SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

KPU Trenčín - úradná tabuľa

25. marca 2020
Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.

  • 13.3.2020 KPÚ Trenčín – Oznámenia o začatí konania verejnou vyhláškou o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum na líniovej stavbe „Bažantnica Bojnice – inžinierske siete“ investora Castor & Pollux, s.r.o. v k.ú. Bojnice, mesta Bojnice ...> (PDF, 533 kB)
  • 12.3.2020 KPÚ Trenčín – Oznámenie o začatí konania vo veci nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum na líniovej stavbe "INS_FTTH_PU_Púchov_Vajanského_Hurbanova" investora Slovak Telekom, a. s. v zastúpení: TTL Group, s. r. o., v kat. úz. Horné Kočkovce, mesta Púchov ...> (PDF, 405 kB)
 
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu