SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

KPU Trnava - úradná tabuľa

4. decembra 2019
Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
 
  • 5.12.2019 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový – archeologický výskum na stavbe „Inžinierske siete a komunikácia pre lokalitu "IBV - VINOHRADY“ v k.ú. Senica, mesta Senica ...> (PDF, 239 kB)
  • 5.12.2019 KPÚ Trnava - Rozhodnutie vo veci nevyhnutnosti vykonania záchranného pamiatkového - archeologického výskumu na území stavby    „Technicka_infrastruktura_pre_priemyselny_ park_Basovce“,  k. ú. Bašovce, Piešťany ...> (PDF, 279 kB)
  • 3.12.2019 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania  vo veci nevyhnutnosti vykonania záchranného pamiatkového - archeologického výskumu na území stavby "FO Červeník 0225BR Hlohovec 0051BR" v  k. ú. Ratkovce, Žlkovce, Červeník, Trakovice, Leopoldov, Šulekovo, Hlohovec ...> (PDF, 237 kB)
  • 20.11.2019 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci nevyhnutnosti vykonania záchranného pamiatkového - archeologického výskumu na území stavby  "Rekonštrukcia plynovodov UO00692 Hlohovec, ul. Československej  armády – 2.sc" v k. ú. Hlohovec, mesta Hlohovec ...> (PDF, 228 kB)

Úradná tabuľa ostatných KPÚ a PÚ SR

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu