SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Aktuality KPU Žilina

10. apríla 2017
Nová publikácia o archeológii - „Opevnenia na Liptove"

Koncom októbra 2016 vydal Martin Furman, zamestnanec Krajského pamiatkového úradu Žilina monografiu „Opevnenia na Liptove". Refúgiá, hradiská a hrádky od praveku po stredovek“. Kniha vznikla s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a firmy Daniel Furman – Stolárstvo s výraznou pomocou Krajského pamiatkového úradu Žilina. Knihu podporili tiež viaceré obce Liptova a mesto Liptovský Mikuláš.

Monografia obsahuje štyri základné kapitoly – Objavovanie dávnej minulosti Liptova, okres Liptovský Mikuláš, okres Ružomberok a Kalendárium. Prezentuje všetky známe archeologické náleziská, upozorňuje na národné kultúrne pamiatky a navrhuje spôsoby ich využitia v cestovnom ruchu. V úvodnej kapitole sa venuje doposiaľ nepublikovaným materiálom o viacerých výnimočných osobnostiach  Liptova, ktorí výraznou mierou prispeli k poznaniu najstarších dejín Liptovskej kotliny. Kapitola „Kalendárium“ opisuje v chronologickom slede archeologické aktivity na Liptove od prvých dochovaných písomných zmienok až po súčasnosť.

Ako sa vyjadril jeden z recenzentov knihy, prom. hist. Jozef Moravčík „kniha venovaná opevneniam Liptova sa určite stane na dlhé obdobie žiadanou pomôckou pre poznanie dávnej histórie jednej, ešte stále úplne neprebádanej časti severného Slovenska.“
 
 
Verejné stretnutie zástupcov Krajského pamiatkového úradu Žilina a Mesta Žilina s občanmi mesta

Dňa 20.4.2016 sa uskutočnilo verejné stretnutie zástupcov Krajského pamiatkového úradu Žilina a Mesta Žilina s občanmi mesta, ktorí sú vlastníkmi nehnuteľností a prevádzok situovaných v Mestskej pamiatkovej rezervácii Žilina. Toto stretnutie bolo realizované v nadväznosti na dlhodobú spoluprácu Krajského pamiatkového úradu Žilina a Mesta Žilina v súvislosti s hľadaním vhodných riešení pre označenia prevádzok, ako aj ostatných  reklamných a informačných zariadení osadzovaných v Mestskej pamiatkovej rezervácii Žilina. Jedným z výsledkov tejto spolupráce bol aj Manuál reklamy, ktorý bol spracovaný autorským zoskupením „mesto ZAhrada“ v rámci workshopu architektúry a grafického dizajnu „Vizuálny smog“  a bol spracovaný v spolupráci s OOCR Malá Fatra, Mestom Žilina a Krajským pamiatkovým úradom Žilina. Predmetný manuál obsahuje analýzu súčasnej situácie v oblasti osadzovania reklamných zariadení v Mestskej pamiatkovej rezervácii Žilina, príklady dobrých a zlých riešení, príklady dobrých riešení zo zahraničia, a následne aj zásad pre umiestňovanie reklamných zariadení na objektoch v pamiatkovom území. Usmernenie sa týkajú použitých materiálov, rozmerov, grafického dizajnu, rozmerov a materiálového riešenia. Predmetný manuál bol na verejnom stretnutí prezentovaný prítomným občanom, a to aj s možnosťou diskusie o jeho obsahu a položenia doplňujúcich konkrétnych otázok v danej problematike adresovaných na Mesto Žilina a Krajský pamiatkový úrad Žilina. Verejné stretnutie dopadlo nad očakávania, nakoľko ohlasy na pripravovaný materiál boli pozitívne prijaté a prítomní občania nemali voči Manuálu reklamy významné pripomienky. Verejné stretnutie bolo jedným z čiastkových krokov v rámci dlhodobej snahy o korigovania negatívnych účinkov vizuálneho smogu a usmerňovania osádzania reklamných zariadení  v Mestskej pamiatkovej rezervácie Žilina.
 
KPU_ZA_stretnutie1 KPU_ZA_stretnutie2 KPU_ZA_stretnutie3
 

 
OBNOVA ZONTHÁGOVSKEJ KÚRIE V DOLNOM KUBÍNE - ZÁSKALÍ
 
V roku 2015 sa začala obnova vzácnej Zonthágovskej kúrie v Dolnom Kubíne, miestnej časti Záskalie, ktorá pochádza zo začiatku 17. storočia.  Napriek narušenému stavebno-technickému stavu a veľmi degradovanej streche je to z hľadiska zachovania pôvodných dobových architektonických a umelecko-remeselných detailov a prvkov jedinečný historický objekt vo veľkej miere si zachovávajúci svoju autentickú podobu. Ako prioritné sa začalo s obnovou značne poškodenej krytiny a degradovanej konštrukcie mladšieho krovu.  Krajský pamiatkový úrad Žilina zvolil v prípade obnovy strechy v súčasnosti pomerne výnimočný spôsob obnovy. Realizáciu rekonštrukcie tvarovej a konštrukčnej podoby renesančnej strechy podľa dobových a regionálnych analógií.
Návrh krovu po konzultácii s Krajským pamiatkovým úradom Žilina spracoval Ing. arch. Peter Nižňanský a samotnú repliku krovu vyhotovila spoločnosť Obnova s r.o. v Banskej Štiavnici. Na jar tohto roku sa nový krov osadí na objekte kúrie a pokryje  dreveným šindľom. Obnova sa realizuje aj zásluhou finančnej podpory Ministerstva kultúry SR .  
doc. Ing. Miloš Dudáš, CSc. (Foto: M. Dudáš a K. Ďurian)
 
Obnova Zonthágovskej kúrie v Dolnom Kubíne - Záskalí Obnova Zonthágovskej kúrie v Dolnom Kubíne - Záskalí Obnova Zonthágovskej kúrie v Dolnom Kubíne - Záskalí
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu