SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Archív úradnej tabule - rok 2016

4. januára 2017
 • 15.12.2016 KPU Nitra - oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania vo veci záchranného pamiatkového - archeologického výskumu „Mužla - vodovod, vinohrady - novostavba“ kat.úz. Kamenný Most a Mužla, okr. Nové Zámky ...> (PDF, 105 kB)
 • 15.12.2016 KPU Trnava - oznámenie o vydaní rozhodnutia verejnou vyhláškou vo veci líniovej stavby „DS_Sereď, Pekárska, NNK; SO 01 – 1 kV zemný kábel“. ...> (PDF, 897 kB)
 • 15.12.2016 KPU Trnava - oznámenie o vydaní začatí konania a upestenie od ústneho konania a miestneho zisťovania „Kátlovce - IBV pri družstve, SO 02 vodovod, SO 03 kanalizácia“. ...> (PDF, 1278 kB)
 • 13.12.2016 PKÚ Trnava - oznámenie o vydaní rozhodnutia verejnou vyhláškou vo veci líniovej stavby „DS_Sereď, Pekárska, NNK; SO 01 – 1 kV zemný kábel.“ ...> (PDF, 915 kB)
 • 29.11. 2016 KPU Trenčín - Rozhodnutie o nevyhnutnostsi vykonať archeologický výskum na území stavby "Hypermarket rTrust Považská Bystrica" k.ú. Považská Bystrica. ...> (PDF, 823 kB)
 • 29.11.2016 KPU Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia v predmetnej veci "Rekonštrukcia plynovodov Trnava Nemocnica, ul. Dohányho - Zelenčská - 2 SC, ÚO02861" k.ú. Trnava. ...> (PDF, 152 kB)
 • 29.11. 2016 KPU Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania verejnou vyhláškou vo veci líniovej stavby „DS_Sereď, Pekárska, NNK; SO 01 – 1 kV zemný kábel“. ...> (PDF, 470 kB)
 • 21.11.2016 PUSR - Rozhodnutie o vyhlásení ochranného pásma hradu Kamenica v obci Kamenica, okr. Sabinov ...> (PDF, 4287 kB), mapa ...> (JPG, 497 kB)
 • 16.11.2016 PUSR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci podnetu na zrušenie vyhlásenia NKP Dom ľudový v Korni, okr. Čadca, časť Škorňov Grúň, súp. č. 285-286, na parcele č. 6080, 6081, k. ú. Korňa ...> (PDF, 2132 kB)
 • 2.11.2016 KPU Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania v súvislosti s navrhovanými prácami pre stavbu "Celoobecný vodovod Cífer - 5. Stavba, miestna časť Pác" k.ú. Pác a Cífer. ...> (PDF, 1352 kB)
 • 2.11.2016 KPU Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania v súvislosti s navrhovanými prácami pre stavbu "IBV Horný mlyn II - Bohnadnovce nad Trnavou - pozemné komunikácie a inžinierske siete" kat. úz. Bohdanovce nad Trnavou. ...> (PDF, 1258 kB)
 • 2.11.2016 KPU Prešov - Rozhodnutie o zámere obnovy národných kultúrnych pamiatok v rámci pripravovanej stavby "Spiššká Belá, úprava NN pri Múzeu a MsÚ" k.ú. Spišská Belá. ...> (PDF, 1805 kB)
 • 2.11.2016 KPU Trenčín - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum na územi stavby "IBV Za školou, Považany" k.ú. Považany.  ...> (PDF, 1754 kB)
 • 2.11.2016 PUSR - Oznamenie o pokračovaní správneho konania vo veci vyhlásenia ocrhanného pásma Pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica. ...> (PDF, 1504), návrh ...> (PDF, 3968 kB), mapa ...> (PDF, 3322 kB).
 • 30.10. 2016 PUSR - Oznamenie o vydani rozhodnutia vo veci vyhlasenia Kaplnky r. k. sv. Jána Nepomuckého v Nitrianskom Pravne, bez súp. č., parc. č. 2176, k. ú. Nitrianske Pravno, za národnú kultúrnu pamiatku. ...> (PDF, 4229 kB)
 • 30.10. 2016 KPU Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať predstihový pamiatkový - archeologický výskum na území stavby "Penzión Wineresidence" kat. úz. Chľaba, okr. Nové Zámky. ...> (PDF, 213 kB)
 • 30.10. 2016 KPU Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum na území stavby "Kanalizácia v obci Svodín" kat. úz. Nemecký Svodín, okr. Nové Zámky. ...> (PDF, 223 kB)
 • 30.10. 2016 KPU Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať predstihový pamiatkový - archeologický výskum na území stavby "Vinársky podnik s technológiou v obci Chľaba" kat. úz. Chľaba, okr. Nové Zámky. ...> (PDF, 223 kB) 
 • 17.10.2016 KPU Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum na území stavby "Lipová Ondrchov 8BJ" kat. úz. Ondrochov, okr. Nové Zámky. ...> (PDF, 183 kB)
 • 17.10.2016 KPU Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum na území stavby "Skupinový vodovod ČS Nové Zámky - Nesvady III. etapa" kat. úz. Nesvady, okr. Komárno. ...> (PDF, 183 kB)
 • 17.10.2016 KPU Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania v súvislosti s navrhovanou stavbou "Penzión Wineresidence" kat. úz. Chľaba, okr. Nové zámky . ...> (PDF, 93 kB)
 • 17.10.2016 KPU Trenčín - Oznámenie o začatí konania v súvislosti so stavbou "Hypermarket rTrust Považská Bystrica" k.ú. Považská bystrica. ...> (PDF, 331 kB)
 • 9.10.2016 PUSR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia ochranného pásma "hrad Kamenica", Oznámenie ...> (PDF, 1146 kB), návrh na vyhlásenie ochranného pásma ...> (PDF, 891 kB), obrázky ...> (PDF, 1679 kB), mapy ...> (PDF, 1771 kB)
 • 9.10.2016 KPÚ Prešov - Rozhodnutie o zámere úpravy nehnuteľnosti v k.ú. Osturňa v pamiatkovom území "Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Osturňa - Stred obce a Horný koniec obce" ...> (PDF, 1628 kB)
 • 26.9.2016 KPU Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum na území stavby "Elektornická komunikačná sieť Zlaté Moravce" kat. úz. Zlaté Moravce, okr Zlaté Moravce.  ...> (PDF, 1515 kB)
 • 21.9.2016 PUSR - Upovedomenie o predložení rozhodnutia o vyhlásení OP NKP - Hrad v Liptovskom Hradku (PUSR-2016/7030-11/42371) Ministerstvu kultúry SR. ...> (PDF, 197 kB)
 • 20.9. 2016 PUSR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia Božej muky v Nitrianskom pravne, parc. č. 1405/1 k.ú. Nitrianské Pravno za národnú kultúrnu pamiatku. ...> (PDF, 1239 kB)
 • 20.9. 2016 PUSR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia Božej muky v Nitrianskom pravne, parc. č. 2182/1 k.ú. Nitrianské Pravno za národnú kultúrnu pamiatku. ...> (PDF, 1249 kB)
 • 20.9. 2016 KPU Prešov - Oznámenie o začatí konania o zámere úpravy nehnuteľností v pamiatkovom území Pamiatková rezervácia Prešov na jarkovej ulici - úprava VN káblových vedení V711 a V291. ...> (PDF, 631 kB)
 • 20.9. 2016 KPU Trenčín - Rozhodnutie k projektovej dokumentácií stavby "Aglomerácia Oslany, Čereňany - kanalizácia a ČOV" k.ú. Čereňany. ...> (PDF, 733 kB)
 • 17.9. 2016 KPU Prešov - Oznámenie o začatí konania o zámere obnovy pamiatkových objektov národných kultúrnych pamiatok a o zámere úpravy nehnuteľnossti v pamiatkovom území Pamiatková zóna Spišská Belá. ...> (PDF, 671 kB), príloha ...> (PDF, 1105 kB)
 • 8.9.2016 KPU Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania v súvislosti s navrhovanou stavbou "Vinársky podnik s technológiou v obci Chľaba" kat. úz. Chľaba, okr. Nové Zámky. ...> (PDF, 187 kB)   
 • 8.9.2016 KPU Nitra - Rohodnutie o nevyhnuteľnosti vykonať záchranný archeologický výskum na území stavby "NZ_Podhájska prekládka VN a TS-VNK, NNK, TS" kat. úz. Svätuša, okr. Nové zámky. ...> (PDF, 187 kB)   
 • 8.9.2016 KPU Nitra - Rohodnutie o nevyhnuteľnosti vykonať záchranný archeologický výskum na území stavby "NZ_Šurany, N. Hrádok, zníž. strát, TS, NNK, NNV" kat. úz. Nitrianky Hrádok a kat. úz. Šurany, okr. Nové zámky. ...> (PDF, 187 kB)   
 • 8.9.2016 KPU Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania v súvislosti s navrhovanými prácami pre stavbu "Zásobovanie vodou poĽnohospodárskeho družstva PVOD Kočín" k.ú. Šterusy. ...> (PDF, 91 kB)
 • 8.9.2016 KPU Prešov - Oznámenie o nevyhnutnosti realizácie pamiatkového - archeologického výskumu na ploche stavby "Rozšírenie vodovodu a kanalizácie, ul. Na brehu - Solivar". ...> (PDF, 687 kB)
 • 31.08.2016 PÚSR – Upovedomenie účastníkov konania a obce o predložení rozhodnutia o vyhlásení ochranného pásma Pamiatkovej zóny Modra odvolaciemu orgánu. ...> (PDF, 232 kB)  
 • 26.8.2016 KPU Trenčín - Rozhodnutie k projektovej dokumentácií stavby "Kolačno - rekonštrukcia vodovodu" k.ú. Kolačno. ...> (PDF, 763 kB)
 • 24.8.2016 KPU Nitra - Rozhodnutie za účelom záchrany archeologických nálezov predpokladaných v zemi na území stavby "Aglomerácia Mojzesovo - Odvedenie a čistenie odpadových vôd" kat. úz. Mojzesovo, okr. Nové Zámky. ...> (PDF, 193 kB)
 • 24.8.2016 KPU Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania v súvislosti s navrhovanou stavbou "Kanalizácia v obci Svodín" kat. úz. Maďarský Svodín a kat. úz. Nemecký Svodín, okr. Nové Zámky. ...> (PDF, 102 kB)
 • 24.8.2016 KPU Prešov - Oznámenie o začatí konania o zámere úpravy nehnuteľnosti v Pamiatkovej rezervácii ľudovej archutektúry Osturňa - Stred obce a Horný koniec obce. ...> (PDF, 511 kB)
 • 24.8.2016 KPU Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania v súvislosti s navrhovanými prácami pre stavbu "IBV Banka OKI Dominova cesta (L13.0304.16.0001)" k.ú. Banka. ...> (PDF, 1269 kB)
 • 24.8.2016 KPU Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia v súvislosti s navrhovanou stavbou "IBV Lehnice" kat. úz. Malý Lég, obec Lehnice a kat. úz Sása, obec Lehnice. ...> (PDF, 303 kB)
 • 15.8.2016 KPU Trenčín - Rozhodnutie k vykonaniu archeologického výskumu na lokalite Erdegovo k.ú. Podhradie, okres Prievidza. ...> (PDF, 1075 kB)
 • 15.8.2016 KPU Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania v súvislosti s navrhnovanou stavbou "Elektronická komunikačná sieť Zlaté Moravce" kat. úz. Zlaté Moravce, okr. Zlaté Moravce. ...> (PDF, 682 kB)
 • 15.8.2016 PÚSR - Oznámenie o začiatku konania vo veci Návrhu na vyhlásenia ochranného pásme nehnuteľnej NKP Hradu Kapušany, okres Prešov a verejná vyhláška, ktorou správny orgán – PÚ SR zverejňuje Oznámenie o začiatku konania vo veci Vyhlásenia ochranného pásdma NKP Hradu Kapušany Návrh ...> (PDF, 1822 kB), Podklad – Návrh na vyhlásenie ochranného pásma nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky HRAD KAPUŠANY č. PÚ SR-2016/13559-8/59368/GUL ...> (PDF, 787 kB), Mapová príloha č. 1 ...> (PDF, 5335 kB) 
 • 15.8.2016 PUSR - Upovedomenie o obsahu odvolenia proti rozhodnutiu voči rozhodnutiu (PUSR - 2016/7030-11/42371) o vyhlasení OP NKP Hrad v Liptovskom Hradku. ...> (PDF, 205 kB), príloha ...> (PDF, 1740 kB)             
 • 8.8.2016 PÚSR - Upovedomenie účastníkov konania a obce o obsahu odvolaní proti rozhodnutiu o vyhlásení ochranného pásma Pamiatkovej zóny Modra. ...> (PDF, 10649 kB)
 • 7.8.2016 KPU Trenčín - Oznámenie o začatí konania v súvislosti s líniovou stavbou "Aglomerácia Oslany, Čereňany - kanalizácia a ČOV" k.ú. Čerňany. ...> (PDF, 351 kB)
 • 7.8.2016 PUSR - Oznamenie o zacati spravneho konania vo veci vyhlasenia Fary r. k. (stara katolicka fara) v Hornych Vesteniciach (okr. Prievidza), bez sup. c., parc. c. 702/5, k. u. Horne Vestenice, za narodnu kulturnu pamiatku. ...> (PDF, 662 kB)
 • 7.8.2016 PUSR - Oznamenie o zacati spravneho konania vo veci vyhlasenia Kaplnky r. k. sv. Jana Nepomuckeho v Nitrianskom Pravne, bez sup. c., parc. c. 2176, k.u. Nitrianske Pravno, za narodnu kulturnu pamiatku. ...> (PDF, 631 kB)
 • 31.7.2016 KPU Trenčín - Rozhodnutie určujúce podmienky vykonávania výskumu. ...> (PDF, 1310 kB)
 • 31.7.2016 KPU Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustení od ústneho konania a miestneho zisťovania v súvislosti s navrhovanou stavbou "IBV Lehnice" kat. úz. Malý Lég, obec Lehnice. ...> (PDF, 559)
 • 24.7.2016 KPU Trenčín - Oznámenie o začatí konania v súvislosti s líniovou stavbou "Kolačno - rekonštrukcia vodovodu" k.ú. Kolačno. ...> (PDF, 321 kB)
 • 12.7.2016 KPU Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia k stavbe "Trafostanica VN a NN distribučné rozvody" k.ú. Modranka. ...> (PDF, 610 kB)
 • 12.7.2016 KPU Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia v súvislosti so stavbou "FTTH_SI_Skalica_Polygon 5" k.ú. Skalica. ...>  (PDF, 833 kB)
 • 30.06.2016 PÚSR – Rozhodnutie o vyhlásení ochranného pásma Pamiatkovej zóny Modra – verejná vyhláška ...> (PDF, 2877 kB), – výkres vymedzenia územia ...> (PDF, 3409 kB)   
 • 30.6.2016 PU SR - Vydanie rozhodnutia o vyhlásení ochranného pásma národnej kultúrnej pamiatky – Hrad v Liptovskom Hrádku, zapísaný do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu pod  číslami  318/1-15 ...>  (PDF, 8,84 MB)
 • 26.6.2016 KPU Trenčín - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum na území stavby "Pobedim - splašková kanalizáca" k.ú. Pobedim. ...> (PDF, 1740 kB)
 • 26.6.2016 KPU Trenčín - Oznámenie o začatí konania o vykonaní archeologického výskumu v polohách "Podjamie a Nad cestou" k.ú. Sedmerovec, obec Sedmerovec. ...> (PDF, 321 kB)
 • 22.6.2016 KPU Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia v súvislosti so stavbou "Orešany, lok. Koza, VNK, TS, NNK" k.ú. Dolné Orešany. ...> (PDF, 152 kB)
 • 22.6.2016 KPU Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia v súvislosti s navrhovanou stavbou "Boleráz IBV k Mažgútovi, SO 01 - NN vedenie káblové zemné, SO 02 - VO vedenie káblové zemné" k.ú. Boleráz. ...> (PDF, 152 kB)
 • 22.6.2016 KPU Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia v súvislosti so stavbou "Rezidencia Slnečnicová" kat. úz. Senica, mesto Senica. ...> (PDF, 283 kB)
 • 20.6.2016 PÚSR - Oznámenie o vydaní rozhdnutia o predbežno opatrení vo veci vyhásenia ochranného pásma národnej kultúrnej pamiatky Hrad v Liptovskom Hrádku. ...> (PDF, 3041 kB)
 • 20.6.2016 KPU Trenčín - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozgodnutia o výskume na vedecké a dokumentačné účely podľa predloženého projektu výskumu "Podhradie - Erdegovo". ...> (PDF, 92 kB)
 • 16.6.2016 KPU Košice - Rozhodnutie o reštaurovaní priestorov "ANDRÁSSY, Hlavná 81, 040 01 Košice". ...> (PDF, 5058 kB)
 • 29.5.2016 KPU Trnava - Oznámenie o začatí správenho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania v súvislosti s navrhovanou stavbou "Rezidencia Slnečnicová" kat. úz. Senica, mesto Senica. ...> (PDF, 122 kB)
 • 22.5.2016 KPU Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania v súvislosti s navrhovanými prácami pre stavbu "Boleráz IBV k Mažgútovi, SO 01 - NN vedenie káblové zemné, SO 02 - VO vedenie káblové zemné" k.ú. Boleráz. ...> (PDF, 499 kB)
 • 20.5.2016 KPU Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový výskum v súvislosti s navrhovanou stavbou "Šrobárová, Modrany, Mudroňovo - odvedenie odpadových vôd" kat. úz. Krátke Kesy, Marcelová. ...> (PDF, 173 kB)
 • 20.5.2015 KPÚ Trenčín - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia v súvislosti s líniovou stavbou "Veľké Kršteňany, rekonštrkucia prívodného potrubia" k.ú. Partizánske, Veľké Kršteňany. ...> (PDF, 81 kB)
 • 13.5.2016 KPU Trnava - rozhodnutie za účelom záchrany archeologický nálezov na územi stavby "Dunajský Klátov Vodovod" a "Dunajský Klátov kanalizácia" kat. úz. Dunajský Klátov. ...> (PDF, 283 kB)
 • 13.5.2016 PUSR - Rozhodnutie o odvolaní o nevyhnutnosti vykonať pamiatkový výskum na území líniovej stavby "B2B_Priemyselná zóna_Senica" k. ú. Senica. ...> (PDF, 444 kB)
 • 13.5.2016 KPU Trenčín - Oznámenie o začatí konania o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti so stavbou "Pobedim - splašková kanalizácia" k.ú. Pobedim. ...> (PDF, 701 kB)
 • 12.4.2016 KPU Trenčín - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vvykonať archeologický výskum na území stavby "Rýchlostna´cesta R2 Pravotice - Dolné Vestenice". ...> (PDF, 2283 kB)
 • 12.4.2016 KPU Trenčín - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti so stavbou "Rýchlostná cesta R2 Dolné Vestenice - Nováky" . ...> (PDF, 1218 kB)
 • 12.4.2016 PUSR - Oznamenie o vydaní rozhodnutia vo veci vyhlásenia sźpky v Močenku, časť Gorazdov, okr. Šala, za národnú kultúrnu pamiatku. ...> (PDF, 5089 kB)
 • 7.5.2016 KPU Trnava - Rozhodnutie nevyhnutnosti vykonaŤ archeologický výskum pre zámer líniovej stavby "INS_FTTH_SAMR_05 - Hviezdoslavova, Kvetoslavov" kat. úz. Hviezdoslavov. ...> (PDF, 263 kB)
 • 3.5.2016 PUSR - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o odvolaní: územie líniovej stavby "B2B_Priemyselná zóna_Senica", k. ú. Senica ...> (PDF, 2,33 MB)
 • 2.5.2016 - PÚ SR - Upovedomenie o predĺžení lehoty pre rozhodnutie vo veci vyhlásenia ochranného pásma Pamiatkovej zóny Modra. ...> (PDF, 809 kB)
 • 28.4.2016 PUSR - Oznámenie o vydaní rozhodnutia vo veci vyhlásenia Mostu cestného v Hlohovci, m. č. Šulekovo, k. ú. Hlohovec, k. ú. Šulekovo, za národnú kultúrnu pamiatku. ...> (PDF, 6635 kB)
 • 28.4.2016 PUSR - Oznámenie o vydaní rozhodnutia vo veci vyhlásenia Súboru baníckych domov v Hnilčíku za národnú kultúrnu pamiatku. ...> (PDF, 15 155 kB)
 • 22.4.2016 KPU Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia vo veci líniovej stavby „Veľký Grob kanalizácia a ČOV“ kat. úz. Veľký Grob, obec Veľký Grob. ...> (PDF, 945 kB)
 • 22.4.2016 KPU Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustení od ústneho konania a miestneho zisťovania v súvislosti s navrhovanými líniovými stavbami "Dunajský Klátov Vodovod" a "Dunajský Klátov Kanalizácia" kat. úz. Dunajský Klátov a Jahodná. ...> (PDF, 495 kB)
 • 20.4.2016 PUSR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia Ochranného pásma NKP Hrad v Liptovskom Hrádku ...> (PDF, 649 kB)  Návrh na vyhlásenie ochranného pásma NKP ...> (PDF, 1078 kB) Mapa - Rozsah vymedzenie územia OP NKP, sektory a chránené pohľady ...> (PDF, 3989 kB)
 • 16.4.2016 KPU Trnava - Rozhodnutie za účelom záchrany archeologických nálezov predpokladaných na územi stavby "Verejný vodovod Dvorníky časť Posádka" k.ú. Posádka. ...> (PDF, 753 kB)
 • 16.4.2016 KPU Trnava - Rozhodnutie za účelom záchrany archeologických nálezov predpokladaných na územi stavby "IBV Dolina - Boleraz, lokalita Záhumenice - III. etapa" k.ú. Boleráz. ...> (PDF, 819 kB) 
 • 14.4.2016 KPU Košice - Oznámenie o začatí správneho konania dňom 8.4.2016. ...> (PDF, 1413 kB)
 • 10.4.2016 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho koniania a upustení odústneho konania a miestneho zisťovania o nevyhnutnosti vykonať pamiatkový výskum v súvislosti s navrhovanou líniovou stavbou "INS_FTTH_SAMR_05 - Hviezdoslavov, Kvetoslavov" kat. úz. Hviezdoslavov, obec Hviezdoslavov a Kvetoslavov. ...> (PDF, 132 kB)
 • 10.4.2016 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konaia a miestneho zisťovania o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti s navrhovanými prácami pre stavbu "užitkový vodovod Plantex Borovce" kat. úz. Borovce. ...> (PDF, 91 kB)
 • 7.4.2016 KPU Prešov - Rozhodnutie o zámere úpravy nehnuteľnosti v rámci pripravovanej stavby "Spišská Belá, TS Krátka, VN úprava NN a DP" Pamiatková zóná Spišská Belá. ...> (PDF, 1167 kB)
 • 3.4.2016 PUSR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia Sýpky v Močenku, časť Gorazdov, súp. č. 1463, parc. č. 6092/24 k. ú. Močenok, za národnú kultúrnu pamiatku. ...> (PDF, 1945 kB) 
 • 3.4.2016 PUSR - Rozhodnutie o vyhlásení za národnú kultúrnu pamiatku "Dom mládeže s areálom" okr. Bratislava, k.ú. Staré Mesto. ...> (PDF, 716 kB)
 • 27.03.2016 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti s navrhovanými prácami pre stavbu "IBV Dolina - Boleráz, lokalita Záhumenice - III. etapa" k.ú. Boleráz. ...> (PDF, 91 kB)
 • 18.03.2016 PÚSR - Oznámenie o opätovnom prerokovaní veci vyhlásenia ochranného pásma Pamiatkovej zóny Modra – verejná vyhláška, – výkres vymedzenia územia. ...> (PDF, 46 kB), mapa ...> (PDF, 2498 kB), doplnok ...> (PDF, 994 kB)
 • 16.3.2016 KPU Trnava - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový výskum v súvislosti na navrhovanou líniouvou stavbou "Rekonštrukcia vedenie VVN č. 8835" kat. úz. Rozbehy, obec Cerová. ...> (PDF, 273 kB)
 • 16.3.2016 KPU Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia formou verejnej vyhlášky vo veci líniovej stavby „Mostová – zokruhovanie vodovodu“. ...> (PDF, 2764 kB)
 • 16.3.2016 KPU Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania verejnou vyhláškou vo veci líniovej stavby „Veľký Grob, kanalizácia a ČOV“  ...> (PDF, 1331 kB)
 • 16.3.2016 KPU Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania o nevyhnutnosti vykonanať archeologický výskum v súvislosti s navrhovanými prácami pre stavbu "Verejný vodovod Dvorníky časť Posádka" k.ú Posádka. ...> (PDF, 91 kB)
 • 14.3.2016 KPU Trnava - Rozhodnutie za účelom záchrany archeologických nálezov predpokladaných na území líniovej stavby "Prepojovacia komunikácia Dunajská Streda a Prepojovacia komunikácia Dunajská Streda - Kanalizácia a vodovod" kat. úz. Dunajská streda. ...> (PDF, 314 kB)
 • 14.3.2016 PUSR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia Mlyna vodného s areálom v Ivančinej, časť Dvorec, za národnú kultúrnu pamiatku s navrhovanou objektovou skladbou: mlyn vodný, súp. č. 12, parc. č. 52, zariadenie technologické v budove mlyna, náhon mlynský, parc. č. 54, 120/2, stavba hospodárska, bez súp. č., parc. č. 52, stavidlo, parc. č. 120/1, k. ú. Dvorec nad Turcom. ...> (PDF, 2099 kB)
 • 14.3.2016 KPU Prešov - Oznámenie o začatí konania o zámere úpravy nehnuteľnosti v pamiatkovom území Pamiatková rezervácia Kežmarok a v ochrannom pásme Pamiatkovej rezervácie Kežmarok a nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, na pozemkoch v k.ú. Kežmarok a v k.ú. Ľubica. ...> (PDF, 671 kB)
 • 14.3.2016 KPU Trenčín - Oznámenie o začatí konania o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti so stavbou "Rýchlostná cesta R2 Dolné Vestenice - Nováky" k.ú. Horné Vestenice. ...> (PDF, 751 kB)
 • 14.3.2016 KPU Trenčín - Oznámenie o začatí konania o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti so stavbou "Rýchlostná cesta R2 Pravotice - Dolné Vestenice" k.ú. Brezolupy. ...> (PDF, 741 kB)
 • 14.3.2016 KPU Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania konanie o nevyhnutnosti vykonania záchranného pamiatkového - archeologického výskumu v súvislosti s navrhovanou stavbou „Čistiareň odpadových vôd „Kamilka“ ZSS Maňa“, ul. Andreja Hlinku, kat. úz. Veľká Maňa, okr. Nové Zámky. ...> (PDF, 232 kB)
 • 7.3.2016 PUSR - Oznamenie o zacati spravneho konania vo veci vyhlasenia suboru 4 banickych domov v Hnilciku, cast Roztoky, okr. Spiska Nova Ves za narodnu kulturnu pamiatku. ...> (PDF, 1300 kB) 
 • 7.3.2016 KPU Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum na území stavby "KO Bátorové Kosihy - NNK" kat. úz. Bátorove Kosihy, okr. Komárno. ...> (PDF, 213 kB)
 • 7.3.2016 KPU Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum v súvislosti s navrhovanou stavbou "Región Nitra - odvedenie a čistenie odpadových vôd, SI 0503 Kanalizácia Lehota - Nitra - zmena odvedenia a čistenia odpadových vôd" kat. úz. Lehota, Kynek, Mlynárce, okr. Nitra. ...> (PDF, 82 kB) 
 • 6.3.2016 KPU Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum na území stavby "NZ_Veľký Kýr - VNK, TS, NNK" kat. úz. Veľký Kýr, okr. Nové Zámky. ...> (PDF, 203 kB)
 • 6.3.2016 KPU Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum na území stavby "Šala Novomeského - 1005BR, Šala P.J. Šafárika - 1994BR" kat. úz. Šaľa, okr. Šaľa. ...> (PDF, 213 kB)
 • 6.3.2016 KPU Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum na území stavby "Šaľa_Fraňa Krála - 1987BR, Sala-Veca- 0353BR" kat. úz. šaľa, okr. Šaľa. ...> (PDF, 213 kB)
 • 6.3. 2016 KPU Nitra - Rozhodnutie o zastavení správneho konania o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum v súvislosti s navrhovanou stavbou "Modernizácia rozvodu tepla na tepelnom okruhu CK 34 Šaľa - Veča" kat. úz. Šaľa.  ...>  (PDF, 2252 kB) 
 • 6.3. 2016 KPU Trenčín - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum na stavbe "Optický prepoj Žabokreky nad Nitrou - Bánovce nad Bebravou" k.ú. Žabokreky nad Nitrou. ...>  (PDF, 823 kB)
 • 6.3. 2016 KPU Prešov - Oznámenie o začatí konania o zámere úpravy nehuteľnosti v pamiatkovom území Pamiatková zóna Spišská Belá na pozemkoch v k.ú. Spišská Belá. ...>  (PDF, 651 kB)
 • 28.2.2016 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový výskum v súvislosti s navrhovanou líniovou stavbou "Rekonštrukcia vedenie VVN č. 8835" kat. úz. Rozbehy, obec Cerová. ...> (PDF, 132 kB)
 • 28.2.2016 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový výskum v súvislosti s navrhovanou stavbou "Pribeta - Odkanalizovanie obce a intenzifikácia ČOV" kat. úz. Pribeta, okr. Komárno. ...> (PDF, 112 kB)
 • 23.2.2016 KPÚ Trnava - Oznamenie o vydaní rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum v súvislosti s navrhovanou líniovou stavbou "Kanalizácia Michala na Ostrove" kat. úz. Orechová Potôň. ...> (PDF, 293 kB)
 • 23.2. 2016 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový výskum v súvislosti s navrhovanou líniovou stavbou "Mostová - zokruhovanie vodovodu" kat. úz. Galanta. ...> (PDF, 1464 kB)
 • 04.02.2016 PÚ SR  - Upovedomenie o predložení rozhodnutia o vyhlásení ochranného pásma PZ Ružomberok odvolaciemu orgán ...> (PDF, 32 kB)
 • 30.1.2016 KPU Trnava - Oznámenie o rozhodnutí ktoré bolo vydané k zámeru líniovej stavby "B2B_Priemyselná zóna_Senica" kat. úz. Senica, mesto Senica. ...> (PDF, 243 kB)
 • 30.1.2016 KPU Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový výskum na území stavby "Elektornická komunikačnásieť Šaľa" kat. úz. Šaľa, okr. Šaľa. ...> (PDF, 283 kB)
 • 30.1.2016 KPU Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum na území stavby "Rozšírenie kanalizácie v obci Palárikovo" kat. úz. Palárikovo, okr. Nové Zámky. ...> (PDF, 203 kB)
 • 30.1.2016 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a usputenie od ústneho konania a miestneho zisťovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový výskum v súvislosti s navrhovanou líniovou stavbou "Kanalizácia Michal na Ostrove" kat. úz. Orechová Potôň, Michal na Ostrove. ...> (PDF, 152 kB)
 • 30.1.2016 PUSR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia Mostu cestného v Hlohovci, m.č. Šulekovo, k.ú. Hlohovec, za národnú kulúrnu pamiatku. ...> (PDF, 1976 kB) 
 • 30.1.2016 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum na území stavby "RFO-011-NR/LV(Vráble) - Zlaté Moravce, sajt 0083 BR" kat. úz. Vráble, Horný Oháj, Nová Ves nad žitavou, Slepčany, Vieska nad Žitavou, Mlyňany, Tesáre nad Žitavou, Zlaté Moravce, okr. Nitra, Zlaté Moravce. ...> (PDF, 1126 kB)
 • 29.1.2016 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový výskum v súvislosti s navrhovanou stavbou "SALA NOVOMESKEHO - 1005BR, SALA P.J. SAFARIKA - 1994BR" kat. úz.Šaľa, okr. Šaľa. ...> (PDF,112 kB)
 • 29.1.2016 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový výskum v súvislosti s navrhovanou stavbou "SALA_FRANA KRALA - 1987BR, SALA - VECA - 0353BR" kat. úz.Šaľa, okr. Šaľa. ...> (PDF,102 kB)
 • 29.1.2016 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhntunosti vykonať záchranný archeologický výskum na území stavby "Realizácia optických sietí, Klaster, Veľké Turovce - 1, Obec, Veľké Turovce, Horné Turovce" kat. úz. Dolné Turovce, Horné Turovce, Stredné Turovce, okr. Levice. ...> (PDF, 213 kB)
 • 28.1.2016 KPÚ Trenčín, pracovisko Prievidza - Oznámenie o začatí konania o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti s líniovou stavbou "OPTICKÝ PREPOJ ŽABOKREKY NAD NITROU - BÁNOVCE NAD BEBRAVOU" k.ú. Žabokreky nad Nitrou, Veľké Ostratice, Mlaé Ostratice, Rybany, Dolné Naštice, Biskupice, Bánovce nad Bebravou. ...> (PDF, 331 kB) 
 • 28.1.2016 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový výskum v súvislosti s navrhovanou stavbou "KO Bátorove Kosihy - NNK" kat. úz. Bátorove Kosihy, okr. Komárno. ...> (PDF, 102 kB)
 • 14.1.2016 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologického výskum v súvislosti s navrhovanou stavbou "Nitra - Zobor - dobudovanie kanalizácie Narcisová" kat. úz. Dražovce, okr. Nitra. ...> (PDF, 451 kB)
 • 14.1.2016 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový výskum v súvislosti s navrhovanou stavbou "NZ_Veľký Kýr - VNK, TS, NNK" kat. úz. Veľký Kýr, okr. Nové Zámky. ...> (PDF, 102 kB)
 • 14.1.2016 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový výskum v súvislosti s navrhovanou stavbou "Modernizácia rozovdu tepla na tepelnom okruhu CK 34 Šaľa - Veča" kat. úz. Šaľa, okr. Šaľa. ...> (PDF, 102 kB)
 • 14.1.2016 PUSR - Upovedomenie o správnom konaní v znení neskorších predpisov o vyhlásení ochránného pásma Pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica a nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok v k.ú. Banská Bystrica. ...> (PDF, 2273 kB)
 • 14.1.2016 KPÚ Trnava - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový výskum na území stavby "Priemyselný park Žitný ostrov - Kostolné Kračany - technická infraštruktúra" kat. úz. Kostolné Kračany, obec Kostolné Kračany. ...> (PDF, 273 kB) 
 • 12.01.-2016 PÚ SR - Upovedomenie účastníkov konania a obce o obsahu odvolania proti rozhodnutiu o vyhlásení ochranného pásma Pamiatkovej zóny Ružomberok. ...> (PDF, 174 kB)
 • 4.1.2016 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum v súvislosti s navrhovanou stavbou "Realizácia optických sietí, Klaster PU-1, Obec Pukanec, Uhliská" kat. úz. Pukanec, Uhliská, Jabloňovce, Bohunice, okr. Levice. ...> (PDF, 642 kB)
 • 4.1.2016 KPÚ Nitra - Rozhodnitie o odvolaní staveníka na území stavby "Rekonštrukcia plynovodov Kuzmice - 1. a 2. etapa -  Liten UO02036" kat. úz. Kuzmice, Jacovce, okr. Topoľčany. ...> (PDF, 984 kB)
 • 4.1.2016 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho rozhodnutiaa upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti s navrhovanou stavbou "RFO - 011 - NR/LV (Vráble) - Zlaté Moravce, sajt 0083BR" kat.úz. Vráble, Horný Ohaj, Nová Ves nad Žitavou, Slepčany, Vieska nad Žitavou, Mlyňany, Tesáre nad Žitavou, Zlaté Moravce, okr. Nitra a Zlaté Moravce. ...> (PDF, 412 kB)
 • 3.1.2016 KPÚ Nitra - Rozhodnite o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum na území stavby "Realizácia optických sietí, Klaster Nová Vieska - 1, Obec Nová Vieska, Strekov, Rúbaň" kat. úz. Strekov, Rúbaň, Nová Vieska, okr. Nové Zámky. ...> (PDF, 223 kB)
 • 3.1.2016 KPÚ Nitra - Rozhodnite o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum na území stavby "Aglomerácia Komjatice - Odvedenie a čistenie odpadových vôd" kat. úz. Komjatice, okr. Nové Zámky. ...> (PDF, 284 kB)
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu