SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

19. ročník medzinárodného kurzu - Dokumentácia a prieskum historických krovov

8. októbra 2018
Na území v pôsobnosti KPÚ Banská Bystrica (Hont, Novohrad a Zvolensko) bol pod hlavičkou českého SHP (Sdružení pro stavebně historický průzkum - Jiří Bláha) a Pamiatkového úradu SR (KPÚ Prešov - Ľubor Suchý, KPÚ Žilina - Karol Ďurian) v termíne 10. - 14. septembra 2018 zorganizovaný už v poradí 19. ročník medzinárodného krovového kurzu tzv. Letnej školy Sudkův Důl. Ubytovanie bolo zabezpečené na detašovanom pracovisku Fakulty architektúry STU Bratislava. Celkový počet účastníkov bol 25, z toho po 12 z českej a slovenskej republiky (prevažne zástupcovia z krajských pamiatkových úradov, drevárskych škôl, špecialisti na poškodenia dreva, architekti, projektanti, statik, historici a i.). Jediným zástupcom z rumunského Sedmohradska bola archeologička Tóth Boglárka, rodáčka z Budapešti, ktorá 17 rokov pôsobí na severe Rumunska a venuje sa dendrochronológii prevažne na stredovekých sakrálnych stavbách. Okrem skúsených účastníkov, ktorí sa dlhšie obdobie venujú historickým dreveným konštrukciám, predovšetkým krovom, bola zastúpená aj skupina nových záujemcov o túto problematiku, predovšetkým zo Slovenska - z KPÚ Košice (Ernestína Paľová, Zuzana Strnková, Miroslav Timár), KPÚ Prešov (Anton Liška, Dominik Sabol) a v neposlednom rade KPÚ Banská Bystrica so svojimi pracoviskami v Banskej Štiavnici a Lučenci, ktorého pracovníci pod vedením riaditeľky Zuzany Klasovej zabezpečovali všetky vstupy do objektov (Anna Faturová, Andrea Gregová, Renáta Lieskovská, Hanka Kasová,  Andrea Ľuptáková a Ladislav Huňavý).  
 Vzhľadom na pomerne veľké zastúpenie nových záujemcov o túto špecializáciu, prípadne o základné poznanie krovov, bol kurz priamo v teréne ale aj prednáškami prispôsobený tak, že účastníci boli oboznámení od základnej typológie, konštrukčných detailov a časových nadväzností s vývojom tesárskych konštrukcií na našom, resp. v stredoeurópskom prostredí. Súčasťou terénneho prieskumu bolo aj základné škicovanie väzieb s popisom a vysvetľovaním skúmaných konštrukcií, vrátane nadväzujúcich súvislostí - ďalšie konštrukcie (napr. murované - štíty, veže, koruny murív, klenby a i.). Vo večerných hodinách po návrate z terénnych prieskumov krovov boli účastníkmi kurzu prezentované nové poznatky z oblasti výskumu krovových konštrukcií v Čechách, na Slovensku a v rumunskom Sedmohradsku. Prezentovaná bola aj pripravovaná metodika identifikácie a výskumu historických  krovov na Slovensku, okolo ktorej bola živá diskusia (prednášajúci: Ľ. Suchý). Tóth Bóglarka odprezentovala zaujímavý príspevok o dendrodatovaní 87 krovov v Sedmohradsku na objektoch (prevažne kostoly) so zhrnutím do jednotlivých typologicky a časovo príbuzných skupín. 
Program bol zostavený podľa územných celkov, s tým, že výber objektov bol z hľadiska ich funkcie  a doby vzniku pestrý - od stredoveku (gotika) až po 20. storočie (sakrálne stavby, drevené zvonice, technické a banské objekty, kaštiele, meštianske domy, historické radnice a i.). Pracovníci KPÚ Banská Bystrica pri každom objekte informovali o historickom vývoji tej ktorej stavby s prípadnými architektonickými či výtvarnými zaujímavosťami pre daný región. Nasledoval výstup do podstreší, kde sa diskutovalo o krovových konštrukciách (aj v súvislosti so samotnou stavbou a zmenami v priebehu uplynulých storočí). 
V pondelok po privítaní a úvodných prednáškach si účastníci prezreli dva krovy v Banskej Štiavnici (radnica - krov zo záveru 18. st. a krov na Kostole sv. Kataríny z roku 1655).
V utorok bol bohatý program po okolí Banskej Štiavnice (Beluj, Sv. Anton, Štiavnické Bane a opäť Banská Štiavnica).
V stredu pokračoval  kurz v teritóriu Banskej Bystrice - Špania Dolina (Obecný úrad, krčma a kostol - identický typologický rad vešadlových krovov z 1. tretiny 19. storočia), v Čeríne a Poníkoch (stredoveké kostoly s historickými krovmi z 15. - 17. storočia?)  a ukončený bol v meste Banská Bystrica - meštiansky dom Ul. Št. Mojzesa 7  s unikátnym kovovým reťazovým krovom z roku 1826 (autor Bedřich Šnirch), ktorý je ojedinelou technickou pamiatkou svojho druhu na Slovensku. Prítomný projektant - statik Jozef Kvasniak z Bratislavy upozorňoval na statické poruchy a možné spôsoby ich sanácie. Rovnako Michal Kloiber z Telče informoval účastníkov kurzu priamo v podstrešiach na biotické poškodenia - typy, formy a rozsah, prípadné dôvody poškodenia a možnosti opráv.
Štvrtok dopoludnia sa účastníci presunuli na územie, ktoré patrí do územnej pôsobnosti pracoviska Lučenec, kde skúmali mimoriadne hodnotné historické krovové konštrukcie na stredovekých kostoloch a renesančných zvoniciach - Pôtor, Stará Halič, Mýtna-Dobroč. Popoludní bol poznávací výstup na Pustý Hrad nad Zvolenom, kde odborný výklad zabezpečil Michal Šimkovic.
V piatok, ktorý bol posledným dňom kurzu dokumentovania krovov, sa účastníci po preskúmaní troch konštrukcií na farskom kostole a fare v Banskej Štiavnici i meštianskom dome na Ul. Kmeťa 13 presunuli do Hodruše - Hámrov, kde si obzreli unikátnu modernú väznicovú konštrukciu s veľkým rozpätím nad objektom píly z roku 1926. Záver kurzu patril prieskumu ojedinelej konštrukcie hambálkového krovu s postrannými rámovými stolicami nad loďou Kostola sv. Egídia v Hronskom Beňadiku. Pred samotným odchodom bol sprístupnený kláštor v Hronskom Beňadiku, kde si účastníci kurzu prezreli obnovené krídlo sýpky a kláštorný kostol.
KPÚ Prešov vypracoval pre účastníkov kurzu, ale predovšetkým pre potreby KPÚ Banská Bystrica so svojimi pracoviskami obsiahly materiál z predprieskumu krovových konštrukcií v danom území (základné aktualizačné listy – texty, grafika, fotodokumentácia), ktorý bol odovzdaný zástupcom KPU Banská Bystrica, pracoviska v Banskej Štiavnici a pracoviska v Lučenci. V PDF verzii bude zaslaný aj všetkým účastníkom kurzu.
Na záver kurzu v Banskej Štiavnici bol predbežne vytypovaný v budúcom roku (20. ročník), ďalší región k prieskumu v Čechách a to liberecko, prípadne olomoucko.  
 


Banská Štiavnica, Kostol sv. Kataríny – exteriér Banská Štiavnica, Kostol sv. Kataríny – krov nad loďou z roku 1655 Banská Štiavnica, Akademická 10 – exteriér Banská Štiavnica, Akademická 10 – krov z 18. st. s dodatočne vloženou ležatou stolicou asi v 1. polovici 19. storočia Beluj, Kostol sv. Vavrinca – exteriér Beluj, Kostol sv. Vavrinca – krokvový krov z 2. polovice 17. st. Ilija, Kostol sv. Egídia – exteriér Ilija, Kostol sv. Egídia – hambálkový krov (18. st.?) Sv. Anton, Kaštieľ – exteriér pred vstupom do objektu Sv. Anton, Kaštieľ – hambálkový krov s ležatými stolicami (18. st.) Špania Dolina, Farský kostol Premenenia Pána – pohľad s haldy Maximilián Špania Dolina, Farský kostol Premenenia Pána – hambálkový vešadlový krov z 1. tretiny 19. storočia Špania Dolina č. 127,  – historická škola s prednáškou o Španej Doline Pôtor, ev. Kostol a zvonica – exteriér Pôtor, ev. Kostol – krov s vloženým rámom pod hrebeňom (16.-18. st.?) Banská Štiavnica, Kostol sv. Kataríny – dokumentovanie v teréne Čerín, Kostol sv. Martina a zvonica – exteriér Čerín, Kostol sv. Martina – hambálkový krov nad svätyňou (15.- 17. st.?) Poníky, Kostol sv. Františka z Assisi – exteriér Poníky, Kostol sv. Františka z Assisi – interiér svätyňa Poníky, Kostol sv. Františka z Assisi – vstup z empory do krovu Poníky, Kostol sv. Františka z Assisi – krokvový hambálkový krov s centrálnym rámom pozdĺžneho viazania (16-18. st.?) Mýtna Dobroč, ev. Kostol a zvonica – exteriér Mýtna Dobroč, ev. Kostol – účastníci kurzu pred vstupom do kostola Mýtna Dobroč, ev. Kostol – krokvový hambálkový krov s centrálnym rámom pozdĺžneho viazania (16-18. st.?) Pustý hrad – výstup na hrad s prednáškou Michala Šimkovica Pustý hrad – účastníci krovového kurzu Banská Štiavnica, Farský kostol Nanebovzatia PM – časť účastníkov krovového kurzu
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu