SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Archív úradnej tabule - rok 2010

8. októbra 2014
Vysvetlivky používaných skratiek:
PÚ SR - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.

17.12.2010 PÚ SR - Vyhlásenie OP NKP Hrad s areálom (Ľupčiansky hrad), Slovenská Ľupča, okr. Banská Bystrica ...>> (PDF 471 kB), mapa: Vymedzenie územia ochranného pásma – severná časť a južná časť ...>> (PDF  529 kB) 

30.11.2010 PÚ SR oznamuje začatie správneho konania vo veci vyhlásenia OP nehnuteľných NKP v Ožďanoch, kaštieľ s areálom, ev. kostola, r. k. kostola sv. Michala ...>> (PDF 62 kB), mapa ...>> (PDF 585 kB), 13. 1. 2011 - Návrh na vyhlásenie OP NKP Kaštieľ s areálom v Ožďanoch ...>> (PDF 371 kB), mapa - Vnútorné členenie OP ...>> (PDF 585 kB), chránené pohľady - fotodokumentácia ...>> (PDF 2196 kB)
 
30.11.2010 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania v súvislosti s navrhovanou stavbou Nitra hrad, Podzámska ul. - NNK,kat. ú. Nitra ...>> (PDF 125 kB)
 
29.11.2010 PÚ SR vyhlasuje ochranné pásmo nehnuteľných NKP Kalvária, Kostol sv. Klimenta a Kaštieľ a park v Močenku, okr. Šaľa ...>> (PDF 98 kB), mapa ...>> (PDF 872 kB)
 
26.11.2010 PÚ SR vyhlasuje ochranné pásmo nehnuteľných NKP Kaštieľ, Kostol a Socha na podstavci v Hertníku, okr. Bardejov ...>> (PDF 367 kB)
 
23.11.2010 PÚ SR - Informácia o prerokovaní návrhu na zmenu vyhlásenia pamiatkovej rezervácie Špania Dolina, okr. Banská Bystrica ...>> (PDF 43 kB)
 
22.11.2010 PÚ SR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia OP nehnuteľných NKP Hrad Krásna Hôrka, v katastrálnom území Krásnohorské Podhradie ...>> (PDF 589 kB), príloha mapa ...>> (PDF 214 kB)
 
9.11.2010 KPÚ Trenčín vydáva rozhodnutie o nevyhnutosti vykonania záchranného archeologického výskumu "Rýchlostná cesta R2 Mníchova Lehota - Ruskovce" k. ú. Mníchova Lehota, Turčianske Mitice, Trenčianske Jastrabie, Svinná, Horňany, Vlčkovo, Dežerice ...>> (PDF 570 kB)
 
20.10.2010 PÚ SR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia OP nehnuteľnej NKP Hrad s areálom (Ľupčiansky hrad), Slovenská Ľupča, okr. Banská Bystrica: verejná vyhláška a mapa vymedzenia územia OP ...>> (183 kB PDF), Návrh na vyhlásenie OP Slovenská Ľupča ...>> (373 kB PDF), fotodokumentácia č. 1-18 ...>> (403 kB PDF), fotodokumentácia č. 19-43 ...>> (618 kB PDF)
 
11.10.2010 PÚ SR - Vyhlásenie OP NKP Kaštieľ, Dolná Mičiná, okr. Banská Bystrica ...>> (PDF 733 kB), mapa - Vymedzenie územia ochranného pásma ...>> (JPG 325 kB)
 
4.10.2010 KPU Trenčín oznamuje začatie konania o vykonaní záchranného archeologického výskumu v súvislosti s plánom využitia územia pre ťažbu štrkopieskov "Opatová - Za kanálom" v k. u. Opatová ...>> (PDF 222 kB)
 
24.9.2010 PÚ SR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia OP nehnuteľných NKP Kalvária, Kostol sv. Klimenta a Kaštieľ a park v Močenku, okr. Šaľa ...>> (PDF 610 kB), Návrh na vyhlásenie OP Močenok ...>> (PDF 1336 kB) a obrazová príloha k Návrhu ...>> (PDF 2367 kB)
 
10.9.2010 KPU Trenčín - Oznámenie o začatí konania o vykonaní záchranného archeologického výskumu v súvislosti so stavbou Rýchlostná cesta R2 Mníchova Lehota - Ruskovce ...>> (PDF 232 kB)
 
8.9.2010 PÚ SR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia OP nehnuteľných NKP Kaštieľ, Kostol a Socha na podstavci v Hertníku, okr. Bardejov ...>> (PDF 49 kB), mapa ...>> (PDF 1125 kB), Návrh na vyhlásenie OP Hertník ...>> (PDF 315 kB)
 
20.8.2010 PÚ SR - KPU Nitra rozhodol o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum ako predstihové opatrenie na záchranu archeologických nálezov a nálezísk v zmysle Pamiatkového zákona - „Cesta I/75 Šaľa, obchvat" ...>> (PDF 1658 kB)
 
13.8.2010 PÚ SR – Oznámenie o opätovnom prerokovaní veci vyhlásenia ochranného pásma nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky Kaštieľ, Dolná Mičiná, okr. Banská Bystrica: verejná vyhláška ...>> (PDF 50 kB) Doplnok k návrhu na vyhlásenie ochranného pásma ...>> (PDF 990 kB)
 
28.7.2010  PÚ SR - Vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku renesančné železné dvere z roku 1591 v r.k. kostole Povýšenia sv. Kríža v Martine - m.č. Priekopa ...>> (PDF 1214 kB)
 
27.7.2010 PÚ SR - Vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku kasáreň s areálom v Nitre, Dobšinského ul. ...>> (PDF 686 kB)
 
21.7.2010 PÚ SR - vyhlasuje za NKP vilu s areálom na ulici M. M. Hodžu č. 20 v Liptovskom Mikuláši ...>> (PDF 3136 kB)

28.6.2010 PÚ SR - KPU Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania v súvislosti s navrhovanou stavbou "CestaI/75 Šaľa, obchvat" kat.úz.Dlhá nad Váhom, Horný Jatov, Kráľová nad Váhom, Šaľa, Trnovec nad Váhom okr. Šaľa ...>> (PDF 677 kB)

21.6.2010 PÚ SR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia kasární s areálom v Nitre, Dobšinského ul. za národnú kultúrnu pamiatku ...>> (PDF 457 kB)

18.6.2010 PÚ SR - KPU Košice začal na základe vlastného podnetu konanie o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum ako predstihové opatrenie na záchranu archeologických nálezov v zmysle Pamiatkového zákona - „Drienovec – vápenec blokovo dobývateľný a leštiteľný“ – strojne kopané ryhy, kat. územie Drienovec ...>> (PDF 33 kB)

17.6.2010 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o vykonaní záchranného archeologického výskumu v súvislosti zo stavbou Krakovany - rekonštrukcia a rozšírenie ČOV ...>> (PDF 1172 kB)

14.6.2010 PÚ SR - Upovedomenie účastníkov konania a obce o vykonaní opravy rozhodnutia č. PÚ-06/47-14/6549/KOW zo dňa 14.7.2006, právoplatného od 14.9.2006, ktorým vyhlásil OP PR Trnava a nehnuteľných NKP Cukrovar, Šrobárova ul. 665/5 a Budova administratívna, Kollárova ul 545/10 ...>> (PDF 37 kB)

14.6.2010 PÚ SR - Upovedomenie účastníkov konania a obce o predložení rozhodnutia vo veci vyhlásenia OP NKP Kaštieľ, Dolná Mičiná, okr. Banská Bystrica, na preskúmanie a odvolacie konanie MK SR ...>> (PDF 391 kB)

4.6.2010 PÚ SR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia renesančných železných dverí z roku 1591 v r.k. kostole Povýšenia sv. Kríža v Martine - m.č. Priekopa, za národnú pamiatku ...>> (PDF 431 kB)

18.5.2010 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí konania o vykonaní záchranného archeologického výskumu v súvislosti zo stavbou Krakovany - rekonštrukcia a rozšírenie ČOV ...>> (PDF 636 kB)

11.5.2010 PÚ SR - Upovedomenie účastníkov konania a obce o obsahu odvolaní proti rozhodnutiu č. PÚ-10/0104-12/1960/KOW zo dňa 6.4.2010, ktorým vyhlásil OP NKP kaštieľ Dolná Mičiná, okr. Banská Bystrica ...>> (PDF 3568 kB) – 18.5.2010 PÚ SR - Doplnenie upovedomenia ...>> (PDF 229 kB)

10.5.2010 PÚ SR - upovedomenie účastníkov konania o obsahu odvolaní, podaných proti rozhodnutiu č.PÚ-10/192-25/1588/And zo dňa 19.03.2010, ktorým vyhlásil OP PR Banská Bystrica a nehnuteľných NKP ...>> (PDF, 94 kB), Odvolanie - Rímsko-katolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica ...>> (PDF, 888 kB)

28.4.2010 PÚ SR - upovedomenie účastníkov konania o obsahu odvolaní, podaných proti rozhodnutiu č. PÚ-10/192-25/1588/And zo dňa 19.03.2010, ktorým vyhlásil OP PR Banská Bystrica a nehnuteľných NKP ...>> (PDF, 583 kB), Odvolanie - Rímsko-katolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica ...>> (PDF, 888 kB)

8.4.2010 PÚ SR - Vyhlásenie OP NKP Kaštieľ, Dolná Mičiná, okr. Banská Bystrica ...>> (PDF, 1169 kB), mapa - Vymedzenie územia ochranného pásma ...>> (PDF, 73 kB), mapa - Vyznačenie významných plôch prírodného prostredia ...>> (PDF, 142 kB)

25.3.2010 PU SR - Vyhlásenie OP PR NKP Sklabinský hrad v obci Sklabinský Podzámok ...>> (PDF, 517 kB), mapa ...>> (JPG, 129 kB)

23.3.2010 PU SR - Vyhlásenie OP PR Banská Bystrica a OP NKP ...>> (PDF, 788 kB), mapa vnútorného členenia OP ...>> (JPG, 124 kB), mapa vymedzenie OP ...>> (JPG, 145 kB)

22.2.2010 PU SR - Oznámenie vo veci správneho konania na vyhlásenie OP PR Banská Bystrica a OP NKP ...>> (PDF, 265 kB), príloha k oznámeniu ...>> (PDF, 1697 kB), potvrdenie o vyvesení ...>> (PDF, 12 kB), Návrh na vyhlásenie OP PR Banská Bystrica (1.3.2010) ...>> (PDF 2018 kB)

16.2.2010 KPU Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania v súvislosti s navrhovanou stavbou - Cesta I/51 Vráble obchvat ...>> (PDF, 57 kB)

12.2.2010 PÚ SR - Oznámenie o opätovnom prerokovaní veci vyhlásenia OP NKP Kaštieľ, Dolná Mičiná ...>> (PDF 995 kB), nové oznámenie (23. 2. 2010) ...>> (PDF 476 kB), mapa: ...>> (JPG 625 kB), Návrh na vyhlásenie OP ...>> (PDF 562 kB), fotodokumentácia ...>> (PDF 828 kB) Doplnok k návrhu na vyhlásenie OP ...>> (PDF 993 kB)

10.2.2010 PÚ SR - Vyhlásenie za NKP kaštieľ s areálom v Šaštíne - Strážoch okr. Senica, s objektovou skladbou: kaštieľ,nádvorie pevnosti,múr hradbový, južný bastión, východný bastión, severný bastión, most, priekopa a predsunuté opevnenie, kaplnka sv. Jána Nepomuckého ...>> (PDF 87 kB)

9.2.2010 PÚ SR - Vyhlásenie ochranného pásma nehnuteľnej NKP hrad Stará Ľubovňa v obci Stará Ľubovňa ...>> (PDF 477 kB), príloha mapa ...>> (PDF 457 kB)

1.2.2010 PÚ SR - Upovedomenie účastníkov konania a obce, že rozhodnutie vo veci vyhlásenia OP NKP Kaštieľ s areálom, Hajná Ves, k. ú. Hajná Nová Ves, okres Topoľčany, predložil na preskúmanie a odvolacie konanie MK SR  ...>> (PDF 28 kB)

29.1.2010 PÚ SR - Upovedomenie účastníkov konania o odstúpení odvolaní na MK SR - vyhlásenie OP nehnuteľnej NKP Sklabinský hrad v obci Sklabinský Podzámok ...>> (PDF 52 kB)

19.1.2010 PÚ SR - Vyhlásenie ochranného pásma nehnuteľnej NKP Synagóga Šamorín ...>> (PDF 87 kB), príloha mapa ...>> (PDF 962 kB)

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu