SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Aktuality KPU Banská Bystrica

9. mája 2017
Neologická synagóga Lučenec - zachovaná budúcim generáciám

LC_synagoga_1_DSC_0064 2_DSC_0047 3_DSC_0050

4_DSC_0053 5_DSC_0057 6_DSC_0059

Synagóga ako centrum náboženského a verejného života židovskej obce mala pôvodne tri nosné funkcie - bola miestom náboženských obradov, školou náboženských zákonov a miestom verejných rokovaní. Pokiaľ nie je v stavbe prítomná Tóra a nevykonávajú sa v nej náboženské obrady, nie je už posvätným miestom. Výstavba, hierarchické usporiadanie, vybavenie, je prísne tradičné a predpísané náboženským zákonom Halachou. 

31. marca roku 1924 začala výstavba súčasnej neologickej synagógy. Vypracovaním projektu poverili Leopolda Baumhorna, projektanta „krásnych synagóg v Uhorsku“.  V porovnaní so synagógou v  Szegede,  ktorá je vyvrcholením jeho  architektonickej tvorby je synagóga v Lučenci jeho poslednou veľkolepou realizáciou. Synagógou v Szegede architekt naplnil všetky invencie inšpirované orientálnou architektúrou, naplno rozvinul architektonickú a dekoratívnu tvorivosť. Počas svojej tvorby preferovaný okázalý orientálny princíp „horror vacui“ (strach z prázdnoty), v Lučenci skromne zjednodušil do architektonického tvaroslovia, členenia fasád a štukovej výzdoby. Synagóga bola postavená za sumu 1 400 000,-Kčs a jej výstavba trvala necelých 18 mesiacov. Slávnostne bola odovzdaná do užívania židovskej náboženskej obce 8. septembra 1925.

V priebehu roka 1948 ponúkla Židovská náboženská obec synagógu mestu Lučenec na predaj. K samotnému predaju došlo v decembri roku 1948. Kúpna cena bola stanovená na 2 108 294,30,- Kčs. Podľa kúpnej zmluvy Židovská náboženská obec uvádzala dôvody odpredaja: stavba synagógy, na výstavbu ktorej si zobrali úver bola vojnou poškodená a neboli schopní ju opraviť. Z tohoto obdobia sa zachovali podrobné zamerania exteriéru a interiéru stavby so zakreslením mobiliáru. Autorom zameraní a grafickej dokumentácie bol mestský technický radca Ing. Pohronský. Zaznamenal kapacitu synagógy na 442 sedadiel pre ženy a 600 sedadiel pre mužov. Na ženskej empore boli nad časťou predsiene sedadlá na stupňovitých plošinách.

Pravdepodobne sa stavba v rokoch 1948 až 1980 využívala ako sklad obilia a podľa útržkov správ bola vo veľmi zanedbanom stave.
27. júna 2002 mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo predaj synagógy miestnej firme za 100 000,- Sk. Rekonštrukčné práce na obnove synagógy sa mali uskutočniť do konca roka 2006. Avšak sa nič neudialo. Synagóga chátrala ďalej. Vlastníckymi zmenami a exekúciami zaťaženú stavbu vykúpili lučenčania. V roku 2012 súkromná spoločnosť ako nový vlastník reálne prezentuje Krajskému pamiatkovému úradu zámer vytvoriť zo synagógy multifunkčné kultúrne centrum slúžiace širokej verejnosti so zachovaním všetkých kultúrnohistorických, architektonických hodnôt národnej kultúrnej pamiatky. Vstupnými ideovými predpokladmi nastavenia rekonštrukcie stavby bolo poznanie tvorby autora pôvodného projektu Leoplolda Baumhorna. Krajský pamiatkový úrad určil pre obnovu  podmienky, za ktorých ju možno rekonštruovať. Najzákladnejšia podmienka bola hmotovo – priestorová integrita pôvodného stavu. Podmienkou pre obnovu  interiéru stavby  bolo zachovanie pôvodnej pôdorysnej dispozície a v priestore hlavnej sály nebolo povolené dostavovanie, pristavovanie, alebo vkladanie nových prvkov. Prioritou rekonštrukcie bola konzervačná metóda vychádzajúca z reštaurátorského výskumu. Zakonzervovaním pôvodného tvaroslovia, členenia fasády, štukovej výzdoby, kamenných prvkov v kombinácii s konzervovaním zvislých stien sa sanoval stav stavby aký bol pred rekonštrukciou v roku 2015.

Svätostánok vybudovaný na východnej stene (mizrach) otočenej smerom k Jeruzalemu predstavuje najdôležitejší prvok interiéru. Vybudovaný je ako samostatný celok, ktorý koncepčne vytvára uzatvorenie priestoru sály a symbolizuje určité duchovné centrum synagógy. Pôvodná zachovaná hmota bola doplnená novými prvkami. Všetky otvory boli zaslepené a zvýraznené sklenenými tabuľami. Priehľadným  líhaným sklom boli zvýraznené a doplnené funkčno-estetické detaily. Záverečnou povrchovou  úpravou technológiou iluzívneho štukolustra  a voľným výtvarným stvárnením sa vyzdvihol umelecký dojem novotvaru Áron ha kodeš, s vytvorením kontrastu medzi ním a zvislými stenami interiéru.

Na základe historických fotografií sa určilo, že ako  nová krytina bude použitá vlákno-cementová šablóna v sivej farebnosti, diagonálne kladená. Dekoratívne sa odčlenila centrálna kupola vyskladaním obrazca lemujúceho obvod z antracitových šablón. Pôvodná zinková krytina sa zachovala na jednej vežičke západného priečelia a podľa nej sa vytvorila kópia druhej z titánzinkovej krytiny. Vo finálnej úprave je z exteriéru odprezentovaná strecha s centrálnou kupolou a vežičky na západnej strane.
Na základe princípu „svetlo osvetľujúce duše modliacich a mysteriózne presvetľuje interiér“ sa metodicky určilo, že v interiéri budú farebné prvky tvorené len sklom.  Prijal sa úzus, že na 90% zachované rámy pôvodných okien sa odprezentujú ako mreže z exteriéru, za ne  sa v interiéri vložia tzv. bezrámové okná s izolačným dvojsklom a novovytvorená identická kovová konštrukcia sa doplnila sklami farbenými technológiou UV vytvrdzovania na technické líhané sklo.  Technologický postup realizácie kupoly bol identický ako pri oknách.
Po obvode interiéru hlavnej sály sa ako nový prvok zrealizoval soklový dubový obklad. Tento prvok okrem estetického hľadiska tvorí aj praktickú ochranu stien, vytvára odvetranie častí sokla zasiahnutých vzlínajúcou vlhkosťou a bol inšpirovaný Baumhornovým dielom v Szegede.

V hlavnej sále sa na základe zachovaných vzoriek vytvorila podlaha z liateho terazza s dominantnou svetlosivou plochou. V rámci rozčlenenia terazzovej plochy sa vytvoril jemný pravidelný raster kombinácie tmavších pásov a svetlých štvorcov s centrálne osadenou kruhovou ružicovou obrazca vytvoreného z kameňa. Kruh tvorí obvod kupoly, štvorec symbolizuje vyvýšenú Bimu (honosný čítací pult), na ktorom sa čítala Tóra.

Zároveň so spracovávaním realizačnej projektovej dokumentácie bol vykonaný reštaurátorský výskum. Výskumom sa podarilo vyšpecifikovať rozsah sekundárnych zásahov a identifikovať najrozsiahlejšieho poškodenia. V intenciách s požiadavkami ideového zámeru, zásadami reštaurovania, výsledkov analýz vzoriek a rešpektovaním podmienok pamiatkovej starostlivosti  bol stanovený postup špecializovaných prác metódou konzervačného prístupu.
Mesto Lučenec oznámilo, že 1. júna 2015 sa začali realizovať práce na obnove synagógy, po 89 rokoch a 101 dňoch od ukončenia jej výstavby. Obnova bola ukončená po 6 mesiacoch kolaudačným rozhodnutím  vydaným 29. decembra 2015. Mesto Lučenec získalo na rekonštrukciu finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a z vlastných zdrojov vo výške viac než 2 500 000,- eur.

Vízia sa stala skutočnosťou synagóga po rokoch chátrania zostáva zachovaná budúcim generáciám, ako doklad kultúrneho a architektonického dedičstva. Naša generácia vtlačila svoju pečať pri jej obnove. Všetky nové funkcie a fikcie sme dokumentovali a fotografovali. Budúcnosť bude mať možnosť sa vrátiť k podstate stavby. Tak na sklonku roku 2015 sa vízia stala skutočnosťou.
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu