SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

KPU Trnava - úradná tabuľa

14. novembra 2018
Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
 
  • 14.11.2018 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu na území líniovej stavby „Váhovce – splašková kanalizácia, tlakový systém“, k. ú. Váhovce, obec Váhovce ...> (PDF, 201 kB)
  • 8.11.2018 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia vo veci nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu na území líniovej stavby „Obecná splašková kanalizácia – Košolná – 3. etapa“, k. ú. Košolná, obec Košolná ...> (PDF, 226 kB)
  • 31.10.2018 KPÚ Trnava – Oznámenie o vydaní rozhodnutia vo veci nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu na území líniovej stavby „IBV Striebornica, stavebné objekty  NN a VN“, navrhovanej v katastrálnom území Moravany nad Váhom, obec Moravany nad Váhom ...> (PDF, 222 kB)

Úradná tabuľa ostatných KPÚ a PÚ SR

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu