SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

KPU Prešov - úradná tabuľa

zverejnené: 10. marca 2014
aktualizované: 20. januára 2022
Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
 
  • 20.1.2022 KPÚ Prešov - Rozhodnutie o zámere úpravy nehnuteľností v pamiatkovom území Pamiatková zóna Tatranská Lomnica, komplex Teniscentra č. 14040 a 563, na pozemkoch KN-C parc. č. 48/1, 48/3 a 48/5 v k. ú. Tatranská Lomnica a priľahlé nehnuteľnosti na pozemkoch KN-C parc. č. 40/7 a 40/8 v k. ú. Tatranská Lomnica, - Vysoké Tatry-Tatranská Lomnica (PDF, 780 kB)

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu