SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

KPU Trnava - úradná tabuľa

15. októbra 2019
Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
 
  • 14.10.2019 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový – archeologický výskum na stavbe „Inžinierske siete a komunikácia pre lokalitu IBV - VINOHRADY“ v kat.úz. Senica mesta Senica ...> (PDF, 218 kB)
  • 7.10.2019 KPÚ Trnava - Rozhodnutie vo veci nevyhnutnosti vykonania záchranného pamiatkového - archeologického výskumu na území stavby  „Vodovod obce Suchá nad Parnou“ a „Kanalizácia obce Suchá nad Parnou“, k. ú. Suchá nad Parnou ...> (PDF, 233 kB)
  • 1.10.2019 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový – archeologický výskum na stavbe „IBV Rybky“ v katastrálnom území Rybky obce Rybky ...> (PDF, 235 kB)

Úradná tabuľa ostatných KPÚ a PÚ SR

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu