SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Monument revue

5. decembra 2016

Milé čitateľky, vážení čitatelia,

Koncom leta 1853 sa zohorský farár a konzervátor Arnold Ipolyi-Stummer spoločne s piaristom Benediktom Csaplárom vybral na cestu za vedeckým spoznaním Žitného ostrova. Súčasníci sa k myšlienke zaznamenať hmotné a duchovné dedičstvo tohto kraja stavali opatrne, ba skepticky. Nebol scénou prevratných historických momentov, nevynikal koncentráciou bohatých miest ani stredísk šľachtických domínií. Hoci sa rozprestieral vo vnútrozemí, blízko centier krajiny, zostával mimo hlavného toku udalostí meniacich dejiny. Nesľuboval skvelé objavy, a predsa naplnil prvý uhorský súpis pamiatok. Žitný ostrov alebo bájna „Záhrada víl“ (Tündérkert) tak stojí na symbolickom začiatku dejín našej disciplíny, ktorá však krátko po Ipolyiho púti stratila záujem o tento región, uprednostniac lokality bohatšie na umelecké skvosty. Začiatkom 20. storočia sa na Ipolyiho odkaz pokúsil nadviazať Ladislav Reininger. Spisovateľ a agilný korešpondent budapeštianskej pamiatkovej komisie pôsobiaci v Dunajskej Strede na čas upriamil pozornosť kompetentných na stav niektorých monumentov, no zostal bez rovnako zanieteného nasledovníka. Poznanie pamiatok Žitného ostrova (a vôbec juhu Slovenska) od čias Menclovho bádania a zberu materiálov pre Súpis akoby ustrnulo v jednom bode. Výskumy realizované v priebehu posledných rokov prinášajú po dlhom čase nové, neraz prekvapujúce výsledky, vďaka ktorým si odborná i širšia verejnosť začína všímať a uvedomovať potenciál takýchto, zdanlivo periférnych území.
Obsah prvého čísla Monument revue v roku 2016 je sondou do aktuálnych vedomostí a problémov súvisiacich s rôznorodým spektrom pamiatok na juhu západného Slovenska. Výber textov v bloku Veda a výskum ponúka čitateľovi sumáre nedávno uskutočnených architektonicko-historických výskumov kostola reformovanej kresťanskej cirkvi v Šamoríne (A. Botek a kol.), kaštieľa v Hubiciach (M. Havlík) a Starej pevnosti v Komárne (O. Makýš). Umelecko-historická štúdia K. Tánczosovej podrobne reflektuje málo známu vrstvu sakrálnej maľby 19. storočia, text I. Červenovej je pohľadom na premeny kaštieľa Pálffyovcov v Kráľovej pri Senci vo svetle písomných prameňov. V škále článkov majú svoje zastúpenie aj príspevky na tému ľudovej architektúry (E. Šabíková, M. Horváthová), resp. archeológie (P. Paterka, J. Tirpák), prostredníctvom ktorých sa posúvame k otázkam dokumentácie a praxe pamiatkovej ochrany. Z. Holičková predstavuje úspešný príklad záchrany husárskej jazdiarne v Nových Zámkoch, kým I. Tóth načrtáva neľahký proces revitalizácie monumentálnej budovy kasární v Komárne. Využitie najnovších postupov pri zameriavaní historických objektov demonštrujú P. Brunčák, L. Šišláková a J. Brehovská na príklade vodných mlynov v Jelke a Tomášikove. Na „štúrovskú“ tému napokon nadväzuje tretia časť štúdie T. Kowalského.
Náplň prítomného čísla nášho časopisu ponúka nezvyčajne široký, no samozrejme, zďaleka nie vyčerpávajúci pohľad na istý región z hľadiska stavu poznania jeho pamiatkového fondu. Ťažiskové texty stojace na báze výskumnej, dokumentačnej a metodickej praxe jednoznačne hovoria v prospech spojenia a vzájomne prospešnej konfrontácie týchto zložiek. Dúfajme, že „objavovanie“ tejto oblasti bude mať po desaťročiach stagnácie systematickejší charakter a podnieti takýto záujem aj o ďalšie – priznajme si – aj nami zanedbávané kúty južného pohraničia.

Monument revue 1 - 2016 (PDF, 4024 kB)
Monument revue 2 -2015
(PDF, 3179 kB)

Monument revue 1 -2015 (PDF, 4515 kB)
Monument revue 2-2014 (PDF, 2918 kB)

Monument revue 1-2014 (PDF, 2903 kB)
Monument revue 2-2013 (PDF, 3661 kB)

Monument revue 1-2013
(PDF, 2413 kB)
Monument revue 2-2012
(PDF, 2295 kB)
Monument revue 1-2012
(PDF, 3478 kB)

 

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Bratislava, Karacsonyiho palác – detail okna