SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Nález sídliskového objektu z kamennej doby

zverejnené: 25. augusta 2020
aktualizované: 25. augusta 2020
Za necelý rok KPÚ Trnava so Západoslovenským múzeom v Trnave skúmali náhodné nálezy objektov z  kamennej doby v Šelpiciach, o ktorých už bolo informované na našom webe a v Suchej nad Parnou.
 
O náleze v druhej uvedenej obci sa KPÚ Trnava dozvedel sprostredkovane od spolupracovníka (obr. 01). Nálezcu pri stavbe pivnice (obr. 03) v záhrade rodinného domu upútali koncentrácia keramických črepov (obr. 02) a štiepaná industria (kamenné artefakty). Vo výkope sa s pomocou nálezcu, jeho syna a dobrovoľníka preskúmala časť sídliskovej jamy (obr. 03, 04). V pôdoryse mala tvar zrezaného oválu a jej dno bolo v hĺbke 185 cm (obr. 05). Našlo sa v nej množstvo archeologických predmetov vrátane torz keramických nádob (obr. 06). Na dvoch črepoch sa zachovali zvyšky maľovanej výzdoby. Z industrie sa identifikovali surovina, čepele, úštepy a škrabadlo. V hline z výkopu vyvezenej nálezcom mimo pozemok stavby sa dohľadali ďalšie predmety, medzi nimi aj praslen. Hnuteľné nálezy datovali objekt do lengyelskej kultúry (5000/4700 – 4000 p. n. l.). Hrubá vrstva spraše nad objektom poukazuje na terénne úpravy v priestore nálezu v nedávnej minulosti, pravdepodobne v súvislosti s výstavbou ulice, kedy tu bola odstránená ornica a na podložie navezená spraš na vyrovnanie alebo navýšenie terénu. V čase odstránenia ornice sa objekt v spraši musel črtať, ale buď ho nikto nerozpoznal alebo zatajil. V blízkom okolí objektu doposiaľ nebol evidovaný žiadny archeologický nález. 
 
Nálezy v oboch obciach dokazujú,  že k nim dochádza aj pri drobnej stavebnej činnosti, ktorá je však archeologicky sledovaná len minimálne. O to viac je dôležité, aby každá organizácia s archeológmi vykonávala osvetu a budovala sieť spolupracovníkov, aby takéto nálezy neunikali archeologickému bádaniu. 
 
Podľa pamiatkového zákona je archeologickým nálezom hnuteľná vec, ktorá je dokladom o živote človeka a o jeho činnosti od najstarších dôb do roku 1918 a spravidla sa našla alebo nachádza sa v zemi, na jej povrchu alebo pod vodou, napr. črepy z nádob, nástroje, zbrane, šperky, mince a pod. Archeologickým nálezom sú tiež vojenské predmety, ktoré sa našli v zemi, na jej povrchu alebo pod vodou a pochádzajú spred roku 1946.

Spracoval: Matúš Sládok, KPÚ Trnava
 

Nálezy objektov z  kamennej doby v Šelpiciach Nálezy objektov z  kamennej doby v Šelpiciach Nálezy objektov z  kamennej doby v Šelpiciach Nálezy objektov z  kamennej doby v Šelpiciach Nálezy objektov z  kamennej doby v Šelpiciach Nálezy objektov z  kamennej doby v Šelpiciach
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu