SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Archív úradnej tabule - rok 2015

4. januára 2017
 • 29.12.2015 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný výskum v súvislsoti s navrhovanou stavbou "Realizácia optických sietí Klaster Veľké Turovce - 1, Obec Veľké Turovce, Horné Turovce" kat. úz. Dolné Turovce, Horné Turovce, Stredné Turovce, okr. Levice. ...> (PDF, 112 kB)
 • 29.12.2015 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný výskum v súvislosti s navrhovanou stavbou "Elektronická komunikačná sieť Šaľa" kat. úz. Šaľa, okr. Šaľa. ...> (PDF, 112 kB)
 • 18.12.2015 KPÚ Prešov - Rozhodnutie o úprave nehnuteľnosti "Ľubica, úprava NN a DP z TS Jarná" k.ú. Ľubica. ...> (PDF, 1269 kB)
 • 17.12.2015 PÚSR – Rozhodnutie o vyhlásení ochranného pásma PZ Ružomberok a nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok – verejná vyhláška ; mapa vymedzenia územia. ...> (PDF, 758 kB), príloha ...> (JPG, 2385 kB)
 • 17.12.2015 PÚSR - Rozhodnutie o vyhlásaní ochranného pásma pamiatkovej rezervácie v Banskej Bystrici. ...> (PDF, 10547 kB)
 • 12.12.2015 KPÚ Nitra - Rozhodntie o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum na území stavby "Svätý peter, celo obecná čistiareň splašková kanalizácia" kat. úz. Svätý Peter, okr. Nové Zámky. ...> (PDF, 223 kB)
 • 12.12.2015 KPÚ Nitra - Rozhodntie o nevyhnutnosti vykonať predstihový archeologický výskum na území stavby "Svätý peter, celo obecná čistiareň odpadových vôd" kat. úz. Svätý Peter, okr. Nové Zámky. ...> (PDF, 223 kB)
 • 12.12.2015 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový výskum v súvislosti s navrhovanou stavbou "Priemyselný park Žitný ostrov - Kostolné Kračany - technická infraštruktúra" kat. úz. Kostolné Kračany, obec Kostolné Kračany. ...> (PDF, 152 kB)
 • 11.12.2015 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum v súvislosti s navrhovanou stavbou "Rozšírenie kanalizácie v obci Palárkikovo" kat. úz. Palárikovo, okr. Nové Zámky. ...> (PDF, 102 kB)
 • 11.12.2015 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum na území stavby "KO Imeľ, VNK, TS, NNK" kat. úz. Imeľ, okr. Komárno ...> (PDF, 203 kB)
 • 11.12.2015 KPÚ Trnava - Rozhodnutie o vykonaní záchranného pamiatkového výskumu na území líniovej stavby "DS Veľká Paka rekonštrukcia VN 350-437 - VNL, TS" kat. úz. Malá Paka, Veľká Paka a Čukarská Paka. ...> (PDF, 323 kB)
 • 30.11.2015 KPÚ Trnava - Rozhodnutie o vykonaní záchranného pamiatkového výskumu na územi stavby "B2B_Priemyselná zóna_Senica" kat. úz. Senica, mesto Senica. ...> (PDF, 293 kB)
 • 29.11.2015 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum na území stavby "Holiare - rekonštrukcia vodovod" kat. úz. Horné Holiare, okr. Komárno. ...> (PDF, 213 kB)
 • 29.11.2015 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneh konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnuteľnosti vykonať záchranný pamiatkový výskum v súvislosti s navrhovanou stavbou "Aglomerácia Komjatice - Odvedenie a čistenie odpadových vôd" kat. úz. Komjatice, okr. Nové Zámky. ...> (PDF, 112 kB)
 • 21.11.2015 KPU Prešov - Oznámenie o začatí konania o úprave NN siete podĺa predloženej projektovej dokumentácia "Ľubica, úprava NN a DP z TS Jarná" k.ú. Ľubica. ...> (PDF, 671 kB)
 • 21.11.2015 KPU Prešov - Rozhodnutie o zámere úprevy nehnuteľnosti na pripravovanej stavbe "FTTB Kežmarok" kat. úz. Kežmarok. ...> (PDF, 1290 kB)
 • 20.11.2015 PUSR - Oznámenie o začatí správneho konania o vyhlásení národnej kultúrnej pamiatky "Dom mládeže s areálom" v Bratislave, okr. Bratislava, m.č. Staré Mesto. ...> (PDF, 2170 kB)
 • 20.11.2015 KPU Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový výskum v súvislosti s navrhovanou líniovou stavbou " DS Veľká Paka rekonštrukcia VN 350-437 - VNL, TS" kat. úz. Malá Paka, Veľká Paka a Čukárska Paka, Sása, obce Veľká Paka a Lehnice. ...> (PDF, 152 kB)
 • 12.11.2015 KPÚ Košice - Rozhodnutie o úprave nehnuteľnosti v bytovom dome na Poštovej č. 17 v Košiciach. ...> (PDF, 1392 kB)
 • 6.11.2015 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum na území stavby "IBV Hroné Štitáre - Dolný koniec" kat. úz. Horné Štitáre, okr. Topoľčany. ...> (783 kB)
 • 1.11.2015 KPÚ Trnava - Rozhodnutie za účelom záchrany archeologických názlezov na území stavby "Dobudovanie kanaluzácie Združenia obci Kanalizácia Vrbové - Krakovany" kat. úz. Vrbové a Krakovany. ...> (PDF, 141 kB)
 • 24.10.2015 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový výskum v súvislosti s navrhovanou stavbou "B2B_Priemyselná zóna_Senica" kat. úz. Senica. ...> (PDF, 122 kB)
 • 24.10.2015 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum na území stavby "Rekonštrukcia plynovodov Kuzmice - 1. a 2. etapa - Liten, UO02036" kat. úz. Kuzmice, Jacovce, okr. Topoľčany. ...> (PDF, 6154 kB)
 • 23.10.2015 PÚ SR – Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia ochranného pásma PZ Ružomberok: – verejná vyhláška ...> (PDF, 51 kB), návrh na vyhlásenie ...> (PDF, 1638 kB), vymedzenie územia (mapa) ...> (JPG, 6737 kB)
 • 15.10.2015 KPÚ Nitra - Rozhdnutie o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum na území stavby "Červený Hrádok - zmena a doplnenie kanalizácie" kat. úz. Červený Hrádok, okr. Zlaté Moravce. ...> (PDF, 853 kB)
 • 15.10.2015 KPÚ Košice - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania o posúdení zámeru úpravy nehnuteľnosti Poštová 17, Košice, kat. úz. Stredné Mesto. ...> (PDF, 791 kB)
 • 7.10.2015 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti s navrhovanými prácami pre stavbu "Dobudovanie kanalizácie združenia obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany" kat. úz. Vrbové a Krakovany. ...> (PDF, 91 kB)
 • 7.10.2015 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum na území stavby "Realizácia optických sietí, Klaster Tupá-1, obec Dolné Semerovce, Slatina, obec Bielovce, Lontov, Kubáňovo, Sadzice" kat. úz. Dolné Semerovce, Horné Semerovce, Hrkovce, Chorvatice, Slatina, Tupá, okr. Levice. ...> (PDF, 254 kB)
 • 7.10.2015 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia za účelom záchrany archeologických nálezov predpokladaných na území stavby "Rekonštrukcia sídliskového vodovodu stred 2 Sereď, mesto Sereď" kat. úz. Sereď. ...> (PDF, 1495 kB)
 • 5.10. 2015 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti s navrhovanou stavbou "IBV Horné Stitáre - Dolný koniec" kat. úz. Horné Štitáre, okr. Topoľčany. ...> (PDF, 322 kB)
 • 29.9.2015 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o záchrane archologických nálezov predpokladaných na území líniovej stavby "Orechová Potôň verejná kanalizácia" kat. úz. Dolná Potôň, Orechová Potôň, obec Orechová Potôň. ...> (PDF, 283 kB)
 • 29.9.2015 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia za účelom záchrany archeologických nálezov predpokladaných na území stavby "Zriadenie elektronickej komunikačnej siete (EKS) UPC Senica" kat. úz. Senica, mesto Senica. ...> (PDF, 263 kB)
 • 29.9.2015 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia za účelom záchrany archeologických nálezov predpokladaných na území stavby "Kanalizácia Vrakúň" kat. úz. Nekyje na Ostrove, Vrakúň, Amadeho Kračany obec Vrakúň, Kostolné Kračany. ...> (PDF, 293 kB)
 • 27.9.2015 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum na území stavby "D1 0374BR_Dedinka - Pripojenie základňovej stanice Orange SK a.s. na optickú sieť" kat. úz- Dedinka, Čaka okr. Nové Zámky, Levice. ...> (PDF, 203 kB)
 • 27.9.2015 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum na území stavby "Optické pripojenie Kolárovo - Veľký Meder" kat. úz. Bodzianske Lúky, Brestovce, Kolárovo, Sokolce - Lak, Sokolce - Turi, Okoč, Opatovský Sokolec, Veľký Meder, okr. Komárno, Dunajská Streda. ...> (PDF, 226 kB)
 • 27.9.2015 KPÚ Trenčín, pracovisko Prievidza - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum na území stavby "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava - LADCE - rozšírenie vodovodu a kanalizácie" k. ú. Ladce, obec Ladce. ...> (PDF, 1658 kB)
 • 23.9.2015 KPÚ Prešov - Oznámenie o začatí správneho konania o zámere úpravy nehnuteľnosti v Pamiatkovej rezervácií Kežmarok a v ochrannom pásme Pamiatkovej rezervácie Kežmarok a nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok. ...> (PDF, 521 kB)
 • 20.9.2015 KPÚ Trenčín - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum na území stavby "Hrádok - kanalizácia" k.ú. Hrádok. ...> (PDF, 1771 kB)
 • 20.9.2015 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkovo - archeologický výskum v súvislosti s navrhovanou stavbou "KO_Imeľ, VNK, TS, NNK" kat. úz. Imeľ, okr. Komárno ...> (PDF, 102 kB)
 • 20.9.2015 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum na území stavby "Realizácia optických sietí Klaster Ipeľský Sokolec, obec Bielovce, Lontov, Kubáňovo, Sazdice" k.ú. Bielovce, Ipeľský Sokolec, Kubáňovo, Lontov, Sazdice, okr. Levice ...> (PDF, 254 kB)
 • 20.9.2015 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkovo - archeologický výskum v súvislosti s navrhnovanou stavbou "Holiare - rekonštrukcia vodovodu" kat. úz. Horné Holiare, okr. Komárno. ...> (PDF, 92 kB)
 • 20.9.2015 KPÚ Košice - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum na stavbe "Sokoľ - IBV "Pod Ľažnicami" miestne komunikácie MO1, MO2" kat. úz. Sokoľ. ...> (PDF, 872 kB)
 • 18.9.2015 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum v súvislosti s navrhovanou stavbou "Realizácia optických sietí, Klaster Demandice, obec Santovka, Bory, Brhlovce, Krškany" okr. Levice. ...> (PDF, 102 kB)
 • 9.9.2015 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkovo - archeologický výskum v súvislosti s navrhovanou stavbou "Realizácia optických sietí, Klaster Klaster Salka - 1, obec Malé Kosihy" kat. úz. Malé Kosihy, Salka, okr. Nové Zámky. ...> (PDF, 102 kB)
 • 9.9.2015 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkovo - archeologický výskum v súvislosti s navrhovanou stavbou "Obecná kanalizácia Plášťovce, aktualizácia projektu v roku 2015" kat. úz. Plášťovce, okr. Levice ...> (PDF, 102 kB)
 • 9.9.2015 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkovo - archeologický výskum v súvislosti s navrhovanou líniovou stavbou "Rekonštrukcia sídliskového vodovodu stre 2 Sereď, mesto Sereď" kat. úz. Sereď, mesto Sereď.  ...> (PDF, 721 kB)
 • 9.9.2015 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum na území stavby "Realizácia optických sietí, Klaster Mankovce, obec Zlatno" kat. úz. Mankovce, Zlatno, okr. Zlaté Moravce. ...> (PDF, 883 kB)
 • 9.9.2015 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vakonať archeologický výskum v súvislosti s navrhovanou stavbou "Červený Hrádok - zmena a dopnlenie kanalizácie" kat. úz. Červený Hrádok, okr. Zlaté Moravce. ...> (PDF, 261 kB)
 • 8.9.2015 KPÚ Trnava - Oznámenie o oprave chýb v oznámení o začatí správneho konania a upustení od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci líniovej stavby "Orechová Potôň verejná kanalizácia" kat. úz. Dolná Potôň. ...> (PDF, 812 kB)
 • 8.9.2015 KPÚ Košice - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum na stavbe "Sokoľ - IBV"Pod Ľažnicami"miestne komunikácie MO1, MO2". ...> (PDF, 1361 kB)
 • 8.9.2015 PÚSR - Rozhodnutie o vyhlásení ochranného pásma nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky Kostola sv. Štefana Kráľa v Kolíňanoch. ...> (PDF, 1761 kB), ...> (JPG, 795 kB)
 • 3.9.2015 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať predstihový archeologický výskum na území stavby "Vybudovanie, strategického parku" kat. úz. Čakajovce, Zbehy, Lužianky, Dražovce, Mlynárce a Zobor, okr. Nitra. ...> (PDF, 2754 kB)
 • 2.9.2015 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum na územi stavby "Realizácia optických sietí, Klaster Ladice, obec Kostoľany pod TríbeČom" kat. úz. Ladice, Kostoľany pod Tríbečom, okr. Zlaté Moravce. ...> (PDF, 835 kB)
 • 31.8.2015 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od úsnteho rokovania o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti s navrhovanou stavbou "Rekonštrukcia plynovodov Kuzmice - 1. a 2. etapa - Liten, UO02036" kat. úz. Kuzmice, Jacovce, okr. Topoľčany. ...> (PDF, 292 kB)
 • 27.8.2015 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový výskum v súvislosti s navrhovanou stavbou "Realizácia optických sietí, Klaster Kamenín - 1, obec Pavlová, Sikenička, Malé Ludince", kat. úz. Malé Ludince, Zalaba, okr. Levice, kat. úz. Bíňa, Kamenín, Pavlová, Sikenička, okr. Nové Zámky. ...> (PDF, 126 kB)
 • 20.8.2015 PÚSR - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o vyhlásení ochranného pásma nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky archeologického náleziska - kastela Iža - "Leányvár" ...> (PDF, 5181 kB), mapa ...> (PDF, 881)
 • 20.8.2015 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiaatkový výskum v súvislosti s navrhovanou líniovou stavbou "Kanalizácia Vrakúň" kat. úz. Nekyje na Ostrove a Vrakúň, obec Vrakúň. ...> (PDF, 122 kB)
 • 20.8.2015 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový výskum s navrhovanou líniovou stavbou "Zariadenia elektronickej komunikačnej siete (EKS) UPC Senica" kat. úz. Senica, mesto Senica. ...> (PDF, 132 kB)
 • 20.8.2015 PÚSR - Oznámenie o vyhlásení mauzólea v Uzovciach okr. Sabinov, k.ú. Uzovce za národnú kultúrnu pamiatku. ...> (PDF, 404 kB)
 • 20.8.2015 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o vykonaní záchranného archeologického výskumu v súvislosti s navrhovanou stavbou "IBV Horná Špačince" kat. úz. Špačince. ...> (PDF, 193 kB)
 • 14.8.2015 KPÚ Trenčín, pracovisko Prievidza - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti s líniovou stavbou "Zásobovania vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava - rozšírenie vodovodu a kanalizácie" k.ú. Ladce, obec Ladce. ...> (PDF, 251 kB)
 • 13.8.2015 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti s navrhovanou stavbou " Realizácia optických sietí, Klaster Mankovce, obec Zlatno" kat. úz. Mankovce, Zlatno, okr. Zlaté Moravce. ...> (PDF, 92 kB)
 • 13.8.2015 KPÚ Trenčín - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti so stavbou "Hrádok - kanalizácia" k.ú. Hrádok. ...> (PDF, 701 kB)
 • 13.8.2015 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový výskum s navrhovanou stavbou "Orechová Potôň verejná kanalizácia" kat. úz. Orechová Potôň, obec Orechová Potôň. ...> (PDF, 122 kB)
 • 5.8.2015 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti s navrhovanou stavbou "Vybudovanie strategického parku" kat. úz. Čakajovce, Zbehy, Lužianky, Dražovce, Mlynárce a Zobor, okr. Nitra. ...> (PDF, 1290 kB)
 • 5.8.2015 KPÚ Košice - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum v súvislosti s navrhovanými prácami pre stavbu "Sokoľ - IBV " Pod Ľažnicami" miestne komunikacie MO1, MO2" kat. územie, Sokoľ. ...> (PDF, 601 kB)
 • 29.7.2015 KPÚ Košice - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum v súvislosti s navrhovanými prácami pre stavbu "Sokoľ - IBV "Pod Ľažnicami" miestne komunikácie MO1, MO" kat. územie Sokoľ. ...> (PDF, 841 kB)
 • 29.7.2015 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti s navrhovanou stavbou "Realizácia optických sietí, Klaster Ladice, obec Kostoľany pod Tríbečom" kat. úz. Ladice, Kostoľany pod Tríbečom, okr. Zlaté Moravce. ...> (PDF, 302 kB)
 • 28.7.2015 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum na území stavby "Potrubie pre odvádzanie vykurovacej vody" kat. úz. Bíňa, Bruty, Kamenín, okr. Nové Zámky. ...> (PDF, 193 kB)
 • 28.7.2015 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonať pamiatkovo - archeologický výskum v súvislosti s navrhovanou stavbou "Realizácia optických sietí klaster Ipeľský Sokolec, obec Bielovce, Lontov, Kubaňovo, Sadzice" kat.úz. Bielovec, Ipeľský Sokolec, Kubáňovo, Lontov, Sazdice, okr. Levice ...> (PDF, 133 kB)
 • 24.7.2015 PÚSR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia ochranného pásma nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky archeologického náleziska Iža- Leányvár evidovaného v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. ...> (PDF, 835 kB). Prílohy : návrh na vyhlásenie ochranného pásma ...> (PDF, 2252 kB) mapa 1 ...> (PDF, 1218 kB), mapa 2 ...> (PDF, 4167).
 • 24.7.2015 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o vykonaní archeologického výskumu v súvislosti s navrhovanou stavbou "Zastavivacia štúdia pre IBV v lokalite Záhradná ulica v obci Chtelnica" k.ú. Chtelnica. ...> (PDF, 152 kB)
 • 19.7. 2015 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum na území stavby "NZ_Šurany, Amfiteáter, VNK, NNK, NNV, TS, DTR", ul. Hollého, Hradná, Chalúpková, kat. úz. Šurany, okr. Nové Zámky. ...> (PDF, 203 kB)
 • 12.7. 2015 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať záchranný arcehologický výskum na území stavby "Realizácia optických sietí, Klaster Šalgovce, ovec Svrbice, Orešany" kat. úz. Šalgovce, Svrbice, Orešany, okr. Topoľčany.  ...> (PDF, 787 kB)
 • 12.7. 2015 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum v súvislosti s navrhovanou stavbou "D1 0374BR_Dedinka - Pripojeniezákladňovej stanice Orange SK a.s.na optickú sieť" kat. úz. Dedink, okr. Nové Zámky, kat.úz. Čaka, okr. Levice ...> (PDF, 102 kB)
 • 12.7. 2015 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum v súvislosti s navrhovanou stavbou "Optické pripojenie Kolárovo - Veľký Meder" kat. úz. Bodzianske Lúky, Brestovec, Kolárovo, Sokolce - Lak, Sokolce - Turi, okr. Komárno a kat. úz. Okoč, Opatovksý Sokolec, Veľký Meder, okr. Dunajská Streda. ...> (PDF, 112 kB)
 • 12.7. 2015 PÚSR - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o vyhlásení múru ohradného s bránamiv areáli r.k. kostola sv. Klimenta v Močenku za národnú kultúrnu pamiatku ...> (PDF, 9717 kB)
 • 7.7. 2015 KPÚ Trenčín, pracovisko Prievidza - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum na území stavby "Vedenie 2 x 400 kV Horná Ždaňa - lokalita Oslany" k.ú. Pažiť, Oslany, Horná Ves, Radobica. ...> (PDF, 1361 kB)
 • 7.7. 2015 KPÚ Trenčín, pracovisko Prievidza - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum na území stavby "Kanalizácia a ČOV obce Nitrica" kat. úz. Račice a Dvorníky nad Nitricou ...> (PDF, 91 kB)
 • 7.7. 2015 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia vo veci líniovej stavby "Rekonštrukcia rozvodov tepla a OOST v tepelných okrskoch K1, K2, K3 Sereď" kat. úz. Sereď, mesto Sereď. ...> (PDF, 1761 kB)
 • 7.7. 2015 PÚSR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia ochranného pásma nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky r,-k. Kostola sv. Štefana v Kolíňanoch ...> (PDF, 3440 kB)
 • 25.6. 2015 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum na území stavby "Realizácia optických sietí, Klaster, Horné Štitáre, obec Hajná Nová Ves, Krtovce, Lužany" kat. úz. Horné Štitáre, Hajná Nová Ves, Krtovce, Lužany, okr. Topoľčany. ...> (PDF, 853 kB)
 • 25.6. 2015 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskumna území stavby "Realizácia Optických sietí, Klaster Malé Ripňany, obec Malé Ripňany, Biskupová, Merašice, Čermany, Hruboňovo" kat. úz. Malé Ripňany, Biskupová, Čermany, okr. Topoľčany a kat. úz. Výčapky, Suľany okr. Nitra. ...> (PDF, 833 kB)
 • 18.6. 2015 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia za účelom záchrany archeologických nálezov na ploche líniovej stavby "Optické prepojenie Kolárovo - Veľký Meder" kat. úz. Veľký Meder. ...> (PDF, 283 kB)
 • 18.6. 2015 KPÚ Trenčín, Pracovisko Prievidza - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum na územi stavby "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd - rozšírenie rozsahu riešenia v obci Košeca" k.ú. Košeca. ...> (PDF, 1689 kB)
 • 18.6. 2015 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti s navrhovanou stavbou "Realizácia optických sietí, Klaster Šalgovce, obec Svrbice, Orešany" kat. úz Šalgovce, Svrbice, Orešany, okr. Topoľčany ...> (PDF, 272 kB)
 • 14.6. 2015 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový výksum v súvislosti s navrhovanou stavbou "NZ_Nové Zámky, Kolónia - VNK, TS, NNK" kat. úz. Nové Zámky, okr. Nové Zámky. ...> (PDF. 113 kB)
 • 14.6. 2015 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnustnosti vykonať zachranný pamiatkový výskum v súvislosti s navrhovanou stavbou "Prípojka verejnej elektornickej komunikačnej siete Oragne Slovensko, a.s. - ZS - 1084BR Trnovec nad Váhom, prípojka FTTC" kat. úz. Trnovec nad Váhom, okr. Šaľa. ...> (PDF. 113 kB)
 • 14.6. 2015 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový výskum v súvislosti s navrhovanou stavbou "Prípojka verejnej elektornickej komunikačnej siete Orange Slovensko, a.s. - ZS - 0155BR Tvrdošovce, prípojka FTTC" kat. úz. Tvrdošovc, okr. Nové Zámky. ...> (PDF. 113 kB)
 • 14.6. 2015 KPÚ Nitra -  Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový výskum v súvislosti s navrhovanou stavbou "Prípokla verejnej elektornickej komunikačnej siete Orange Slovensko, a.s. - Drievačná trasa ZS - 0108BR P. Pázmana 5, Šaľa" kat. úz. Kráľová nad Váhom, Šaľa, okr. Šaľa. ...> (PDF. 113 kB)
 • 14.6. 2015 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový výskum v súvislsoti s navrhovanou stavbou "Potrubie pre odvádzanie vykurovacej vody" kat. úz. Biňa. Bruty a Kamenín. ...> (PDF. 113 kB)
 • 14.6. 2015 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o vyknaní záchranného archeologického výskumu v súvislosti so stavbou "Realizácia optických sietí, Digitálne učivo na dosah, okres Trnava - oblasť juh" ...> (PDF. 193 kB)
 • 14.6. 2015 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový výskum v súvislosti s navrhovanou stavbou "FITH Komárno časť 2" kat. úz. Komárno, okr. Komárno. ...> (PDF. 102 kB)
 • 14.6. 2015 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový výskum v súvislosti s navrhovanou stavbou "NZ_Štúrovo_centrum, VNK, VNV, TS, VNK, NNK" kat. úz. Štúrovo, okr. Nové Zámky. ...> (PDF. 102 kB)
 • 4.6. 2015 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci stavby "Rekonštrukcia rozvodov tepla - K1, K2, K3 Sereď" kat. úz. Sereď, mesto Sereď. ...> (PDF. 833 kB)
 • 3.6. 2015 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia vo veci líniovej stavby "Šoporňa - Rozšírenie kanalizácie" kat. úz. Šoporňa. ...> (PDF. 833 kB)
 • 3.6. 2015 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnustnosti vykonať záchranný archeologický výskum na území stavby "Prepojenie AŠ TBU 500.16 z ES TBU 12 Veľké Zálužie I. " kat. úz. Veľké Zálužie, okres Nitra. ...> (PDF. 1832 kB)
 • 29.5. 2015 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o vykonaní archeologického výskumu v súvislosti so stavbou "Realizácia optických sietí, Digitálne učivo na dosa, okres Trnava - oblasť severozápad" k.ú Trnava, Hrnčiarovce, Cífer, Ružindol, Suchá nad Parnou, Košolná, Dolné Orešany, Boleráz, Horné Orešany, Smolenická Nová Ves, Smolenice, Trstín. ...> (PDF. 203 kB)
 • 29.5. 2015 KPÚ Trenčín, Pracovisko Prievidza - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum na území stavby "Vedenie 2 x 400 kV Horná Ždaňa- lokalita Oslany", Trenčiansky kraj, okres Partizánske. ...> (PDF. 461 kB)
 • 29.5. 2015 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnustnosti vykonania archeologického výskumu v súvislosti s navrhovanou stavbou "Realizácia optických sietí, Klaster Horné Štitáre, obec Hajná Nová Ves, Krtovce, Lužany" kat. úz. Horné Štitáre, Hajná Nová Ves, Krtovce, Lužany, okr. Topoľčany. ...> (PDF. 532 kB)
 • 25.5. 2015 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonania archeologického výskumu v súvislosti s navrhovanou stavbou "Realizácia optických sietí, klaster Malé Ripňany, obec Malé Ripňany, Biskupová, Merašice, Čermany, Hruboňovo" kat. úz. Malé Ripňany, Biskupová, čermany, okr. Topoľčany a kat, úz, Výčapky, Suľany, okr. Nitra. ...> (PDF. 302 kB)
 • 25.5. 2015 PUSR - Upovedomenie účastníkov konania a obce o predložení rozhodnutia o vyhlásení OP v Modre odvolaciemu orgánu. ...> (PDF, 39 kB)
 • 25.5. 2015 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústheno konania a miestneho zisťovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový výskum v súvislosti s navrhovanou líniovou stavbou "Optické pepojenie Kolárovo - Veľký Meder" kat. úz. Veľký Meder, Opatovský Sokolec a Okoč. ...>> (PDF. 132 kB)
 • 23.5. 2015 KPÚ Trenčín - Rozhodnutie o výskume na vedecké a dokumentačné účely na lokalite Hrad Súča, parc. č. 1227/1 v k.ú. Dolná Súča. ...>> (PDF. 2201 kB)
 • 23.5. 2015 KPÚ Trenčín, Pracovisko Prievidza - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum na územi stavby "Obchvat mesta Prievidza I. etapa, 2. stavba - MZ v trase budúcej I/64" k.ú. Prievidza. ...>> (PDF. 1781 kB)
 • 23.5.2015 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový výskm na územi líniovej výstavby "Optická trasa Senec - Galanta - Kajal" kat. úz. Pusté Úľany, Sládkovičovo, Košúty, Galanta, Matúškovo, Topoľnica a Kajal. ...>> (PDF. 1955 kB)
 • 23.5.2015 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o nevyhnustnosti vykonať záchranný pamiatkový výskum za účelom záchrany archeologických nálezov na územi stavby "Rekonštrukcia plynovodov Sereď - 2. stavebný celok, UO00131" kat. úz. Sereď, mesto Sereď na uliciach Dolnočepeňská, Ivana Krasku, Podzámska, Čepeňská, A.Hlinku, M.R.Štefánika, a Pekárska. ...>> (PDF. 1520 kB)
 • 23.5. 2015 KPÚ Trnava  - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o nevyhnustnosti vykonať záchranný pamiatkový výskum za účelom záchrany archeologických nálezov na územi stavby "Rekonštrukcia plynovodov Sereď - 1. stavebný celok, UO00131" kat. úz. Sereď, mesto Sereď na uliciach Družstevná, Stromová, Čepeňská a Dolnočepeňská. ...>> (PDF. 1515 kB)
 • 23.5.2015 KPU Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o nevyhnustnosti vykonať záchranný pamiatkový výskum za účelom záchrany archeologických nálezov na územi stavby "ZS- 0105BR a 1363BR Galanta, prípojka FTTC" v kat. úz. Galanta, mesto Galanta ...>> (PDF. 1495 kB)
 • 18.5. 2015 KPU Trenčín - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti s líniovou stavbou "Zásobovanie vodov, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd - rozšírenie rozsahu riešenia v obci Košeca" v k.ú. Košeca pre stavebníka Obec Košeca. ...>> (PDF. 138 kB)
 • 17.5. 2015 PUSR - Oznámenie o vydani rozhodnutia vo veci vyhlasenia Depa Kopcany (býv. depa Viedenskej elektricky), Bratská ul, Bratislava, m. c. Petrzalka, okr. Bratislava V, na parc. c. 3691/21, k. u. Petrzalka za narodnu kulturnu pamiatku. ...>> (PDF. 11776 kB)
 • 10.5.2015 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonania archeologického výskumu vo veci "NZ_Šurany, Amfitéter, VNK, NNK, NNV, TS, DTR" ul. Hollého, Hradná, Chalúpková, kat. úz. Šurany, okr. Nové Zámky. ...>> (PDF. 102 kB)
 • 05.05.2015 PÚSR – Upovedomenie účastníkov konania a obce o obsahu odvolaní proti rozhodnutiu o vyhlásení ochranného pásma Pamiatkovej zóny Modra – verejná vyhláška ...>> (PDF, 53 kB) – príloha: podané odvolania ...>> (PDF. 1239 kB)
 • 4.5. KPÚ Košice - Rozhodnutie o obnove národnej kultúrnej pamiatky Hlavná 81 v Košiciach. ...>> (PDF, 4925 kB)
 • 4.5. 2015 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania o ochrane pamiatkového fondu vo veci "Realizácia optických sietí, Digitálne učivo na dosah, okres Trnava - oblasť juh" na pozemku katastri mesta Trnava. ...>> (PDF, 122 kB)
 • 4.5. 2015 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania o ochrane pamiatkového fondu vo veci "Realizácia optických sietí, Digitálne učivo na dosah, okres Trnava - oblasť severovýchod" na pozemku katastri mesta Trnava. ...>> (PDF, 1208 kB)
 • 22.4.2015 PUSR - Oznamenie o vydani rozhodnutia vo veci vyhlasenia Kaplnky r. k. Navstivenia Panny Marie a cintorina prikostolneho v Ondrejovciach, okr. Levice, na parc. c. 846 za narodnu kulturnu pamiatku. ...>> (PDF, 1361 kB)
 • 22.4.2015 PUSR - Oznamenie o zacati spravneho konania vo veci vyhlasenia muru ohradneho v areali NKP Kostol r. k. sv. Klimenta v Mocenku, okr. Sala, na parc. c. 744, 1747/91, k. u. Mocenok za narodnu kulturnu pamiatku. ...>> (PDF, 8130 kB)
 • 20.4.2015 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci "Rekonštrukcia plynovodov Sereď 2" v kat. úz. Sereď, mesto Sereď, na uliciach Dolnočepeňská, Ivana Krasku, Podzámska, Čepeňská, A. Hlinku, M.R. Štefánika a Pekárska. ...>> (PDF, 771 kB)
 • 20.4.2015 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci "Rekonštrukcia plynovodov Sereď" v kat. úz. Sereď, mesto Sereď, na uliciach Družstevná, Stromová, Čepeňská a Dolnočepeňská. ...>> (PDF, 761 kB)
 • 13.4.2015 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci stavby "Optická trasa Senec - Galanta - Kajal" v k.ú. Pusté Úľany, Sládkovičovo, Košúty, Galanta, Matúškovo, Topoľnica a Kajal ...>> (PDF, 992 kB)
 • 12.4.2015 KPÚ Trnava - Oznámenie o oprave chyby v písomnom vyhotovení rozhodnutia vo veci stavby "Obytná zóna IBV Chríby" k.ú. Hlohovec ...>> (PDF, 224 kB)
 • 12.4.2015 KPÚ Trenčín - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti so stavbou "Obchvat mesta Prievidza 1. etapa" k.ú. Prievidza ...>> (PDF, 130 kB)
 • 2.4.2015 KPÚ Košice - Rozhodnutie o posúdení zámeru úpravy časti nehnuteľnosti v pamiatkovom území Poštová 16, Košice. ...>> (PDF, 1454 kB)
 • 2.4.2015 KPÚ Košice - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania vo veci o posúdení zámeru obnovy NKP Hlavná 81, Košice. ...>> (PDF, 1341 kB)
 • 31.3.2015 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania a miestneho zisťovania vo veci "Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov z OST Michalská - vetva A a vetva B a rekonštrukcia sekundárnych rozovdov z OST K1 - M. Bela" k. ú. Hlohovec. ...>> (PDF, 911 kB)
 • 31.3.2015 KPÚ Trenčín - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia o výskume na vedecké dokumentačné účely na lokalite Hrad Súča, parc. č. 1227/1 v k.ú. Dolná Súča. ...>> (PDF, 701 kB)
 • 31.3.2015 KPÚ Nitra -  Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum na území stavby "PD_FTTH Nové Zámky Bešeňovská cesta", úl. Jantárová a Korálová, kat. úz. Nové Zámky, okr. Nové Zámky. ...>> (PDF, 203 kB)
 • 31.3.2015 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum na území stavby "Rekonštrukcia plynovodov - Dostojevského, Rázusová UO02777" kat. úz. Nové Zámky, okr. Nové Zámky ...>> (PDF, 203 kB)
 • 31.3.2015 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum na území stavby "Rekonštrukcia plynovodov UO02771 Nové Zámky 4, ul. Svornosti - Mederská".  ...>> (PDF, 213 kB)
 • 27.3.2015 PÚ SR - Rozhodnutie o vyhlásení ochranného pásma Pamiatkovej zóny Modra - verejná vyhláška ...>> (PDF, 2222 kB), vymedzenie územia ochranného pásma ...>> (JPG, 2550 kB)
 • 27.3.2015 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkovo - archeologický výskum v súvislosti s navrhovanou stavbou " Cesta I/75 a I/64 Nové Zámky - križovatka" kat. úz. Nové Zámky, okr. Nové Zámky. ...>> (PDF, 93 kB)
 • 22.3.2015 KPÚ Košice - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania o posúdení zámeru úpravy časti nehnuteľnosti v pamiatkovom území "Poštová 16, Košice" kat. úz. Stredné Mesto ...>> (PDF, 791 kB)
 • 22.3.2015 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový výskum v súvislosti s navrhovanou stavbou "FTTH Dunajská streda" kat. úz. Dunajská streda. ...>> (PDF, 952 kB)
 • 19.3.2015 KPÚ Trnava - Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka vo veci spáchania priestupku "Nevykonanie opatrení na nápravu v zmysle rozhodnutia KPU" v Moravanoch nad Váhom. ...>> (PDF, 4332 kB)
 • 17.3.2015 KPÚ Nitra - Oznámenie o ukončení archeologického výskumu vo veci "Rekonštrukcie a zvýšenia prepravnej kapacity ropovodu" kat úz. Hrkovce, Šahy, Tešmak, okr. Levice ...>> (PDF, 786 kB)
 • 17.3.2015 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum na území stavby "Štúrovo - vodovod Orgovánová a Javorová cesta" kat. úz. Štúrovo, okr. Nové Zámky ...>> (PDF, 203 kB)
 • 9.3.2015 KPÚ Trnava - Oznámenie o rozhodnutí za účelom záchrany archeologických nálezov predpokladaných v zemi na území líniovej stavby "Pata - verejná kanalizácia, rozšírenie kanalizácie" k.ú. Pata ...>> (PDF, 1505 kB)
 • 8.3. 2015 KPÚ Trenčín - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum za účelom záchrany archeologických nálezov na území stavby "Výstavba spoločných zariadení a opatrení v rámci projektu pozemkových úprav" k.ú. Malé Hosté ...>> (PDF, 1311 kB)
 • 4.3.2015 KPÚ Bratislava - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia Depa Kopčany (býv. depa Viedenskej električky), Bratská ul., Bratislava, m. č. Petržalka, okr. Bratislava V, na parc. č. 3691/21, k. ú. Petržalka za národnú kultúrnu pamiatku. ...>> (PDF, 631 kB)
 • 3.3.2015 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania o nevyhnustnosti vykonať archeologický výskum na záchranu archeologických nálezov v súvislosti s navrhovanými prácami pre stavbu : "obytná zóna IBV Chríby" na pozemku k.ú. Koplotovce. ...>> (PDF, 1044 kB)
 • 2.3.2015 KPÚ Bratislava - Oznamenie o zacati spravneho konania vo veci vyhlasenia Kaplnky r. k. Navstivenia Panny Marie a cintorina prikostolneho v Ondrejovciach, okr. Levice, na parc. č. 846, 827, 826, 842/1, k.u. Ondrejovce za narodnu kulturnu pamiatku ...>> (PDF, 1044 kB)
 • 27.2.2015 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o zastavení správneho konania o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti so stavbou "Výstavba inžinierskych sieti pre IBV 4 RD na Levickej ulici Nitra" kat. úz. Chrenová a Mikov Dvor, okr. Nitra. ...>> (PDF, 122 kB)
 • 26.2.2015 KPÚ Prešov - Rozhodnutie o zámere obnovy pamiatkového objektu Kanál so stavidlom národnej kultúrnej pamiatky Elektráreň vodná súp. č. 359 v Huncovciach na pozemkoch KN-C parc. č. 3062/2, 3062/3, 3132 v k.ú. Huncovce ...>> (PDF, 1372 kB)
 • 20.2.2015 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový - archeologický výskum na záchranu archeologických nálezov počas výkopových prác v súvislosti s navrhovanou stavbou "Rozšírenie existujúcej Komunikácie na Ul. Komenského ústiacej do námestia sv. Rozálie v Komárne" kat. úz. Komárno, okr. Komárno. ...>> (PDF, 102 kB)
 • 16.2.2015 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový výskum v súvislosti s navrhovanou stavbou "Pata - verejná kanalizácia, rozšírenie kanalizácie" v katastrálnom území Pata. ...>> (PDF, 872 kB)
 • 9.2.2015 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový - archeologický výskum na záchranu archeologických nálezov počas výkopových prác v súvislosti s navrhovanou stavbou "PD_FTTH Nové Zámky Bešeňovská cesta", ul. Jantárová a Korálová, kat. úz. Nové Zámky, okr. Nové Zámky.  ...>> (PDF, 96 kB)
 • 9.2.2015 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový - archeologický výskum na záchranu archeologických nálezov počas výkopových prác v súvislosti s navrhovanou stavbou "Rekonštrukcia plynovodu Nové Zámky - Dostojevského, Rázusova, UO02777" kat. úz. Nové Zámky, okr. Nové Zámky ...>> (PDF, 106 kB)
 • 2.2.2015 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový - archeologický výskum na záchranu archeologických nálezov počas výkopových prác v súvislosti s navrhovanou stavbou " Štúrovo - vodovod Orgovánová a Javorová cesta" kat. úz. Štúrovo, okr. Nové Zámky. ...>> (PDF, 82kB)
 • 2.2.2015 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový - archeologický výskum na záchranu archeologických nálezov počas výkopových prác v súvislosti s navrhovanou stavbou "Cesta I/76 Štúrovo, Nánaská", kat. úz. Štúrovo, okr. Nové Zámky. ...>> (PDF, 66 kB)
 • 26.1.2015 KPÚ Prešov - Oznámenie o začatí konania o zámere obnovy pamiatkového objektu Kanál so stavidlom národnej kultúrnej pamiatky Elektráreň vodná súp. č. 359 v Huncovciach na pozemkoch KN-C parc. č. 3062/2, 3062/3 a 3132 v k.ú. Huncovce. ...>> (PDF, 812 kB)
 • 22.1.2015 KPÚ Trenčín - Oznámenie o začatí konania vo veci "Výstavba spoločných zariadení a opatrení v rámci projektu pozemkových úprav" kat. úz. Malé Hoste. ...>> (PDF, 702 kB)
 • 22.1. 2015 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologcký výskum na území stavby "Vedenie 2x400 kV Križovany - Bystričany" okr. Nitra kat. úz. Rišňovce, Lukáčovce, Nové Sady, Kapince, okr. Topoľčany, kat. úz. Biskupová, Čermany, Horné Obdkovce, Dvorany nad Nitrou, Ludanice, Chrabrany, Nitrianska Streda, Topoľčany, Solčany, Práznovce. ...>> (PDF, 1382 kB)
 • 22.1. 2015 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania vo veci "Revitalizácia privádzača tepla Nitra - Prednádražie 2. etapa", líniová stavba, kat. úz. Nitra okr. Nitra ...>> (PDF, 451 kB)
 • 20.1.2015 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania vo veci "prepojenie AŠ TBU 500.16 z ES TBU 12 Veľké zálužie I.", kat. úz. Veľké Zálužie, okr. Nitra ...>> (PDF, 492 kB)
 • 19.1.2015 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania vo veci "Výstavba inžinierskych sietí pre IBV 4 RD na Levickej ulici, Nitra", líniová stavba, kat. úz. Chrenová a Mikov Dvor, okr. Nitra ...>> (PDF, 72 kB)
 • 15.1.2015 KPÚ Trnava - Rozhodnutie o záchrane archeologických nálezov predpokladaných v zemi na území líniovej stavby "Verejný plynovod a prípojka" na pozemkoch parc. č. 5087/8, 5087/11, 5088/1-4, 1160/1 v kat. úz. Galanta, mesto Galanta ...>> (PDF, 1536 kB)
 • 7.1.2015 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum na území stavby "Odstránenie vodnej stavby ČOV a vybudovanie kanalizačnej prípojky" ul. Hontianska, kat. úz. Šahy, okr. Levice ...>> (PDF, 205 kB)
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu