SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Evidencia národných kultúrnych pamiatok na Slovensku

7. februára 2018
Pamiatkový fond je súbor hnuteľných vecí a nehnuteľných vecí vyhlásených podľa zákona za národné kultúrne pamiatky (ďalej len „kultúrna pamiatka“), pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny. Za pamiatkový fond sa považujú aj veci, o ktorých sa začalo konanie na vyhlásenie za kultúrne pamiatky, pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny.

Kultúrna pamiatka je hnuteľná vec alebo nehnuteľná vec pamiatkovej hodnoty, ktorá je z dôvodu ochrany vyhlásená za kultúrnu pamiatku. Kultúrne pamiatky a pamiatkové územia sú evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, ktorý poskytuje základné údaje na jeho ochranu na území celej Slovenskej republiky.

Ústredný zoznam pamiatkového fondu sa člení na 4 registre, okrem registra hnuteľných kultúrnych pamiatok, ktorý nezverejňujeme, ostatné 3 registre sprístupňujeme pre potreby verejnosti.

 

Register nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok (vyhľadávací online formulár)

  • vyhľadávanie podľa kraja, okresu, obce, katastrálneho územia a čísla ÚZPF. Pre overenie údajov o objekte vášho záujmu nás prosím kontaktujte e-mailom na adrese: peter.skulavik@pamiatky.gov.sk

Register nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok - tabuľkový zoznam podľa krajov (Excel)
Register pamiatkových rezervácií - tabuľkový zoznam + Excel a PDF
Register pamiatkových zón - tabuľkový zoznam + Excel a PDF

UPOZORNENIE! Databázy UZPF sú informatívne a podliehajú periodickej aktualizácii. Neslúžia na právne účely. Pre overenie údajov nás kontaktujte e-mailom na peter.skulavik@pamiatky.gov.sk. Ak nájdete prípadné chyby, alebo nepresnosti v databáze prosíme napíšte nám na e-mail peter.skulavik@pamiatky.gov.sk.

OZNAM! ZMENA  VYDÁVANIA  VÝPISOV  Z  ÚZPF  VLASTNÍKOM  PAMIATOK
Na základe novely Zákona o ochrane pamiatkového fondu 49/2002 Z. z. z 25. marca 2014 sa s účinnosťou od 1. júla 2014 mení  spôsob vydávania výpisov z Ústredného zoznamu pamiatkového fondu (ďalej len ÚZPF) vlastníkom národných kultúrnych pamiatok. Písomnú žiadosť o výpis je potrebné zaslať v dostatočnom časovom predstihu na adresu: Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, alebo e-mailom na adresu: uzpf@pamiatky.gov.sk. Výpisy zasielame poštou. V prípade záujmu je možné vydať výpis vlastníkovi aj osobne (na základe prinesenej písomnej žiadosti) na adrese Pamiatkového úradu SR (Odbor Štátneho informačného systému) v určených stránkových hodinách. 

Zákonom č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu sa zmenil systém evidencie pamiatkového fondu. Podľa tohto zákona sa kultúrne pamiatky a národné kultúrne pamiatky zapísané v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok považujú za "národné kultúrne pamiatky" (NKP) ...>>

Pôvodná kategória Národných kultúrnych pamiatok (NKP) sa s ohľadom na tradície a dokumentovanie tohto javu zachováva iba ako údaj v príslušnom registri ústredného zoznamu. ..>>

V rámci grantového systému MK SR je pre vlastníkov kultúrnych pamiatok určený program: Obnovme si svoj dom. Podrobnosti sú uvedené na stránke MK SR.

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Bardejov, radnica – detail renesančného portálu