Historické jadro mesta Bardejov

7. septembra 2012

Bardejov - Kostol sv. Egídia

Zapísané do Zoznamu svetového dedičstva: na 24. zasadnutí Výboru svetového dedičstva, Cairns, Austrália, 27.novembra - 6. decembra 2000, pod číslom 973 ...>>

Zapísané na základe kritérií: (iii), (iv)

Urbanistický komplex historického jadra predstavuje ojedinelý súbor vysoko rozvinutého stredovekého mesta. Mestský pôdorys s pravidelným rozvrhnutím ulíc okolo rozľahlého námestia je významným dokladom európskej civilizácie v 13. - 14. storočí. Jeho koncept je zachovaný v obdivuhodnom rozsahu, bez dramatických veľkoplošných zásahov.
 
Mesto už v roku 1376 získava štatút slobodného kráľovského mesta s mnohými výsadami. V tomto období bol už Bardejov opevnený, s obdĺžnikovým trhovým námestím, ktorého severnú stranu uzatváral rímsko-katolícky farský kostol sv. Egídia zo začiatku 14. storočia. Dominantou námestia sa stala neskorogotická radnica zo začiatku 16. storočia. Väčšina bášt opevnenia mesta pochádza z 15. a začiatku 16. storočia. Monumentálne barbakány sú odpoveďou na hroziace turecké nebezpečie. Hoci sa v tomto meste prelínala západná a východná kultúra, jeho urbanistický plán a zachovaná historická architektúra jasne dokazujú, že leží v strednej Európe. Rozvinutú meštiansku kultúru Bardejova vytváralo mnohonárodnostné etnikum a mnohokultúrna spoločnosť. V tejto súvislosti je dochované židovské suburbium dôležitou integrálnou súčasťou zápisu tejto lokality do Zoznamu svetového dedičstva.

Mesto Bardejov s jeho pôdorysným rozvrhom, stavbami a opevnením je príkladom výnimočne dobre zachovanej hospodárskej a sociálnej štruktúry a urbanistického komplexu rozvinutého v stredovekej strednej Európe na významných bodoch obchodných ciest.

Bardejov - mestské opevnenie Manažment plán lokality - v súčasnosti je aktualizovaný mestom Bardejov . Po aktualizácii zverejníme.

 

 

 

 

 

 

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Spišská Kapitula, katedrála sv. Martina – detail gotického okna z kaplnky Zápoľských