SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

KPU Nitra - úradná tabuľa

zverejnené: 10. marca 2014
aktualizované: 27. apríla 2022
Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
 • 27.4.2022 - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti so stavbou: "NA_Rišňovce, kabelizácia VN, TS, NNK, VNK", parc. č. líniová stavba, kat. úz. Rišňovce, okr. Nitra (PDF, 251 kB)
 • 27.4.2022 - Oznámenie o začatí správneho konania o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti so stavbou: "Nové Janíkovce – centrum", v rozsahu stavebných objektov: SO-01 Polyfunkčné centrum, SO-02 Príprava územia a terénne úpravy, SO-03 Komunikácie a spevnené plochy, SO-04 Prípojka vodovodu, SO-05 Areálový vodovod, SO-06 Prípojka kanalizácie, SO-07 Areálová dažďová kanalizácia, SO-08 Prípojka elektro VN, SO-09 Transformačná stanica, SO-10 Areálové osvetlenie a rozvody NN, SO-11 Plynová prípojka, SO-13 Telekomunikačná prípojka, SO-14 Sadové úpravy, SO-15 Oplotenie, SO-16 Reklamné a propagačné zariadenia, SO-17 Preložka vodovodu, SO-18 Prepojenie STL plynovodov, parc. č. 1695/9, 1695/159, 1695/160, 1703/2, 1703/4, 1703/5, 1703/6, 1703/16, 1703/17, 1703/24, 1703/25, 1703/43, 1709/9, 1710/4, 1710/6, 1710/12, 1710/13, 1710/17, 1141/1, kat. úz. Veľké Janíkovce, okr. Nitra (PDF, 215 kB)
 • 20.4.2022 - Rozhodnutie vo veci archeologického výskumu v súvislosti so stavbou: „Rozšírenie distribučnej siete, LE - Rybník - Sv. Anny vinice, VN, TS, NN“, kat. úz. Rybník (PDF, 140 kB)
 • 20.4.2022 - Rozhodnutie vo veci archeologického výskumu v súvislosti so stavbou: „FO_2021_01_22_RFO_196_HSEM_KA (Horné Semerovce – Krupina)“, v rozsahu kat. úz. Hokovce, Horné Semerovce, Chorvatice, Slatina (PDF, 143 kB)
 • 13.4.2022 - Oznámenie o začatí správneho konania o nevyhnutnosti vykonania archeologického výskumu v súvislosti s navrhovanou stavbou: „PE‐OREŠANY, 9 RD‐TS,VNK,NNK“, líniová stavba, kat. úz. Orešany, okr. Topoľčany (PDF, 104 kB)

  Úradná tabuľa ostatných KPÚ a PÚ SR

  Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

  Pondelok
  8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

  Streda
  8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

  Podateľňa:
  každý pracovný deň
  8:00 - 15:00

  Archív:
  Pondelok až štvrtok
  8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
  8:00 - 12:00

  Knižnica:
  Pondelok až štvrtok
  8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
  8:30 - 12:00
  Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu