SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Elektronické informačné zdroje - databázy, portály, e-periodiká

zverejnené: 22. septembra 2020
aktualizované: 2. októbra 2020

Elektronické informačné zdroje

databázy, portály, e-periodiká - voľne dostupné


Slovenská republika


Online katalógy a portály knižníc


Názov

Charakteristika


Digitálna knižnica Univerzitnej knižnice v BratislaveEurópska únia: Knižnice a ArchívyOnline Katalóg Univerzitnej knižnice v BratislaveSlovenská knižnica

Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc.


Slovenská národná galéria – online katalógSúborný online katalóg Univerzity Komenského v BratislaveElektronické časopisy


ALFA

Architektonické listy Fakulty architektúry STU.


Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku - AVANS

Prístup k číslam ročenky AVANS. Formou odborných príspevkov poskytuje kompletnú informáciu a celkový prehľad o výsledkoch archeologických výskumov a prieskumov, ako aj o náhodných a ojedinelých nálezoch za uplynulý kalendárny rok z celého územia Slovenska.


ARS

Renomovaný slovenský umeleckohistorický časopis (zal. 1967), je zverejnený v celom rozsahu on-line.

Kliknúť na výber ročníka/čísla a potom na obrázok obálky


DesignumEtnologické rozpravy

Časopis vydáva Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave


Fórum architektúry

Archív starších ročníkov.

Vydáva Spolok architektov Slovenska.


Forum historiae

Vedecký recenzovaný

internetový časopis zameraný na témy o dejinách stredoeurópskeho priestoru. Akcentuje skúmanie sociálnych javov a procesov od najstarších čias po súčasnosť. Vychádza od roku 2007, vydavateľom je Historický ústav SAV.


Konštantínove listy

Vedecký časopis vydávaný Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre. Tematickým okruhom je problematika kultúrnej a politickej histórie Veľkej Moravy, taktiež príbuzné témy súvisiace so slovanskou a byzantskou archeológiou, históriou, filológiou, filozofiou, kultúrnymi vzťahmi, ako aj so stredovekou a včasnonovovekou cirkevnou históriou a ikonografiou.


Mesto a dejiny

Vedecký recenzovaný časopis vydávaný Univerzitou P. J. Šafárika v Košiciach. Zameriava sa najmä na oblasť urbánnych dejín.


Slovenská archeológia

Časopis Slovenská archeológia publikuje vedecké práce o najzávažnejších archeologických nálezoch a problémoch bádania od praveku, včasnej dobe dejinnej, stredoveku a novoveku na Slovensku a v strednej Európe.


Slovenský národopis

Vedecký recenzovaný časopis, vychádzajúci štyrikrát ročne v Ústave etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Periodikum prezentuje výsledky výskumu v oblasti etnológie, kultúrnej/sociálnej antropológie a príbuzných disciplín


Študijné zvesti

Časopis Študijné zvesti publikuje štúdie s tematickým zameraním na archeológiu praveku až stredoveku, antropológiu, archeobotaniku, archeozoológiu, archeometriu, geofyziku, numizmatiku, aplikované geodetické a 3D metódy. Práce sa zameriavajú na výsledky terénnej archeologickej aktivity, analýzy, predbežné a čiastkové hodnotenia, metodológiu a súpisy lokalít a nálezov.


Iné e-databázy


Elektronický lexikón slovenského jazykaElektronická zbierka zákonovGalérie na SlovenskuJazykové okienkoLegislatíva Európskej únie. Plné texty Úradného vestníka EÚMapy Uhorska a SlovenskaNázvy slovenských obcí a miest v maďarčine - prekladySlovenská národná galériaŠľachta: stránka o histórii šľachtických rodovČeská republika


Názov

Charakteristika


Český lid

Popredný český vedecký recenzovaný časopis (založený v roku 1891), vydávaný Etnologickým ústavom Akademie věd České republiky. Prináša kvalitné odborné články z oblasti etnológie a sociokultúrnej antropológie


Digitálna knižnica Kramerius Národní knihovny v PrazeJednotná informačná brána: české knižnice, elektronické zdrojeNárodní knihovna ČR – online katalógPortál Historického ústavu akademie vied ČR – archív voľne dostupných periodík, roky 2012-2018Zaniknuté obce a osady v ČR

Databáza zaniknutých obcí, osád, samôt i objektov Čiech a Moravy, predovšetkým v pohraničných oblastiach po roku 1945. Informácie dopĺňa bohatý obrazový a kartografický materiál, odkazy na ďalšie príbuzné stránky a odporúčaná literatúra


Maďarsko


Názov

Charakteristika


Archaeologiai Értesítö

E-časopis vychádza od roku 1868. Zameriava sa na obyvateľstvo, ktoré žilo na území Uhorska a súčasného Maďarska, ako aj na archeologické dedičstvo. Ponúka informácie o nových výskumoch a smerovaniach maďarskej archeológie, správy o nových archeologických nálezoch. Súčasťou časopisu je i sekcia ponúkajúca informácie o nových vydaných maďarských a zahraničných publikáciách z odboru archeológie.

V e-forme sú prístupné iba niektoré príspevky - označené sú symbolom – žltý zámoček


Hungarica

Spoločná databáza maďarských archívov, múzeí a knižníc, zverejňuje kultúrne dedičstvo Maďarska a bývalého Uhorska na jednom mieste: databázy, záznamy, dokumenty, obrázky, mapy. Niektoré sú z cudzích krajín


Magyarország vármegyéi és városai

Zdigitalizované publikácie o dejinách uhorských stolíc a miest


Museums in Hungary, by countyOrszágos Széchényi Könyvtár – online katalóg

Kliknúť na NEKTÁR - centrálny online katalóg


Chorvátsko


Názov

Charakteristika


Hrčak

Portál e-periodík obsahujúci bohatú kolekciu časopisov z rôznych vedných odborov, nevynímajúc oblasť umenia, histórie a iných vedných disciplín.


Iné zahraničné e-zdroje

Názov

Charakteristika

Ancient art and archaeology


Artcyclopedia


Art Journal – Daily Arts News


CeROArt – e-journal

Časopis venujúci sa otázkam ochrany, výstavy a reštaurovania umeleckých diel

Conservation science in Cultural Heritage – e-journal

Časopis obsahuje články najmä z oblasti ochrany kultúrneho dedičstva

DOAJ – Directory of Open Access Journals

Plné texty vedeckých a odborných časopisov.

Projekt knižníc Lundskej univerzity vo Švédsku z jedného miesta sprístupňuje voľne dostupné odborné a vedecké časopisy. Databáza zahŕňa viac ako 2 700 titulov časopisov, z toho 810 je dostupných na úroveň plného textu. Tematicky časopisy pokrývajú všetky vedné odbory a všetky jazyky. Služba umožňuje vyhľadávanie podľa predmetu alebo podľa názvu časopisu či článku

EuroDocs

Online zdroj archívnych dokumentov z oblasti histórie Európy.

FILIT: Otvorená filozofická encyklopédia

Prvá slovenská filozofická encyklopédia. Obsahuje dokumenty na podporu štúdia a výskumu filozofie z oblasti filozofie, vied, umenia a náboženstva.

Historical Maps of Europe


iBiblio: the public library and digital archive


International Preservation News – e-journal

Medzinárodné správy o konzervovaní sprístupňujú dokumenty o ochranných aktivitách a udalostiach, ktoré podporujú snahy o zachovanie materiálov vo svetových knižniciach a archívoch.

Journal of The Institute of Conservation – e-journal

Časopis rozvíja vedomosti a vzdelávanie v ochrane hnuteľného a nehnuteľného kultúrneho dedičstva a podporuje profesionalitu konzervátorov.

Old Maps online

Databáza indexuje viac ako 400 000 máp z celého sveta.

Periodical Historical Atlas of Europe


The Journal of Conservation and Museum Studies – e-journal

E-periodikum sa venuje najmä výskumu v oblasti ochrany múzejných zbierok, výstav, štúdií artefaktov, reštaurovania, múzejných štúdií.

Springer Link

SpringerLink je abstraktová a plnotextová databáza umožňujúca prístup k článkom z 2 251 titulov recenzovaných odborných časopisov a ku 40 000 online knihám vydavateľstva Springer. Plné texty článkov sú prístupné od roku 1997. Databáza zahŕňa rôzne tematické oblasti, prírodné vedy, technické odbory, medicínu a biomedicínu, ekonomické vedy, ako aj humanitné aj spoločenské vedy.

Zahraničné partnerské inštitúcie

Národní památkový ústav

Praha, Česká republika
Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi

Dokumentációs Központ

Budapešť, Maďarsko
Bundesdenkmalamt

Viedeň, Rakúsko
Narodowy Instytut Dziedzictwa

Varšava, Poľsko
Ministrstvo za kulturo- INDOK center

Ljubljana, SloveniaHrvatski restauratorski zavod

Záhreb, Chorvátsko
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu