SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Archív úradnej tabule do roku 2009

24. februára 2012
Vysvetlivky používaných skratiek: PÚ SR - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna  

rok 2008 

11.12.2008 PÚ SR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia OP NKP v Dačovom Lome  ...>> (PDF 935 kB)

26.11.2008 PÚSR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia OP NKP Kostol s areálom, Čerín  ...>> (PDF 264 kB)

21.11.2008 PÚ SR - Upovedomenie účastníkov o predložení rozhodnutia napadnutého odvolaniami odvolacieho orgánu ...>> (PDF 225 kB)

14.11.2008 KPÚ Trnava - oznámenie o vydaní rozhodnutia v priestupkovom konaní, Kaštieľ a kaplnka v Moravanoch ...>> (PDF 302 kB)

10.11.2008 PÚSR -  Upovedomenie o obsahu odvolaní proti rozhodnutiu č. PÚ-08/70-21/6722/And, vyhlásenie OP PR Banská Bystrica a nehnuteľných NKP ...>> (PDF 839 kB)

28.10.2008 PÚSR - Upovedomenie o odvolaní - vymedzenie PR Banská Bystrica a nehnuteľných NKP ...>> (PDF 52 kB)

3.10.2008 PÚSR - Vyhlásenie ochranného pásma NKP v obci Podhradie - Topoľčiansky hrad ...>> (PDF 607 kB)

25.9.2008 PÚSR - Vyhlásenie ochranného pásma  pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica ...>> (PDF 585 kB)

26.8.2008 PÚSR - Vyhlásenie ochranného pásma  nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky Mlyn vodný, Jelka ...>>

26.8.2008 PÚSR - Podanie odvolania proti rozhodnutiu PÚSR č. PÚ-08/211-10/5496/BYR Tomášikovo - Mlyn vodný kolový ...>>

29.7.2008  PÚSR - Vyhlásenie ochranného pásma nehnuteľnej NKP Kaštieľ s areálom vo Finticiach ...>>

4.7.2008  PÚSR - Doplnok k návrhu na vyhlásenie OP NKP Mlyn vodný, Jelka, ktorý nahrádza návrh na vyhlásenie OP (február 2008) v rozsahu strán 9 - 11 ...>>

1.7.2008  PÚSR - Vyhlásenie ochranného pásma NKP v Hornej Mlynskej doline v Bratislave ...>>

25.6.2008 PÚSR - Oznámenie - Správny orgán oznamuje, že nemôže v lehote stanovenej podľa cit. ustanovenia vo veci vyhlásenia ochranného pásma Pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica a nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok rozhodnúť ...>>

26.5.2008 PÚSR - Oznámenie o začatí správneho konania konania vo veci vyhlásenia OP NKP Kaštieľ s areálom, Fintice ...>>

13.5.2008 PÚSR - Upovedomenie účastníkov konania o obsahu odvolania proti rozhodnutiu o vyhlásení ochranného pásma nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky a výzva vyjadriť sa k nemu ...>>

5.5.2008 - 20.5.2008 PÚSR - prerušenie správneho konania dňom doručenia, vo veci vyhlásenia OP PR Banská Bystrica a OP nehnuteľných NKP ...>>

11.4.2008 - 26.4.2008 PÚSR - oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia OP NKP Mlyn vodný, Jelka ...>>

8.4.2008 - 22.4.2008 PÚSR - Začatie správneho konania vo veci vyhlásenia ochranného pásma nehnuteľnej NKP reform. kostola a zvonice v obci Žíp ...>>

28.3.2008 - 9.3.2008 PÚSR - Vyhlásenie ochranného pásma nehnuteľných NKP v Istebnom - dreveného artikulárneho kostola ev. a.v. a pamätnej fary s pamätnou tabuľou ...>>

27.3.2008 - 10.3.2008 PÚSR - oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia ochranného pásma nehnuteľných NKP v Hornej Mlynskej doline v Bratislave ...>>

25.3.2008 - 5.3.2008 PÚSR - Oznámenie začatia správneho konania vo veci vyhlásenie OP PR Banská Bystrica s ochranným pásmom ...>> príloha mapa

29.2.2008 - 15.2.2008 PÚSR - Vyhlásenie ochranného pásma pamiatkovej zóny Rožňava ...>> , príloha mapa

6.2.2008 PÚSR - Začatie správneho konania vo veci vyhlásenia OP NKP v Istebnom: drevený artikulárny kostol evanjelický a.v. a pamätnej fary s pamätnou tabuľou ...>>

23.1.2008 - 7.2.2008 PÚSR - Vyhlásenie ochranného pásma NKP v Tomášikove - Mlyn vodný kolový ...>>

23.1.2008 - 7.2.2008 PÚSR - Upovedomenie účasníkov konania - odstúpenie odvolania na MKSR voči rozhodnutiu ev. č. PÚ-07-166-17/7829/GUL zo dňa 22. 11. 2007 o vyhlásení ochranného pásma NKP r.k. sv. Margity Antiochijskej v Malej Mači ...>>

rok 2007

21.12.2007 - 2.1.2008 PÚSR - Vyhlásenie OP NKP Hrad s areálom - Spišský hrad, PR Spišská Kapitula, PZ Spišské Podhradie, NKP r.k. kostol Žehra a ďalších NKP v ich okolí ...>>

19.12.2007 - 1.1.2008 PÚSR - Vyhlásenie OP NKP Kaštieľ v Hruboňove, miestna časť Výčapky ...>>

17.12.2007 - 31.12.2007 Začatie správneho konania vo veci vyhlásenia OP PZ Rožňava a OP NKP Kalvária, Jiskrova pevnosť, Náhrobník I. Póschovej, náhrobník F. Colinassyho, bývalý katolícky seminár, Stará nemocnica, Kostol reformovanej cirkvy, Markova továreň 

26.11.2007 - 10.11.2007 Vyhlásenie ochranného pásma NKP Poniky - r. k. kostol sv. Františka z Assisi ...>> 

21.11.2007 Oznámenie o začatií správneho konania vo veci vyhlásenia ochranného pásma NKP v Tomášikove mlyna vodného kolového ...>>

21.11.2007 Začatie správneho konania vo veci vyhlásenia ochranného pásma NKP mlyna vodného kolového č.UZKP 2520 ...>>

30.10.2007 - 14.11.2007 Vyhlásenie ochranného pásma pamiatkovej rezervácie Vlkolínec ...>>

26.10.2007 - 9.11.2007 Začatie správneho konania vo veci vyhlásenia nehnuteľnej NKP Hrad s areálom (Spišský hrad), PR Spišská Kapitula, PZ Spišské Podhradie, NKP Kostol v Žehre a ďalších NKP v ich okolí ...>>

8.10.2007 - 22.10.2007 Vyhlásenie ochranného pásma nehnuteľnej NKP greckokat. chrámu Panny Márie v Jedlinke ...>>

20.9.2007 - 4.10.2007 Vyhlásenie ochranného pásma Pamiatkovej rezervácie Levoča a NKP mimo územia PR  ...>>

17.9.2007 - 1.10.2007  PUSR upovedomuje účastníkov konania o obsahu odvolania proti rozhodnutiu č. PÚ-07/0717-19/5948/KOW, Kaštieľ s areálom v Spišskej Belej - Strážky ...>>

7.9.2007 - 22.9.2007 Vyhlásenie OP nehnuteľnej NKP Kostol s areálom v Hornej Mičinej

V zmysle zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Vám podľa § 3 ods. 3 ponúkame nasledovný prebytočný majetok štátu: ...>>

23.8.2007 - 17.9.2007 Vyhlásenie OP nehnuteľnej NKP Kaštieľ s areálom v Spišskej Belej - katastrálne územie Strážky

9.8.2007 - 23.8.2007 Oprava chýb v písomnom vyhotovení rozhodnutia PÚSR č. PU-07/617-4/3048/BYR- Poltár -. Zelené

2.8.2007 - 17.8.2007 Začatie správneho konania - OP nehnuteľnej NKP r.k. kostol v Malej Mači

27.7.2007 - 13.8.2007 Vyhlásenie ochranného pásma nehnuteľnej NKP Kalvária v Nových Zámkoch

3.7.2007 - 18.7.2007 Oznámenie o prerušení správneho konania - vo veci vyhlásenia ochranného pásma PR Levoča a nehnuteľných NKP

15.6.2007 - 30.6.2007 Vyhlásenie ochranného pásma Pamiatkovej zóny Bojnice

23.5.2007 - 6.6.2007 Oznámenie o začatí správneho konania - vyhlásenie ochranného pásma PR Levoča a nehnuteľných NKP

11.5.2007 - 25.5.2007 Oznámenie o začatí správneho konania - vyhlásenie ochranného pásma NKP Poniky - r. k. kostol sv. Františka z Assisi

4.5.2007 - 18.5.2007 Oznámenie o začatí správneho konania - vyhlásenie ochranného pásma NKP Nové zámky - Kalvária

26.4.2007 - 10.5.2007 Vyhlásenie OP nehnuteľných NKP v Poltári, miestnej časti Zelené, Evanjelický av. kostol, Kamenný most   Oprava chýb v písomnom vyhotovení rozhodnutia 

16.4.2007 - 30.4.2007 Oznámenie o začatí správneho konania - vyhlásenie ochranného pásma NKP Kaštieľ s areálom v Spišskej Belej - Strážky

21.12.2006 - 4.1.2007 Vyhlásenie OP nehnuteľných NKP Kaštieľ s areálom, Kostol evanjelický a.v. a Pomník (A. Sládkovič) v Banskej Bystrici

19.3.2007 - Oznam o začatí správneho konania Pamiatková zóna v Bojniciach a nehnuteľné národné pamiatky

rok 2006

21. 12. 2006 - 4.1.2007 Vyhlásenie OP nehnuteľných NKP Kaštieľ s areálom, Kostol evanjelický a.v. a Pomník (A. Sládkovič) v Banskej Bystrici

18. 10. 2006 - 2.11.2006 Začatie správneho konania vo veci vyhlásenie OP nehnuteľných NKP
Kaštieľ s areálom, Kostol evanjelický a.v. a Pomník (A. Sládkovič) v Banskej Bystrici

9.10.2006 - 24.10.2006 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia ochranného pásma NKP Kostol s areálom Horná Mičiná

7.8.2006 - 21.8.2006 Upovedomenie účastníkov konania o podaní odvolania Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia ochranného pásma NKP Žiar nad Hronom

7.8.2006 - 21.8.2006 Vyhlásenie ochranného pásma nehnuteľnej NKP v Bratislave - Lamači

4.8.2006 - 19.8.2006 Vyhlásenie ochranného pásma NKP v obci Veľká Lomnica

2.8.2006 - 17.8.2006 Vyhlásenie ochranného pásma Pamiatkovej rezervácie v Trnave

 

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00