SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Monument revue

14. septembra 2017

titulka MR 1/2017Prvé tohtoročné číslo Monument revue je venované 50. výročiu Súpisu pamiatok na Slovensku, ktorého prvý diel vydal Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody vo vydavateľstve Obzor v roku 1967. Teší nás, že sme mohli osloviť spoluautorku tohto diela a účastníčku prvých povojnových výskumných výprav za slovenskými pamiatkami, historičku umenia Evu Križanovú, aby nám priblížila myšlienku „súpisu“ a jeho úspešnú realizáciu. Je to zároveň príležitosť uctiť si generáciu silných osobností historikov umenia, architektov, historikov, etnografov, archeológov a iných odborníkov, ktorí stáli pri zrode a formovaní slovenskej pamiatkovej starostlivosti, a ktorých vám predstavujeme aspoň v obrazovej prílohe. Chronologicky nadväzujúci príspevok Normy Urbanovej a Jarmily Lalkovej vyzdvihuje úlohu Projektového ústavu kultúry pri realizácii komplexných pamiatkových výskumov v 80. rokoch 20. storočia, ako aj nový smer v evidencii pamiatok spojený s automatizáciou a informatizáciou. Pokračujúci modernizačný trend odhalil nutnosť zavedenia unifikovanej terminológie pre popis jednotlivých druhov pamiatok. Deväťdesiate roky sa preto niesli v znamení tvorby príslušných metodík a smerníc. Je škoda, že doteraz ostali len vo forme interného rukopisného materiálu. Napríklad elektronická forma online prístupného terminologického slovníka vysvetľujúceho pojmy súvisiace s pamiatkami a ich ochranou by bola nielen výborným pracovným nástrojom pre všetkých zainteresovaných odborníkov, ale zároveň by sa stala základom pre profilovanie monumentológie ako samostatnej vednej disciplíny. Súčasný stav revízie pamiatkového fondu Slovenska, aktualizácie údajov v informačnom systéme a tvorbu novej edície súpisu národných kultúrnych pamiatok prezentuje jej editorka Ľubica Szerdová. Nielen jej článok, ale predovšetkým tlačové, elektronické i digitálne výstupy realizované kolektívom pracovníkov a externých spolupracovníkov Pamiatkového úradu SR, svedčia o sile a kompetencii inštitúcie plniacej výnimočné poslanie v celospoločenskom kontexte, a to aj vďaka zdravej zaťatosti, resp. ambicióznosti jej generálnej riaditeľky Kataríny Kosovej, ktorá sa za nijakých zložitých okolností nemienila vzdať úlohy tvorby nového súpisu pamiatok.

Súpis pamiatok samozrejme nie je len problematika slovenskej ochrany pamiatok. Je to celoeurópsky, či celosvetový fenomén, ktorý pamiatkovú starostlivosť sprevádza od jej prvopočiatkov. Myšlienka nevyhnutnosti poznať a obsiahnuť pamiatkový fond v nejakom zozname, inventári, súpise, či katastri dozrela v prvej tretine 19. storočia v Nemecku, odkiaľ sa šírila najmä do oblastí nemeckého kultúrneho vplyvu. Preto ani v našom časopise nemôže chýbať tento minimálne stredoeurópsky kontext súpisovej problematiky. Prinášame vám preklad obsiahleho článku rakúskeho pamiatkara Paula Mahringera, ktorý je výborným zhrňujúcim prehľadom minulých i súčasných snažení rakúskej ochrany pamiatok v oblasti inventarizácie. Počiatky evidencie a inventarizácie pamiatok v uhorskej časti habsburskej monarchie analyzuje Peter Buday. Zo zachovaných prameňov je zrejmé, že išlo najmä o pamiatkový fond zachovaný na území dnešného Slovenska. Mimoriadne si ceníme príspevok maďarských kolegýň Selysette Somorjay a Andrei Haris mapujúci minulý i súčasný stav maďarskej pamiatkovej topografie uviaznutej na mŕtvom bode. Historické súpisy českých a moravsko-sliezskych pamiatok, ktoré kolegom v Českej republike sčasti suplujú chýbajúce súčasné diela, predstavuje kolektív autorov z Ústavu dejín umenia AV ČR Ludmila Hůrková, Kristina Uhlíková a Dalibor Prix. Súpisovú tvorbu našich severných susedov, inšpirovanú už takmer legendárnym Dehiom, reprezentuje najnovšia publikácia súpisu umeleckých pamiatok Malopoľska, ktorej recenziu s rozsiahlym kontextovým komentárom napísala Katarína Kolbiarz Chmelinová.

Kapitolu Monumentológia už tradične venujeme príspevkom z dejín ochrany pamiatok, ktorým sa venuje Štefan Oriško. Sústredil sa na definovanie pojmu pamiatky v uhorskej monumentológii 19. storočia. Poctou najnovšiemu počinu Pamiatkového úradu SR, súpisu pamiatok Levoče, je preklad dnešným čitateľom väčšinou neznámych textov Kornéla Divadla, ktorý skúmal levočské „starožitnosti“ na začiatku 20. storočia. Teoreticko-metodologickú problematiku zameranú na súpis pamiatok patriacich do skupiny historickej zelene predkladá Dana Marcinková. V kapitole Osobnosti opäť nájdete medailóniky ľudí, ktorí ochrane pamiatok zasvätili celý život, a ktorých Pamiatkový úrad SR vyznamenal Cenou Alžbety Güntherovej-Mayerovej, ako aj tých, ktorí opustili naše rady. V prílohe prikladáme úctyhodné portfólio pamiatkarky a výskumníčky Normy Urbanovej.

Monument revue 1 - 2017 (PDF, 2825 kB)
Monument revue 2 - 2016
(PDF, 3387 kB)

Monument revue 1 - 2016
(PDF, 4024 kB)
Monument revue 2 - 2015 (PDF, 3179 kB)

Monument revue 1 - 2015 (PDF, 4515 kB)
Monument revue 2 - 2014 (PDF, 2918 kB)

Monument revue 1 - 2014 (PDF, 2903 kB)
Monument revue 2 - 2013 (PDF, 3661 kB)

Monument revue 1 - 2013
(PDF, 2413 kB)
Monument revue 2 - 2012
(PDF, 2295 kB)
Monument revue 1  -2012
(PDF, 3478 kB)

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu