SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

KPU Trnava - úradná tabuľa

zverejnené: 10. marca 2014
aktualizované: 23. júna 2022
Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
 
  • 7.6.2022 - „Pastuchov rekonštrukcia vodovodu“ kat. úz. Pastuchov, obec Pastuchov, okres Hlohovec - oznámenie o začatí správneho konania o nevyhnutnosti vykonať pamiatkový archeologický výskum v súvislosti plánovanou stavbou (PDF, 218 kB)
  • 2.6.2022 - „Pata rozšírenie ČOV“, k. ú. Pata, obec Pata - oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci nevyhnutnosti vykonať pamiatkový - archeologický výskum (PDF, 211 kB)

Úradná tabuľa ostatných KPÚ a PÚ SR

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu