SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Archív úradnej tabule - rok 2014

3. januára 2016
 • 29.12.2014 KPÚ Nitra - Vydanie rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu na území stavby "Rozš. MTS Horné Štitáre IBV" líniová stavba, k.ú. Horné Štitáre, okres Topoľčany ...>> (PDF, 174 kB)
 • 19.12.2014 KPÚ Trenčín, pracovisko Prievidza - Vydanie rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonania archeologického výskumu na území stavby "Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza - Aglomerácia Nitrianske Pravno" k.ú. Nitrianske Pravno ...>> (PDF, 1213 kB)
 • 19.12.2014 KPÚ Trenčín, pracovisko Prievidza - Vydanie rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonania archeologického výskumu na území stavby "7706-Lazany - Chatová oblasť: VN, TS a NNK, OLESHAK" v k.ú. Lazany ...>> (PDF, 882 kB)
 • 16.12.2014 KPÚ Trenčín, pracovisko Prievidza - Vydanie rozhodnutia vo veci vykonania archeologického výskumu na území stavby "Aglomerácia Valaská Belá - kanalizácia a ČOV" líniová stavba v k.ú. Valaská Belá ...>> (PDF, 772 kB)
 • 16.12.2014 KPÚ Trenčín, pracovisko Prievidza - Vydanie rozhodnutia vo veci vykonania archeologického výskumu na území stavby "Aglomerácia Lehota pod Vtáčnikom - kanalizácia a ČOV" líniová stavba v k.ú. Lehota pod Vtáčnikom ...>> (PDF, 782 kB)
 • 12.12.2014 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci "Verejný plynovod a prípojka" v k.ú. Galanta, mesto Galanta, navrhovanej v rámci stavby "Distribučno-veľkoobchodné centrum, KL PARK-Galanta" ...>> (PDF, 933 kB)
 • 12.12.2014 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania vo veci "Odstránenie vodnej stavby ČOV a vybudovanie kanalizačnej prípojky" ul. Hontianska k.ú. Šahy, okres Levice ...>> (PDF, 93 kB)
 • 9.12.2014 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o vykonaní záchranného pamiatkového výskumu na území stavby "Rekonštrukcia okruhov kotolní K4, K5 a K9, Sereď" v k.ú. Sereď, mesto Sereď ...>> (PDF, 1484 kB)
 • 4.12.2014 KPÚ Trenčín, pracovisko Prievidza - Vydanie rozhodnutia vo veci vykonania archeologického výskumu na území stavby "Aglomerácia Nitrianske Rudno - Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves, Nitrianske Rudno - odkanalizovanie" líniová stavba v k.ú. Nitrianske Rudno, Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves ...>> (PDF, 1193 kB)
 • 4.12.2014 KPÚ Trenčín, pracovisko Prievidza - Vydanie rozhodnutia vo veci vykonania archeologického výskumu na území stavby "Aglomerácia Nováky - Zemianske Kostoľany, Kamenec pod Vtáčnikom - kanalizácia a ČOV" líniová stavba v k.ú. Zemianske Kostoľany, Kamenec pod Vtáčnikom ...>> (PDF, 1163 kB)
 • 4.12.2014 KPÚ Trenčín, pracovisko Prievidza - Vydanie rozhodnutia vo veci vykonania archeologického výskumu na území stavby "Aglomerácia Chrenovec-Brusno: Chrenovec-Brusno, Jalovec, Lipník, Ráztočno, Veľká Čausa - splašková kanalizácia" líniová stavba v k.ú. Chrenovec-Brusno, Jalovec, Lipník, Ráztočno, Veľká Čausa, Handlová ...>> (PDF, 1193 kB)
 • 4.12.2014 KPÚ Trenčín, pracovisko Prievidza - Vydanie rozhodnutia o vykonaní archeologického výskumu na území stavby "Aglomerácia Diviaky nad Nitricou: Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou - kanalizácia a ČOV" líniová stavba v k.ú. Diviaky nad Nitricou, Diviacka Nová Ves ...>> (PDF, 1163 kB)
 • 4.12.2014 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonania predstihového pamiatkovo-archeologického výskumu v súvislosti so stavbou "Nový cestný most cez Dunaj medzi mestami Komárno - Komárom, prístupová komunikácia (I/64 A)" k.ú. Komárno, okres Komárno ...>> (PDF, 204 kB)
 • 4.12.2014 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu na území stavby "Mužla, obnova a zahustenie - VN, TS, NN" k.ú. Mužla, okres Nové Zámky ...>> (PDF, 214 kB)
 • 4.12.2014 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu na území stavby "NZ_GBELCE, TS 16-05, NNK, NNV, TS, VNK, VNV" k.ú. Gbelce, okres Nové Zámky ...>> (PDF, 204 kB)
 • 4.12.2014 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o vykonaní záchranného pamiatkového výskumu na území stavby "Projekt splaškovej tlakovej kanalizácie" líniová stavba v k.ú. Borský Mikuláš a k.ú. Borský Peter obce Borský Mikuláš ...>> (PDF, 2154 kB)
 • 4.12.2014 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu na území stavby "Kanalizácia KYNEK II. etapa" líniová stavba, k.ú. Kynek, Nitra, Párovské Háje, okres Nitra ...>> (PDF, 933 kB)
 • 28.11.2014 PÚSR - Rozhodnutie o vyhlásení ochranného pásma NKP - Kláštor premonštrátov v Jasove ...>> (PDF, 4968 kB) Mapová príloha ...>> (PDF, 2440 kB)
 • 28.11.2014 PÚSR – Upovedomenie účastníkov konania a obce o súhlase Ministerstva kultúry SR s predĺžením lehoty pre rozhodnutie vo veci vyhlásenia ochranného pásma Pamiatkovej zóny Modra ...>> (PDF, 79 kB)
 • 28.11.2014 PÚSR - Rozhodnutie o vyhlásení ochranného pásma NNKP v k.ú. Plešivec: Kostol reformovanej cirkvi s areálom, Hostinec mestský, Pomník padlým v II. svetovej vojne ...>> (PDF, 5336 kB)
 • 24.11.2014 PÚSR - Upovedomenie účastníkov konania a obec o obsahu odvolania voči rozhodnutiu č. PUSR-2014/11350-5/64501/GUL zo dňa 8.10.2014, ktorým vyhlásil ochranné pásmo NNKP v obci Ludrová okres Ružomberok ...>> (PDF, 1906 kB)
 • 24.11.2014 PÚSR - Upovedomenie účastníkov konania a obce o nemožnosti rozhodnúť vo veci vyhlásenia ochranného pásma PZ Modra v lehote ustanovenej podľa § 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov ...>> (PDF, 55 kB)
 • 21.11.2014 PÚSR - Oznámenie o zmene termínu ústneho pojednávania vo veci vyhlásenia ochranného pásma PZ Modra. Ústne pojednávanie sa uskutoční dňa 16. decembra 2014 v Mestskom kultúrnom stredisku v Modre, Sokolská ul. č. 8, o 10:00 hod. ...>> (PDF, 97 kB)
 • 21.11.2014 KPÚ Prešov - Rozhodnutie o zámere obnovy NKP Vila Šafárik, súp. č. 67 vo Vysokých Tatrách-Dolnom Smokovci, na pozemku KN-C parc. č. 110 v k.ú. Starý Smokovec ...>> (PDF, 1925 kB)
 • 21.11.2014 PÚSR - Rozhodnutie o vyhlásení ochranného pásma NNKP R. k. kostol sv. Margity s areálom v k.ú. obce Šivetice ...>> (PDF, 3685 kB)
 • 21.11.2014 PÚSR - Rozhodnutie o predbežnom opatrení obci Ludrová, sídlo Ludrová č. 405, 03471, IČO: 00315591 ako účastníkovi správneho konania o vyhlásení OP NNKP r. k. Kostola Všetkých svätých v Ludrovej ...>> (PDF, 797 kB)
 • 14.11.2014 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci "Projekt splašková tlaková kanalizácia" líniová stavba v k.ú. Borský Mikuláš a k.ú. Borský Peter obce Borský Mikuláš ...>> (PDF, 833 kB)
 • 13.11.2014 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania vo veci "Kanalizácia KYNEK II. etapa (VGN) - pokračovanie" líniová stavba v k.ú. Kynek, Nitra, Párovské Háje, okres Nitra ...>> (PDF, 82 kB)
 • 13.11.2014 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania vo veci "Rozš. MTS Horné Štitáre IBV" líniová stavba v k.ú. Horné Štitáre, okres Topoľčany ...>> (PDF, 72 kB)
 • 13.11.2014 PÚSR - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o vyhlásení za NKP cintorín príkostolný (archeologické nálezisko) k.ú. Hronský Beňadik, nachádzajúci sa v areáli NKP Kostol r. k. sv. Egídia v Hronskom Beňadiku, okres Žarnovica ...>> (PDF, 3124 kB)
 • 11.11.2014 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci "Rekonštrukcia okruhov kotolní K4, K5 a K9, Sereď" k.ú. Sereď, mesto Sereď ...>> (PDF, 762 kB)
 • 11.11.2014 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci "UO02878 Rekonštrukcia plynovodov, Hlohovec - juh" v k.ú. Hlohovec ...>> (PDF, 742 kB)
 • 10.11.2014 KPÚ Trenčín, pracovisko Prievidza - Vydanie rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonania archeologického výskumu na území stavby "Aglomerácia Chrenovec-Brusno: Chrenovec-Brusno, Jalovec, Lipník, Ráztočno, Veľká Čausa - splašková kanalizácia líniová stavba v k.ú. Chrenovec-Brusno, Jalovec, Lipník, Ráztočno, Veľká Čausa, Handlová ...>> (PDF, 1343 kB)
 • 7.11.2014 KPÚ Nitra - Vydanie rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu na území stavby "PE_Topoľčany, Stummerova, VNK, TS, MNK, MNV" líniová stavba v k.ú. Topoľčany ...>> (PDF, 214 kB)
 • 31.10.2014 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o vykonaní záchranného pamiatkového výskumu vo veci "DS_Šoporňa, TS 0837-4, VNK, TS, NNK, NNV" v k.ú. Šoporňa ...>> (PDF, 1494 kB)
 • 30.10.2014 PÚSR - Oznámenie o zmene termínu ústneho pojednávania vo veci vyhlásenia ochranného pásma PZ Modra. Ústne pojednávanie sa uskutoční dňa 27. novembra 2014 v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Modre, o 10:00 hod. ...>> (PDF, 51 kB)
 • 30.10.2014 KPÚ Trenčín, pracovisko Prievidza - Vydanie rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonania archeologického výskumu na území stavby "Aglomerácia Nitrianske Rudno - Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves, Nitrianske Rudno - odkanalizovanie" líniová stavba v k.ú. Nitrianske Rudno, Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves ...>> (PDF, 1343 kB)
 • 27.10.2014 KPÚ Trenčín, pracovisko Prievidza - Vydanie rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonania archeologického výskumu na území stavby "Aglomerácia Valaská Belá - kanalizácia a ČOV" líniová stavba, k.ú. Valaská Belá ...>> (PDF, 1253 kB)
 • 27.10.2014 KPÚ Trenčín, pracovisko Prievidza - Vydanie rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonania archeologického výskumu na území stavby "Aglomerácia Lehota pod Vtáčnikom - kanalizácia a ČOV" líniová stavba, k.ú. Lehota pod Vtáčnikom ...>> (PDF, 1303 kB)
 • 27.10.2014 KPÚ Trenčín - Vydanie rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonania archeologického výskumu na území stavby "Vedenie 2x400 kV Križovany-Bystričany" kraj: Trenčiansky, okres: Partizánske v k.ú. Baštín, Veľké Bošany, Malé Bošany, Nedanovce, Krásno, Brodzany, Klátová Nová Ves, Partizánske, Malé Uherce, Veľké Uherce, Pažiť a okres: Prievidza v k.ú. Oslany, Čereňany, Bystričany ...>> (PDF, 1814 kB)
 • 24.10.2014 KPÚ Trnava - Oznámenie o oprave chyby v písomnom vyhotovení rozhodnutia č. KPUTT-2014/14128-4/57911/HOR,GRZ zo dňa 9.9.2014 vo veci líniovej stavby "Rekonštrukcia betónových vozoviek v Trnavskom regióne (I/62, I/75)" k.ú. Pusté Uľany, Sládkovičovo, Košúty, Galanta ...>> (PDF, 963 kB)
 • 21.10.2014 KPÚ Prešov - Oznámenie o začatí konania o zámere obnovy NKP Vila Šafárik vo Vysokých Tatrách - Dolnom Smokovci, k.ú. Starý Smokovec ...>> (PDF, 144 kB)
 • 17.10.2014 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania v súvislosti s navrhovanou stavbou "Nový cestný most cez Dunaj medzi mestami Komárno - Komárom, prístupová komunikácia (I/64 A)" k.ú. Komárno, okres Komárno ...>> (PDF, 93 kB)
 • 15.10.2014 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci "Obytná zóna Trnava Rybník - Inžinierske siete a komunikácie" k.ú. Trnava ...>> (PDF, 92 kB)
 • 15.10.2014 KPÚ Nitra - Vydanie rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu na území stavby "Patince kanalizácia 5. etapa" k.ú. Patince, okres Komárno ...>> (PDF, 194 kB)
 • 13.10.2014 PÚSR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia ochranného pásma PZ Modra, k.ú. obce Modra ...>> (PDF, 68 kB), Návrh na vyhlásenie ochranného pásma pamiatkového územia ...>> (PDF, 5230 kB), Navrhované vymedzenie ochranného pásma ...>> (JPG, 2662 kB), Fotografická príloha - chránené pohľady ...>> (PDF, 3680 kB), Doplňujúca fotodokumentácia ochranného pásma ...>> (PDF, 2277 kB), Fotografická príloha - historické fotografie ...>> (PDF, 2351 kB), Oznámenie o zmene termínu ústneho pojednávania ...>> (PDF, 97 kB)
 • 13.10.2014 KPÚ Nitra, pracovisko Topoľčany - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania vo veci "PE_Topoľčany, Stummerova, VNK, TS, MNK, MNV" líniové stavba v k.ú. Topoľčany ...>> (PDF, 72 kB)
 • 13.10.2014 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania vo veci "NZ_GBELCE, TS 16-05, NNK, NNV, TS, VNK, VNV" k.ú. Gbelce, okres Nové Zámky ...>> (PDF, 103 kB)
 • 13.10.2014 PÚSR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia cintorína príkostolného v areáli r.k. kostola sv. Egídia v Hronskom Beňadiku, okres Žarnovica, k.ú. Hronský Beňadik za NKP ...>> (PDF, 1312 kB)
 • 13.10.2014 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o vykonaní záchranného pamiatkového výskumu vo veci "DS_Sereď - I.D.C. Holding, VNV, VNK" k.ú. Štúrovo, Horné Zelenice, Dolné Zelenice, Siladice, Varov Šúr, Veľké Šúrovce, Valtov Šúr, Sereď, Horný Čepeň, Stredný Čepeň ...>> (PDF, 1784 kB)
 • 13.10.2014 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o vykonaní záchranného pamiatkového výskumu vo veci "IBV "Almabeli dűlő" Vydrany - technická vybavenosť" na pozemochoch v k.ú. Vydrany obce Vydrany a k.ú. Veľké Blahovo ...>> (PDF, 364 kB)
 • 2.10.2014 KPÚ Nitra - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonania predstihového pamiatkovo-archeologického výskumu vo veci "Nový cestný most cez Dunaj medzi mestami Komárno-Komárom-most" v blízkosti riečneho km Dunaja 1770,6, k.ú. Komárno, okres Komárno ...>> (PDF, 214 kB)
 • 2.10.2014 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania vo veci "Mužla, obnova a zahustenie - VN, TS, NN" k.ú. Mužla, okres Nové Zámky ...>> (PDF, 103 kB)
 • 2.10.2014 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci "DS_Šoporňa, TS 0837-4, VNK, TS, NNK, NNV" k.ú. Šoporňa ...>> (PDF, 893 kB)
 • 2.10.2014 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o vykonaní predstihového pamiatkového výskumu vo veci "Areál rekreačných domov - PARADISE ISLAND" k.ú. Šoriakoš, obec Mostová ...>> (PDF, 1944 kB)
 • 2.10.2014 MK SR - Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky zo 14. augusta 2014, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 253/2010 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov ...>> (PDF, 37 kB)
 • 30.9.2014 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonania záchranného pamiatkového výskumu vo veci "Priemyselný park Žitný ostrov - Kostolné Kračany - technická infraštruktúra" k.ú. Kostolné Kračany obce Kostolné Kračany ...>> (PDF, 334 kB)
 • 29.9.2014 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o vykonaní záchranného pamiatkového výskumu vo veci "Potočná ulica a IBV Obecné" k.ú. Cífer ...>> (PDF, 133 kB)
 • 24.9.2014 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonania predstihového pamiatkovo-archeologického výskumu v súvislosti so stavbou "Skupinový vodovod ČS Nové Zámky - Nesvady II. etapa" k.ú. Nesvady okres Komárno, k.ú. Nové Zámky okres Nové Zámky ...>> (PDF, 217 kB)
 • 24.9.2014 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonania predstihového pamiatkovo-archeologického výskumu v súvislosti so stavbou "Bíňa - Sikenička, prepojenie vodovodov" k.ú. Bíňa, okres Nové Zámky ...>> (PDF, 217 kB)
 • 23.9.2014 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci "DS_Sereď - I.D.C. Holding, VNV, VNK" v k.ú. Šulekovo, Horné Zelenice, Dolné Zelenice, Siladice, Varov Šúr, Veľké Šúrovce, Valtov Šúr, Sereď, Horný Čepeň, Stredný Čepeň ...>> (PDF, 963 kB)
 • 19.9.2014 KPÚ Trenčín, pracovisko Prievidza - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu za účelom záchrany archeologických nálezov a nálezísk v súvislosti s vodnou stavbou "Aglomerácia Nitrianske Rudno - Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves, Nitrianske Rudno - odkanalizovanie" ...>> (PDF, 312 kB)
 • 12.9.2014 KPÚ Trenčín, pracovisko Prievidza - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu za účelom záchrany archeologických nálezov a nálezísk v súvislosti s vodnou stavbou "Aglomerácia Chrenovec - Brusno - splašková kanalizácia" ...>> (PDF, 332 kB)
 • 12.9.2014 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia vo veci líniovej stavby "Rekonštrukcia betónových vozoviek v Trnavskom regióne (I/62, I/75)" v k.ú. Pusté Uľany, Sládkovičovo, Košúty a Galanta ...>> (PDF, 1674 kB)
 • 12.9.2014 PÚSR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia ochranného pásma NNKP v k.ú. Plešivec: Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi s areálom, Hostinec mestský (hotel Koruna, Rudnayho dom), Pomník padlým v II. sv. vojne ...>> (PDF, 1396 kB)
 • 10.9.2014 PÚSR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia ochranného pásma NNKP Kláštora premonštrátov v k.ú. obce Jasov ...>> (PDF, 602 kB). Návrh na vyhlásenie ochranného pásma NKP Kláštor premonštrátov v Jasove ...>> (PDF, 3732 kB). Mapa navrhovaného vymedzenia ochranného pásma ...>> (JPG, 3186 kB). Fotodokumentácia ochranného pásma ...>> (PDF, 4002 kB).
 • 10.9.2014 PÚSR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia ochranného pásma NNKP R.k. kostola sv. Margity s areálom v k.ú. obce Šivetice ...>> (PDF, 1339 kB)
 • 10.9.2014 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o vykonaní záchranného pamiatkového výskumu na území líniovej stavby "Rekonštrukcia tepelného hospodárstva v meste Sereď - Rozvody tepla" k.ú. Sereď, mesto Sereď ...>> (PDF, 1544 kB)
 • 9.9.2014 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci "IBV "Almabeli dűlő" Vydrany - technická vybavenosť" k.ú. Vydrany obce Vydrany a k.ú. Veľké Blahovo ...>> (PDF, 143 kB)
 • 9.9.2014 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o vykonaní záchranného pamiatkového výskumu vo veci "IBV Pod Kostolom" k.ú. Majcichov ...>> (PDF, 153 kB)
 • 9.9.2014 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania vo veci "Kanalizácia KYNEK II. etapa", líniová stavba, k.ú. Kynek, Nitra, Párovské Háje, okres Nitra ...>> (PDF, 382 kB)
 • 9.9.2014 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu na území stavby "Hostie - prívod vody", líniová stavba, k.ú. Hostie, okres Zlaté Moravce ...>> (PDF, 1413 kB)
 • 26.8.2014 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci "Areál rekreačných domov - PARADISE ISLAND" na pozemkoch v k.ú. Šoriakoš, obec Mostová ...>> (PDF, 943 kB)
 • 22.8.2014 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania vo veci "Vedenie 2x400 kV Križovany - Bystričany", okres Nitra: k.ú. Rišňovce, Lukačovce, Nové Sady, Kapince, okres Topoľčany: k.ú. Biskupová, Čermany, Horné Obdokovce, Dvorany nad Nitrou, Ludanice, Chrabrany, Nitrianska Streda, Topoľčany, Solčany, Práznovce ...>> (PDF, 714 kB)
 • 20.8.2014 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu na území stavby "Prívod vody z obce Okoličná na Ostrove do obce Veľké Kosihy" k.ú. Okoličná na Ostrove a k.ú. Veľké Kosihy, okres Komárno ...>> (PDF, 255 kB)
 • 19.8.2014 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o vykonaní záchranného archeologického výskumu na území stavby "Kombinovaná výroba elektriny a tepla Kostolné Kračany o výkone 19,024 MWe" k.ú. Kostolné Kračany obce Kostolné Kračany ...>> (PDF, 1944 kB)
 • 18.8.2014 KPÚ Banská Bystrica - Oznámenie o začatí konania vo veci archeologického výskumu na vedecké a dokumentačné účely plánovaného v lokalite "Lučenec - Opatová, parcela KN-C č. 640/1, 641/1, 7595/1" k.ú. Opatová, okres Lučenec ...>> (PDF, 322 kB)
 • 12.8.2014 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci "Priemyselný park Žitný ostrov - Kostolné Kračany - technická infraštruktúra" k.ú. Kostolné kračany obce Kostolné Kračany ...>> (PDF, 153 kB)
 • 11.8.2014 KPÚ Trenčín - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum na území stavby: "Vedenie 2x400 kV Križovany - Bystričany" kraj: Trenčiansky, okres: Partizánske a okres: Prievidza ...>> (PDF, 452 kB)
 • 8.8.2014 KPÚ Trenčín pracovisko Prievidza - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum za účelom záchrany archeologických nálezov a nálezísk v súvislosti s vodnou stavbou "Aglomerácia Nováky: Kamenec pod Vtáčnikom, Zemianske Kostoľany - kanalizácia a ČOV" ...>> (PDF, 82 kB)
 • 8.8.2014 KPÚ Trenčín pracovisko Prievidza - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum za účelom záchrany archeologických nálezov a nálezísk v súvislosti s vodnou stavbou "Aglomerácia Chrenovec - Brusno - splašková kanalizácia" ...>> (PDF, 72 kB)
 • 8.8.2014 KPÚ Trenčín pracovisko Prievidza - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum za účelom záchrany archeologických nálezov a nálezísk v súvislosti s vodnou stavbou "Aglomerácia Diviaky nad Nitricou: Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou - kanalizácia a ČOV" ...>> (PDF, 82 kB)
 • 6.8.2014 PÚSR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia ochranného pásma NNKP r.-k. Kostola Všetkých svätých v obci Ludrová ...>> (PDF, 756 kB), Návrh na vyhlásenie ochranného pásma NNKP r.-k. Kostola Všetkých svätých v obci Ludrová ...>> (PDF, 767 kB), Fotografická dokumentácia k návrhu na vyhlásenie ochranného pásma NNKP r.-k. Kostola Všetkých svätých v obci Ludrová ...>> (PDF, 4362 kB), Prílohová časť ...>> (PDF, 8466 kB)
 • 4.8.2014 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci "Rekonštrukcia tepelného hospodárstva v meste Sereď - Rozvody tepla" k.ú. Sereď, mesto Sereď ...>> (PDF, 923 kB)
 • 4.8.2014 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci "Rekonštrukcia betónových vozoviek v Trnavskom regióne (I/62, I/75)" k.ú. Pusté Uľany, Sládkovičovo, Košúty a Galanta ...>> (PDF, 113 kB)
 • 1.8.2014 KPÚ Košice - Vydanie rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu vo veci "Kláštorisko, Pojazdný bufet Letanovce" k.ú. Letanovce ...>> (PDF, 1624 kB)
 • 29.7.2014 PÚSR - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o vyhlásení za NKP cintorín príkostolný (archeologické nálezisko) k.ú. Plešivec, nachádzajúci sa v areáli NKP Kostol a zvonica v Plešivci, okres Rožňava ...>> (PDF, 2454 kB)
 • 28.7.2014 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o vykonaní záchranného archeologického výskumu v súvislosti so stavbou "Borský Svätý Jur tlaková splašková kanalizácia" k.ú. Borský Svätý Jur obce Borský Svätý Jur ...>> (PDF, 284 kB)
 • 25.7.2014 KPÚ Nitra - Vydanie rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu vo veci "Skleníkové hospodárstvo 1 ha Bruty" k.ú. Bruty, okres Nové Zámky ...>> (PDF, 255 kB)
 • 21.7.2014 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania vo veci "Hostie - prívod vody", líniová stavba, k.ú. Hostie, okres Zlaté Moravce ...>> (PDF, 762 kB)
 • 17.7.2014 PÚSR - Upovedomenie účastníkov konania o oprave zrejmej chyby v písomnom vyhotovení rozhodnutia o vyhlásení ochranného pásma NNKP Kostola ev. a. v. v Čelovciach - číslo konania PUSR-2014/1978-12/6324 z 31.1.2014 ...>> (PDF, 1113 kB)
 • 16.7.2014 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o vykonaní záchranného archeologického výskumu v súvislosti so stavbou "Súbor energetických stavieb pre ES Veľké Kostoľany" na pozemkoch v k.ú. Nižná a k.ú. Veľké Kostoľany ...>> (PDF, 214 kB)
 • 16.7.2014 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci "IBV Pod Kostolom" v k.ú. Majcichov ...>> (PDF, 92 kB)
 • 10.7.2014 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci "Kombinovaná výroba elektriny a tepla Kostolné Kračany o výkone 19,024 MWe" v k.ú. Kostolné Kračany obce Kostolné Kračany ...>> (PDF, 153 kB)
 • 10.7.2014 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci "Borský Svätý Jur tlaková splašková kanalizácia", líniová stavba v k.ú. Borský Svätý Jur v obci Borský Svätý Jur ...>> (PDF, 143 kB)
 • 2.7.2014 KPÚ Prešov - Vydanie rozhodnutia o zámere obnovy vodovodu v pamiatkovom území PZ Spišská Belá na pozemkoch v k.ú. Spišská Belá ...>> (PDF, 1434 kB)
 • 2.7.2014 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania vo veci "NZ_Malé Kosihy, zahustenie TS, NNK" k.ú. Salka, okres Nové Zámky ...>> (PDF, 103 kB)
 • 2.7.2014 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania vo veci "Skleníkové hospodárstvo 1 ha Bruty" k.ú. Bruty, okres Nové Zámky ...>> (PDF, 103 kB)
 • 30.6.2014 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o vykonaní záchranného pamiatkového výskumu v súvislosti so stavbou "Obytná zóna IBV Potôčky II - Dolná Krupá" na pozemkoch v k.ú. Dolná Krupá ...>> (PDF, 417 kB)
 • 30.6.2014 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o vykonaní záchranného archeologického výskumu v súvislosti so stavbou "HV Prepoj DN350 východ - západ bod 9.26-932a, I. etapa" na pozemkoch v k.ú. Trnava ...>> (PDF, 143 kB)
 • 30.6.2014 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci "Súbor energetických stavieb pre ES Veľké Kostoľany" na pozemkoch v k.ú. Nižná a k.ú. Veľké Kostoľany ...>> (PDF, 102 kB)
 • 26.6.2014 PÚSR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia cintorína príkostolného v areáli ref. kostola v Plešivci, okr. Rožňava, na parc. č. 3/1, k.ú. Plešivec, za národnú kultúrnu pamiatku ...>> (PDF, 872 kB)
 • 17.6.2014 KPÚ Trenčín - Oznámenie o začatí konania o nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu na vedecké a dokumentačné účely zameraný na povrchovú obhliadku, prospekciu, zameranie a sondáž v katastroch obcí Dolné Vestenice, okres Prievidza a Uhorské Podhradie, okres Bánovce nad Bebravou ...>> (PDF, 442 kB)
 • 12.6.2014 KPÚ Trnava - Oznámenie začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci "HV Prepoj DN350 východ - západ bod 9.26-932a, I. etapa" na pozemkoch v k.ú. Trnava ...>> (PDF, 92 kB)
 • 6.6.2014 KPÚ Nitra - Oznámenie o rozhodnutí o nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu vo veci "Rekonštrukcia plynovodov UO02418 Iža 2. etapa", ul. Cintorínska, Hlavná, Kapitulská, Leányvárska, Moravská, Nová, Šumperská, Trenčianska, k.ú. Iža, okres Komárno ...>> (PDF, 234 kB)
 • 2.6.2014 KPÚ Prešov - Oznámenie o začatí konania o zámere úpravy nehnuteľností v pamiatkovom území PZ Spišská Belá - obnova vodovodu na pozemkoch v k.ú. Spišská Belá podľa predloženej projektovej dokumentácie "Spišská Belá - obnova vodovodu, rozdelenie tlakových pásiem" ...>> (PDF, 582 kB)
 • 28.5.2014 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o vykonaní záchranného archeologického výskumu vo veci "Šaštín - Stráže 1317BR", líniová stavba v k.ú. Stráže nad Myjavou mesta Šaštín - Stráže ...>> (PDF, 1654 kB)
 • 28.5.2014 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania vo veci "Prívod vody z obce Okoličná na Ostrove do obce Veľké Kosihy" k.ú. Okoličná na Ostrove, Veľké Kosihy okres Komárno ...>> (PDF, 103 kB)
 • 26.5.2014 KPÚ Žilina - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia o zámere obnovy NKP - Hradisko výšinné - Veľký Stránik v k.ú. Žilina - Zástranie ...>> (PDF, 672 kB)
 • 21.5.2014 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o vykonaní záchranného výskumu na vedecké a dokumentačné účely v k.ú. Kvetoslavov obce Kvetoslavov ...>> (PDF, 784 kB)
 • 21.5.2014 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci "Šaštín - Stráže 1317BR", líniová stavba v k.ú. Stráže nad Myjavou mesta Šaštín - Stráže ...>> (PDF, 943 kB)
 • 14.5.2014 KPÚ Trnava - Rozhodnutie o vykonaní záchranného pamiatkového výskumu vo veci "BROWNFIELD SLOVENSKÝ HODVÁB SENICA I. ETAPA" k.ú. Senica mesta Senica ...>> (PDF, 174 kB)
 • 12.5.2014 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu vo veci "Rekonštrukcia a zvýšenie prepravnej kapacity ropovodu ADRIA na trase ropovodu PS4 Tupá - Maďarská republika" k.ú. Hrkovce, Šahy, Tešmak, okres Levice ...>> (PDF, 1295 kB)
 • 7.5.2014 KPÚ Žilina - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať záchranný výskum a určenia podmienok vykonania záchranného archeologického výskumu na stavbe "Lietava - Lietavská Závadka a IBV Obrazná - rozšírenie vodovodu", parc. č. líniová stavba v k.ú. Lietava ...>> (PDF, 642 kB)
 • 17.4.2014 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu vo veci "Rekonštrukcia miestnej komunikácie Ul. Priateľstva v Komárne", v rozsahu: SO-01 Komunikácia, SO-02 Kanalizácia (dĺ. 70,5 m), SO-03 Verejné osvetlenie, SO-04 Drobná architektúra, k.ú. Komárno, okres Komárno ...>> (PDF, 234 kB)
 • 16.4.2014 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu vo veci "Optické pripojenie Chotín - Marcelová" k.ú. Chotín, Iža, Krátke Kesy, okres Komárno ...>> (PDF, 1004 kB)
 • 16.4.2014 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu vo veci "Optické pripojenie Zelený háj - Chotín" k.ú. Hurbanovo, Svätý Peter, Iža, okres Komárno ...>> (PDF, 1014 kB)
 • 14.4.2014 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci "BROWNFIELD SLOVENSKÝ HODVÁB SENICA I. ETAPA" k.ú. Senica mesta Senica ...>> (PDF, 643 kB)
 • 3.4.2014 KPÚ Nitra - Vydáva rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum  na území stavby "Napojenie základňovej stanice Slovak Telekom, a.s. na optickú sieť: Stanica F12BTS_9F-NZ_STV_Štúrovo, Rákocziho ulica" ulica Rákocziho a Smetanova, k.ú. Štúrovo, okres Nové Zámky ...>> (PDF, 234 kB)
 • 3.4.2014 KPÚ Banská Bystrica - Vydáva rozhodnutie o prípustnosti vykonať archeologický výskum na vedecké a dokumentačné účely v lokalite "Ľubietová, parcela KN-C č. 1650, 1651 a KN-E 2420/2, 2406, 2405/1, 2407" v k.ú. Ľubietová, okres Banská Bystrica ...>> (PDF, 935 kB)
 • 24.3.2014 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu vo veci "Obnova NTL plynovodov IŽA - I. et. UO02418", ul. Danielová, Hlavná, Komárňanská, Vodná (líniová stavba dĺžky 5.022 m), k.ú. Iža, okres Komárno ...>> (PDF, 224 kB)
 • 21.3.2014 PÚSR - Upovedomenie účastníkov konania a obec o obsahu odvolania proti rozhodnutiu č. PUSR-2014/1978-11/5442 zo dňa 31.1.2014, ktorým vyhlásil ochranné pásmo NNKP v obci Čelovce, okres Prešov ...>> (PDF, 536 kB), príloha (PDF, 2766 kB)
 • 21.3.2014 KPÚ Bratislava - Rozhodnutie o prípustnosti vo veci zámeru rekonštrukcie (stavebné a udržiavacie práce) exteriérov bytového domu na Osloboditeľskej ulici č. 26-30 v Bratislave, k.ú. Vajnory, mestská časť Bratislava-Vajnory ...>> (PDF, 2445 kB)
 • 14.3.2014 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania vo veci "Rekonštrukcia miestnej komunikácie Ul. Priateľstva v Komárne", v rozsahu: SO-01 Komunikácia, SO-02 Kanalizácia (dĺžka 70,5 m), SO-03 Verejné osvetlenie, SO-04 Drobná architektúra, k.ú. Komárno, okres Komárno ...>> (PDF, 93 kB)
 • 14.3.2014 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania vo veci "Optické pripojenie Chotín - Marcelová" k.ú. Chotín, Iža, Krátke Kesy, okres Komárno ...>> (PDF, 93 kB)
 • 14.3.2014 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania vo veci "Optické pripojenie Zelený háj - Chotín" (líniovej stavby dĺžky 6.784 m, z toho 4.432 m podzemného vedenia) k.ú. Hurbanovo, Chotín, Svätý Peter, okres Komárno ...>> (PDF, 103 kB)
 • 14.3.2014 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania vo veci "Rekonštrukcia a zvýšenie prepravnej kapacity ropovodu ADRIA na trase ropovodu PS 4 Tupá - Maďarská republika" (dĺžky 9.044 m), k.ú. Hrkovce, Šahy, Tešmák, okres Levice ...>> (PDF, 103 kB)
 • 10.3.2014 KPÚ Trenčín - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu vo veci "Tranzitný terminál SAD Trenčín" TRS 12 SO 101 Príprava územia, k.ú. Trenčín ...>> (PDF, 844 kB)
 • 7.3.2014 PÚSR - Rozhodnutie o odvolaní a zmene rozhodnutia KPÚ Banská Bystrica č. KPUBB-2013/16458-5/70187/LIE zo dňa 4.11.2013 ...>> (PDF, 6795 kB)
 • 5.3.2014 PÚSR - Oznámenie o vyhlásení za NKP park pri kaštieli v Tomášikove okres Galanta (parc. č. 3, 4, 89/1, 89/2, 89/3, 89/4, 89/5, 85, 86, 87, 88, 461/1, 462, 463/1, 463/11) k.ú. Tomášikovo ...>> (PDF, 465 kB)
 • 5.3.2014 KPÚ Žilina - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať záchranný výskum a určenia podmienok vykonania záhranného archeologického výskumu na stavbe "Rýchlostná cesta R5 Svrčinovec - št. hranica SR/ČR" líniová stavba v k.ú. Svrčinovec ...>> (PDF, 492 kB)
 • 5.3.2014 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci "Prístupová komunikácia" na pozemkoch parc. č. KN C 1366/26, 1319/8, 1366/28, 1366/4, 1366/3, 1366/5, 1366/8, 1366/27, 1356/234, KN E 1356/138 k.ú. Vlčkovce ...>> (PDF, 92 kB)
 • 4.3.2014 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania vo veci "Pripojenie základňovej stanice Slovak Telekom, a.s. na optickú sieť: Stanica F12BTS_9F-NZ_STV_Štúrovo, Rákocziho ulica" ulica Rákocziho a Smetanova, k.ú. Štúrovo, okres Nové Zámky ...>> (PDF, 103 kB)
 • 3.3.2014 KPÚ Prešov - Vydanie rozhodnutia, že z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom je prípustný zámer realizácie stavby  podľa predloženej situácie "Telekomunikačná prípojka F2BTS_CO_CEM, Prešov, Cemjata" ...>> (PDF, 1174 kB)
 • 28.2.2014 KPÚ Trenčín - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum v súvislosti so stavbou "Rekonštrukcia plynovodov Trenčín - centrum 1. SC a 2. SC" k.ú. Trenčín ...>> (PDF, 366 kB)
 • 26.2.2014 PÚSR - Oznámenie o oprave chyby v písomnom vyhotovení rozhodnutia a upovedomenie o tom účastníkov konania vo veci "vyhlásenia ochranného pásma NNKP Kostola ev. a. v. v Čelovciach, okres Prešov" z 31.1.2014 ...>> (PDF, 542 kB)
 • 25.2.2014 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o vykonaní záchranného pamiatkového výskumu vo veci "Krakovany - rekonštrukcia a rozšírenie ČOV" k.ú. Stráže pri Krakovanoch ...>> (PDF, 137 kB)
 • 24.2.2014 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania vo veci "Oprava NTL plynovodov IŽA - I. et. UO02418" ul. Danielová, Hlavná, Komárňanská, Vodná (líniová stavba dĺžky 5.022 m), k.ú. Iža, okres Komárno ...>> (PDF, 664 kB)
 • 18.2.2014 KPÚ Banská Bystrica - Oznámenie o začatí konania vo veci "Ľubietová, parcela KN-C č. 1650, 1651 a KN-E 2420/2, 2406, 2405/1, 2407" v k.ú. Ľubietová, okres Banská Bystrica ...>> (PDF, 2042 kB)
 • 13.2.2014 PÚSR - Rozhodnutie o preskúmaní mimo odvolacieho konania o zámere obnovy NKP Dom bytový, zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod č. 11843/0, nachádzajúcej sa na Štefánikovej triede č. 47 a č. 49 v Nitre, na pozemku par. č. 1440/1 v k.ú. Nitra ...>> (PDF, 2614 kB)
 • 11.2.2014 PÚSR - Prerušenie správneho konania vo veci odvolania proti rozhodnutiu KPÚ Banská Bystrica č. KPUBB-2013/16458-5/70187/LIE zo dňa 4.11.2013 vo veci zámeru úpravy nehnuteľnosti - bytového domu na Kapitulskej ulici č. 14, 16, Cikkerovej ulici č. 13, parc. KN-C č. 1440 v k.ú. Banská Bystrica ...>> (PDF, 1334 kB)
 • 10.2.2014 KPÚ Trenčín - Oznámenie o zastavení konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum na území stavby "Tranzitný terminál SAD Trenčín" k.ú. Trenčín ...>> (PDF, 362 kB)
 • 6.2.2014 KPÚ Trenčín - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu vo veci "Prievidza, Hradec - Zahustenie DTS, IBV Hradec I. etapa" k.ú. Hradec v meste Prievidza ...>> (PDF, 184 kB)
 • 5.2.2014 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o vykonaní záchranného pamiatkového výskumu vo veci "Optické prípojky k trase VHV" línoiová stavba v k.ú. Veľký Meder, Ižop, Čiližská Radvaň, Baloň, Ňárad a Sap ...>> (PDF, 174 kB)
 • 5.2.2014 PÚSR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia parku pri kaštieli v Tomášikove okres Galanta, k.ú. Tomášikovo za NKP ...>> (PDF, 722 kB)
 • 4.2.2014 PÚSR - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o vyhlásení ochranného pásma nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky Kostola ev. a. v.  v Čelovciach ...>> (PDF, 393 kB), vymedzenie územia ochranného pásma ...>> (PDF, 1123 kB)
 • 3.2.2014 PÚSR - Rozhodnutie o zmene vyhlásenia ochranného pásma pamiatkovej zóny Bojnice a nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok vo vymedzenom území, k. ú. Bojnice, okres Prievidza ...>> (PDF, 601 kB)
 • 31.1.2014 KPÚ Prešov - Oznámenie rozhodnutia o zámere obnovy pamiatkového objektu Kanála so stavidlom NKP Elektráreň vodná súp. č. 359 v Huncovciach na pozemkoch KN-C parc. č. 3062/2, 3062/3 a 3132 v k.ú. Huncovce a rekonštrukcie MVE Huncovce na pozemkoch KN-C parc. č. 119, 125, 128/1, 128/2, 128/3 a 3062/17 v k.ú. Huncovce a na pozemkoch KN-C parc. č. 4751/1 a 4751/7 v k.ú. Veľká Lomnica ...>> (PDF, 1413 kB)
 • 31.1.2014 KPÚ Nitra - Vydanie rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu vo veci "PE-VNK, TS, NNK - Krušovce Hrad" k.ú. Krušovce, okres Topoľčany ...>> (PDF, 1413 kB)
 • 24.1.2014 KPÚ Trenčín - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum v súvislosti so stavbou "Tranzitný terminál SAD Trenčín" TRS 12 SO 101 Príprava územia, k.ú. Trenčín ...>> (PDF, 222 kB)
 • 21.1.2014 KPÚ Košice - Vydanie rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu vo veci "Rýchlostná cesta R2 Šaca - Košické Oľšany" k.ú. Košice-Šaca, Košice-Barca, Košice-Krásna, Sokoľany, Železiarne, Haniska, Šebastovce, Valaliky, Kokšov Bakša, Sady nad Torysou-Zdoba, Košické Oľšany-Vyšný Oľčvár, Košická Polianka, Vyšná Hutka, Nižná Hutka ...>> (PDF, 265 kB)
 • 16.1.2014 KPÚ Banská Bystrica - Upovedomenie účastníkov konania o postúpení odvolania vo veci "Banská Bystrica - Kapitulská č. 14-16, Cikkerova 13, parcela KN-C č. 1440" k.ú. Banská Bystrica ...>> (PDF, 202 kB)
 • 15.1.2014 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci "Dopravné napojenie areálu OaRS Beethovenova alej - Banka, kruhová križovatka" k.ú. Banka ...>> (PDF, 92 kB)
 • 13.1.2014 KPÚ Prešov - Oznámenie rozhodnutia o prerušení konania vo veci vydania rozhodnutia o zámere obnovy pamiatkového objektu Kanála so stavidlom NKP Elektráreň vodná súp. č. 359 na pozemkoch KN-C parc. č. 3062/2, 3062/3 a 3132 v k.ú. Huncovce a rekonštrukcie MVE Huncovce na pozemkoch v k.ú. Huncovce a v k.ú. Veľká Lomnica ...>> (PDF, 92 kB)
 • 8.1.2014 KPÚ Košice - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci "Rýchlostná cesta R2 Šaca - Košické Oľšany" k.ú. Košice-Šaca, Košice-Barca, Košice-Krásna, Sokoľany, Železiarne, Haniska, Šebastovce, Valaliky, Kokšov Bakša, Sady nad Torysou-Zdoba, Košické Oľšany-Vyšný Oľčvár, Košická Polianka, Vyšná Hutka, Nižná Hutka ...>> (PDF, 124 kB)
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu