovenskej republiky, ktoré boli vyhlásené za národné kultúrne pamiatky pred prijatím a vyhlásením Zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu, ktorým zmenil systém evidencie pamiatkového fondu. Pamiatky sa do tejto kategórie vyhlasovali formou nariadenia predsedníctva SNR a neskôr nariadením vlády Slovenskej republiky. Súčasná legislatíva považuje za národné kultúrne pamiatky všetky nehnuteľné pamiatkové objekty a hnuteľné pamiatkové predmety, ktoré sú zapísané v ÚZPF. Pôvodná kategória 72 národných kultúrnych pamiatok sa s ohľadom na tradície a dokumentovanie zachováva iba ako údaj v príslušnom registri ÚZPF. Tieto pamiatky tvoria aj dnes významnú časť pamiatkového fondu. Ide o 69 nehnuteľných NKP alebo ich súborov a 3 hnuteľné NKP alebo ich súbor (dielo majstra Pavla v Levoči, dielo Szilassyho a Diecézna knižnica v Nitre, pričom diecézna knižnica sa stala súčasťou knižničného fondu, ktorý je chránený podľa zákona o knižniciach). 
 
Ochrana pamiatkového fondu je súhrn činností a opatrení zameraných na identifikáciu, výskum, evidenciu, zachovanie, obnovu, reštaurovanie, regeneráciu, využívanie a prezentáciu kultúrnych pamiatok a pamiatkových území.
 
Základná ochrana národnej kultúrnej pamiatky je súhrn činností a opatrení vykonávaných na predchádzanie ohrozeniu, poškodeniu, zničeniu alebo odcudzeniu kultúrnej pamiatky, na trvalé udržiavanie dobrého stavu vrátane prostredia kultúrnej pamiatky a na taký spôsob využívania a prezentácie, ktorý zodpovedá jej pamiatkovej hodnote a technickému stavu.
Každý je povinný správať sa tak, aby svojím konaním neohrozil základnú ochranu národných kultúrnych pamiatok a základnú ochranu pamiatkových území a nespôsobil nepriaznivé zmeny stavu pamiatkového fondu a stavu archeologických nálezísk.
Základnú ochranu národných kultúrnych pamiatok vykonáva na svoje náklady vlastník pamiatky a využíva ju v súlade s jej pamiatkovou hodnotou. Okrem ďalších povinností priznáva súčasná legislatíva vlastníkom národných kultúrnych pamiatok aj práva a určité výhody.
V rámci grantového systému MK SR je pre vlastníkov kultúrnych pamiatok určený dotačný program Obnovme si svoj dom. Viac informácií o možnostiach podpory, právach a povinnostiach vlastníka si môžete prečítať vo Vademecu vlastníka NKP.

V súčasnosti evidujeme v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR (údaj k 31.12.2020):

  Hnuteľné NKP: 15 308   
  Pamiatkové predmety (PP): 36 260
  Vyhlásené hnuteľné NKP v r. 2020: 36 HNKP (81 PP)
  Zrušené vyhlásenie hnuteľných NKP v r. 2020: 1 HNKP (2 PP)

  Nehnuteľné NKP: 10 065   
  Pamiatkové objekty (PO): 17 248
  Vyhlásené nehnuteľné NKP v r. 2020: 35 NNKP (107 PO)
  Zrušené vyhlásenie nehnuteľných NKP v r. 2020: 6 NNKP (9 PO)
   
  Okrem národných kultúrnych pamiatok chránime a evidujeme aj:  
  ŠTATISTIKY
   
  Pamiatkový fond môžeme členiť a jeho vývoj sledovať podľa viacerých hľadísk (stavebno-technický stav, vlastnícka forma, prírastok a úbytok NKP, územné rozdelenie, druhové určenie, typologické členenie a ďalšie). Sledované údaje nám formou tabuliek a grafov poskytujú zaujímavú časovú či priestorovú perspektívu vývoja pamiatkového fondu. Štatistiky v priebehu rokov či v rámci lokalít
   
   
   
   

  Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

  Pondelok
  8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

  Streda
  8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

  Podateľňa:
  každý pracovný deň
  8:00 - 15:00

  Archív:
  Pondelok až štvrtok
  8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
  8:00 - 12:00

  Knižnica:
  Pondelok až štvrtok
  8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
  8:30 - 12:00
  Spišská Kapitula, katedrála sv. Martina – detail gotického okna z kaplnky Zápoľských