SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Archív úradnej tabule - rok 2012

7. marca 2013
Vysvetlivky používaných skratiek: PÚ SR - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatk,  OP - Ochranné pásmo, PÚ - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k. ú - katastrálne územie.
 • 21.12.2012 PÚ SR - Oznámenie o postúpení odvolania voči rozhodnutiu PÚ SR zo dňa 30. 3. 2012 vo veci vyhlásenia OP NNKP Iža - Leányvár v k.ú. Iža ...>> (PDF, 575 kB)
 • 17.12.2012 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci„Vydrany - kanalizácia“ na pozemkoch k. ú. Vydrany ...>> (PDF, 112 kB)
 • 17.12.2012 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci „Horný Bar - kanalizácia“ na pozemkoch k. ú. Horný Bar, Šuľany, Trstená na Ostrove ...>> (PDF, 114 kB)
 • 17.12.2012 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o vykonaní záchranného pamiatkového výskumu v súvislosti so stavbou "Komplexná rekonštrukcia rozvodov sústavy CZT na sídlisku Sever v Galante" v k.ú. Galanta ...>> (PDF, 1203 kB)
 • 12.12.2012 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum na stavbe "MFO-002-NZ" v k. ú. Nové Zámky ...>> (PDF, 61 kB)
 • 5.12.2012 PÚ SR - Oznámenie o vydaní rozhodnutia vo veci zrušenia vyhlásenia NKP Píla v Kamenici nad Cirochou, okres Humenné, Železničná ul., k.ú. Kamenica nad Cirochou ...>> (PDF, 224 kB)
 • 3.12.2012 PÚ SR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia ochranného pásma nehnuteľnej NKP Kostol ev. a. v. v Čelovciach: Verejná vyhláška ...>> (PDF, 73 kB), Návrh na vyhlásenie ochranného pásma nehnuteľnej NKP ...>> (PDF, 480  kB), Fotografická dokumentácia k Návrhu ...>> (PDF, 2401  kB), Mapa Vymedzenie územia ochranného pásma - Návrh ...>> (PDF, 2524  kB).
 • 28.11.2012 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci „Kvetoslavov, Sociálno-rekreačná a rezidenčná zóna Kvetoslavov - dopravné a technické vybavenie územia" na pozemkoch k.ú. Kvetoslavov ...>> (PDF, 72 kB)
 • 23.11.2012 PÚ SR - Upovedomenie účastníkov konania a obce o predložení rozhodnutia, ktorým vyhlásil ochranné pásmo NKP Hrad s areálom (Ľupčiansky hrad) a ďalších NKP v obci Slovenská Ľupča, okr. Banská Bystrica, na preskúmanie a odvolacie konanie ...>> (PDF, 451 kB)
 • 21.11.2012 KPÚ Trnava - Oznámenie o rozhodnutí vykonania záchranného pamiatkového výskumu vo veci „Trstená na Ostrove - Kanalizácia" na pozemkoch k.ú. Trstená na Ostrove, Baka ...>> (PDF, 193 kB)
 • 20.11.2012 PÚSR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia Krížovej cesty v Matiašovciach za NKP ...>> (PDF, 182 kB)
 • 20.11.2012 PÚSR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci zmeny vyhlásenia NKP kostol r. k. sv. Petra a Pavla v Matiašovciach o rozšírenie objektovej skladby: múr ohradný, cintorín prikostolný, úprava sadovnícka ...>> (PDF, 192 kB)
 • 19.11.2012 KPÚ Trnava - Rozhodnutie o vykonaní záchranného pamiatkového výskumu vo veci „Obecná splašková kanalizácia Košolná" na pozemkoch k.ú. Košolná ...>> (PDF, 1861 kB)
 • 16.11.2012 KPÚ Trenčín - Oznámenie o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum v súvislosti so stavbou „Región Bánovce nad Bebravou, Odvedenie a čistenie odpadových vôd, Zásobovanie pitnou vodou - Časť I. A. Aglomerácia č. 1 Bánovce nad Bebravou časť 2., kanalizácia Bánovce nad Bebravou, kanalizácia Biskupice" ...>> (PDF, 342 kB)
 • 9.11.2012 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci „Komplexná rekonštrukcia rozvodov sústavy CZT na sídlisku Sever v Galante“ k.ú. Galanta ...>> (PDF, 652 kB)
 • 31.10.2012 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci „Obecná splašková kanalizácia Košolná" na pozemkoch k.ú. Košolná ...>> (PDF, 468 kB)
 • 31.10.2012 KPÚ Trenčín - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu k líniovej stavbe „I/64 Prievidza - obchvat, II. etapa“, v k.ú. Prievidza a Bojnice ...>> (PDF, 1104 kB)
 • 29.10.2012 PÚSR - Upovedomenie účastníkov konania a obce o obsahu odvolania proti rozhodnutiu o vyhlásení ochranného pásma NKP v obci Slovenská Ľupča, okr. Banská Bystrica ...>> (PDF, 1351 kB)
 • 24.10.2012 PÚSR - Vyhlasuje za národnú kultúrnu pamiatku dvojdom ľudový v obci Nižná Boca, okr. Liptovský Mikuláš, súp. č. 150-151, parc. č. 607, zapísaný na liste vlastníctva č. 79, katastrálne územie Nižná Boca ...>> (PDF, 466 kB)
 • 22.10.2012 PÚSR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci zrušenia vyhlásenia NKP Píla v Kamenici nad Cirochou, okr. Humenné, parc. č. 791/3 (budova), 791/1 (areál), k. ú. Kamenica nad Cirochou, evidovanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod č. 4274/0 ...>> (PDF, 82 kB)
 • 19.10.2012 KPÚ Trenčín - Oznámenie o začatí konania o vykonaní záchranného archeologického výskumu v súvislosti so stavbou „Inžinierske siete pre výstavbu RD Na Ohradách - II. etapa“ parc. č. 752/8, 1126/2, 1139, 752/7, k. ú. Záblatie ...>> (PDF, 222 kB)
 • 19.10.2012 KPÚ Trenčín - Oznámenie o začatí konania o vykonaní záchranného archeologického výskumu v súvislosti so stavbou „Inžinierske siete pre výstavbu RD Na Ohradách - I. etapa“ parc. č. 752/7, 1126/2, 1126/9-10, 1126/13-14, k. ú. Záblatie ...>> (PDF, 222 kB)
 • 10.10.2012 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenia od ústneho rokovania a miestneho zisťovania vo veci „Trstená na Ostrove - kanalizácia“ na pozemkoch k. ú. Trstená na Ostrove, Baka. ...>> (PDF, 62 kB)
 • 9.10.2012 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenia od ústneho rokovania a miestneho zisťovania vo veci „IPR EMO 46100 - Modifikácia na čerpacej stanici surovej vody Hron a čerpacej stanici pitnej vody Červený Hrádok“ ...>> (PDF, 86 kB)
 • 18.9.2012 PÚ SR - Vyhlásenie OP NKP Hrad s areálom (Ľupčiansky hrad) a ďalších NKP v obci Slovenská Ľupča, okr. Banská Bystrica ...>> (PDF, 916 kB), mapa: Vymedzenie územia ochranného pásma ...>> (PDF, 1451 kB)
 • 17.9.2012 PÚ SR - Upovedomenie účastníkov konania o odstúpení odvolaní MK SR podané voči rozhodnutiu PÚ SR o vyhlásení ochranného pásma Lietavského hradu ...>> (PDF, 52 kB)
 • 11.9.2012 KPÚ Prešov vydáva rozhodnutie, že zámer navrhovanej stavby podľa predloženej situácie „Prešov – TM Kovoprojekta – TM Jarková 2 – úprava VN kábla“, ktorú vyhotovila Východoslovenská energetika, a.s. Košice v júli 2012 je prípustný ...>> (PDF, 214 kB)
 • 7.9.2012 KPÚ Nitra - oznámenie o začatí správneho konania o priestupku nedodržania podmienky záväzného stanoviska KPÚ Nitra zo dňa 25. 05. 2012, nehnuteľnosť Nitra, Za Ferenitkou 137/21-21 ...>> (PDF, 223 kB)
 • 23.8.2012 PÚ SR - oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia kostola s areálom v Tatranskej Javorine, okr. Poprad, za národnú kultúrnu pamiatku ...>> (PDF, 432 kB)
 • 15.8.2012 KPÚ Prešov - oznámenie o začatí konania o zámere realizácie stavby „Prešov – TM Kovoprojekta – TM Jarková 2 – úprava VN kábla“ ...>> (PDF, 62 kB)
 • 10.8.2012 KPÚ Trenčín - vydáva rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum v súvislosti so stavbou "IBV - prístupová komunikácia a inžinierske siete" v k. ú. Hôrka v obci Lednické Rovne ...>> (PDF, 824 kB)
 • 2.8.2012 KPÚ Nitra - rozhodnutie o zámere úpravy nehnuteľností v pamiatkovej zóne na Mariánskej ulici, ulici J. Vuruma a Ďurkovej ulici, parc. č.: 1166, 1169, 1164/1, 1164/2, 1261 a 1159, v k. ú.: Nitra, v rozsahu stavby optickej prístupovej siete – pripojenia stanice BTS na jestvujúcu optickú sieť ...>> (PDF, 1064 kB)
 • 27.7.2012 KPÚ Trenčín - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum v súvislosti so stavbou "Rýchlostná cesta R2 Križovatka D1 - Mníchova Lehota" ...>> (PDF, 1194 kB)
 • 26.7.2012 KPÚ Trenčín - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum v súvislosti so stavbou "Rýchlostná cesta R2 Ruskovce - Pravotice" ...>> (PDF, 1114 kB)
 • 26.7.2012 PÚ SR - Oznámenie o podaní odvolania voči rozhodnutiu o vyhlásení ochranného pásma Lietavského hradu v obci Lietava s mapovou prílohou ...>> (PDF, 633 kB)
 • 24.7.2012 KPÚ Trenčín - Oznámenie o začatí správneho konania o vykonaní záchranného archeologického výskumu v súvislosti so stavbou "Predĺženie miestnej komunikácie a inžinierskych sietí" Trenčín - Opatová, ulica Potočná ...>> (PDF, 212 kB)
 • 17.7.2012 PÚ SR - Oznámenie o opätovnom prerokovaní veci vyhlásenia OP nehnuteľných NKP Hrad s areálom (Ľupčiansky hrad), Kostol s areálom (rím.-kat.), Kostol (evanjelický a. v.) a ďalších nehnuteľných NKP, Slovenská Ľupča, okr. Banská Bystrica: verejná vyhláška ...>> (PDF, 49 kB), mapa vymedzenia OP ...>> (PDF, 650 kB), Návrh na vyhlásenie OP ...>> (PDF, 267 kB), letecká snímka 1 s vyznačením OP ...>> (PDF, 287 kB), letecká snímka 2 s vyznačením OP ...>> (PDF, 326 kB)
 • 11.7.2012 PÚ SR - Vyhlásenie OP pamiatkovej rezervácie Spišská Sobota a nehnuteľnej NKP Cintorín, Spišská Sobota, k. ú. Spišská Sobota, mesto Poprad: verejná vyhláška ...>> (PDF, 808 kB)
 • 11.7.2012 KPU Trnava - oznámenie o začatí konania o vykonaní záchranného archeologického výskumu v súvislosti so stavbou "Diaľnica D1 Bratislava - Trnava, rozšírenie na 6-pruh + kolektory" na pozemkoch k. ú. Cífer, Pác, Slovenská Nová Ves, Zeleneč, Modranka a Križovany nad Dudváhom ...>> (PDF, 994 kB).
 • 10.7.2012 KPÚ Trenčín - oznámenie o začatí konania o vykonaní záchranného archeologického výskumu v súvislosti so stavbou "IBV - prístupová komunikácia a inžinierske siete" v k. ú. Hôrka v obci Lednické Rovne ...>> (PDF, 212 kB)
 • 26.6.2012 KPÚ Trenčín - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonanať záchranný archeologický výskum v súvislosti so stavbou "Rýchlostná cesta R2 Dolné Vestenice - Nováky" k. ú. Horné Vestenice, Dvorníky nad Nitricou, Račice, Nitrianske Sučany, Diviacka Nová Ves, Nováky ...>> (PDF, 1164 kB)
 • 18.6.2012 PÚ SR - Oznámenie o vydaní rozhodnutia, NKP r.k. kostol sv. Ondreja v Ružomberku sa mení na kostol s areálom, rozšírením objektovej skladby o objekty: múr hradbový, cintorín príkostolný, schodisko ...>> (PDF, 285 kB)
 • 18.6.2012 PÚ SR - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o vyhlásení za národnú kultúrnu pamiatku Dom ľudový s hospodárskou časťou č.60 v obci Prestavlky – katastrálne územie Horná Trnávka, okres Žiar nad Hronom ...>> (PDF, 421 kB)
 • 14.6.2012 KPÚ Trenčín - Oznámenie o začatí správneho konania o vykonaní záchranného archeologického výskumu v súvislosti so stavbou "Rýchlostná cesta R2 Križovatka D1 - Mníchova Lehota" ...>> (PDF, 232 kB)
 • 14.6.2012 PÚ SR - Oznámenie o vyhlásení ochranného pásma nehnuteľnej NKP Hrad s areálom v obci Lietava ...>> (PDF, 1374 kB), príloha mapa ...>> (JPG, 824 kB)
 • 14.6.2012 PÚ SR - Oznámenie o vydaní rozhodnutia, ktorým sa mení vyhlásenie NKP Mauzóleum Andreja hlinku v Ružomberku na Mauzóleum s areálom, rozšírením objektovej skladby o pamiatkové objekty ...>> (PDF, 284 kB)
 • 14.6.2012 KPÚ Trenčín - Oznámenie o začatí správneho konania o vykonaní záchranného archeologického výskumu v súvislosti so stavbou "Rýchlostná cesta R2 Ruskovce - Pravotice" ...>> (PDF, 222 kB)
 • 14.6.2012 KPÚ Trenčín - Oznámenie o začatí správneho konania o vykonaní záchranného archeologického výskumu v súvislosti so stavbou "Predĺženie miestnej komunikácie a inžinierskych sietí" Trenčín - Opatová, ulica Potočná ...>> (PDF, 212 kB)
 • 11.5.2012 PÚ SR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia NKP Domu ľudového s hospodárstvom, Prestavlky - Horná Trnávka ...>> (PDF, 62 kB)
 • 4.5.2012 PÚ SR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci zmeny vyhlásenia NKP kostol r. k. sv. Ondreja v Ružomberku, Nám. A. Hlinku 3, rozšírením jej objektovej skladby o PO: schodisko, súsošie sv. Jozefa, terasa s múrom oporným I., terasa s múrom oporným II., terasa s múrom oporným III., uprava sadovnícka ...>> (PDF, 62 kB)
 • 3.5.2012 PÚ SR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci zmeny vyhlásenia NKP kostol r. k. sv. Ondreja v Ružomberku, Nám. A. Hlinku 3, rozšírením jej objektovej skladby o PO: múr hradbový, cintorín príkostolný, schodisko ...>> (PDF, 63 kB)
 • 2.5.2012 KPU Trenčín - oznámenie o začatí konania o vykonaní záchranného archeologického výskumu v súvislosti so stavbou "Rýchlostná cesta R2 Dolné Vestenice - Nováky" ...>> (PDF, 222 kB)
 • 30.4.2012 PÚ SR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia OP pamiatkovej rezervácie Spišská Sobota a nehnuteľnej NKP Cintorín, Spišská Sobota, k.ú. Spišská Sobota, mesto Poprad: verejná vyhláška ...>> (PDF, 48 kB), Návrh na vyhlásenie OP Spišská Sobota ...>> (PDF, 187 kB), mapa vymedzenia územia ...>> (PDF, 950 kB)
 • 27.4.2012 KPÚ Košice - Oznámenie o začatí konania o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum v súvislosti so stavbou "Obnova VLT plynovodu DN700 PN63 Ruská - Mokrý Háj, úsek PS Ruská - TÚ Seňa, úsek I.", kat. územie Čaňa, Gyňov, Seňa, Plechotice, Zemplínska Teplica, Egreš ...>> (PDF, 74 kB)
 • 5.4.2012 PÚ SR - Vyhlásenie OP nehnuteľnej NKP - archeologické nálezisko Iža-Leányvár, v katastrálnom území obce Iža ...>> (PDF, 493 kB), mapa vymedzenia územia ...>> (PDF, 433 kB)
 • 2.4.2012 KPÚ Trenčín - Oznámenie o začatí konania o vykonaní záchranného archeologického výskumu v súvislosti s líniovou stavbou "I/64 Prievidza - obchvat, II. etapa" ...>> (PDF, 45 kB)
 • 21.3.2012 PÚ SR - Vyhlásenie OP nehnuteľnej NKP Kaštieľ s areálom, Želiezovce: verejná vyhláška ...>> (PDF, 660 kB), mapa vymedzenia územia ...>> (PDF, 555 kB)
 • 12.3.2012 PÚ SR - Oznámenie o začatí konania vo veci vyhlásenia ochranného pásma národnej kultúrnej pamiatky: hrad s areálom v obci Lietava ...>> (PDF, 72 kB) príloha mapa ...>> (PDF, 495 kB)
 • 20.2.2012 PÚ SR - vyhlasuje ochranné pásmo NKP Kostola a cintorína príkostolného a Súsošia Golgoty v Nitrianskej Blatnici, okr. Topoľčany ...>> (PDF, 294 kB), prílohy mapy ...>> (PDF, 363 kB)
 • 14.2.2012 PÚ SR - Oznámenie o vyhlásení OP nehnuteľnných NKP Kláštor minoritov a Opevnené sídlisko Myšia hôrka v Spišskom Štvrtku: oznámenie a verejná vyhláška ...>> (PDF, 362 kB), mapová príloha ...>> (PDF, 233 kB)
 • 1.2.2012 PÚ SR - Upovedomenie účastníkov konania vo veci vyhlásenia OP nehnuteľnej NKP Kaštieľ s areálom, Želiezovce ...>> (PDF, 1146 kB)
 • 13.1.2012 PÚ SR - vyhlasuje za národnú kultúrnu pamiatku archeologický nález opevnenie v Tvrdošíne ...>> (PDF, 254 kB)
 • 11.1.2012 KPÚ Nitra - oznamuje rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum na území stavby "Europa Shopping Center Levice" ...>> (PDF, 1774 kB)
 • 10.1.2012 KPÚ Trenčín - oznamuje rozhodnutie vykonať archeologický výskum v súvislosti so stavbou „Obnova STL a NTL plynovodov Považská Bystrica – 2. stavebný celok I. etapa“ v Považskej Bystrici ...>> (PDF, 804 kB)
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu