SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

KPU Trenčín - úradná tabuľa

18. novembra 2019
Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.

 
  • 18.11.2019 KPÚ Trenčín - Oznámenie o začatí konania o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum na stavbe "Lednické Rovne – Dolná Breznica, kanalizácia a ČOV II. Etapa, vodovod" na území líniovej stavby optického kábla, v k. ú. Lednické Rovne, Horenica, Hôrka, Beluša, Dolná Breznica, investora: Považská vodárenská spoločnosť, a. s. v zastúpení AQUA PROCON, s. r. o. ...> (PDF, 478 kB)
  • 7.11.2019 KPÚ Trenčín - Oznámenie  o začatí konania vo veci predĺženia platnosti rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti so stavbou „IBV Za školou, Považany“ v k. ú. Považany ...> (PDF, 232 kB)
  • 6.11.2019 KPÚ Trenčín - Oznámenie  o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti so stavbou „IBV Bošáca – Pod stráňami“ v k. ú. Bošáca ...> (PDF, 311 kB)
 
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu