SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

KPU Trnava - úradná tabuľa

20. júna 2019
Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
 
  • 20.6.2019 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový – archeologický výskum na líniovej stavbe „INS_FTTH_SLSN_02_Plavecky_Peter“ v k. ú. Plavecký Peter, obec Plavecký Peter ...> (PDF, 239 kB)
  • 17.6.2019 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový – archeologický výskum na líniových stavbách „INS_FTTH_GABC_Gabčíkovo_Sever, INS_FTTH_GABC_Gabčíkovo_Juh a INS_FTTH_GABC_Gabčíkovo_Budovateľská“ v kat. úz. Gabčíkovo mesta Gabčíkovo ...> (PDF, 216 kB)
  • 14.6.2019 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový – archeologický výskum na líniovej stavbe „Rozšírenie vodovodnej a stokovej siete“ navrhovanej v k. ú. Hviezdoslavov obce Hviezdoslavov ...> (PDF, 234 kB)
  • 13.6.2019 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu na území stavby „Prístupová komunikácia a vjazd k výrobno-administratívnemu objektu“, k. ú. Stráže obce Krakovany ...> (PDF, 216 kB)
  • 7.6.2019 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia vo veci nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu na území stavby „IBV B5 ZEMIANSKA STRÁŇ – 1. Etapa – inžinierske siete a komunikácie“, k. ú. Križovany nad Dudváhom a k.ú. Vlčkovce ...> (PDF, 263 kB)

Úradná tabuľa ostatných KPÚ a PÚ SR

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu