SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

KPU Trnava - úradná tabuľa

13. februára 2020
Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
 
  • 13.2.2020 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí konania vo veci nevyhnutnosti vykonania pamiatkového predstihového archeologického výskumu na území stavby „IBV Pri potoku – Hrnčiarovce nad Parnou, komunikácie a inžinierske siete, lokalita V1.4“ v k.ú. Hrnčiarovce nad Parnou, okr. Trnava ...> (PDF, 231 kB)
  • 5.2.2020 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový – archeologický výskum v súvislosti s navrhovanou líniovou stavbou: "TA_Dolný Lopašov, kábel. VN203, TS, VNV – L13.0319.19.0004" v k.ú. Dolný Lopašov a Kočín - Lančár, obce Dolný Lopašov a Kočín - Lančár ...> (PDF, 220 kB)

Úradná tabuľa ostatných KPÚ a PÚ SR

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu