SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

KPU Trnava - úradná tabuľa

25. marca 2020
Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
 
  • 23.3.2020 Trnava – Oznámenie o vydaní oznámenia o začatí konania vo veci nevyhnutnosti vykonania pamiatkového predstihového archeologického výskumu na území stavby rozhodnutie „Cyklotrasa Trebatice – Veľké Kostoľany“, navrhovanej v kat.úz. Trebatice, Borovce, Rakovice, Veselé, Ťapkové, Horné Dubovany, Dolné Dubovany, Veľké Kostoľany, okr. Piešťany ...> (PDF, 241 kB)
  • 17.3.2020 Trnava – Oznámenie o vydaní rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový – archeologický výskum na líniovej stavbe „Hviezdoslavov - vodovod a kanalizácia“ v k.ú. Hviezdoslavov obce Hviezdoslavov, v k.ú. Kvetoslavov obce Kvetoslavov a v k.ú. Mierovo obce Mierovo ...> (PDF, 233 kB)
  • 12.3.2020 KPÚ Trnava – Oznámenie o vydaní oznámenia o vydaní rozhodnutia vo veci nevyhnutnosti vykonania pamiatkového predstihového archeologického výskumu na území stavby „IBV Pri potoku – Hrnčiarovce nad Parnou, komunikácie a inžinierske siete, lokalita V1.4“ v k.ú. Hrnčiarovce nad Parnou, okr. Trnava ...> (PDF, 256 kB)

Úradná tabuľa ostatných KPÚ a PÚ SR

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu