SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

KPÚ Trnava

Nález pokladu strieborných mincí z 2. polovice 13. a 1. polovice 14. stor. pri Piešťanoch

zverejnené: 12. októbra 2020

Nález pokladu strieborných mincí pri PiešťanochNedávno Krajskému pamiatkovému úradu Trnava ohlásil turista priamo z miesta nálezu asi strieborné predmety nepravidelného tvaru podobné minciam, ktoré majú na jednej strane rôzne vyobrazenia, napr. draka. Podľa pokynov nálezca do miesta ďalej nezasahoval a predmety zamaskoval. Zo zmienky o drakovi archeológovia KPÚ Trnava Peter Grznár a Matúš Sládok okamžite vytušili, čo našiel. Hneď ako sa im dalo, sa stretli s nálezcom a ten im ukázal miesto nálezu – vo vývrate stromu. Po prezretí predmetov v nich ihneď rozpoznali stredoveké strieborné mince – fenigy. Následne prehľadali vývrat s detektorom, ktorý vydával na jednom mieste silný signál. Drobnými nástrojmi opatrne odkryli miesto signálu a našli tu koncentráciu mincí na ploche 25 x 20 cm. Celkovo sa našlo 147 mincí vrátane neúplných, z čoho našiel 25 ohlasovateľ.

Čítať ďalej >>

Nález sídliskového objektu z kamennej doby

zverejnené: 25. augusta 2020

Nálezy objektov z  kamennej doby v ŠelpiciachZa necelý rok KPÚ Trnava so Západoslovenským múzeom v Trnave skúmali náhodné nálezy objektov z  kamennej doby v Šelpiciach, o ktorých už bolo informované na našom webe a v Suchej nad Parnou. O náleze v druhej uvedenej obci sa KPÚ Trnava dozvedel sprostredkovane od spolupracovníka. Nálezcu pri stavbe pivnice  v záhrade rodinného domu upútali koncentrácia keramických črepov a štiepaná industria (kamenné artefakty). Vo výkope sa s pomocou nálezcu, jeho syna a dobrovoľníka preskúmala časť sídliskovej jamy. V pôdoryse mala tvar zrezaného oválu a jej dno bolo v hĺbke 185 cm. Našlo sa v nej množstvo archeologických predmetov vrátane torz keramických nádob. Na dvoch črepoch sa zachovali zvyšky maľovanej výzdoby. Z industrie sa identifikovali surovina, čepele, úštepy a škrabadlo.

Čítať ďalej >>

Výskum rozsiahlej polykultúrnej lokality vo Veľkých Kostoľanoch - Vysielači

zverejnené: 8. júla 2020

Výskum rozsiahlej polykultúrnej lokality vo Veľkých Kostoľanoch - Vysielači Po niekoľko ročnom predstihovom výskume v súvislosti s výstavbou obytnej štvrte vo Veľkých Kostoľanoch v  časti Vysielač došlo k postupnému odkrytiu rozsiahleho polykultúrneho sídliska. Počas niekoľkých sezón sa narazilo na stovky sídliskových objektov z obdobia neolitu, staršej doby bronzovej a halštatu. K významným nálezom patrí vyše 7000 rokov stará časť pôdorysu dlhého halového domu patriaceho nositeľom kultúry s lineárnou keramikou. Zo staršej doby bronzovej pochádzajú unikátne nálezy celých, alebo mierne poškodených nádob predbežne spájaných s nositeľmi únetickej kultúry.

Čítať ďalej >>

Nález renesančnej nástennej maľby v meštianskom dome v Skalici na Komenského 2

zverejnené: 3. júla 2020

Nález renesančnej nástennej maľby v meštianskom dome v Skalici, foto: R. Žemberová, KPÚ TrnavaMeštiansky dom Komenského 2 v Skalici sa nachádza na území Pamiatkovej zóny Skalica. Situovaný je na nároží s Kráľovskou ulicou. V meštianskom dome bola počas obhliadky začatých prác na obnove prízemia (dňa 12.06.2020), pracovníkmi Krajského pamiatkového úradu Trnava, nájdená nástenná maľba na klenbe menšej miestnosti orientovanej jedným oknom do Komenského ulice.  Miestnosť je zaklenutá korýtkovou klenbou s vrcholnicou v kolmom smere na Komenského ulicu, so štyrmi protistojnými lunetami. Hrany luniet zdobí plastický perlovec so stopami okrovej a červenej farby a čitateľnou červenou lemujúcou linkou.

Čítať ďalej >>

KPÚ Trnava - Nález vyše 6 000 rokov starých hrobov v garáži

zverejnené: 9. júna 2020

Nález hrobov v ŠelpiciacheNálezy ľudských kostrových ostatkov nálezcovia často oznamujú polícii, lebo sa domnievajú, že by mohlo ísť o obeť trestného činu či nezvestnú osobu. Takéto nálezy sú však často archeologickej povahy, ale polícia až donedávna často krát pochybila a neodstupovala ich krajským pamiatkovým úradom. Ak sa aj neskôr o nich archeológovia dozvedeli, miesta nálezov sa už nedali preskúmať metódami archeologického výskumu, lebo boli zničené alebo neprístupné. Po vyriešení tohto problému s Prezídiom Policajného zboru na základe iniciatívy pracovníkov KPÚ Trnava, KPÚ Nitra a odboru archeológie PÚ SR niekoľkonásobne stúpol počet nálezov ľudských kostrových ostatkov archeologickej povahy oznámených políciou krajským pamiatkovým úradom. Dozvedáme sa tak aj o úplne nových náleziskách, lebo často krát si občania pri stavebnej či inej činnosti všimnú práve ľudské kosti ako jediné z archeologických nálezov. Jedným z takýchto prípadov je aj pomerne kuriózny nález v Šelpiciach.


Čítať ďalej >>

KPÚ Trnava - Pamätná tabuľa v zbierkach Západoslovenského múzea v Trnave priniesla odpoveď na mnohé nezodpovedané otázky

zverejnené: 22. mája 2020

Pamätná tabuľa a obnova Arcibiskupského gymnázia biskupa Pavla Jantauscha v TrnaveV zbierkach Západoslovenského múzea v Trnave sa nachádza zaujímaný predmet - pamätná tabuľa,  ktorej text informuje o osobách, ktoré sa nejakým spôsobom podieľali na stavbe bližšie nekonkretizovanej  budovy. Pri tomto predmete ale chýba informácia, kedy, odkiaľ a za akých okolností sa tabuľa dostala do múzea. Dobrá spolupráca dvoch trnavských inštitúcií - pamiatkovej a múzejnej, dopomohla obom k zodpovedaniu mnohých doteraz nezodpovedaných otázok. Na základe nápisu na tabuli a pri poznaní stavebného vývoja významnejších objektov v meste sa podarilo identifikovať budovu, ktorá v nápise nebola uvedená. Išlo o Arcibiskupské gymnázium v Trnave, ktorého komplexná obnova bola ukončená v roku 2018.


Čítať ďalej >>

KPÚ Trnava - Nález zdobených prievlakov s nápismi z roku 1857 v búranom ľudovom dome v Abraháme

zverejnené: 4. mája 2020

Nález zdobených prievlakov s nápismi z roku 1857 v búranom ľudovom dome v AbrahámeZ našich dedín sa postupne z dôvodu novej výstavby zasahujúcej do pôvodného historického urbanizmu obcí vytrácajú objekty, ktoré sú nositeľmi urbanistických a architektonických hodnôt a ktoré dokladujú stavebný vývoj konkrétneho sídla. Pri terénnej obhliadke staršieho objektu situovaného v historickej zástavbe obce Abrahám, okres Galanta, určeného na asanáciu z dôvodu výstavby nového rodinného domu, sa podarilo zachrániť dva maľované prievlaky drevených trámových stropov s vročením. Hĺbkovo orientovaný jednopodlažný obytný dom s obdĺžnikovým pôdorysom, pôvodne zastrešený šikmou strechou, pochádza podľa vročenia na dvoch prievlakoch pôvodných trámových stropov z 50. rokov 19. storočia.


Čítať ďalej >>

KPÚ Trnava - Archeologický nález v stredovekom meštianskom dome v Trnave

zverejnené: 16. apríla 2020

Zlomky kuchynskej keramiky (15. až 19. storočie), foto: P.Grznár, KPÚ TrnavaPri obnove národnej kultúrnej pamiatky dom meštiansky situovanej v Mestskej pamiatkovej rezervácii Trnava  došlo k nálezu zlomkov neskorostredovekých kachlíc a  keramiky zo 16 - teho až 19. storočia. K najhodnotnejším nálezom zo súboru patrí zlomok neskorostredovekej kachlice (15. stor.- 1 pol. 16. stor.) s reliéfom zobrazujúcim svätého Juraja zabíjajúceho draka. Z rovnakého obdobia je aj rímsová kachlica, ktorá pôvodne pochádza z úplne hornej časti kachľovej pece kde plnila funkciu ozdobného ukončenia. Cimburie zobrazené na rímsovej kachlici z neskorého stredoveku má svoje analógie z hradov (Beckov a Branč) i z urbánneho prostredia (Trenčín, Palárikovo).


Čítať ďalej >>

KPÚ Trnava - Archeologické nálezy v Trnave v lokalite Kopánka

zverejnené: 8. apríla 2020

Narušený archeologický objekt v Trnave na Kopánke po preskúmaní. Foto A. SabovKrajský pamiatkový úrad Trnava počas obhliadok stavebnej činnosti zistil narušenie archeologického náleziska v Trnave v časti Kopánka. Archeologické nálezy sa tu našli už viackrát a na viacerých miestach. KPÚ Trnava upozorňuje investorov, stavebníkov a pracovníkov na stavbách na ich zákonnú povinnosť ohlásiť archeologický nález.


Čítať ďalej >>

KPÚ Trnava - Neolitický nález pri trnavských hradbách

zverejnené: 6. marca 2020

Archeologický nález pri hradobnom múre v Trnave, 2020Pri archeologickom výskume v súvislosti s výstavbou sa v polohe pri hradobnom múre v Trnave podarilo naraziť na praveký sídliskový objekt datovaný do mladšej doby kamennej – neolitu. Jeho dochovanie do dnešných dní je vecou šťastných okolností, nakoľko sa zachoval v úzkom pruhu územia medzi hradbou a mestskou priekopou, prekrytý mladším stredovekým valom. Objekt obsahoval veľké množstvo maľovanej keramiky datovanej do I. stupňa lengyelskej kultúry. Nález dotvára naše poznatky o osídlení Trnavy v mladšej dobe kamennej a nadväzuje na významné nálezy zlomkov neolitických venuší ...

Čítať ďalej >>

KPÚ Trnava - Nález technického diela na toku Trnávky

zverejnené: 24. júla 2019

Nález technického diela na toku TrnávkyV súvislosti s výstavbou polyfunkčnej budovy sa v priestore zasypaného toku Trnávky našli pozostatky neznámeho technického diela interpretovateľného ako bitúnok, garbiareň či mlyn. V nálezovej situácii sa na bývalom dne a brehoch Trnávky v hĺbke asi 2,5 až 3 metre našli torzá drevených kolov nesúcich pôvodne nadzemnú konštrukciu zložitejšieho pôdorysu. Ústredným prvkom situácie je drevený doskový žľab, či náhon osadený prostredníctvom drevených spojov na priečnych podvaloch v polohe dna koryta Trnávky.


Čítať ďalej >>

KPÚ Trnava - Hromadný nález železných polotovarov vo Váhu

zverejnené: 11. júla 2019

Odpadnutý nožovitý polotovar z nálezuNa prelome januára a februára si rybár v riečisku Váhu pri Dvorníkoch v okrese Hlohovec všimol vďaka nízkemu stavu vodnej hladiny predmet, ktorý navonok vyzeral ako kameň, ale bol veľmi ťažký (cca 8 kg) a mal zvláštny tvar, preto ho ako zaujímavosť priniesol do Vlastivedného múzea v Hlohovci na určenie. Po očistení predmetu pracovníci múzea v domnelom kameni rozpoznali vzácny archeologický nález – minimálne 9 železných polotovarov kopijovitého a nožovitého tvaru.Čítať ďalej >>

KPÚ Trnava - Pozostatky stredovekého hradu v kaštieli v Holíči

zverejnené: 29. mája 2019

pozostatky stredovekého hradu v HolíčiPri obnove južnej hospodárskej budovy v priestore národnej kultúrnej pamiatky - kaštieľ v Holíči sa počas výskumu Mgr. Andreja Žitňana našli pozostatky piatich murovaných architektúr. Na základe predbežného vyhodnotenia sú v nálezovej situácii sledovateľné dve vývojové etapy. Zaujímavá je najmä staršia, stredoveká etapa, ktorá je tvorená kamennými základmi pilierov a masívnym kamenným múrom severojužnej orientácie.

Čítať ďalej >>

KPÚ Trnava - Náhodný nález hrobu ukázal na neznáme pohrebisko nitrianskej kultúry

zverejnené: 29. apríla 2019

Kostrové pozostatky nájdeného hrobu v okrese Galanta, foto: Matúš SládokPoslednú nedeľu v marci polícia ohlásila KPÚ Trnava nález kostrových pozostatkov v južnej časti okresu Galanta, ktoré našli poľovníci pri norovaní líšok. Po obhliadke nálezu sa vzhľadom na riziko poškodenia alebo vykradnutia hrobu rozhodlo ihneď začať so skúmaním. Práce v ten deň skončili až za tmy a neskôr sa ešte dokončilo dokumentovanie a dohľadávanie. Hrob datovali medené záušnice (vlasové kruhy) tvaru vŕbového listu do klasickej fázy nitrianskej kultúry staršej bronzovej doby (2150 – 1930 p. n. l.).


Čítať ďalej >>

KPÚ Trnava - Za pamiatkami s pamiatkarmi

zverejnené: 11. apríla 2019

Pozvánka Za pamiatkami s pamiatkarmiKrajský pamiatkový úrad Trnava v spolupráci s Mestom Trnava a Arcibiskupským úradom pripravil v rámci Medzinárodného dňa pamiatok a sídel tri prehliadky s odborným výkladom po pamiatkach v meste Trnava pod názvom Za pamiatkami s pamiatkarmi. Pre záujemcov boli vybrané typologické okruhy, ťažiskové pre stavebný vývoj Trnavy: mestské hradby, meštiansku architektúru a univerzitné budovy.


Čítať ďalej >>

KPÚ Trnava - Vianočné prekvapenie

zverejnené: 22. decembra 2018

Vianočný pozdrav pre KPÚ TrenčínKolektív trnavských pamiatkarov ďakuje za milé prianie, ktoré nás 20. decembra 2018 čakalo v podateľni nášho pracoviska. Trnavčanka žijúca v zahraničí ocenila našu prácu pri záchrane pamiatok, čo je pre nás veľkým povzbudením, upriamujúc naše snaženie k zmyslu, ktorý v našej práci hľadáme a stále i nachádzame. Ďakujeme.


Čítať ďalej >>

KPÚ Trnava - Náhodný nález mincí v Sobotišti v habánskom dvore

zverejnené: 28. novembra 2018

Výber z mincí - averzy.

Habánsky dvor v Sobotišti vznikol v polovici 16. storočia juhozápadne od vtedajšieho intravilánu obce pri existujúcom mlyne. K významným budovám sa popri mlyne, krčmy (kľúčiarne), kaplnky a zvonice s hodinami zaraďuje radnica. V roku 2011 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Počas prebiehajúcich zemných prác na statickom zabezpečení objektu našla jeho majiteľka v auguste tohto roku na rôznych miestach v interiéri a v hline vyvezenej z interiéru niekoľko mincí ...


Čítať ďalej >>

KPÚ Trnava - Nález trámu ľudového domu s vročením 1856 v obci Borský Mikuláš, miestna časť Borský Peter

zverejnené: 25. júna 2018

Krajský pamiatkový úrad Trnava prevzal v máji 2018 drevený stropný trám s vročením 1856 ako nález pochádzajúci zo zbúraného ľudového domu z miestnej časti Borský Peter, obce Borský Mikuláš, okres Senica. Na jar roku 2018 bol objekt zbúraný z dôvodu zlého technického stavu a plánovanej výstavby nového rodinného domu (bungalov). Noví vlastníci poskytli okrem trámu KPÚ Trnava aj fotodokumentáciu objektu pred zbúraním (pohľad uličný a dvorový, trám s vročením) a historické fotky zachytávajúce dom a jeho časti. Objekt nebol zapísaný ako národná kultúrna pamiatka.


Čítať ďalej >>

KPÚ Trnava - Nález stredovekej sakrálnej stavby v Šamoríne

zverejnené: 16. mája 2018

Pohľad na centrálnu stavbu s apsidou od východuPri predstihovom archeologickom výskume v susedstve románskeho tzv. kalvínskeho kostola v Šamoríne došlo k nálezu stredovekej sakrálnej stavby centrálneho pôdorysu interpretovanej ako karner (kostnica). Základy stavby sú vyhotovené z kameňa, pôvodne nadzemná časť zase z tehál nazývaných plevovky, vďaka ktorým je možné túto architektúru datovať do 12. až 13. storočia.

Čítať ďalej >>

KPÚ Trnava - Nález stredovekej delovej gule v skalickom opevnení

zverejnené: 2. marca 2018

Pri vnútornej strane skalického mestského opevnenia na ulici Podhradie bola v novembri minulého roka nájdená kamenná delová guľa.  Guľa s priemerom  20cm má odlomenú časť zo svojej hmoty čo naznačuje, že bola použitá pri vojenskej akcii a nie je to len pozostatok výbavy historickej zbrojnice. Je pravdepodobné, že guľa pochádza z obhliehacieho dela umiestneného vo výhodnej polohe niekde v priestore dnešnej kalvárie ...

Čítať ďalej >>

KPÚ Trnava - Vyhlásenie mohyly vo Veľkej Pake za národnú kultúrnu pamiatku

zverejnené: 9. januára 2018

Mohyla vo Veľkej Pake

Na základe návrhu KPÚ Trnava bola koncom roku 2017 vyhlásená Pamiatkovým úradom SR mohyla vo Veľkej Pake, v časti Čukárska Paka za národnú kultúrnu pamiatku. Objekt sa nachádza na okraji intravilánu pri križovatke ciest z Čukárskej Paky do Malej Paky a Veľkej Paky. Miestny názov mohyly je Kép domb.


Čítať ďalej >>

Aktuality KPÚ Trnava 2015 - 2017

zverejnené: 1. februára 2016
Čítať ďalej >>
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu
;