SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Kultúrna pamiatka roka 2010

11. mája 2012

Minister kultúry SR Daniel Krajcer odovzdal 10. novembra 2011 v dvorane budovy ministerstva ceny Kultúrna pamiatka roka – Fénix štyrom oceneným pamiatkam. Súťaž vyhlásilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky po šiesty raz. Do súťaže bolo nominovaných 18 projektov, v súťažnej kategórii Obnova pamiatkového územia nebol prihlásený žiaden projekt. Partnermi súťaže sú Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Nadácia SPP a Združenie historických miest a obcí Slovenskej republiky.

Kritériami hodnotenia sú kvalita, účelnosť, vhodnosť procesu prípravy a realizácie obnovy alebo reštaurovania kultúrnej pamiatky alebo pamiatkového územia na princípe vedeckých poznatkov a prínos pre ochranu pamiatkových hodnôt. Podmienkou prihlásenia do súťaže je ukončenie ucelenej časti komplexnej obnovy alebo reštaurovania kultúrnej pamiatky alebo pamiatkového územia v predchádzajúcom kalendárnom roku.

V súťažnej kategórii Obnova alebo reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky boli udelené štyri tituly Kultúrna pamiatka roka za (bez uvedenia poradia):

  • reštaurovanie monumentálneho stredovekého sochárskeho diela –
  • súsošia Golgota a komplexné reštaurovanie nástennej výmaľby a mobiliáru svätyne Baziliky sv. Egídia v Bardejove,
  • prinavrátenie historickej Aponiovskej knižnice do obnoveného kaštieľa a parku v Oponiciach,
  • príkladnú obnovu meštianskeho domu na Kammerhofskej ulici č. 16 v Banskej Štiavnici,
  • reštaurovanie hlavného oltára Nanebovzatia Panny Márie a bočného oltára Panny Márie Škapuliarskej v r. k. Kostole sv. Mikuláša biskupa v Domaniži.

Okrem ocenených boli v kategórii Obnova alebo reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky nominované tieto pamiatky: historická radnica a zvonica v Levoči, kočiareň – lapidárium sôch D. Stanettiho v budove radnice mesta Kremnica, socha sv. Jána Nepomuckého v Kremnici, evanjelický a. v. kostol v Bátovciach, historická budova soľného úradu v Liptovskom Hrádku, r. k. Kostol sv. Rozálie v Komárne, mestské opevnenie v Bardejove (úsek opevnenia), Pamätník M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji, kaštieľ v Kráľovej Lehote, ľudový dom v Sobotišti, Vila Alica v Starom Smokovci, Dessewffyho palác v Bratislave, palác Motešických v Bratislave, park pri zámku v Pezinku.

Vlastníci ocenených pamiatok získavajú osvedčenie o udelení titulu Kultúrna pamiatka roka 2010, finančnú odmenu vo výške 8 300 eur (poskytuje Nadácia SPP a Slovenský plynárenský priemysel, a.s.) a výtvarný symbol súťaže Fénixa, symbolizujúceho znovuzrodenie kultúrnej pamiatky.

Poslaním súťaže je podporovať zodpovedný prístup vlastníkov národných kultúrnych pamiatok a predstaviteľov samosprávy miest a obcí k ochrane kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky. Ministerstvo kultúry SR pri organizovaní súťaže spolupracuje s vedeckými a odbornými inštitúciami z oblasti ochrany pamiatkového fondu a s partnermi súťaže.

Cieľom súťaže je oceniť prípravu a realizáciu obnovy/reštaurovania kultúrnych pamiatok z hľadiska prínosu pre ochranu pamiatkových hodnôt, ale aj prípravu a realizáciu obnovy historického prostredia na území pamiatkových zón a pamiatkových rezervácií. Výsledky súťaže sa vyhlasujú pri príležitosti výročia založenia prvej špecializovanej štátnej inštitúcie na ochranu pamiatkového fondu na území Slovenska.

(tlačová správa MK SR, skrátené)

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu