SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Archív úradnej tabule - rok 2013

9. januára 2014
Vysvetlivky používaných skratiek:
PÚ SR - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatk, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
 
 • 23.12.2013 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci "Optické prípojky k trase VHV" líniová stavba v k.ú. Veľký Meder, Ižop, Čiližská Radvaň, Baloň, Ňárad, Sap ...>> (PDF, 103 kB)
 • 23.12.2013 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci "Splašková kanalizácia I. etapa" líniová stavba v k.ú. Sobotište a Kunov ...>> (PDF, 82 kB)
 • 20.12.2013 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania vo veci "PE-VNK, TS, NNK - Krušovce Hrad" k.ú. Krušovce, okres Topoľčany ...>> (PDF, 492 kB)
 • 19.12.2013 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania vo veci "Cesta I/64 Komjatice-Nitra" líniová stavba k.ú. Komjatice, Veľký Kýr, Štefanovičová, Branč, Veľká Ves, Ivanka pri Nitre, Svätoplukovo, Dolné Krškany, Cabaj, Horné Krškany, Nitra, Párovské Háje ...>> (PDF, 553 kB)
 • 16.12.2013 KPÚ Trenčín - Vydanie rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum v súvislosti so stavbou "Administratívna budova spoločnosti "K&J&G a.s., Maloobchod K&J&G a.s. Čachtice" k.ú. Čachtice ...>> (PDF, 874 kB)
 • 16.12.2013 KPÚ Trenčín - Oznámenie o začatí konania o vykonaní záchranného archeologického výskumu v súvislosti so stavbou "Trenzitný terminál SAD Trenčín" k. ú. Trenčín ...>> (PDF, 222 kB)
 • 13.12.2013 KPÚ Banská Bystrica - Upovedomenie účastníkov konania o obsahu podaného odvolania vo veci "Banská Bystrica, Kapitulská č. 14-16, Cikkerova 13, Banská Bystrica, parcela KN-C č. 1440" k.ú. Banská Bystrica ...>> (PDF, 102 kB)
 • 4.12.2013 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o vykonaní záchranného pamiatkového výskumu vo veci "Ružindol - zahustenie TS, VNK, NNK" k.ú. Ružindol ...>> (PDF, 1333 kB)
 • 2.12.2013 KPÚ Prešov - Oznámenie o začatí konania o zámere úpravy nehnuteľnosti  v pamiatkovom území PZ Soľná Baňa v obci Prešov, mestská časť Solivar ...>> (PDF, 1256 kB)
 • 25.11.2013 PÚSR - Oznámenie o začatí mimo odvolacieho konania vo veci preskúmania rozhodnutia KPÚ Nitra č. NR-12/520-11/9639/SVI zo dňa 17.10.2012, ktorým KPÚ Nitra rozhodol o zámere obnovy NKP Dom bytový, zapísanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod č. 11843/0, situovanej na Štefánikovej triede v Nitre, k.ú. Nitra ...>> (PDF, 501 kB)
 • 13.11.2013 KPÚ Trenčín, pracovisko Prievidza - Oznámenie o začatí konania o vykonaní záchranného archeologického výskumu vo veci "VN prípojka 22 kV pre novú trafostanicu a NN prípojky pre RD" k.ú. Poruba ...>> (PDF, 322 kB)
 • 12.11.2013 KPÚ Trenčín, pracovisko Prievidza - Oznámenie o začatí konania o vykonaní záchranného archeologického výskumu vo veci "Prievidza, Hradec- Zahustenie DTS, IBV Hradec I. etapa" k.ú. Hradec v meste Prievidza ...>> (PDF, 72 kB)
 • 7.11.2013 PÚSR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia ochranného pásma nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky Kostol ev. a. v. v Čelovciach ...>> (PDF, 134 kB), 2. Návrh na vyhlásenie ochranného pásma nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky Kostol ev. a. v. v Čelovciach ...>> (PDF, 13603 kB)
 • 5.11.2013 KPÚ Trenčín - Oznámenie o začatí konania o vykonaní záchranného archeologického výskumu v súvislosti so stavbou "Administratívna budova spoločnosti "K&J&G a.s., Maloobchod K&J&G a.s. Čachtice" k.ú. Čachtice ..>> (PDF 222 kB)
 • 25.10.2013 PÚSR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci zmeny vyhlásenia ochranného pásma pamiatkovej zóny Bojnice a nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok vo vymedzenom území, k. ú. Bojnice, okres Prievidza ...>> (PDF, 57 kB)
 • 23.10.2013 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o vykonaní záchranného pamiatkového výskumu vo veci "Cesta I/51 - Senica - Jablonica - Trstín, 1. stavba - obchvat mesta Senica" k.ú. Senica ...>> (PDF, 1154 kB)
 • 21.10.2013 KPÚ Trenčín, pracovisko Prievidza - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum vo veci "Beluša, časť Podhorie - rozšírenie NNK pre IBV Virdzeková, 2. etapa" k.ú. Hloža-Podhorie v obci Beluša ...>> (PDF, 184 kB)
 • 18.10.2013 KPÚ Košice - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum v  súvislosti so stavbou "Rýchlostná cesta R2 Rožňava - Jablonov nad Turňoul" na parcelách v k.ú. Brzotín, Rožňava, Jovice, Krásnohorská Dlhá Lúka, Lipovník a Jablonov nad Turňou ...>> (PDF, 7659 kB)
 • 18.10.2013 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum v súvislosti so stavbou "Priemyselno - obchodný areál" na pozemku v k.ú. Modranka ...>> (PDF, 167 kB)
 • 4.10.2013 PÚSR - Oznámenie o vydaní rozhodnutia vo veci vyhlásenia Opevnenia delostreleckého (tzv. kaverien) v Bratislave, m.č. Dúbravka, k. ú. Dúbravka za NKP ...>> (PDF, 295 kB), vyznačenie kaverien v katastrálnej mape ...>> (PDF, 72 kB)
 • 4.10.2013 PÚSR - Oznámenie o vydaní rozhodnutia vo veci vyhlásenia Kanála so stavidlom v obci Huncovce, okres Kežmarok, k.ú. Huncovce za NKP ...>> (PDF, 356 kB)
 • 27.9.2013 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o vykonaní záchranného pamiatkového výskumu vo veci "Sušička na obilie Dolná Krupá - Potôčky" na pozemku v k.ú. Dolná Krupá ...>> (PDF, 143 kB)
 • 19.9.2013 KPÚ Trenčín, pracovisko Prievidza -Oznámenie o začatí konania o vykonaní záchranného archeologického výskumu vo veci "Beluša, časť Podhorie - rozšírenie NNK pre IBV Virdzeková, 2. etapa" k.ú. Hloža-Podhorie v obci Beluša ...>> (PDF, 72 kB)
 • 16.9.2013 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o vykonaní záchranného archeologického výskumu vo veci "Urbanistická štúdia obytnej zóny IBV Horný mlyn, Bohdanovce nad Trnavou" k.ú. Bohdanovce nad Trnavou ...>> (PDF, 214 kB)
 • 6.9.2013 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci "Sušička na obilie Dolná Krúpa - Potôčky" k.ú. Dolná Krúpa ...>> (PDF, 692 kB)
 • 4.9.2013 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci "Cesta I/51 - Senica - Jablonica - Trstín, 1. stavba - obchvat mesta Senica" k.ú. Senica ...>> (PDF, 132 kB)
 • 28.8.2013 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci "Urbanistická štúdia obytnej zóny IBV Horný mlyn, Bohdanovce nad Trnavou" k.ú. Bohdanovce nad Trnavou ...>> (PDF, 82 kB)
 • 21.8.2013 KPÚ Trenčín - Vydanie rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonania záchranného výskumu vo veci "Kanalizácia a vodovod Beluša - Rozšírenie, II. etapa" na pozemkoch v k.ú. Beluša a Hloža-Podhorie v obci Beluša ...>> (PDF, 194 kB)
 • 14.8.2013 KPÚ Nitra - Vydanie rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu vo veci "KO_Kravany nad Dunajom, ulica Drevená Dedina - VNK, TS, NNK" k.ú. Kravany nad Dunajom, okres Komárno ...>> (PDF, 1043 kB)
 • 13.8.2013 KPÚ Trenčín, pracovisko Prievidza - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu vo veci "Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza - 1. etapa, SO 01 Obec Opatovce nad Nitrou, SO 02 Obec Kocurany, SO 03 Bojnice, Dubnica, SO 04 Rekonštrukcia ČOV Prievidza" na pozemkoch v k.ú. Bojnice, Dubnica, Opatovce nad Nitrou, Prievidza, Kocurany ...>> (PDF, 173 kB)
 • 7.8.2013 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o vykonaní záchranného pamiatkového výskumu vo veci "Región Dunajská Streda - Odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou - D 1.11 - Obec Kráľovičove Kračany - kanalizácia", navrhovanej na pozemkoch v k.ú. Kráľovičove Kračany, Etreho Kračany, Jastrabie Kračany, Lesné Kračany, Kľučiarove Kračany obce Kraľovičove Kračany ...>> (PDF, 1644 kB)
 • 7.8.2013 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o vykonaní záchranného pamiatkového výskumu vo veci "Jahodná kanalizácia" na pozemkoch v k.ú. Jahodná ...>> (PDF, 1594 kB)
 • 5.8.2013 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia vo veci "Trnava - vodovody a kanalizácie", Miesto stavby: Trnava, ul. Dolné Bašty, Hlboká, Športová, Kollárova, Halenárska, Paulínska, k.ú. Trnava ...>> (PDF, 1425 kB)
 • 30.7.2013 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o vykonaní záchranného pamiatkového výskumu v súvislosti so stavbou "IBV Hoferské, Hrnčiarovce nad Parnou - Športová ulica - SO kanalizácia" k.ú. Hrnčiarovce nad Parnou ...>> (PDF, 703 kB)
 • 29.7.2013 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o vykonaní záchranného pamiatkového výskumu v súvislosti so stavbou "Kvetoslavov, Sociálno-rekreačná a rezidenčná zóna - dopravné a technické vybavenie územia" na pozemkoch k.ú. Kvetoslavov ...>> (PDF, 304 kB)
 • 26.7.2013 PÚSR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia kanála so stavidlom v Huncovciach, okres Kežmarok, k.ú. Huncovce za NKP ...>> (PDF, 892 kB)
 • 22.7.2013 PÚSR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia opevnenia delostreleckého (bunkrov z 1. svetovej vojny, tzv. kaverien) v Bratislave, m.č. Dúbravka, okres Bratislava IV - Dúbravka, k.ú. Dúbravka za NKP ...>> (PDF, 162 kB)
 • 12.7.2013 KPÚ Trenčín - Oznámenie o začatí konania o vykonaní záchranného archeologického výskumu na záchranu archeologických nálezov vo veci "Kanalizácia a vodovod Beluša - Rozšírenie, II. etapa" na pozemkoch k.ú. Beluša a Hloža-Podhorie ...>> (PDF, 422 kB)
 • 11.7.2013 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o vykonaní záchranného archeologického výskumu vo veci "Rozšírenie vodného zdroja Holdošov mlyn" na pozemkoch k.ú. Hradište pod Vrátnom, Osuské, Hlboké, Jablonica ...>> (PDF, 1614 kB)
 • 8.7.2013 KPÚ Prešov - Rozhodnutie o súhlase s realizáciou pamiatkového - archeologického výskumu pre vedecké a dokumentačné účely - formou povrchovej prospekcie a a čiastočne aj formou deštruktívneho výskumu prostredníctvom detektora kovov v k.ú. Tročany, Janovce, Raslavice, Kobyly (okres Bardejov) ...>> (PDF, 853 kB)
 • 4.7.2013 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci "Región Dunajská Streda - Odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou - D1.11 - Obec Kraľovičove Kračany - kanalizácia" k.ú. Kraľovičove Kračany, Etreho Kračany, Jastrabie Kračany, Lesné Kračany, Kľučiarove Kračany ...>> (PDF, 782 kB)
 • 4.7.2013 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci "Jahodná kanalizácia" k.ú. Jahodná ...>> (PDF, 782 kB)
 • 4.7.2013 KPÚ Trenčín - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu v súvislosti s vodnou stavbou "Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza - 1. etapa, SO 01 Obec Opatovce nad Nitrou, SO 02 Obec Kocurany, SO 03 Bojnice, Dubnica, SO 04 Rekonštrukcia ČOV Prievidza" na pozemkoch k.ú. Bojnice, Dubnica, Opatovce nad Nitrou, Prievidza a Kocurany ...>> (PDF, 92 kB)
 • 4.7.2013 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania vo veci "KO_Kravany nad Dunajom, ulica Drevená Dedina - VNK, TS, NNK" k.ú. Kravany nad Dunajom, okres Komárno ...>> (PDF, 533 kB)
 • 27.6.2013 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci "IBV Hoferské, Hrnčiarovce nad Parnou - Športová ulica - SO kanalizácia" k.ú. Hrnčiarovce nad Parnou ...>> (PDF, 792 kB)
 • 26.06.2013 PÚ SR - Informácia o opätovnom prerokovaní návrhu na vyhlásenie pamiatkovej zóny Ľubochňa – kúpele, okr. Ružomberok ...>> (PDF, 573 kB) návrh na vyhlásenie PZ (upravený) ...>> (PDF, 2498 kB) vymedzenie územia PZ ...>> (JPG, 5832 kB)
 • 24.6.2013 KPÚ Trenčín - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu vo veci "Rozvoj komunikačnej siete" k.ú. Veľký Kolačín a k.ú. Nová Dubnica ...>> (PDF, 244 kB)
 • 21.6.2013 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci vodnej stavby "Trnava - vodovody a kanalizácie" ...>> (PDF, 103 kB)
 • 14.6.2013 KPÚ Prešov - Oznámenie o začatí konania o zámere úpravy nehnuteľností  v rozsahu pripravovanej stavby "Osturňa, horná časť - úprava NN a DP" v Pamiatkovej rezervácii ľudovej architektúry Osturňa - Horný koniec obce ...>> (PDF, 492 kB)
 • 11.6.2013 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania vo veci "Rozšírenie kanalizácie a vodovodu obce Diakovce" k.ú. Diakovce, okres Šaľa ...>> (PDF, 93 kB)
 • 10.6.2013 KPÚ Trenčín - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu v súvislosti so stavbou "ŽSR, Modernizácia trate Púchov - Žilina pre rýchlosť do 160 km/hod., II. etapa" úsek Považská Teplá - Žilina, UČS 48, k.ú. Považská Teplá, Plevník-Drienové ...>> (PDF, 174 kB)
 • 5.6.2013 KPÚ Prešov - Vydanie rozhodnutia o súhlase so zámerom realizácie stavby podľa predloženej situácie "FTTH Bardejov 03,04 - sídlisko Družba, Komenského" vyhotovenej Telekomunik s.r.o. Košice ...>> (PDF, 1794 kB)
 • 3.6.2013 PÚSR - Oznámenie o vydaní rozhodnutia vo veci vyhlásenia Továrne muničnej v Komárne, okr. Komárno, k. ú. Komárno, ul. Hradná a Elektrárenská cesta (areál) za národnú kultúrnu pamiatku ...>> (PDF, 1427 kB), kópia katastrálnej mapy s vyznačením objektov zaradených do objektovej skladby NKP ...>> (JPG, 1398 kB)
 • 31.5.2013 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania vo veci "Kanalizácia a ČOV Zemianska Olča" k.ú. Zemianska Olča a Lipové, okres Nové Zámky ...>> (PDF, 537 kB)
 • 24.5.2013 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci "Rozšírenie vodného zdroja Holdošov mlyn" na pozemkoch k.ú. Hradište pod Vrátnom, Osuské, Hlboké, Jablonica ...>> (PDF, 72 kB)
 • 20.5.2013 KPÚ Trenčín - Oznámenie o začatí konania o nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu na záchranu archeologických nálezov vo veci "Rozvoj komunikačnej siete" k.ú. Veľký Kolačín a k.ú. Nová Dubnica ...>> (PDF, 52 kB)
 • 20.5.2013 KPÚ Trenčín - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu vo veci "IBV Beluša - Podhorie" k.ú. Hloša-Podhorie v obci Beluša ...>> (PDF, 255 kB)
 • 13.5.2013 PÚ SR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia ochranného pásma nehnuteľnej NKP Mlyn strojový v Mojmírovciach - Verejná vyhláška (PDF, 744 kB), Návrh na vyhlásenie ochranného pásma (PDF, 475 kB), Fotodokumentácia  (PDF, 3425 kB), Grafická dokumentácia I (PDF, 4921 kB), Grafická dokumentácia - mapy (PDF, 1682 kB).
 • 3.5.2013 KPÚ Košice - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci "Košice - Barca - Šebastovce, prívod vody" k.ú. Košice - Barca a Košice - Šebastovce ...>> (PDF, 70 kB)
 • 19.4.2013 KPÚ Trnava - Vydanie rozhodnutia o súhlase s predloženou projektovou dokumentáciou "Nové mesto nad Váhom - Piešťany - VNK, S0 01 - VN káblové vedenie" pri dodržaní podmienok ...>> (PDF, 418 kB)
 • 18.4.2013 PÚSR - Upovedomenie účastníkov konania a obec o obsahu odvolania proti rozhodnutiu, vyhlásenia ochranného pásma nehnuteľnej NKP v obci Čelovce, okres Prešov. PÚSR vyzýva účastníkov konania a obec vyjadriť sa k obsahu podaného odvolania v termíne do 2.5.2013 ...>> (PDF, 1819 kB)
 • 15.4.2013 KPÚ Trnava - Vydanie rozhodnutia o súhlase s predloženým zámerom obnovy NKP "Zvonica v Habánskom dvore" k.ú. Sobotište, obec Sobotište v rozsahu: oprava jestvujúcej krytiny na vežičke a lucerne, obnova omietok na fasádach zvonice a výmena krytiny pultovej striešky na spodnej časti zvonice pri dodržaní podmienok ...>> (PDF, 497 kB)
 • 11.4.2013 PÚSR - Vydanie rozhodnutia o zmene vyhlásenia NKP kostol a zvonica v obci Bystrá, okr. Stropkov na "Kostol s areálom, rozšírením objektovej skladby o úpravu sadovnícku" ...>> (PDF, 385 kB)
 • 4.4.2013 KPÚ Prešov - Vydanie rozhodnutia o súhlase so zámerom realizácie stavby podľa predloženej situácie "Káblový telekomunikačný rozvod ul. Slovenská - Kmeťovo stromoradie, Prešov" vyhotovenej P. Štiebereom v januári 2013 pri dodržaní podmienok ...>> (PDF, 194 kB)
 • 4.4.2013 KPÚ Prešov - Vydanie rozhodnutia o súhlase so zámerom realizácie stavby podľa predloženej situácie "FTTX_Prešov_Kúpeľná_6_AB 123 kanc." vyhotovenej Telekomunik s.r.o. Košice pri dodržaní podmienok ...>> (PDF, 133 kB)
 • 28.3.2013 KPÚ Trenčín - Oznámenie o začatí konania o vykonaní záchranného archeologického výskumu na záchranu archeologických nálezov v súvislosti so stavbou "IBV Beluša-Podhorie" k.ú. Hloža-Podhorie v obci Beluša ...>> (PDF, 52 kB)
 • 27.3.2013 KPÚ Prešov - Oznámenie o začatí konania o zámere realizácie stavby "FTTH Bardejov 03, 04 - sídlisko Družba, Komenského" na území Pamiatkovej rezervácie Bardejov ...>> (PDF, 842 kB)
 • 27.3.2013 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci obnovy NKP "Zvonica" k.ú. Sobotište v rozsahu: výmeny krytiny na vežičke a lucerne, výmeny krytiny pultovej striešky na spodnej časti zvonice, obnovy omietok na fasádach vežičky ...>> (PDF, 739 kB)
 • 26.3.2013 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania v súvislosti so stavbou "Kanalizácia obce Farná" líniová stavba, k.ú. Farná, okr. Levice ...>> (PDF, 72 kB)
 • 26.3.2013 PÚSR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia "továrne muničnej v Komárne" okr. Komárno, Hradná ul. - Elektrárenská cesta (areál), k.ú. Komárno, za NKP ...>> (PDF, 192 kB)
 • 26.3.2013 PÚSR - Vyhlásenie za NKP stanicu prečerpávaciu s areálom v Komárne, okr. Komárno, m.č. Lándor, s pamiatkovými objektmi: stanica prečerpávacia, komín, nádrž prečerpávacia, zariadenie technologické ...>> (PDF, 956 kB)
 • 22.3.2013 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci "Nové mesto nad Váhom - Piešťany - VNK" na pozemkoch k.ú. Piešťany S0 01 - VN káblové vedenie ...>> (PDF, 113 kB)
 • 19.3.2013 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o vykonaní záchranného pamiatkového výskumu v súvislosti so stavbou "Obnova NTL plynovodov Hlohovec, ul. Hviezdoslavova a okolie" k.ú. Hlohovec ...>> (PDF, 1358 kB)
 • 18.3.2013 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci "Lúč na Ostrove-kanalizácia" na pozemkoch k.ú. Malá Lúč, Veľká Lúč, Etreho Kračany ...>> (PDF, 72 kB)
 • 14.3.2013 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci "Trhová Hradská-kanalizácia" na pozemkoch k.ú. Trhová Hradská, Horné Topoľníky ...>> (PDF, 72 kB)
 • 7.3.2013 PÚ SR - vyhlásenie ochranného pásma nehnuteľnej NKP Kostol ev. a. v. v Čelovciach: Verejná vyhláška ...>> (PDF, 412 kB), Mapa Vymedzenie územia ochranného pásma ...>> (PDF, 1644 kB)
 • 5.3.2013 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o o vykonaní záchranného pamiatkového výskumu vo veci "Obnova NTL plynovodov Hlohovec, ulica Hviezdoslavova a okolie" k.ú. Hlohovec ...>> (PDF, 133 kB)
 • 4.3.2013 KPÚ Prešov - Oznámenie o začatí konania o zámere realizácie stavby "Káblový telekomunikačný rozvod ul. Slovenská - Kmeťovo stromoradie, Prešov" na území Pamiatkovej rezervácie Prešov ...>> (PDF, 412 kB)
 • 4.3.2013 KPÚ Prešov - Oznámenie o začatí konania o zámere realizácie stavby "FTTX_Prešov_Kúpeľná 6_AB 123 kanc." na území Pamiatkovej rezervácie Prešov ...>> (PDF, 402 kB)
 • 27.2.2013 PÚSR - Vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku sochu na pilieri sv. Ján Nepomucký v obci Dlhá nad Oravou, okres Dolný Kubín ...>> (PDF, 1214 kB)
 • 22.2.2013 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania vo veci "NA - LUKÁČOVCE, rekonštrukcia VNV, VNK, TS, NNK, NNV", líniová stavba, k.ú. Lukáčovce, okres Nitra ...>> (PDF, 503 kB)
 • 14.2.2013 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci "Obnova NTL plynovodov Hlohovec, ulica Hviezdoslavova a okolie" k.ú. Hlohovec ...>> (PDF, 831 kB)
 • 6.2.2013 PÚSR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia Stanice prečerpávacej s areálom v Komárne, okr. Komárno, m.č. Lándor, parc. č. 12643, k.ú. Komárno, za národnú kultúrnu pamiatku ...>> (PDF, 92 kB)
 • 4.2.2013 KPÚ Košice - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenia od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci "Obnova VTL plynovodu DN700 PN63 Ruská-Mokrý Háj, úsek PS Ruská - TÚ Seňa, úsek III" k.ú. Veľké Raškovce, Malčice, Hradištská Moľva, Zemplínske Hradište ...>> (PDF, 83 kB)
 • 30.01.2013 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu vo veci "Vydrany-Kanalizácia" na pozemkoch k.ú. Vydrany ...>> (PDF, 123 kB)
 • 30.01.2013 PÚSR - Oznámenie o vydaní rozhodnutia vo veci vyhlásenia za NKP kostol s areálom v Tatranskej Javorine, okr. Poprad, s pamiatkovými objektmi: kostol, márnica, kaplnka pohrebná, hrob s náhrobkom Kristian Kraft Hohenlohe, úprava sadovnícka nachádzajúce sa na pozemkoch v k.ú. Tatranská Javorina ...>> (PDF, 868 kB)
 • 30.01.2013 PÚSR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci zmeny vyhlásenia NKP kostol a zvonica v obci Bystrá, okr. Stropkov, k.ú. Bystrá, evidovanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod č. 10361/1-2, rozšírením jej objektovej skladby o pamiatkový objekt: úprava sadovnícka ...>> (PDF, 102 kB)
 • 29.01.2013 KPÚ Nitra - Vydanie rozhodnutia o zastavení správneho konania vo veci rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologikého výskumu vo veci "IPR EMO 46100 - Modifikácia na čerpacej stanici surovej vody Hron a čerpacej stanici pitnej vody Červený Hrádok" ...>> (PDF, 663 kB)
 • 29.01.2013 KPÚ Nitra - Vydanie rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu vo veci "MFO-002-NZ" v k.ú. Nové Zámky ...>> (PDF, 190 kB)
 • 28.01.2013 PÚ SR - Informácia o prerokovaní návrhu na vyhlásenie pamiatkovej zóny Ľubochňa – kúpele, okr. Ružomberok ...>> (PDF, 510 kB) návrh na vyhlásenie PZ ...>> (PDF, 2470 kB) vymedzenie územia PZ ...>> (JPG, 2100 kB)
 • 14.1.2013 PÚSR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia sochy sv. Jána Nepomuckého na pilieri, v obci Dlhá nad Oravou za národnú kultúrnu pamiatku ...>>
 • 14.1.2013 KPÚ Trenčín - Vydanie rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu vo veci "Región Bánovce nad Bebravou, Odvedenie a čistenie odpadových vôd, Zásobovanie pitnou vodou - Časť 1. A, Aglomerácia č.1 Bánovce nad Bebravou časť 2., Kanalizácia Bánovce nad Bebravou, Kanalizácia Biskupice" k.ú. Bánovce nad Bebravou a Biskupice ...>> (PDF, 252 kB)
 • 11.1.2013 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o vykonaní záchranného archeologického výskumu vo veci "Kvetoslavov, Sociálno-rekreačná a rezidenčná zóna - dopravné a technické vybavenie územia" na pozemkoch k.ú. Kvetoslavov ...>> (PDF, 1063 kB)
 • 9.1.2013 PÚSR - Oznámenie o vydaní rozhodnutia vo veci vyhlásenia Krížovej cesty v Matiašovciach za NKP ...>> (PDF, 335 kB)
 • 9.1.2013 PÚSR - Oznámenie o vydaní rozhodnutia vo veci zmeny vyhlásenia NKP kostol r. k. sv. Petra a Pavla v Matiašovciach o rozšírenie objektovej skladby: múr ohradný, cintorín prikostolný, úprava sadovnícka ...>> (PDF, 425 kB)
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu